7. januar 1920. “Flensborgske Arbejdere er enedes om at rette en Henvendelse til Kammerater i Kongeriget”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. Januar: Fru Charlotte Haslund, »Berlingske Tidendes« udsendte Medarbejder i Flensborg, fik den 5te ds. Tilhold om at være ude af Landet inden næste Morgen Klokken 6. — I Aftes Distriktsformandsmøde, paa Grund af Daarligdom ikke med. Flensborgske Arbejdere er enedes om at rette en Henvendelse til Kammerater i Kongeriget.

— I Aften »Borgermøde« i Borgerforeningens lille Sal (i den store samles St. Hans Sogn), Grosserer J. G. Paulsen indleder. Jeg: Reserverne maa frem! Arbejderstanden har hidtil draget det største Læs. hvad Underhaandsarbejdet angaar. J. C. Møller, C. Hansen, Ravn taler: man deler sig sognevis. — En Postfunktionær venter 60—70 Procent danske Stemmer blandt Bestiilingsmændene paa Posthuset; paa Raadhuset ventes ligeledes et stort Procenttal.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

 

En tanke om “7. januar 1920. “Flensborgske Arbejdere er enedes om at rette en Henvendelse til Kammerater i Kongeriget””

 1. Journalist Charlotte Haslund har jeg omtalt i min kommentar
  https://denstorekrig1914-1918.dk/21-december-1919-juleskibet-kommer-til-flensborg/#comment-26827

  Det ville være oplagt at læse om hendes udvisning i aviserne fra starten af januar 1920, men desværre (og mærkeligt nok) er der på Mediestream endnu ikke åbnet for at kigge i aviser fra 1920.

  Men alle årgange af Flensborg Avis er tilgængelige på https://www.fla.de
  Og denne avis skriver onsdag den 7. januar 1920 om sagen under overskriften
  “Køllerpolitik i 1920.
  En Journalist fra Juleskibet udvises fra Flensborg.”

  “De prøjsiske Myndigheders Holdning over for Juleskibet har fra først til sidst været præget af den stærkeste Uvilje. Man turde ikke helt afvise den kostbare Skibsladning, da Folkestemningen vilde have rejst sig derimod; det vilde muligvis være blevet til mere end Folketog til Raadhuset. Men saa har man da taget smaa Hævnakter for at køle det hede Blod. Det vil huskes, hvorledes Skibets Folk fik Skibsarrest den sidste Dag. Og de gamle og fattige Folk paa Byens Sygehus og Fattiggaard fratog man som omtalt de Gaver, Skibet havde sendt derud, de leveredes tilbage. Byens altyske Blade, der paa Skrømt ønskede Skibet god Hjemrejse, har endnu efter Afrejsen skældt ud over, at Skibets Folk gik i Kirke Julemorgen, og den Slags Ting.”

  “Men der var en Trumf i Baghaanden endnu, og den har man nydt, mens man spillede den ud. Det var en Udvisning paa god gammel Køller’sk Maner.”

  “Fru Charlotte Haslund ved “Berlingske Tidende” var med Juleskibet hertil. Fra alle Sider var man enig om, at uden denne virksomme og utrættelige Dames Arbejde vilde Skibets Last have været betydelig lettere. Gennem sin Avis og paa anden Maade havde Fruen over for store Dele af det danske Folk slaaet til Lyd Dag efter Dag. Saa længe Skibet laa i Flensborg Havn, var der da heller ingen, der tænkte paa at lægge Fru Haslund nogen Vanskeligheder i Vejen; hun var virksom trindt omkring. Og da Skibet Nytaarsdag gled ud af Havnen, var Fru Haslund blandt dem, der vinkede Farvel til det; hun vilde blive tilbage og ordne noget af det, som endnu var at forestaa.”

  “En af de første, Fru Haslund traf derefter, var Statskommissær Dr. Køster fra Slesvig, der tilsyneladende var meget glad for at møde hende; de underholdt sig meget venskabeligt, han udtrykte sin Glæde ved at være sammen med Fruen, der havde haft saa stor Del i det smukke Arbejde.”

  “I Lørdags kom en Kriminalbetjent i Civil til Fru Haslund paa “Flensburger Hof” for at bede om hendes Pas. Dette kom noget overraskende, da Fruens Pas naturligvis havde været paa Paskontoret og var kommen tilbage uden Bemærkninger. Da hun tilbød at hente Passet ovre paa Jernbanehotellet, erklærede Betjenten, der i øvrigt var meget venlig, at han maatte ledsage hende. Passet blev udleveret. …”

  – – –
  Læs selv videre i Flensborg Avis. Tekstgenkendelsen er desværre ikke særlig god. Det er et større arbejde at tilrette teksten. Hvorimod det er ganske let at læse artiklen i den originale avis.

  Angående den nævnte Köllerpolitik:
  https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/koeller-politikken
  https://da.wikipedia.org/wiki/Köllerpolitikken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *