14. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: saml ikke projektiler op

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Borgmesteren

i Tønder er, som meddelt, bleven dømt fra embedet med halv pension i fem aar. Borgmesterens pensionsbærende løn var før suspensionen 6000 mark, derefter 3000 mark. Pensionen bliver altsaa formentlig kun 1500 mark. Dommen lyder paa ulydighed over for foresatte. Heraf kan man skønne, at der ikke foreligger andre tungtvejende grunde for den unægtelige haarde dom i første instans, Distriktsudvalget i Slesvig. Man kan derfor gaa ud fra, at dommen vil blive indanket for Overforvaltningsretten, mener Vestslesvigs Tidende.

Efter flyverangreb!

Om behandlingen af projektiler, der hidrører fra flyverangreb, har Generalkommandoen i Altona truffet følgende bestemmelser: 1) Alle efter beskydning af fjendtlige flyvemaskiner paa det hjemlige omraade nedfaldne og fundne blindgængere som projektiler med eller uden tændere, 2) Projektildele, som tændere, sprængkapsler osv., 3) Sprængstykker med rester af sprængstoffer osv., maa under ingen omstændigheder berøres af finderne, heller ikke naar disse er overbeviste om deres ufarlighed, da dette altid er forbundet med livsfare. Det er strengt forbudt at grave efter eller afdække projektiler, der er trængte dybere ned i jorden. Hvem der ulovmæssigt tilegner sig afskudt ammunition, straffes med fængsel indtil 1 aar. (Paragraf 291 i Rigs-straffelovbogen). Finderen har intet andet at gøre end at kendetegne blindgængerens beliggenhed paa paasende maade (ved et lille flag, en gren osv.) og straks at melde fundet  enten til den nærmeste garnisonskommando eller den nærmeste troppeafdeling eller den nærmeste politimyndighed (Gendarm).

De reddede fra krydseren Breslau

Listen over de reddede fra Breslau er udkommen. De befinder sig i engelsk fangenskab, foreløbigt uden nærmere adresse. Oplysninger om medlemmerne af besætningen faas paa Oplysningskontoret paa raadhuset i Flensborg, værelse 28.

I fangenskab

Ifølge tabslisten er Jürgen Asmussen fra Kliplev, Martin Hannibal fra Aarø, Karl Hansen fra Aabenraa, Rasmus Jensen fra Gjellerup, Arthur Krüger fra Sønderborg, Andreas Petersen fra Aalkjær, Hans Petersen fra Buskmose og Karl Rasmussen fra Jels-Troldkær i fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *