12. januar 1920. “Hvilken Vending i dette omstridte Lands Historie … “Alle landråder udskiftet med danske sønderjyder!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Afstemningen fastsattes til den 10. Februar. Hundreder af Valgmøder blev lagt til Rette, og Talere af alle Samfundslag meldte sig i Massevis.

Den 12. Januar modtog Gaardejer Refshauge Telegram om, at han af Den internationale Kommission var udnævnt til Landraad over Haderslev Amt, og han overtog straks det vigtige Hverv, hvilket han som en Slags Højkommissar varetog med en vis enevældig Myndighed, værdigt og korrekt.

Det viste sig, at Embedsforretningerne ikke led Skade ved, at saa godt som alle Besøgende sagde du til Landraaden.

En Bonde som den øverste i den gamle Embedsmandsgaard ved Dammen, gennem hvis lavtloftede Stuer der endnu gaar som et Pust fra Sjette Frederiks Dage! Men dette her mindede jo om Nis Lorenzens og Laurids Skaus Saga, og Bølgerne gik i disse Uger højt omkring det runde Bord paa ”Harmonien”, hvor de ledende Mand fra By og Land gennem Aarene plejede at mødes til Samtale og Raadslagning.

I de andre Amter overtog samtidig Lensgreve Schack, Redaktør K. Refslund Thomsen og Dr. Karberg Embederne som Landraader.

Dagen derpaa forlod Landraad von Löw Friherre von und zu Steinfurth sit Embede i Haderslev, men forinden havde han af danske Kvinder fra Amtet modtaget en med 1500 Navne forsynet Adresse, holdt i nordisk Udstyrelse, danske Hustruer og Mødre, der tolkede deres Tak overfor den forstaaende og noble preussiske Embedsmands Færd i Krigstiden, en ret enestaaende Begivenhed i denne Embeds stands Historie og en saare smuk Handling fra dansk Side.

Det tyske Grænseværn opgav samtidig sin Vagt ved Kongeaaen og drog mod Syd. Den internationale Kommission udsendte sin første Proklamation om, at den nu repræsenterede Landsdelens højeste Myndighed.

Hvilken Vending i dette omstridte Lands Historie i Løbet af blot tyve Aar, fra den preussiske Junker Ernst Mathias von Köllers Rædselsregimente til Engelskmanden Sir Charles Marlings Overtagelse af Styrelsen!

Vesterude fra kom der Meddelelse om, at Amtsforstander Erichsen i Skærbæk og Rafalski i Rødding var blevet afskediget og erstattet af et Par af Egnens danske Bønder.

(fortsættes …)

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *