18. oktober 1918. I Berlin: Ludendorff vil kæmpe videre og siden give demokratiet skylden for den dårlige fred!

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 18. Oktober 1918.

I Dag sendte jeg Dr. David det i Udsigt stillede Materiale.

Det bestod af Max Broesickes Statistik over „Die preussischen Dänen”, den tyske Udgave af Dr. Mackeprangs „Nordslesvigs Historie 1864-1909″ , Professor Dietrich Schäfers „Völkerkarte” med Opridsning af den forhen omtalte Grænselinje, der efter vor Mening vil fremkomme som Sindelagsgrænse ved en Afstemning, endvidere Oversættelse af Professor Bircks, Ellen Keys, Dr. Friedrich Paasches med fleres Udtalelser om det nordslesvigske Spørgsmaal, Stockholmermanifestet m. m.,  alt ledsaget af en længere skriftlig Redegørelse.

Da jeg havde afleveret dette Materiale paa Postkontoret i Rigsdagen, traf jeg i Foyeren to østerrigske Journalister, Dr. Goldmann, Repræsentant for „Neue freie Presse” i Wien, og Repræsentanten for det ungarske Blad „Az-East”.

Dr. Goldmann meddelte mig, at Militæret atter havde foretaget en fuldstændig Svingning. „Der er indløbet optimistiske Efterretninger, sagde han, „Generalerne vil nu kæmpe vdere – i et Par Maaneder!”

Nogle Rigsdagsmænd, deriblandt Dr. Cohn og Haase sluttede sig til os.

Repræsentanten for „Az-East”: „Østerrig giver op, det er nødt til at give op, om 2-3 Dage kapitulerer det, det kan ikke mere.”

Dr. Goldmann: „Saa hurtigt tror jeg ikke, at det gaar, men Sammenbrudet er der. Vi kan og vil ikke kæmpe videre, og Tyskland maa regne med, at Fjenden staar i Landet om et Par Maaneder.”

Dr. Cohn: „Brügge, Gent og Antwerpen rømmes allerede —”
Dr. Goldmann afbryder: „og Brüssel med, jeg har sikre Efterretninger derfra.”
Dr. Cohn: „Og Undervandskrigen er faktisk opgivet.”Haase: „Jeg havde KL 5 en  Samtale med Præsidenten, Dr. Fehrenbach. Da vidste han endnu ikke, at Militæret havde foretaget en ny Svingning.”

Dr. Goldmann: „Ikke destomindre er det en Kendsgerning, min Kilde er sikker.”

Haase: „Ja, det overrasker mig ikke. Jeg har ventet Modbevægelsen. I Formiddags sagde jeg i Fraktionen, at vi maatte regne med den. De Konservative bebrejder i deres Opraab direkte Hærledelsen, at den ikke har taget skyldig Hensyn til den militære Ære.

Det kan Ludendorff ikke lade sidde paa sig. Han maa nu kæmpe videre og – siden give Demokratiets Svigten Skylden for den daarlige Fred.”

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *