Tag-arkiv: tabsliste

3. august 1918 – Hejmdal: De navnløses tabsliste

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


De Navnløses Tabsliste

Den tyske Hærledelse har begyndt at udgive en ny Slags Tabslister. Disse er kun bestemt til at skulle udbredes blandt Urmagere, og de indeholder, systematisk ordnede, alle Urmagertegn, som er opdaget i Ure, man har fundet hos ukendte Døde indenfor Hæren.

Som bekendt bruger Urmagerne at indridse smaa Tegn og Numre i Lommeure, som de selv reparerer, saaledes at de altid kan konstatere, om et bestemt Ur er solgt eller repareret hos dem. Ved Hjælp af de tilføjede Numre er Urmageren i Stand til i sine Bøger at finde Navnet paa den, som har købt Uret eller ladet det reparere. Denne Omstændighed har Hærledelsen draget Nytte af ved at offentliggøre en særlig Tabsliste med disse systematisk ordnede Urmagertegn.

De nye Kødkort

i Aabenraa uddeles i Morgen, Søndag, Formiddag fra Kl. 9 til 11 i Pige-Mellemskolen. Afsnittene af de gamle Kødkort og Sukkerkortene maa medbringes.

Hvorfor Kødkortene netop skal uddeles paa en Søndag Formiddag under Kirketid er uforstaaelig for Uindviede.

Et taabeligt Rygte

har i de sidste Dage været udbredt i Sønderborg, skriver “Sonderburger Zeitung” for i Forgaars. Rygtet vilde vide, at Kredsen ikke mere havde tilstrækkeligt Brødkorn til Raadighed, og som Følge deraf vilde man intet Brød kunde faa i de næste Dage. Rygtet er fuldkommen ugrundet. Befolkningens Brødforsyning er heldigvis paa ingen Maade tvivlsom. Udbrederne af slige foruroligende Rygter gøres atter opmærksomme paa Straffebestemmelserne, der gælder for saadant Uvæsen.


Fra Felten


Falden

Christine Jessen, født Sørensen, i Tyrstrup har modtaget den sørgelige Efterretning, at hendes Mand, Christian Jessen, der tjente som Sergent, er falden paa Slagmarken den 9. Juli. Han blev 26 Aar gammel.

I den sidste preussiske Tabliste meddeles, at Vilhelm Stehr og Hans Brodersen fra Aabenraa er faldne.

Død af sine Saar

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Gefrejter Peter Lassen fra Stenderup II i Haderslev Kreds er død af sine Saar.

Saarede

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Gefr. Terkild Muurholm fra Sommersted haardt saaret og Søren Hark fra Aabenraa, Sergent Peter Lausen fra Gammel Haderslev, Sergent Jørgen Jensen fra Vedsted og Peter Petersen fra Torp let saarede; de to sidstnævnte er blevne ved deres Troppeafdelinger.

Anton Jørgen Lunderup fra Genner er bleven saaret den 17. Oktober i Fjor.

Savnet

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Christian Hinrichsen fra Haderslev savnet.

Tilbage fra Fangenskabet

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Peter Lund fra Frørup vendt tilbage fra Fangenskab.

Forfremmet

Togfører Sørensen fra Storegade i Aabenraa, der i 3 Aar har været med i Felten, men som for Tiden ligger syg paa et Lasaret i Slesvig, er ifølge “A. T.” bleven forfremmet til Sergent.

Hjempermitteret

Lærer Paulsen fra Kasø ved Jordkjær er bleven hjempermitteret og har efter Forlydende i “A. T.” atter overtaget sin Gerning som Lærer. Under hans Indkaldelse blev Undervisningen i hans Klasse meddelt af Lærerne i Jordkjær og Klovtoft.

(Læs hele Hejmdal fra 3. august 1918)

11. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: særliste over ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager

Med den prøjsiske tabsliste nr. 651, fra den 5. oktober, er der for første gang som et bilag fulgt en særliste: “Ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager”. Med listen følger et blad med fotografier over de efterladte sager, hvortil der ingen ejermand har kunnet findes, endvidere en fortegnelse over de navne, hvorom der søges oplysning, og en beskrivelse af de ukendtes efterladenskaber med en ur-nummerfortegnelse. En saadan liste vil fra nu af udkomme en gang maanedlig som bilag til tabslisterne. I den foreliggende liste kommer der for Nordslesvigs vedkommende sandsynligvis kun et sølvur med guldring, der er fundet ved Moulin den 17. juni 1915, i betragtning. Paa uret, der bærer nummer 405,133, er indridset: Andreas Christensen, Stolbro. Christensen er i live. Han mener, at for 7-8 aar siden har solgt uret til én af sine tjenestekarle, hvis navn han ikke længere husker. Foruden uret hører der til samme mands efterladenskaber en pung, en tobakspung og en lædertaske med blyanter.

 

Faldne

Til lods Jørgen Hansen paa Kegnæs er der kommen meddelelse om, at hans eneste søn Hans er falden.

I den sidste tabsliste meddeles, at Nis Outzen fra Rangstrup er falden.

Gaardejer S. P. Beck og hustru paa Junkershof ved Ullerup har modtaget meddelelse fra udlandet, at deres søn Jørgen Beck er haardt saaret i fransk fangenskab og død paa et lazaret den 29. juli.

 

Saarede

Kommis Jens Freund fra Barsmark, Georg Boysen fra Bøjskov ved Kristiansfelt(haardt saaret).

 

Savnede

Gaardejer Peter Christensen fra Stubbæk, bankassistent Danielsen og Clausen Lund fra Skjoldager.

 

I fangenskab

En søn af snedker Metz i Aabenraa, Peter Larsen fra Bøjskov Skov ved Sønderborg og Martin Stangret fra Haderslev.