3. maj 1919. De allierede admiraler: Flådestyrke til at holde ro og orden i Slesvig

I sit Møde 30. April 1919 vedtog Fem-Mands Raadet (Udenrigsministrene) at overdrage Admiralernes Raad — under Tilkaldelse af de landmilitære Autoriteter — at tage Bestem­melse om »de Foranstaltninger, der skal træffes til Overholdelse af Ordenen i den Del af Slesvig, Tyskerne skal rømme, inden Folkeafstemningerne har afgjort Territoriernes Suverænitets-Forhold«. I Overensstemmelse hermed tilstillede s. D. den franske Udenrigsminister sin Kollega Marineministeren (Georges Leygues) en Skrivelse, i hvilken han anmodede om at foranledige denne Beslutning udført, og 3- Maj holdt derefter Admiralernes Raad et Møde, i hvilket General Desticker (General-Kvartermester i Marskal Foch’s Stab) deltog. Paa dette Møde blev følgende Udtalelse vedtagen:

Admiralerne udtaler:

1. At Flensborgs Havn bør vælges som Basis for den Flaadedemonstration, der skal foretages paa Slesvigs Kyst.

2. At den Flaadestyrke, der skal anvendes, bør være sammensat af lette Fartøjer (Krydsere, Torpedojagere og Kanonbaade), idet de tre Mariner bi­drager til Foretagendet.

3. At det vil være nødvendigt at raade over Tropper, rede til at gribe ind, idet de nævnte smaa Krigsskibe vel hurtigt kan vise sig overalt paa Ky­sten, men ikke er i Stand til alene at overvaage Ordenens Opretholdelse og heller ikke kan medføre og landsætte Landgangskorps. — De nævnte Trop­per kan stationeres i Flensborg, hvortil de føres af Transportskibe.

4. At det vil være ønskeligt, at de tre Magter hver leverer et lige stort Antal Tropper. De bør staa under Befaling af den Søofficer, der har Over­kommandoen over den interallierede Flaadestyrke, og som maa opretholde nøje Forbindelse med den internationale Kommission, der varetager Forvalt­ningen i Slesvig.

General Desticker, der i sidste Øjeblik blev kaldt til Mødet, har ikke haft Tid til nærmere at undersøge Sagen. Han mener imidlertid foreløbig og uden Forbindende at kunne sige, at en Styrke paa tre eller fire Bataljoner vil være tilstrækkelig, paa den Betingelse at disse Bataljoner sammensættes, bevæbnes og udstyres i Overensstemmelse med deres særlige Opgave som Po­litistyrke og forsynes med det fornødne lette Materiel (Motorcykler, Auto- Mitraljøser etc.).

Admiralerne mener, at det tilkommer Regeringscheferne at bestemme, hvilken Nation der skal have Overbefalingen over den interallierede Styrke.

Saasnart denne Afgørelse er truffen, og Regeringerne har billiget de ovennævnte Forholdsregler, vil de tre Admiraliteter undersøge Sagens En­keltheder, saaledes at Udførelsen kan begynde, straks efter at Fredstraktaten er underskreven, og saaledes at Ordenen kan blive opretholdt efter de tyske Autoriteters Rømning.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *