19. december 1917 – Flensborg Avis: En kvindelige Tyvebande

Landsretten i Flensborg forhandlede i Gaar endnu følgende Sager:

En kvindelig Tyvebande. 6 Kvinder, Margrethe Marie Westphal, født Jacobsen, og Hanne Johannsen. f. Carstensen, fra Nibøl, Marie Christine Damm, Christine Jacobsen Damm. f. Petersen. Anna Marie Henriette Hansen, f. Mahrt, og Sofie Auguste Emma Sveth. f. Hopp, alle fra Tønder, var anklagede for mere eller mindre i Fælleskab at have begaaet en hel Række Tvverier.

I April Maaned havde de hos Pyntsyerske Frøken Knudsen i Nibøl stjaaet en hel Del Hatte og andre Varer til en Værdi af henved 300 Mark. Sagerne blev bragte til Tønder, hvor de skulde deles. Nogle af de anklagede tilstod det, medens de andre nægtede. Da det gik saa godt første Gang, prøvede de det igen nogle Uger senere og stjal atter en Del Hatte. Paa samme Tid skal de anklagede Damm, Hansen oa Speth fra en Mark ved Tønder et Faar til en Værdi af henved 200 Mark, og Westpbal, Damm og Johannsen stjal bos en Gæstgiver i Tønder en hel Del Linned til en Værdi af henved 400 Mark. Ogsaa disse Sager blev delte. Endelig stal den anklagede Sveth hos Værten paa „Svejtserhallen” i Tønder en Sæk Kartofler.

Statsadvokaten holdt dem alle for mere eller mindre skyldige i Tyveri og Hæleri og androg mod den anklagede Westphal paa 3 Maaneders Fængsel, mod Christine Damm. der sammen med Westphal og Johannsen var Anføreren ved det hele, paa 8 Maaneder oa 2 Uger, mod Marie Damm paa 2 Maaneder. mod Hansen for Hæleri paa 3 Uger, og mod den anklagede Speth paa 2 Maaneders Fængsel.

Dommen lød for den anklagede Westphal paa 10 Maaneder. Marie Damm 2 Uger, Hanne Johannsen 9 Maaneder, Christme Domm 1 Aar, Anna Marie Hansen 6 Maaneder og 2 Uger, og for Sophie Speth paa 9 Maaneders Fængsel.

For at have hemmeligholdt Brødkorn havde Landmand Peter Christensen i Kamp i Sydslesvig af Amtsretten faaet et Straffemandat paa 4 Ugers Fængsel, men krævede retslig Afgørelse. Ved Bisidderretten blev Straffen nedsat til en Pengebøde paa 250 Mark, men denne Dom blev igen indanket af Statsadvokaten. Christensen sigtedes for i April Maaned at have skjult 240 Pund Rug og senere at have byttet disse bort mod 200 Pund Hvede. Ogsaa Hveden skjulte han og nægtede over for Revisionskommissionen at være i Besiddelse af den. Den anklagede tilstod, hvad Rugen angik. Han undskyldte sig med, at ban ikke kunde klare sig med det ham tilkommende Kvantum. Ombytningen af Rugen mod Hvede havde han ikke foretaget.

Statsadvokaten ansaa Straffen for alt for lav og androg paa en Pengebøde paa 800 Mark. Retten holdt dog den ovennævnte Straf paa 250 Mark for tilstrækkelig og forkastede Amtsadvokatens Indankning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *