21. marts 1919. Landraad Böhme skriver til H.P. Hanssen

Som Formand for Retskommissionen i det tyske Udvalg skrev Landraad, Dr. Böhme fra Tønder 21. Marts 1919 følgende til H. P. Hanssen:

I Henhold til vor Samtale af 30. Januar d. A. meddeler jeg Dem ærbødigst, at Rigsledelsen allerede under 5. Febr. 1919, efter at Det tyske Udvalg for Hertugdømmet Slesvig som den anerkendte Repræsentation for den tyske nordslesvigske Befolkning havde sluttet sig til vor Aftale, har erklæret sig tilfreds med den mellem os aftalte Indsættelse af et af de tyske og danske Nordslesvigere frit valgt, ligeligt sammensat Udvalg under en svensk Opmand til Forberedelse og Gennemførelse af Afstemningen.

Men fra den danske Vælgerforening har jeg hidtil, foruden Stadfæstelsen fra Deres Side af 5. Febr. d. A., ikke modtaget nogen som helst Efterretning.

Under Hensyn til, at Præliminærfreden nu synes at være umiddelbart forestaaende, anmoder jeg ærbødigst om behagelig Afgivelse af en bindende Erklæring inden otte Dage, om den danske Vælgerforening har godkendt vor Aftale.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *