15. december 1917 – Nyeste Efterretninger: “Den engelske Hærs Vanheld”

Gennem hele krigen udgav de krigsførende landes hærledelser dagsberetninger om krigens forløb.  Flensborg Avis bragte gennem hele krigen dem alle samme, den tyske såvel som de  udenlandske og fjendtlige. De sidste med et par dages forsinkelse.

Nyeste Efterretninger. Dagens Beretning
Det store Hovedkvarter, Lørdag

Den vestlige Krigsskueplads.
Hæregruppe-Kronprins Rupprecht. I over fire Uger har de engelske Angreb i Flandern været standsede. Englændernes mægtige mod den flanderske Kyst og vor U-Baadsbasis rettede Offensiv kan hermed regnes som afsluttet. Næsten hele den engelske Hær, forstærket med Franskmænd, har her i over et Fjerdingaar kæmpet mod vor i Flandern staaende Hær om Afgørelsen. Tysk Førelse og tyske Tropper har her atter baaret Sejren hjem, mens vi andre Steder under mægtige Fremstød kastede Fjenden ned. Den engelske Hærs Vanheld i Flandern forstærkedes ved den store Nederlag ved Cambrai.

Nord for Gheluvelt blev der under et lille foretagende mod de engelske Linjer ved Pozelhoek taget 2 Officerer og 45 Mand til Fange. Et natligt engelsk Modangreb for at tilbageerobre de af os tagne Stillinger strandede.

Fra Scarpe til Oise var den fjendtlige Artillerivirksomhed livlig. Stærke Ildbølger laa om Aftenen, Natten igennem og om Morgenen flere Steder paa vore Stillinger.

Et engelsk Angreb, som forberedtes øst for Bullercourt, opdagedes, og forstyrredes i dets Udførelse af vor Ødelæggelsesild.

Hærgruppe Hertug Albrecht. I Chann-Dalen afværgede vore Gravbefæstninger Fremstød af stærkere franske Opklaringsafdelinger.

Den østlige Krigsskueplads.
Vaabenstilstandsforhandlingerne fortsættes.

Den makedoniske Front.
Mindre Foretagender vest for Ochrida-Søen. Paa den øvrige Del af Fronten ringe Kampvirksomhed.

Den italienske Front.
Under de sidste Dages Kampe mellem Brenta og Piave forblev der 40 Officerer, over 3000 Mand, nogle Kanoner og Maskingeværer i vor Haand. Fjendtlige Modangreb mod de af os erobrede Stillinger afvistes.

Første Generalkvartermester Ludendorff
Den 17. december 1917 bragte Flensborg Avis beretninger fra de udenlandske generalstabe for fredag den 14. og lørdag den 15. december 1917.

Generalstabs-Beretninger
(W.T.B. og Fr.Z.)

Den tyrkiske Lørdagsberetning.
Palæstinafronten: Ved Kysten afvistes et Forsøg af en stærkere fjendtlig Patrouille paa at gaa frem. Øst for Jerusalem flere Steder Artillerikamp. Ved den lilleasiatiske Kyst besatte vi Øerne Mesoniszi og Plaka.

Engelske Beretninger.

Fredag Middag.  I Nattens Løb smaa Foretagender fra begge Sider.
Fredag Aften.  I Morges fandt der stedlige Kampe Sted syd for Polygon Skoven. Her angreb Fjenden kort for Daggry vore Stillinger i Nærheden af Slottet Poelderhoek. Angrebet blev afslaaet med Undtagelse af et Punkt, hvor det lykkedes Fjenden at trænge ind i vore Frontgrave i en Bredde af omtrent 200 Yards.
Lørdag MiddagDen lokale Kamp begyndte atter i Aftes ved Polderhoek Slottet. I denne Kamp tog vore Tropper en betydelig Del af den Skyttegrav tilbage, i hvilken Fjenden var trængt ind om Morgenen. Det fjendtlige Artilleri har været virksomt i Nattens Løb ost for Messines og nordøst for Ypern.
Lørdag Aften. I Aftes foretog Fjenden et nyt stedligt Angreb øst for Bullecourt, men blev slaaet fuldstændig tilbage. I Eftermiddags udførte vi et Fremstød nord for Landsbyen, under hvilket vi tog Fanger og ødelagde fjendtlige Dækninger. Det fjendtlige Artilleri udfoldede i Dag betydelig Virksomhed ved Hargieourt og Flesquières, mellem Gavrelle og Lens og i Afsnittet ved Paschendaele.

Franske Beretninger.

Fredag Middag. Intet særligt.
Fredag Aften. Jævn Artillerivirksomhed uden Infanteriforetagender.
Lørdag Middag. Der er intet at melde fra sidste Nat undtagen ret livlig Artilleriild paa Fronten Beaumont— Bezonvaux.
Lørdag Aften. Der har været ret voldsom Artillerivirksomhed i Egnen ved Miette. Et Overfald lykkedes for os paa de fjendtlige Skyttegrave syd for Juvincourt; vi førte Fanger med tilbage. Paa højre Maasbred har Tyskerne efter et voldsomt Bombardement foretaget et Angreb i Egnen ved Chaume-Skovm. Vor Ild tvang de stormende til at sprede sig. Artillerikampen vedblev at være ret livlig i hele Afsnittet. Dagen har ellers overalt været rolig.

Belgisk Beretning.
I Dagens Løb har vort Artilleri bombarderet de fjendtlige Værker ved Dixmuiden og i Egnen ved Kippe. Der er blevet foretaget Gengældelsesskydning mod Oostkerke og Merckem. Den 15de har Artillerilden været særlig heftig henimod Merckem.

Fra Orient-Hæren meldes Fredag: Der har været svag Artilleriild paa hele Fronten. I Cernabuen har vi afslaaet flere fjendtlige Overfald.

De italienske Beretninger.

Fredag. Ved Daggry i Gaar. den tredje Dag, paa hvilken der atter kæmpes mellem Brenta og Piave, angreb Fjenden, efter i flere Timer at have koneentreret sine Batteriers Ild mod vore Stillinger i Egnen mellem Col Caprile og Col Beretta, disse Stillinger med stor Voldsomhed. Da han fandt vor Modstand urokket og stærk, opgav han [at] foretage Infanteriangreb, og alt imens han vedblivende udøvede ét stærkt Tryk, genoptog han Artilleriilden, som varede hele Dagen. Den blev virkningsfuldt gengældt af vore Batterier, som sammen med vore Bombardementsmaskiner fandt et godt Maal i de store fjendtlige Troppeformationer, der var standsede i en Dal nord for vore Linjer. I de første Morgentimer blev vore Stillinger nord for Monte Solarolo beskudte af en voldsom Ild, der ledsagedes af en heftig Ødelæggelsesild. Klokken 12½ blev Bjerget angrebet med Voldsomhed ved en omgående Operation fra Vest og Nordøst. Kraftige Angrebsbølger, som undertiden stiftede om til tætte Masser, blev kastede frem mod Col Orso, Monte Solarolo og Begyndelsen af Calcinodalen; en voldsom Angrebsild blev rettet mod Sabl. Med en glimrende Holdning og mandig Modstandskraft, der ydedes, lige til der kæmpedes Mand mod Mand, hævdede vort Infanteri Stillingerne, glimrende støttet af vore og de franske Batterier, og drev Fjenden tilbage. Om Natten, da Kampen aftog i Voldsomhed. blev et ubetydeligt, lille Stykke Terræn nord for Linjen Monte Solarolo til Begyndelsen af Calcino-Dalen rømmet af de tapre Forsvarere. og dette Terræn dannede for Fjenden det eneste Vederlag for hans resultatløse Ofre og blodige Tab i Løbet af Dagen.

Tre Flyvemaskiner blev skudt ned af vore Flyvere i Assadalen, nord for Asiago og nord for Monte Grappa; en fjerde blev skudt ned af vort Artilleri og faldt ned i Omegnen af Susegana.

Lørdag. Slaget mellem Brenta og Piave vedvarede i Gaar med stor Forbitrelse. Artillerekampen, som ogsaa i Nattens Løb fortsattes med Afbrydelser, begvndte igen ved Daagry og vedvarede uafbrudt. I de første Eftermiddagstimer kastede Modstanderen sine Infanterimasser frem til Angreb. I Egnen ved Col della Beretta tillod en stedlig Offensiv os to Gange at naa Toppen af Monte Pertica, Dette Foretagende trak store fjendtlige Styrker hen mod dette Punkt. Med særlig Heftighed rettedes de fjendtlige Angreb mod Col Caprile og Sydskrænten af Col Beretta. Fjenden blev standset af vore Tropper og ved Modangreb kastet fuldstændig tilbage, hvorfor han led store Tab. Han begyndte atter med Artilleriforberedelser og tilkaldte Forstærkninger. Mod Aften gentog han saa sit Angreb, hvorved det lykkedes ham at tage Col Caprile. Vore Tropper hævdede sig i en noget tilbageliggende Stilling. Natten bragte Kampen til at standse. Ved det ovre Fremspring af Monte Solarole angreb Fjenden Klokken 2,30 om Eftermiddagen med al Vægt, støttet af en Biaktion mod Col della Oro og under Opbydelse af en mægtig Artilleriild, idet han søgte at omringe vore Linjer. Han blev slaaet tilbage af et Modangreb, som tilføjede han store Tab. Klokken 4 om Eftermiddagen angreb han atter, men et nyt Modangreb tvang ham til at vige tilbage til Resten af Dagen at standse sine Angreb.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *