Alle indlæg af mllcHA

30. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: nervechok

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Mistet tale-evnen ved et nervechok

Asmus Christensen fra Egernsund ved Graasten fik for 2 aar siden, da han ved Vestfronten blev begravet under jordmasser, et stærkt nervechok, hvorved han ogsaa mistede mælet. Han blev som følge af den svære fejl permitteret, da man holdt ham for uhelbredelig. Nu er han for en 7-8 uger siden atter bleven indkaldt for at komme under behandling og befinder sig i militæranstalten i Friedrichsberg ved Wandsbek, hvor han er bleven behandlet af nervespecialisten Dr. Kafka med et saa heldigt resultat, at taleevnen næsten uhindret har indfundet sig igen. Christensen har i nogle dage været hjemme paa rekreationsophold.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Harald Hoeck fra Rinkenæs er død af sygdom.

Johannes Boisen, søn af tidligere gaardejer Johannes Boisen i Moltrup, nu i Haderslev, er falden, dræbt af en flyver. Der er endnu en søn, Christian Boisen, med i krigen.

Saarede

Underofficer Anton Petersen fra Hajstrup er bleven kvæstet.

Heinrich Sommer fra Rødekro er bleven saaret den 16. april 1916.

Underofficer Lauritz Andersen fra Skærbæk og Andreas Olsen fra Ris-Hjarup meldes haardt saaret.

23. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: flyverulykke ved Aabenraa

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En flyverulykke ved Aabenraa

For ca. 14 dage siden skete der ved Aabenraa en flyverulykke, der kostede 2 mennesker livet. 2 mænd var steget op med flyvemaskine, der tilhører den i Aabenraa stationerede flyver-afdeling. Under flyvningen fik maskinen motorskade og flyverne maatte lande i glideflugt, men ved landingen gav det et stærkt stød i maskinen. Derved eksploderede benzinbeholderen og hele maskinen kom i brand. De to flyvere blev livsfarligt forbrændt. De førtes til Aabenraa sygehus, hvor de kort efter døde.

Falden

Jørgen Rasmussen fra Holm ved Nordborg er død af sygdom.

Saarede

Walther Sprenger, søn af lærer Sprenger i Augustenborg, der tjener som vice-feldwebel, er bleven haardt saaret af et granatskud i begge ben. Han ligger nu paa et lazaret i Flandern.

I fangenskab

Johann Knutzen fra Tombøl er i fangenskab. 

22. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Nis Nielsen fra Løjtkirkeby er efter længere tids sygdom død paa et lazaret i Hannover i en alder af 24 aar.

Rentier Johannes Boysen i Haderslev, tidligere i Moltrup, har faaet efterretning om, at hans ældste søn Hans er død i nærheden af fronten.

Landsformand Thorvald Ehlers, født i Stubbum, sidst bosat i Fauervraa i Tyrstrup sogn, er død den 8. marts i et lazaret i den galiciske by Brzany af lungebetændelse. For to aar siden døde hans hustru, og deres fire efterladte børn i en alder fra 6 til 13 aar staar nu forældreløse.

En søn af rebslagers Rasmussens enke i Søndergade i Haderslev er død i russisk fangenskab.

Saarede

Ifølge tabslisten er Lorenz Peter Jürgensen fra Ragebøl haardt saaret.

Ifølge tabslisten er Hans Simonsen fra Haderslev den 2. november 1917 bleven kvæstet.

Landmand Christian Petersen fra Lille-Grimtoft ved Kliplev er for kort tid siden bleven saaret.

I fangenskab

Otto Classen, søn af fhv. møller C. i Aabenraa, der har været savnet siden den 20. oktober, har meddelt sine paarørende, at han befinder sig i engelsk fangeskab.

Distriktsamtsmand Dr. Ernst Kæmpfe er i de sidste kampe i Tysk-Østafrika saaret kommen i engelsk fangenskab. Blandt fangerne der skal ogsaa være stabslæge Dr. Grothusen fra Haderslev.

Ifølge tabslisten er Eskild Bram fra Stubbum og Nis Nissen fra Rejsby i fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Mathias Jensen fra Mastrup er kommen tilbage fra fangenskab.

20. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: kvinders haar beslaglægges

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nu beslaglægges ogsaa kvindernes haar, dog ikke, mens de har det paa hovedet.

