8. august 1919. C. I. S. træder sammen i København

C. I. S. træder sammen i København
Under et Ophold i Paris havde den designerede Formand for C. I. S. [Commission Internationale de Surveillance du Plebiscite Slesvig, dvs. den internationale kommission til overvågning af afstemningen i Slesvig], Sir Charles Marling, ledsaget af sin Sekretær, Brudenell Bruce, 21. Juli 1919 et Møde med det britiske Medlem af den eksekutive Komité, Akers Douglas, og Dir. i det franske Udenrigsmin., Jules Laroche, til Drøftelse af Regler og Vilkaar for Kommissionens fremtidige Virksomhed. Disse Herrer samledes den følgende Dag (22.) med den eksekutive Komité’s Form., André Tardieu, og Frankrigs nyudnævnte Minister i Kbhvn., Paul Claudel, som ligeledes vilde blive Medlem af C. I. S.

En Række Spørgsmaal vedr. Kommissionens Myndigheds-Omraade og Organisation blev ved denne Lejlighed drøftede, uden at nogen endelig Beslutning blev truffen.

I Løbet af Juni og Juli havde den norske og svenske Regering udnævnt deres Repræsentanter i Kommissionen, og denne traadte 8. August 1919 i Kbhvn. sammen til et forberedende Møde. Da paa det paag. Tidspunkt Senatet i U. S. A. endnu ikke havde optaget Spørgsmaalet om Versailles-Traktatens Ratification til Drøftelse, og da der herskede Tvivl om, hvorvidt Senatets Billigelse vilde blive givet, havde Regeringen i U. S. A. for sin Del ikke udnævnt nogen Repræsentant i Kommissionen. Denne havde da følgende Sammensætning:

Det Britiske Rige: Sir Charles Marling , britisk Gesandt i Danmark, Kommissionens Præsident.
Frankrig: Paul Claudel , fransk Gesandt i Danmark.
Norge: Thomas Heftye , Generaldirektør for det norske Telegrafvæsen.
Sverige: O. F. von Sydow , Landshøvding i Göteborg og Bohus Len.

Paa Mødet drøftedes en Række forberedende Foranstaltninger, som vilde være at iværksætte, og Kommissionen vedtog at sende F. K.s eksekutive Komité følgende Telegram:

Kommissionen mener, at det, inden dens Virksomhed i Slesvig skal begynde, er uomgængeligt nødvendigt, at den træder i Forbindelse med en tysk Delegation — enten saaledes at den tyske Regering opfordres til at
sende en Delegeret til København, eller saaledes at Kommissionen selv sender en Repræsentant til Flensborg med den Opgave at sætte sig i Forbindelse med de tyske Øvrigheder.

Kommissionen foretrækker denne sidste Løsning. Men de tyske Øvrighederi Flensborg og overalt i Slesvig bør snarest underrettes og instrueres i saa Henseende.

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *