Alle indlæg af mllcHA

18. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: bud fra fangenskabet og tabslisten meddeler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Bud fra fangenskabet ad omveje

Bager Peter Jensen fra Haderslev har ifølge Dannevirke i tirsdags modtaget et brev fra en bekendt paa Sjælland, dateret den 2. juli, der meddeler, at han har modtaget et brev fra en dansker, der er vendt hjem fra Rusland, og den hjemvendte dansker har dér truffet bager Jensens søn Peter, som har været i russisk fangenskab siden 20. oktober 1915, og at 2 andre slesvigere, Julius Reinicke fra Haslev (Haderslev eller Harreslev?) og Hansen fra Ringenæs. Han traf de 3 slesvigere i Moskva, hvor de var blevne ansatte i en stentøjsfabrik. De havde det efter forholdene det godt, kun kneb det med maden, men det gør det for alle i Rusland.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Heinrich Krogh fra Bækken ved Graasten er falden.

Ligeledes meddeles det, at Karl Andersen fra Genner, hidtil savnet, er falden den 5. august 1917 og at Peter Hansen fra Skovbølling  er død den 9. november 1917.

Polsterer P. Schmidt fra Haderslev er falden. Han efterlader sig hustru og 9 børn, hvoraf 3 er konfirmerede, og det 10. barn venter med det første.

Torpedo-overmaskinist-mat. Max Lange fra Toftlund er død.

Over-postkonduktør H. Philipsen og hustru i Ringenæs har modtaget efterretning om, at deres nygifte søn Sophus er død paa et feltlazaret i Ukraine, næppe 8 uger efter fra broders død.

Detlef B. Mathiesen fra Kliplev er falden den 15. juni i en alder af 32 aar.

Hans From fra Halk er falden.

Landmand Nis Lorenzen fra Birkelev er falden den 30. juni.

I tabslisten meddeles, at Christian Bojsen fra Neder Aastrup er død af sine saar.

Efter næsten 2 aars pinlig uvished har kommuneforstander Stäcker i Gramby modtaget meddelelse om, at hans søn er falden i Galicien i september 1916. I løbet af 14 dage mistede familien den gang 3 sønner paa slagmarken. En svigersøn har i lang tid været i fangenskab.

Christian Jensen i Skærbæk har modtaget efterretning om, at hans eneste søn Peter er falden, 21½ aar gl.

F. Johannsen fra Skovbølgaard og Nis Olufsen fra Kværs er faldne.

Dr. Med. O. Wiemer og hustru i Aabenraa har modtaget efterretning om, at deres eneste søn Hans er falden den 13. juli.

I tabslisten meddeles,  at H. Quinzinski fra Sønder-Vilstrup er falden, at Hans From fra Fjelstrup er død af sygdom.

Saarede

Frode Carstensen fra Kliplev og Jens Jensen fra Gammelgaard er saarede.

Christian Nissen fra Gejlaa er saaret.

Christian Wollesen fra Aabenraa er haardt saaret.

Christian Riisgaard fra Mjøls er haardt saaret.

Arbejdsmand Andreas Hansen fra Bolderslev er bleven haardt kvæstet og ligger paa et lazaret i Vestprøjsen.

I fangenskab

Ifølge tabslisten er Fr. Essen fra Jægerup, Claus Clausen fra Aarø og Niels Nielsen fra Hundegade ved Skærbæk vendt tilbage fra fangenskab.

Conrad From, broder til Hans From,  fra Halk befinder sig i fransk fangenskab.

Gaardejer Johan Friedrichsen i Kværs har igennem Røde Kors i Genf modtaget meddelelse om, at hans søn Lorens er i fransk fangenskab.

Johannes Clausen fra Hønkys, Lorenz Friedrichsen fra Kværs, Peter Hansen fra Haderslev, Jeppe Jørgensen fra Kærbølling, Christian List fra Søgaard og Marius Sørensen fra Jægerup savnes.

Savnede

 Thomas Nielsen fra Stenderup er savnet.

Hans Nielsen fra Lintrup Mark er savnet.

Hans Schmidt fra Løjtkirkeby savnes.

16. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: Mindst 5469 nordslesvigere faldet

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne nordslesvigere

Mindstetallet paa faldne nordslesvigere er nu 5469.

Aflevering af brugte mandsklæder

Rigsbeklædningsstedet i Berlin bekendtgør, at fristen for indsamlingen af brugte mandsklæder er udsat til 15. august for de kommunalforbund, der ikke har faaet det for dem bestemte antal klædninger indsamlet. I Haderslev by er der til i lørdags indkommet 1089 dragter nu; der skal i alt leveres 1378 klædninger. Indtil onsdagen den 10. juli var der i Stor-Berlin afleveret 29,854 brugte mandsklædninger, og der skulde til 15. juli afleveres 75,000.

 

13. juli 1918. Præster indsat i kampen mod utilfredsheden

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Præsterne og folkeernæringen

Det tyske krigsernæringskontors oplysningsafdeling agter at iværksætte oplysningsmøder for præsterne i Slesvig og Holsten, og det har derfor henvendt sig til konsistorier i Kiel, som har anordnet 9 møder i hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Et saadant skal bl. a. afholdes for præsterne i Haderslev fredagen den 19. juli om eftermiddagen klokken 2½ i Missionshotellet.

Præsterne skal undervises i, hvorledes bybefolkningens “forærgrelser” over fødevaremængden, landbefolkningens forbitrelse over krigsernæringskontorets strenge forholdsregler og den sædelige fare for befolkningen i by og land kan forebygges.

Præsterne kan ogsaa medtage passende menighedsmedlemmer, særlige kirkeældste, til disse forsamlinger, og naar præstekonerne vil deltage, er der heller ingen betænkeligheder derved.

Om det vil hjælpe paa “forærgrelserne” er dog vist tvivlsomt!

11. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Detlef Boysen Matthiesen, stifsøn af afdøde vognmand Hans Nissen ved Jordkær Station, er falden den 15. juni.

Niels Post, søn af Hans Post i Spandet, er falden den 19. juni, 29 aar gl.

Jakob Asmussen fra Roager er falden.

Saarede

I tabslisten meddeles, at Christian Ricken fra Nostrupmark i Haderslev kreds og Peter Johansen fra Adsbøl er haardt saarede.

Savnede

Løjtnant Niels Petersen fra Haderslev er savnet.

I fangenskab

Fra Røde Kors i Genf er indgaaet meddelelse om, at gaardejer Thomas Svendsen fra Hjemsted ved Skærbæk er i fangenskab i Frankrig.

Claus Clausen fra Aarø, Hans Madsen fra Arnum og Carl Maj fra Haderslev er i fangenskab.

10. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: spar paa de strikkede varer

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Gaa uden strømper

Rigsbeklædningsstedet i Berlin opfordrer ifølge berlinske blade befolkningen, baade kvinder og mænd, i hele riget at gaa barfodet og bruge træsandaler uden strømper for at spare paa strikkede varer.

Faldne

Toldopsynsmand Bruno Buntrock i Vojens, er falden den 11. juni.

I tabslisten meddeles, at Hans Hansen fra Røllum og Christian Hansen fra Aabenraa er faldne.

Saarede

Mathias Kjer fra Langhorn ved Hoptrup er bleven kvæstet den 24. januar 1915.

Magnus Bekke fra Gøtterup, Hans Hansen fra Hostrupskov, Marius Nissen fra Sønderballe og Joachim Sterlie fra Aabenraa er haardt saarede.

Savnede

Nis Andersen fra Ressø og Antoni Petersen fra Ris ved Aabenraa er savnede.

I fangenskab

Christian Schmidt fra Aabenraa og Truels Beck fra Bæk er i fangenskab.

Karl Klasen fra Errigsted og Johannes Lund fra Skrydstrup er vendt tilbage fra fangenskabet. 

 

8. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: hvad stiller man op med krigsinvalider og undvegne tyske krigsfanger

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kan krigsinvaliderne ikke faa deres pension?

En krigsinvalid i Mainz, som har været hjempermitteret siden 1. december 1916 som varig uduelig, har efter 19 maaneders forløb endnu ikke faaet tilkendt rente, skønt han har klaget flere gange over denne forsømmelse. Den 18. januar, den 25. marts og den 13. maj svarede Krigsministeriets renteafdeling ifølge Vorwärts hver gang paa en klage med de lakoniske ord: “endnu under bearbejdelse” , “og ved Forsøgelsesafdelingen i Mainz drøftede man ham med, at han bare skulle have taalmodighed! pengene gik ham ikke tabt”. Nu har invaliden imidlertid maattet sælge alt, hvad han havde af klæder og værdigenstande, for at kunne friste livet og stadig leve i det lyse haab om en glimrende rente, naar den endelig bliver bevilget!

Undvegne tyske krigsfangers tjenesteydelse

Der har hidtil hersket uklarhed over det spørgsmaal, hvorledes de fra krigsfangenskab flygtede tyske soldater igen skulde anvendes i tjenesten, og rigsdagsmand Marquardt har derfor i denne sag adspurgt det prøjsiske krigsministerium, som har svaret: De værnepligtige personer, som ved flugt har unddraget sig den fremmede magt, maa kun anvendes ved fronten, naar de selv ønsker det, for øvrigt skal de, saa længe krigstilstanden raader mellem Tyskland og den paagældende stat, i hæren anvendes i hjemmet og Etappeomraadet, i generalguvernementerne og Rumæniens militærforvaltning.

Faldne

Arbejdsmand Anker Christiansens hustru i Erlev ved Haderslev har modtaget budskab om, at hendes mand den 11. juni er død ved sine saar paa transporten til forbindingspladsen, 30 aar gl. og efterlader sig hustru og to smaa børn.

Vejopsynsmand Peter Madsen i Hellet ved Rødding har modtaget budskab om, at en af hans sønner, Peter, er falden i Frankrig. En anden søn er i krigsfangenskab og en tredje deltager endnu i krigen.

I tabslisten meddeles, at Peter Callesen fra Varnæs, Peter Petersen fra Stubbæk, Wulf fra Arnitlund, Peer Birkebal fra Jels Skov, Nis Clausen fra Aarø, Niels Jensen fra Hvidding og Johann Jespersen fra Over Jerstal er faldne.

Enkefru Julie Bruhn i Aabenraa har modtaget meddelelse om, at hendes søn Jørgen er død paa et lazaret i Slesien, 37 aar gl.

Postbud Sofus Clausens hustru i Rødding har modtaget budskab om, at hendes mand er død paa et lazaret i Belgien. Han efterlader hustru og et lille barn samt en gammel fader, der nu har mistet tre sønner under krigen.

I tabslisten meddeles, at Niels Christensen fra Gestrup er død af sine saar: at Niels Ravn fra Kjelstrup, der hidtil har været meldt savnet, er død i fangenskab.

Enke Inger Marie Rudolph i Ebening ved Hellevad har modtaget meddelelse om, at hendes søn Matthias er falden ved Vestfronten den 9. juni.

Andreas Juhl og hustru i Strandelhjørn ved Bevtoft har modtaget budskab om,  at deres plejesøn Heinrich Quitzinsky er falden den 3. juni, 23 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Emil Hansen fra Haderslev og Hans Hansen fra Todsbøl er faldne.

Skrædder Jensen i Skærbæk har modtaget meddelelse om, at hans søn Peter er død som følge af sine saar.

I tabslisten meddeles, at Hermann Paulsen fra Dalsgaard ved Rinkenæs og Hans Rosenberg fra Haderslev er døde af deres saar.

Saarede

Franz Christensen fra Kværs er haardt saaret.

Laurids Wolfsberg, søn af Georg Wolfsberg i Skærbæk,  er bleven saaret i Frankrig.

Jørgen Fisker fra Bjerndrup ved Kristiansfelt og marine-reserveløjtnant Hans Meiland fra Haderslev er haardt saaret. 

Jørgen Brodersen fra Barsmark er haardt saaret.

I fangenskab

Bøj Jørgensen fra Løjtkirkeby, der har været krigsfangen i Rusland i næsten 2½ aar, er kommen hjem paa en længere orlov.

Herman Schmidt fra Brendstrup er vendt tilbage fra fangenskabet.

Ifølge tabslisten er matros Mads Møller fra Ris ved Aabenraa, Anker Nissen fra Kastvraa og maskinist-ekspektant Franz Norling fra Graasten i engelsk fangenskab.

Ifølge tabslisten for kolonitropperne er Peter Marius Jørgensen fra Skovby ved Haderslev, Melchior Karl v. Brincken fra Haderslev og over-stabslæge Dr. Gerhard Grothusen fra Rødding i engelsk fangenskab.   

6. juli 1918. Ribe Stiftstidende: Flensborger leder for Pariserkanonen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Lederen af den langtrækkende kanon,

der beskyder Paris, er, som vi erfarer, en flensborger, nemlig kaptajn Wiegand, søn af professor Wiegand i Flensborg.

Klæder uden foer

For at spare paa de knappe foderstoffer har Rigsbeklædningsstedet i Berlin anordnet, at der skal spares paa foeret til mandsklæder. Ved jakker, til mænd og drenge, som er knappede helt op i halsen, maa kun ærmerne foeres; undtagne er saadanne svære vinterjakker, der bæres i stedet for vinteroverfrakker. I ryggen paa frakker og jakker samt i mande- og drengeovertøj maa der overhovedet ikke anbringes foer, vesterygge maa kun syes med et lag foer. Kapper og overfrakker til mænd og drenge maa kun fores til den nederste kant af sidelommerne. I frakker og jakker for mænd og drenge maa der ikke være flere end 4 lommer, i veste og benklæder ikke flere end 3. Naar der anvendes foer af rent papirstof, maa der bruges saa meget, som der trænges til.  

 

 

4. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler..

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Heinrich Pehmøller fra Tyrstrup er den 11. juni falden, 26 aar gl. Han efterlader hustru og en lille søn.

Jens Thomassen fra Aabenraa er den 23. juni død paa et feltlazaret, 20 aar gl.

Saarede

Peter Jensen, søn af skrædder Jensen i Skærbæk, er bleven haardt saaret.

3. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Andreas Westergaard og hustru i Alslev ved Jordkær har modtaget efterretning om, at deres søn Nikolaj er falden 15. juni, 36 aar gl.

Mathias Hansen og hustru i Arrild har modtaget budskab om, at deres søn Johan er falden den 21. maj, 21½ aar gl.

I tabslisten meddeles, at vicefeldwebel Peter Christensen fra Tagkær og Thomas Lund fra Vojens er faldne.

Saarede

Christian Markussen fra Øster-Gasse er ikke saaret men syg.

Lærer Chr. Maibøll fra Mejlby ved Lintrup er den 3. juni bleven saaret og befinder sig paa et lazaret i Frankfurk a. M.

Savnede

Viktor Frank fra Bæk er savnet. 

2. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Peter Kliver og hustru i Hejsager ved Halk  har modtaget budskab om, at deres søn Peter er falden den 21. juni, 20 aar gl.

Gaardejer Johannes Jensens hustru paa Hovslund Mark har faaet meddelelse om, at hendes mand er falden. Han efterlader hustru og 3 smaa børn.

I tabslisten meddeles, at Emil Skøtt fra Hyrup 2. og Hans Bruun fra Skærbæk er faldne, at Johannes Hansen fra Bollerup, der hidtil har været meldt haardt saaret, er død.

I tabslisten meddeles, at Laust Jensen fra Bedsted er falden og at Iver Christensen fra Fjelstrup og Anton Lebeck fra Tirslund er døde af sygdom.

Detlef B. Matthiesen fra Kliplev er den 15. juni falden i en alder af 33 aar.

Peter Johannsen og hustru i Hovslund har modtaget efterretning om, at deres søn Friedrid, er falden den 15. juni, 21 aar gl.

Saarede

Hans Asmussen fra Hörde(?) i Aabenraa kreds og Jes Johannsen fra Aarøsund er haardt saarede.

Smedemester Jørgen Clausen fra Hoptrup, som har gjort hele krigen med og været haardt saaret i 1916, er nu igen bleven saaret og ligger i lazaret bag fronten.

Ifølge tabslisten er Anton Jensen fra Haderslev haardt saaret.

Savnede

En søn af skomager Jørgensen i Slotsgade i Haderslev har været savnet siden den 14. juni.

23. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: Det tyske toldkontor i Foldingbro er midlertidigt lukket

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De faldne nordslesvigere

Mindstetallet paa faldne nordslesvigere er nu 5144

Det tyske toldkontor i Foldingbro

Kontoret er sandsynligvis lukket for et tidsrum af 6 uger. Alle embedshandlinger og tjenesteforretninger, der hører ind under toldkontoret i Foldingbro, vil i denne tid blive besørgede af toldkontoret i Skodborg.

Faldne

Auktionator Frank i Store Nustrup har faaet meddelelse om, at hans søn Viktor den 24. marts er falden, 20½ aar gl.

Saarede

Infanterist Peter Kjær, søn af afdøde cigarmager Mathias K. i Haderslev, er i april bleven haardt saaret og ligger paa et krigslazaret. 

20. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: hvad gør man ikke for kærligheden

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

5 ugers varetægtsarrest og 1000 mark i bøde for at besøge kæresten over grænsen

En unge pige, 22 aar gammel, fra Spandet sogn, Nordslesvig, der ikke har kunnet faa pas til Danmark, gik uden dette i oktober maaned i fjor over grænsen ved Hømlund for at besøge sin forlovede, der er fra Danmark. Paa tilbagevejen blev hun greben af den tyske grænsevagt og ført til Flensborg. Her blev hun idømt en bøde paa 250 Rm., men kom hjem igen samme dag, og efter at hun forgæves havde ansøgt om at faa bøden nedsat, betalte hun denne. Lørdagen den 6. april i aar gik hun om aftenen igen over grænsen i samme ærinde, og da hun to dage efter vilde gaa tilbage, blev hun atter paagreben af vagten og ført til Flensborg. Efter et forhør blev hun ført til Toftlund og stillet for Amtsretten, men blev dagen efter igen sendt til Flensborg og hensat i varetægtsarrest, og da hun havde siddet i 5 uger, blev hun hjemsendt, uden at nogen yderligere straf blev hende forkyndt. Et par dage før hendes hjemsendelse var domsforkyndelsen imidlertid sendt til hendes hjem, men blev herfra straks tilbagesendt, da hun jo ikke var hjemkommen. Straffen for at have besøgt kæresten i Danmark lød denne gang paa 1000 Rm. i bøde eller 100 dages fængsel, men inden domsforkyndelsen naaede pigen, var hun pinsedags nat gaaet over grænsen – hun fandt bøden for haard.

Faldne

Hans M. Hansen, søn af bryggeriarbejder Hansen i Haderslev, er falden den 8. maj.

Olaf Nørby og hustru i Arnum har modtaget efterretning om, at deres søn Jacob er falden den 2. maj, 22 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Adolf Rose fra Bækken ved Graasten er falden.

Seminarist Karl Maj, søn af sadelmager Maj i Haderslev, er død.

Aftægtsmand Paulsen paa Dalsgaard ved Rinkenæs har faaet meddelelse om, at en af hans sønner er falden. En anden søn er hjemsendt som invalid.

Pastor Prahl og hustru i Haderslev har modtaget efterretning om, at deres søn Hermann er falden.

Gustav Adolf Hinrichs, søn af Joh. D. Hinrichs i Hygumskov, er falden den 27. marts, 20 aar gl.

En søn af postkonduktør Philipsen i Rinkenæs er den 12. maj død paa et lazaret i Essen.

Landmand Gustav Zøllner er falden, 30 aar gl. Zøllner efterlader hustru og fire børn.

Arbejdsmand Jens Rasmussen i Haderslev er falden den 21. april. Rasmussen kunde den 23. april have holdt 48 aars fødselsdag. Foruden sin hustru efterlader han sig 6 børn, hvoraf den ældste søn er taget til soldat.

I tabslisten meddeles, at Søren Iversen fra Brabæk og Mathias Rosenbom fra Gabøl Mark er faldne og Theowald Ehlers fra Skovhus ved Kristiansfelt er død af sygdom.

Saarede

Landmand Jacob Holdt fra Rørby ved Løjtkirkeby er saaret og indlagt paa feltlazaret.

Heinrich Petersen, yngste søn af gaardejer Heinrich Petersen paa Frifelt ved Graasten, er bleven haardt saaret og ligger nu paa et lazaret i nærheden af Metz.

Ifølge tabslisten er Karl Jensen fra Vedsted, Jørgen Mortensen fra Barsbøl og Lauritz Wind fra Toftlund haardt saarede.

12. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: kæmpe fortjeneste paa nikkel og messing

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvad fortjenesten paa messing- og nikkelsager løber op til. En gevinst paa 1500 millioner mark!

Fra Berlin meddeles os bl. a.: I Tyskland har man jo beslaglagt alle messing- og nikkel- dørhaandtag, og myndighederne leverer andre af jern i stedet. Flertalssocialisterne spurgte i lørdags i Rigsdagen, om det var sandt, at privatleverandørerne af haandtag m.v. nu havde sikret sig en gevinst paa millioner af mark. Krigsministeriets repræsentant svarede undvigende, men i Vorwärts hedder det nu,  at det drejer om en gevinst ikke paa millioner, men paa ca. 1½ milliard mark

 

11. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: smuglere og luftangreb

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Tyske smuglere idømt fængsel

To tyske fyrbødere, der af politiet i København var anholdte for forsøg paa at udsmugle 5 kg chokolade, er bleven idømt hver 6 dages fængsel. De havde ikke pengene til at betale bøderne med og har derfor maattet vandre i fængsel.

Nye forfærdelig rædsler fra luften. Angreb paa de tyske byer dag og nat i ugevis.

Den berømte engelske forfatter H. G. Wells offentliggør en interessant artikel i Daily Cronicle, i hvilken han erklærer, at det i løbet af kort tid vil være muligt for de allierede dag og nat at foretage luftangreb paa byerne i Rhinprovinsen. Det vil ikke blive angreb, der saaledes som de tyske paa London, varer nogle timer, men derimod angreb, der varer i uger. Naar dette bliver realiseret, vil man først faa øjnene op for, hvilke frygtelige muligheder, luftkrigen besidder.

10. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: et møde ved fronten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Redaktør E. Christiansen,

Flensborg Avis, der hidtil kun har deltaget i krigen bag fronten, idet han dog ofte har været med umiddelbart op til ildlinien, har meddelt Flensborg Avis, at han er bleven let saaret i hagen af en maskingeværkugle. To dage efter, at redaktør Christiansen blev saaret, kom han med et lazarettog til Celle, hvor han først i 8 dage laa paa en kaserne, men kom saa i et lazaret. Her hjælper han hver formiddag med at bære de saarede ned i operationssalen.

To brødre mødes ved fronten

Arbejdsmand Peter Bosack fra Haderslev og hans broder Hans Bosack fra Sønder Vilstrup havde ifølge Dannevirke den 3. april i aar den glæde at mødes ved fronten og at kunne være sammen en hel dag. Den ene laa den gang i kvarter i en landsby og en times vej fra den anden.

Nye huse sælges til nedbrydning

Til Tondernsche Zeitung skrives: med de høje priser paa byggematerialer er det nu en lønnende forretning at nedbryde endog helt nye bygninger. Saaledes sælges for eksempel i Holt Jacobsens massive udhuse, der er opført i 1914,  samlede eller delte til nedbrydning.

Begravet i et granathul

Underofficer Horn, søn af enke Horn i Lindedal ved Haderslev, blev for nogen tid siden under kampene paa Vestfronten begravet i et granathul. Kammeraterne kunde dog bjerge ham i rette tid. Ved lufttrykket, som granaten frembragte, mistede han mælet, og han har endnu svært ved at tale. Han er nu paa et lazaret i Tyskland.

Faldne

Hans Bilov og hustru i Hejsager ved Halk har modtaget budskab om, at deres søn Niels er falden den 1. april, 21½ aar gl.

Johannes Bøgh fra Hovslund og Peter Lauritzen fra Hyrup er faldne.

Peter Færdig fra Branderup og Vilhelm Lythje fra Frørup er faldne.

Jørgen Boysen, Toftlund, er død i et lazaret af de saar, han fornylig havde faaet ved fronten.

Saarede

Viggo Hartmann fra Haderslev er haardt saaret.

Savnede

Leopold Nørskau, en søn af landmand Hans Nørskau i Frydendal ved Aabenraa, savnes.

Peter Biermann fra Københoved savnes.

I fangenskab

Laust Krogh fra Barsbøl og Julius Lund fra Hyrup er i fangenskab. 

9. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: hvad gemte der sig i kufferten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Da Amtsforstanderen blev taget ved næsen

En spøgefugl, som havde et godt øje til Amtsforstanderen, hvad jo kan hænde af forskellige aarsager, tog ifølge Hejmdal forleden dag til stationen, slæbende tungt paa en vældig kuffert, som var lige ved at tynge ham til jorden, da han passerede amtforstanderens vinduer.

Aha! tænkte denne, manden har kufferten fuld af smughandelsvarer, flæsk og kød.

Han telefonerede fluks til Tinglev, at man skulde stoppe manden. Denne blev tilsyneladende meget forundret over, at gendarmerne var nysgerrige efter at se, hvad han havde i sin rejsekuffert. Ham krympede sig og var meget fornærmet, og folk stimlede sammen om ham paa perronen. Men der nyttede ingen kære mor, han maatte lukke kufferten op.

Og hvad saa man saa liggende paa bunden af den store kuffert i ensom majestæt – tre smaa stykker smørrebrød!

6. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Jørgen Hørlyck og hustru i Varnæs modtog i tirsdags efterretning fra kompagniet om, at deres søn Henrik er falden i Frankrig den 11. april, 21 aar gl.

Hans Møller fra Sjellerup og Christian Petersen fra Baadsager ved Sønderborg er faldne.

Enke Kathrine Jokumsen i Broager har modtaget efterretning om, at hendes søn Mathias den 16. april er falden paa slagmarken i Frankrig.

Peter Hansen fra Sønderborg, for tiden i Hamborg, bekendtgør, at hans søn Emil er falden, 22 aar.

Jens Rasmussen fra Vestergade nr. 34 i Haderslev er falden, 49 aar gl.

Lærer Peter Christensen i Altona er falden.

I tabslisten meddeles, at Friedrich Knudsen fra Rødekro er død af sine saar.

Landmand Chresten Clausen fra Lunderup Mark ved Rødekro, der den 18. oktober 1915 kom i russisk fangenskab, er den 15. januar 1916 død paa et lazaret i Ursum af lungetuberkulose og flere andre sygdomme.  

Jens Diederichsen og hustru i Hejsager ved Halk meddeler, at deres søn Hans er falden den 12. april, næppe 20 aar gl.

Landmand Johan Lorentzen, næstældste søn af afdøde gaardejer Laust L. i Hygumskov, er falden paa Vestfronten, nogle og tyve aar gl. En ældre broder Peter, der har ejendommen hjemme, er i engelsk eller fransk fangenskab.

Sygebærer Peter Oster fra Brendstrup ved Rødding er død.

Johannes Bojsen fra Lunding er falden.

Anton Jensen fra Hønkys er død af sygdom.

Enke Jessen ved Sønderport i Aabenraa har modtaget efterretning om, at hendes eneste søn Jes er falden under et stormangreb, 22 aar gl.

Enke Christine Jensen, Aarøsundgade nr. 5 i Haderslev, har modtaget budskab om, at hendes søn Christian Iversen Jensen er falden natten til den 22. april, 19 aar gl. Den stakkels kone mistede for 8 maaneder siden sin mand, arbejdsmand Peter Jensen, der blev 39 aar og ligeledes faldt paa valpladsen.

Hermann Hansen og hustru i Skodborg meddeler, at deres søn Rudolf er falden. Hermann Hansen er selv ogsaa indkaldt til militærtjenesten.

Købmand Johannes Andersen i Aabenraa, der har været indkaldt som landstormsmand, er efter lang tids svære lidelser afgaaet ved døden i sit hjem, 49 aar. 

Saarede

Andreas Brink fra Frørup og Peter Petersen fra Tandsholm er haardt saarede.

Ifølge tabslisten er Rasmus Lauritzen fra Varnæs og Jørgen Lausen fra Hjortholm haardt saarede og Marius Iversen fra Oksenvad saaret.

Niels Gormsen fra Arnitlund er haardt saaret.

Chresten Christensen, en søn af Ole Chrestensen i Gramby, der har været med i de haarde kampe ved Vestfronten, er bleven saaret i brystet og derefter indlagt paa et lazaret.

Savnede

Landmand Rasmus Schmidt, ældste søn af landboelsmand Peter S. i Hygumskov, er fornylig meldt savnet fra Frankrig.

Fangenskab

Første maskinmester paa Flensborg-damperen “Hans Joost”, Jonny Brag fra Sønderborg er vendt tilbage fra engelsk fangenskab.

Niels Fogd fra Sønderborg og Andreas Mathiesen Lunding fra Hjerndrup er vendt hjem fra fangenskabet.

Otto Aabling fra Skærbæk er i fangenskab.

 

4. maj 1918 – Ribe Stiftstidende: 4880 faldne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

4880

Det samlede mindstetal på faldne Nordslesvigere – faldne eller døde paa lazaret – er efter den sidste opgørelse 4880.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Hans Holm fra Arndrup og Bernd Petersen fra Rødding er faldne; at underofficer Hans Holm fra Sillerup, der hidtil har været meldt savnet,  er falden den18. juli 1917; at Christian Jensen fra Jordkær Mark er død af sine saar; at Peter Røpke fra Bøjskovskov er haardt saaret og at Christian Christiansen fra Lysabild er udvekslet fra fangenskab.

Handelsmand H. Boysen og hustru i Rødekro har modtaget budskab om, at deres søn Christian er falden den 10. april, 21½ aar gl.

Lorenz Svensen en plejesøn af arbejdsmand G. Lauritzen i Sønderborg, er falden, 20 aar gl.

Hans Christensen fra Haderslev er falden den 11. april, 33 aar gl. han efterlader hustru og 2 børn.

Købmand Chr. Iversen hustru i Haderslev har modtaget efterretning om, at hendes mand er falden i de sidste kampe.

Bygmester Peter Hansen Grodts familie i Aastrup har modtaget budskab om, at han er falden den 17. april.

I tabslisten meddeles, at Jens Schæfer fra Hjerndrup, Rasmus Skøth fra Lintrup og Sønnich Sønnichsen fra Rurup er faldne.

Enke Christine Hulwey i Sønderborg har modtaget meddelelse om, at hendes søn Jürgen er død paa et lazaret.

Saarede

Ifølge tabslisten er Jes Christiansen fra Sønder Hostrup, Thomas Iversen fra Aabenraa og Marius Paulsen fra gammel Haderslev haardt saarede.

Savnede

Jakob Nielsen fra Bollerup paa Als er savnet.

 

 

30. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: nervechok

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Mistet tale-evnen ved et nervechok

Asmus Christensen fra Egernsund ved Graasten fik for 2 aar siden, da han ved Vestfronten blev begravet under jordmasser, et stærkt nervechok, hvorved han ogsaa mistede mælet. Han blev som følge af den svære fejl permitteret, da man holdt ham for uhelbredelig. Nu er han for en 7-8 uger siden atter bleven indkaldt for at komme under behandling og befinder sig i militæranstalten i Friedrichsberg ved Wandsbek, hvor han er bleven behandlet af nervespecialisten Dr. Kafka med et saa heldigt resultat, at taleevnen næsten uhindret har indfundet sig igen. Christensen har i nogle dage været hjemme paa rekreationsophold.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Harald Hoeck fra Rinkenæs er død af sygdom.

Johannes Boisen, søn af tidligere gaardejer Johannes Boisen i Moltrup, nu i Haderslev, er falden, dræbt af en flyver. Der er endnu en søn, Christian Boisen, med i krigen.

Saarede

Underofficer Anton Petersen fra Hajstrup er bleven kvæstet.

Heinrich Sommer fra Rødekro er bleven saaret den 16. april 1916.

Underofficer Lauritz Andersen fra Skærbæk og Andreas Olsen fra Ris-Hjarup meldes haardt saaret.

23. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: flyverulykke ved Aabenraa

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En flyverulykke ved Aabenraa

For ca. 14 dage siden skete der ved Aabenraa en flyverulykke, der kostede 2 mennesker livet. 2 mænd var steget op med flyvemaskine, der tilhører den i Aabenraa stationerede flyver-afdeling. Under flyvningen fik maskinen motorskade og flyverne maatte lande i glideflugt, men ved landingen gav det et stærkt stød i maskinen. Derved eksploderede benzinbeholderen og hele maskinen kom i brand. De to flyvere blev livsfarligt forbrændt. De førtes til Aabenraa sygehus, hvor de kort efter døde.

Falden

Jørgen Rasmussen fra Holm ved Nordborg er død af sygdom.

Saarede

Walther Sprenger, søn af lærer Sprenger i Augustenborg, der tjener som vice-feldwebel, er bleven haardt saaret af et granatskud i begge ben. Han ligger nu paa et lazaret i Flandern.

I fangenskab

Johann Knutzen fra Tombøl er i fangenskab. 

22. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Nis Nielsen fra Løjtkirkeby er efter længere tids sygdom død paa et lazaret i Hannover i en alder af 24 aar.

Rentier Johannes Boysen i Haderslev, tidligere i Moltrup, har faaet efterretning om, at hans ældste søn Hans er død i nærheden af fronten.

Landsformand Thorvald Ehlers, født i Stubbum, sidst bosat i Fauervraa i Tyrstrup sogn, er død den 8. marts i et lazaret i den galiciske by Brzany af lungebetændelse. For to aar siden døde hans hustru, og deres fire efterladte børn i en alder fra 6 til 13 aar staar nu forældreløse.

En søn af rebslagers Rasmussens enke i Søndergade i Haderslev er død i russisk fangenskab.

Saarede

Ifølge tabslisten er Lorenz Peter Jürgensen fra Ragebøl haardt saaret.

Ifølge tabslisten er Hans Simonsen fra Haderslev den 2. november 1917 bleven kvæstet.

Landmand Christian Petersen fra Lille-Grimtoft ved Kliplev er for kort tid siden bleven saaret.

I fangenskab

Otto Classen, søn af fhv. møller C. i Aabenraa, der har været savnet siden den 20. oktober, har meddelt sine paarørende, at han befinder sig i engelsk fangeskab.

Distriktsamtsmand Dr. Ernst Kæmpfe er i de sidste kampe i Tysk-Østafrika saaret kommen i engelsk fangenskab. Blandt fangerne der skal ogsaa være stabslæge Dr. Grothusen fra Haderslev.

Ifølge tabslisten er Eskild Bram fra Stubbum og Nis Nissen fra Rejsby i fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Mathias Jensen fra Mastrup er kommen tilbage fra fangenskab.

20. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: kvinders haar beslaglægges

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nu beslaglægges ogsaa kvindernes haar, dog ikke, mens de har det paa hovedet.

Den 15. marts er en bekendtgørelse angaaende beslaglæggelse og forpligtelse til anmeldelse af samlede ikke forarbejdede menneskehaar traadt i kraft. Ved denne beslaglægges alle samlede og ikke forarbejdede kvindehaar og kineserhaar. Undtagne fra beslaglæggelsen er kun de af en kvinde samlede egne haar, saa længe de befinder sig i denne kvindes eje. Bekendtgørelsens ordlyd kan faas at se paa landraadskontorerne og borgmesterkontorerne samt hos politimyndighederne.

Inddragelse af nikkelmønterne

Ti- og fempenning stykkerne af nikkel skal inddrages. Ifølge en anordning fra finansministeren maa de offentlige kasser ikke give deres beholdninger og de til dem indgaaende nikkelmønter ud igen, men skal indlevere dem til nærmeste rigsbanksted.  

18. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: Johannsen gaar over grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Jeg takker Dem og jeg er i Danmark, farvel!

I Tondernsche Zeitung for onsdagen den 13. marts læses: Underofficer Johannsen fra Tønder, søn af én i Strucks Allé boende bestillingsmand, er flygtet over grænsen til Danmark. Han har, som det har vist sig, i Hamborg forøvet et større pengetyveri, begaaet underslæb, sandsynligvis ogsaa dokumentfalsk og plattenslageri, er derefter i civilklæder ad Vestbanen kørt til Hvidding, hvor han blev anholdt paa grund af utilstrækkelig legitimation. Men ved sin overordentlig dristige optræden og ved at fremlægge papirer, hvorved han legitimerede sig som Hjælpekriminalbetjent, lykkedes det ham at gøre grænsevagten tryg, saa at man løslod Hr. kriminalbetjenten, ja endog viste ham grænsen fra nærmeste nærhed. han besaa grænsedistriktet meget nøje, traadte derpaa hurtigt over dette, og med en elskværdig haandbevægelse og ordene: “Jeg takker Dem, jeg er i Danmark, farvel!” lod han sine forbløffede ledsagere staa paa den hjemlige side af grænsen. Det var lykkedes den fiffige bedrager at flygte til udlandet: men der gives, som bekendt, folk, der er endnu mere fiffige, og han vil saaledes ikke i lang tid kunne glæde sig over sin gyldne forbryderfrihed i det forjættede land.

Efter tre aars forløb

Skibskok Lorenzen, en svigersøn ag brødhandler Baumann i Meldorff, der for tre aar siden faldt i engelsk fangenskab, har i disse dage sendt sine paarørende det først livstegn.

Ved de faldnes grave

Briala i Ukraine, den 10. marts 1918. Ved en spadseretur i dag kom jeg tilfældigvis forbi en krigerkirkegaard her lidt uden for Briala.  Jeg fik lyst til at besøge stedet for om mulig at træffe bekendte navne og fandt flere, som kan tyde paa, at det er nordslesvigere, som her har fundet deres sidste hvilested.  Om de vil offentliggøre efterfølgende navne i deres ærede avis, kunde det maaske tjene til oplysning for de efterlevende paarørende. Jakob Rossen, død den 9.9. 1915, Hans Mathiesen, død den 19.9. 1915, Anton Møller, død den 23.9. 1915, ersats-reservist J. Hansen, død den 27.9.1915 og Jakob Mathiesen, død den 12.9. 1915. Skulde der være paarørende til foranstaaende navne, vil jeg med glæde give dem oplysning om de faldnes hvilested. De har i deres avis skreven om, hvorledes Ukraine udtales A-lyden udtales som æ; det kan vel nærmest udtales Ukræjne. En venlig hilsen til venner og bekendte og paa gensyn. Gefr. Jørgen Kocks fra Øster Lindet.

16. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: yderligere fængselsstraf

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Gaardejer Mads Vind og datter, Fjersted

Siden gaardejer Mads Vind og datter efter tre maaneders varetægtsarrest sidst i januar maaned mod kaution blev løsladt af fængslet i Flensborg har de opholdt sig i fred og ro i deres hjem i Fjersted, og man havde begyndt at slaa sig til ro med, at domstolene havde fundet varetægtsarresten at være tilstrækkelig straf for denne forseelse, de var sigtet for. I forgaars blev Mads Vind, hustru og datter imidlertid igen kaldt til Flensborg, og det forlyder i dag, at de er bleven idømt yderligere hver 9 maaneders fængselsstraf, som de med det samme har maattet begynde at afsone.

14. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: saml ikke projektiler op

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Borgmesteren

i Tønder er, som meddelt, bleven dømt fra embedet med halv pension i fem aar. Borgmesterens pensionsbærende løn var før suspensionen 6000 mark, derefter 3000 mark. Pensionen bliver altsaa formentlig kun 1500 mark. Dommen lyder paa ulydighed over for foresatte. Heraf kan man skønne, at der ikke foreligger andre tungtvejende grunde for den unægtelige haarde dom i første instans, Distriktsudvalget i Slesvig. Man kan derfor gaa ud fra, at dommen vil blive indanket for Overforvaltningsretten, mener Vestslesvigs Tidende.

Efter flyverangreb!

Om behandlingen af projektiler, der hidrører fra flyverangreb, har Generalkommandoen i Altona truffet følgende bestemmelser: 1) Alle efter beskydning af fjendtlige flyvemaskiner paa det hjemlige omraade nedfaldne og fundne blindgængere som projektiler med eller uden tændere, 2) Projektildele, som tændere, sprængkapsler osv., 3) Sprængstykker med rester af sprængstoffer osv., maa under ingen omstændigheder berøres af finderne, heller ikke naar disse er overbeviste om deres ufarlighed, da dette altid er forbundet med livsfare. Det er strengt forbudt at grave efter eller afdække projektiler, der er trængte dybere ned i jorden. Hvem der ulovmæssigt tilegner sig afskudt ammunition, straffes med fængsel indtil 1 aar. (Paragraf 291 i Rigs-straffelovbogen). Finderen har intet andet at gøre end at kendetegne blindgængerens beliggenhed paa paasende maade (ved et lille flag, en gren osv.) og straks at melde fundet  enten til den nærmeste garnisonskommando eller den nærmeste troppeafdeling eller den nærmeste politimyndighed (Gendarm).

De reddede fra krydseren Breslau

Listen over de reddede fra Breslau er udkommen. De befinder sig i engelsk fangenskab, foreløbigt uden nærmere adresse. Oplysninger om medlemmerne af besætningen faas paa Oplysningskontoret paa raadhuset i Flensborg, værelse 28.

I fangenskab

Ifølge tabslisten er Jürgen Asmussen fra Kliplev, Martin Hannibal fra Aarø, Karl Hansen fra Aabenraa, Rasmus Jensen fra Gjellerup, Arthur Krüger fra Sønderborg, Andreas Petersen fra Aalkjær, Hans Petersen fra Buskmose og Karl Rasmussen fra Jels-Troldkær i fangenskab.

8. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Poul Arthur Schmutzler fra Vedsted er falden den 8. februar, 31 aar gl.; han efterlader hustru og 2 smaa børn.

Søren H. Nielsen i Vester-Aabølling har modtaget budskab om, at hans eneste søn Christian er falden i Flandern den 21. februar, 26 aar gl.

Saarede

Løjtnant Peter Larsen, søn af parcellist Johan Larsen i Barsmark ved Løjtkirkeby, er ved Vestfronten for nogle dage siden bleven haardt saaret. I forfjor mistede Johan Larsen sin ældste søn i krigen.

Savnede

Ifølge tabslisten er Peter Hansen fra Øster-Løgum savnet.

Maskinistmaterne Robert Hansen fra Brunde og Jes Jørgensen fra Nørre-Ønlev er savnede.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Marius Petersen fra Gaansager er bleven udvekslet og nu befinder sig i Altona, og at Hansen Brink fra Ustrup, Hans Burmeister fra Nordborg, Palmer Krog fra Brøns, Mathias Rasmussen fra Tirslund, Marius Ravn fra Bjerndrup og Peter Simonsen fra Flovt er i fangenskab. 

Laurids Hansen fra Kobberholm, som 1915 sejlede til Østafrika paa en blokadebryder, er nu i engelsk fangenskab i Ryassaland! hans hustru, der bor i Vester-Sottrup, har modtaget efterretningen fra Røde Kors i Kiel. Foruden Laurids Hansen var der to mere fra egnen dér, som hørte til skibets besætning; men fra dem foreligger der ingen efterretninger.

Niels Christiansen fra Aabenraa og matros Peter Jørgensen fra Skovby i Haderslev kreds er i engelsk fangenskab.

4. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Saarede

Ole Andersen og hustru i Skærbæk har fra et lazaret modtaget meddelelse om, at deres søn Laurids er bleven haardt saaret den 21. februar paa Vestfronten.

I fangenskab

Fra Mathias Lausen, søn af arbejdsmand Hans Lausen i Toftlund, er der kommet meddelelse om, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Niels Meyer fra Aabenraa falden i fangenskab.

2. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: det smukke hvide brød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Han maatte ud med sproget

I Haderslev bemærkede læreren forleden, at en lille dreng, søn af en fragtkusk, der kører fra banegaarden rundt i byen, havde et stykke smukt, hvidt hvedebrød med til skole. Paa spørgsmaalet om, hvor han havde faaet det fra, svarede drengen, at det vidste han ikke. Den patriotiske lærer meldte derpaa sagen og kusken kom i forhør. Her forklarede kusken, at han havde stjaalet flormelet, hvoraf hvedebrødet var bagt. Paa spørgsmaalet om, fra hvem han havde stjaalet det, nægtede kusken at svare. Man forlangte imidlertid meget energisk at faa det at vide, og kusken bemærkede da, at det vilde blive værre for andre end for ham, hvis han fortalte det. Dette var imidlertid ligegyldigt, han maatte ud med sproget, og kusken afgav da følgende forklaring: til banegaarden var der til to af byens embedsmænd og en af byens største forretningsmænd ankommen tre sække flormel, med 100 pund i hver sæk. Kusken syntes, at han kunde være ligesaa berettiget til at faa mel som disse tre herrer, og havde derfor taget 10 pund af hver sæk. Men da han naturligvis nu var strafskyldig, saa forlangte han ogsaa, at de tre herrer blev anklaget for ulovlig hamstring. Dette kunde man dog naturligvis ikke gaa med til; men kusken blev ved sit. Efter længere forhandling tilbød man kusken en pengesum for at tie stille med sagen samt fri for videre tiltale, men kusken svarede dertil, at nu var han jo tyv, men kæltring vilde han da ikke være. Naturligvis endte det, som man kunde vente, med, at kusken fik lov at gaa, men at han ikke har været ganske tavs, beviser historiens fremkomst.

31. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: statsløse og undersaatsret

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De hjemløse i Nordslesvig

Antallet af de statsløse nordslesvigere, der var bleven naturaliserede i Danmark efter loven af 27. november 1916, blev fornylig opgivet til 5200. Efter en statisktik, som er ført derover, meddeles til Deutsche Tageszeitung, at fra 27. november 1916 til 27. november 1917 er der i Tyskland, altsaa ikke i Nordslesvig alene, blevet anerkendt 1202 mandlige og 868 kvindelige personer, tilsammen 2070, som danske statsborgere. Efter den 27. november 1917 er der naturligvis kun blevet anerkendt meget faa, vistnok næppe en halv snes.

Mistet prøjsisk undersaatsret

Landraad Siemon i Aabenraa bekendtgør i Kredsbladet, at følgende personer er blevne erklærede for at have mistet den prøjsiske undersaatsret: Jørgen Peter Andresen fra Nørre Hostrup, Karl Christian Christensen fra Trappen ved Graasten, Christian Carl Eskildsen fra Øster Terp, Hans Tøgersen Hansen fra Stubbæk, sidst bosat i Styrtom, Peter Gaarde Jessen fra Ørslev, Falle Lilholdt fra Løjtkirkeby, Niels Hansen Lund fra Ballum, sidst bosat i Kværs, Nikolaj Nikolajsen fra Traasbøl, sidst bosat i Dybbøl, Jørgen Petersen Paulsen fra Skovbølgaard, sidst bosat i Haderslev, Carl Christoph Rohde fra Aabenraa, sidst bosat i Sønderballe og Niels Tastesen fra Løjtkirkeby, sidst bosat i Langetved.

19. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: mangel paa god likør og papir

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Blind efter at have drukket likør

De tyske læger advarer stadig mod de daarlige, ja farlige næringsmiddel-erstatninger, (ersatz-), der gaar i handelen. I Medicinsk Selskab i Berlin fremstillede forleden dag en læge en patient, der er bleven fuldstændig blind paa begge øjne, fordi han juledag drak en likør-erstatning, som han købte af en ubekendt handelsmand. Det drejer sig formentlig om metylalkohol, og lignende tilfælde er forefaldet i et herberg for hjemløse i Berlin.

Papirmangelen

Tyske blade, der lider haardt under papirmangelen, henpeger paa, at der, trods mangelen, udkommer mange mærkelige overflødige bøger; saaledes har en tysk professor fornylig udgivet en bog med titelen: “Hvorfor skæres pølse skævt?” det forsikres, at det ikke drejer sig om en spøg, men at der virkelig er udkommet en saadan bog.