Den 15. marts er en bekendtgørelse angaaende beslaglæggelse og forpligtelse til anmeldelse af samlede ikke forarbejdede menneskehaar traadt i kraft. Ved denne beslaglægges alle samlede og ikke forarbejdede kvindehaar og kineserhaar. Undtagne fra beslaglæggelsen er kun de af en kvinde samlede egne haar, saa længe de befinder sig i denne kvindes eje. Bekendtgørelsens ordlyd kan faas at se paa landraadskontorerne og borgmesterkontorerne samt hos politimyndighederne.

Inddragelse af nikkelmønterne

Ti- og fempenning stykkerne af nikkel skal inddrages. Ifølge en anordning fra finansministeren maa de offentlige kasser ikke give deres beholdninger og de til dem indgaaende nikkelmønter ud igen, men skal indlevere dem til nærmeste rigsbanksted.  

18. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: Johannsen gaar over grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Jeg takker Dem og jeg er i Danmark, farvel!

I Tondernsche Zeitung for onsdagen den 13. marts læses: Underofficer Johannsen fra Tønder, søn af én i Strucks Allé boende bestillingsmand, er flygtet over grænsen til Danmark. Han har, som det har vist sig, i Hamborg forøvet et større pengetyveri, begaaet underslæb, sandsynligvis ogsaa dokumentfalsk og plattenslageri, er derefter i civilklæder ad Vestbanen kørt til Hvidding, hvor han blev anholdt paa grund af utilstrækkelig legitimation. Men ved sin overordentlig dristige optræden og ved at fremlægge papirer, hvorved han legitimerede sig som Hjælpekriminalbetjent, lykkedes det ham at gøre grænsevagten tryg, saa at man løslod Hr. kriminalbetjenten, ja endog viste ham grænsen fra nærmeste nærhed. han besaa grænsedistriktet meget nøje, traadte derpaa hurtigt over dette, og med en elskværdig haandbevægelse og ordene: “Jeg takker Dem, jeg er i Danmark, farvel!” lod han sine forbløffede ledsagere staa paa den hjemlige side af grænsen. Det var lykkedes den fiffige bedrager at flygte til udlandet: men der gives, som bekendt, folk, der er endnu mere fiffige, og han vil saaledes ikke i lang tid kunne glæde sig over sin gyldne forbryderfrihed i det forjættede land.

Efter tre aars forløb

Skibskok Lorenzen, en svigersøn ag brødhandler Baumann i Meldorff, der for tre aar siden faldt i engelsk fangenskab, har i disse dage sendt sine paarørende det først livstegn.

Ved de faldnes grave

Briala i Ukraine, den 10. marts 1918. Ved en spadseretur i dag kom jeg tilfældigvis forbi en krigerkirkegaard her lidt uden for Briala.  Jeg fik lyst til at besøge stedet for om mulig at træffe bekendte navne og fandt flere, som kan tyde paa, at det er nordslesvigere, som her har fundet deres sidste hvilested.  Om de vil offentliggøre efterfølgende navne i deres ærede avis, kunde det maaske tjene til oplysning for de efterlevende paarørende. Jakob Rossen, død den 9.9. 1915, Hans Mathiesen, død den 19.9. 1915, Anton Møller, død den 23.9. 1915, ersats-reservist J. Hansen, død den 27.9.1915 og Jakob Mathiesen, død den 12.9. 1915. Skulde der være paarørende til foranstaaende navne, vil jeg med glæde give dem oplysning om de faldnes hvilested. De har i deres avis skreven om, hvorledes Ukraine udtales A-lyden udtales som æ; det kan vel nærmest udtales Ukræjne. En venlig hilsen til venner og bekendte og paa gensyn. Gefr. Jørgen Kocks fra Øster Lindet.

16. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: yderligere fængselsstraf

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Gaardejer Mads Vind og datter, Fjersted

Siden gaardejer Mads Vind og datter efter tre maaneders varetægtsarrest sidst i januar maaned mod kaution blev løsladt af fængslet i Flensborg har de opholdt sig i fred og ro i deres hjem i Fjersted, og man havde begyndt at slaa sig til ro med, at domstolene havde fundet varetægtsarresten at være tilstrækkelig straf for denne forseelse, de var sigtet for. I forgaars blev Mads Vind, hustru og datter imidlertid igen kaldt til Flensborg, og det forlyder i dag, at de er bleven idømt yderligere hver 9 maaneders fængselsstraf, som de med det samme har maattet begynde at afsone.

14. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: saml ikke projektiler op

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Borgmesteren

i Tønder er, som meddelt, bleven dømt fra embedet med halv pension i fem aar. Borgmesterens pensionsbærende løn var før suspensionen 6000 mark, derefter 3000 mark. Pensionen bliver altsaa formentlig kun 1500 mark. Dommen lyder paa ulydighed over for foresatte. Heraf kan man skønne, at der ikke foreligger andre tungtvejende grunde for den unægtelige haarde dom i første instans, Distriktsudvalget i Slesvig. Man kan derfor gaa ud fra, at dommen vil blive indanket for Overforvaltningsretten, mener Vestslesvigs Tidende.

Efter flyverangreb!

Om behandlingen af projektiler, der hidrører fra flyverangreb, har Generalkommandoen i Altona truffet følgende bestemmelser: 1) Alle efter beskydning af fjendtlige flyvemaskiner paa det hjemlige omraade nedfaldne og fundne blindgængere som projektiler med eller uden tændere, 2) Projektildele, som tændere, sprængkapsler osv., 3) Sprængstykker med rester af sprængstoffer osv., maa under ingen omstændigheder berøres af finderne, heller ikke naar disse er overbeviste om deres ufarlighed, da dette altid er forbundet med livsfare. Det er strengt forbudt at grave efter eller afdække projektiler, der er trængte dybere ned i jorden. Hvem der ulovmæssigt tilegner sig afskudt ammunition, straffes med fængsel indtil 1 aar. (Paragraf 291 i Rigs-straffelovbogen). Finderen har intet andet at gøre end at kendetegne blindgængerens beliggenhed paa paasende maade (ved et lille flag, en gren osv.) og straks at melde fundet  enten til den nærmeste garnisonskommando eller den nærmeste troppeafdeling eller den nærmeste politimyndighed (Gendarm).

De reddede fra krydseren Breslau

Listen over de reddede fra Breslau er udkommen. De befinder sig i engelsk fangenskab, foreløbigt uden nærmere adresse. Oplysninger om medlemmerne af besætningen faas paa Oplysningskontoret paa raadhuset i Flensborg, værelse 28.

I fangenskab

Ifølge tabslisten er Jürgen Asmussen fra Kliplev, Martin Hannibal fra Aarø, Karl Hansen fra Aabenraa, Rasmus Jensen fra Gjellerup, Arthur Krüger fra Sønderborg, Andreas Petersen fra Aalkjær, Hans Petersen fra Buskmose og Karl Rasmussen fra Jels-Troldkær i fangenskab.

8. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Poul Arthur Schmutzler fra Vedsted er falden den 8. februar, 31 aar gl.; han efterlader hustru og 2 smaa børn.

Søren H. Nielsen i Vester-Aabølling har modtaget budskab om, at hans eneste søn Christian er falden i Flandern den 21. februar, 26 aar gl.

Saarede

Løjtnant Peter Larsen, søn af parcellist Johan Larsen i Barsmark ved Løjtkirkeby, er ved Vestfronten for nogle dage siden bleven haardt saaret. I forfjor mistede Johan Larsen sin ældste søn i krigen.

Savnede

Ifølge tabslisten er Peter Hansen fra Øster-Løgum savnet.

Maskinistmaterne Robert Hansen fra Brunde og Jes Jørgensen fra Nørre-Ønlev er savnede.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Marius Petersen fra Gaansager er bleven udvekslet og nu befinder sig i Altona, og at Hansen Brink fra Ustrup, Hans Burmeister fra Nordborg, Palmer Krog fra Brøns, Mathias Rasmussen fra Tirslund, Marius Ravn fra Bjerndrup og Peter Simonsen fra Flovt er i fangenskab. 

Laurids Hansen fra Kobberholm, som 1915 sejlede til Østafrika paa en blokadebryder, er nu i engelsk fangenskab i Ryassaland! hans hustru, der bor i Vester-Sottrup, har modtaget efterretningen fra Røde Kors i Kiel. Foruden Laurids Hansen var der to mere fra egnen dér, som hørte til skibets besætning; men fra dem foreligger der ingen efterretninger.

Niels Christiansen fra Aabenraa og matros Peter Jørgensen fra Skovby i Haderslev kreds er i engelsk fangenskab.

4. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Saarede

Ole Andersen og hustru i Skærbæk har fra et lazaret modtaget meddelelse om, at deres søn Laurids er bleven haardt saaret den 21. februar paa Vestfronten.

I fangenskab

Fra Mathias Lausen, søn af arbejdsmand Hans Lausen i Toftlund, er der kommet meddelelse om, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Niels Meyer fra Aabenraa falden i fangenskab.

2. marts 1918 – Ribe Stiftstidende: det smukke hvide brød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Han maatte ud med sproget

I Haderslev bemærkede læreren forleden, at en lille dreng, søn af en fragtkusk, der kører fra banegaarden rundt i byen, havde et stykke smukt, hvidt hvedebrød med til skole. Paa spørgsmaalet om, hvor han havde faaet det fra, svarede drengen, at det vidste han ikke. Den patriotiske lærer meldte derpaa sagen og kusken kom i forhør. Her forklarede kusken, at han havde stjaalet flormelet, hvoraf hvedebrødet var bagt. Paa spørgsmaalet om, fra hvem han havde stjaalet det, nægtede kusken at svare. Man forlangte imidlertid meget energisk at faa det at vide, og kusken bemærkede da, at det vilde blive værre for andre end for ham, hvis han fortalte det. Dette var imidlertid ligegyldigt, han maatte ud med sproget, og kusken afgav da følgende forklaring: til banegaarden var der til to af byens embedsmænd og en af byens største forretningsmænd ankommen tre sække flormel, med 100 pund i hver sæk. Kusken syntes, at han kunde være ligesaa berettiget til at faa mel som disse tre herrer, og havde derfor taget 10 pund af hver sæk. Men da han naturligvis nu var strafskyldig, saa forlangte han ogsaa, at de tre herrer blev anklaget for ulovlig hamstring. Dette kunde man dog naturligvis ikke gaa med til; men kusken blev ved sit. Efter længere forhandling tilbød man kusken en pengesum for at tie stille med sagen samt fri for videre tiltale, men kusken svarede dertil, at nu var han jo tyv, men kæltring vilde han da ikke være. Naturligvis endte det, som man kunde vente, med, at kusken fik lov at gaa, men at han ikke har været ganske tavs, beviser historiens fremkomst.

31. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: statsløse og undersaatsret

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De hjemløse i Nordslesvig

Antallet af de statsløse nordslesvigere, der var bleven naturaliserede i Danmark efter loven af 27. november 1916, blev fornylig opgivet til 5200. Efter en statisktik, som er ført derover, meddeles til Deutsche Tageszeitung, at fra 27. november 1916 til 27. november 1917 er der i Tyskland, altsaa ikke i Nordslesvig alene, blevet anerkendt 1202 mandlige og 868 kvindelige personer, tilsammen 2070, som danske statsborgere. Efter den 27. november 1917 er der naturligvis kun blevet anerkendt meget faa, vistnok næppe en halv snes.

Mistet prøjsisk undersaatsret

Landraad Siemon i Aabenraa bekendtgør i Kredsbladet, at følgende personer er blevne erklærede for at have mistet den prøjsiske undersaatsret: Jørgen Peter Andresen fra Nørre Hostrup, Karl Christian Christensen fra Trappen ved Graasten, Christian Carl Eskildsen fra Øster Terp, Hans Tøgersen Hansen fra Stubbæk, sidst bosat i Styrtom, Peter Gaarde Jessen fra Ørslev, Falle Lilholdt fra Løjtkirkeby, Niels Hansen Lund fra Ballum, sidst bosat i Kværs, Nikolaj Nikolajsen fra Traasbøl, sidst bosat i Dybbøl, Jørgen Petersen Paulsen fra Skovbølgaard, sidst bosat i Haderslev, Carl Christoph Rohde fra Aabenraa, sidst bosat i Sønderballe og Niels Tastesen fra Løjtkirkeby, sidst bosat i Langetved.

19. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: mangel paa god likør og papir

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Blind efter at have drukket likør

De tyske læger advarer stadig mod de daarlige, ja farlige næringsmiddel-erstatninger, (ersatz-), der gaar i handelen. I Medicinsk Selskab i Berlin fremstillede forleden dag en læge en patient, der er bleven fuldstændig blind paa begge øjne, fordi han juledag drak en likør-erstatning, som han købte af en ubekendt handelsmand. Det drejer sig formentlig om metylalkohol, og lignende tilfælde er forefaldet i et herberg for hjemløse i Berlin.

Papirmangelen

Tyske blade, der lider haardt under papirmangelen, henpeger paa, at der, trods mangelen, udkommer mange mærkelige overflødige bøger; saaledes har en tysk professor fornylig udgivet en bog med titelen: “Hvorfor skæres pølse skævt?” det forsikres, at det ikke drejer sig om en spøg, men at der virkelig er udkommet en saadan bog.  

16. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: protest og forundring

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En stum protest

Forbundet for Krigsinvalider og tidligere Krigsdeltagere vilde søndag i Berlin afholde et protestmøde mod Fædrelandspartiets pryglemøde, men politiet opløste forsamlingen, før mødet var aabnet. Man samledes derefter i et andet lokale, men ogsaa her blev forsamlingen opløst. Som en stum protest mod Fædrelandspartiets møde afleveredes til formanden 311 Jernkors og Ordensbaand.

De to køn i Karlsruhe

I Karlsruhe, der nu nylig atter er bombarderet fra luften af englænderne, har man opført bombesikre skjul paa gaderne, hvor folk kan ty hen. Der er opført særlige skjul for mænd og særlige for kvinder. De badensiske blade skriver, at ogsaa i jernbanetogene skal de to køn adskilles. Meddelelsen har fremkaldt forundring og spottende omtale i berlinske blade.

 

9. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: ikke flere almanakker

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Sprogforeningens almanak for 1918,

der er trykt i et oplag af 11,500, er ifølge Hejmdal allerede udsolgt fra forlaget.

Synkende hestepriser

Priserne paa flere ting begyndte allerede at synke i de østlige landsdele henimod aarets slutning som følge af de heldig forløbne russisk-tyske fredsforhandlinger. Nu meddeles, at i Øst- og Vestprøjsen er hestepriserne sunkne fra 4000 til 2000 mark og derunder.

Faldne

J. Madsen og hustru i Østerby paa Kegnæs har modtaget efterretning om, at deres søn Mathias er falden 13. december, 20½ aar gl.

I tabslisten meddeles, at Jens Clausen fra Kværs og Søren Schwartz fra Egernsund er faldne.

Saarede

Niels Bram fra Stubbom og Hans Kræmer fra Egernsund er haardt saarede.

Savnede

Christian Andersen fra Skelle, Jørgen Asmussen fra Kliplev, Hans Frandsen fra Vesterlindet, Karl Hansen fra Aabenraa, Rasmus Jensen fra Sjellerup, Karl Johnsen fra Haderslev, Christian Jonasson fra Iller, Arthur Krüger fra Sønderborg, Hans Petersen fra Buskmose, Andreas Petersen fra Aalken, Hans Qurp fra Bovlund Nymark, Karl Rasmussen fra Jels-Troldkær og Laurids Schmidt fra Brandsbøl er savnede.

I fangenskab

Fra Jørgen Asmussen, søn af tidligere skovopsynsmand A. i Aarup, er der kommet meddelelse om, at han er i engelsk fangenskab.

Hans Andresen og hustru i Bollerup paa Als har modtaget efterretning fra Røde Kors i Genf om, at deres søn Christen er i engelsk fangenskab.

Farvehandler Anton Hansen fra Haderslev, der har været savnet siden i september maaned, har sendt sin moder, fru Hansen i Hvinderup, meddelelse om, at han er i engelsk fangenskab.

Hans Gram fra Gaansager ved Vodder, der blev taget til fange i oktober i fjor, har nu sendt meddelelse om, at han er i engelsk fangenskab.

Andreas Gram fra Gaansager, en broder til nævnte Hans Gram, har skrevet hjem til sin hustru, at han er i fangenskab i England.

8. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Peter Schmidt og hustru i Haderslev har modtaget meddelelse om, at deres søn Christian den 14. december  er død paa et lazaret i Berlin, 19½ aar gl.

Hans P. Krogh og hustru i Elstrup paa Als meddeler, at deres søn Jes efter et langt sygeleje paa flere lazaretter er afgaaet ved døden i hjemmet den 1. januar i en alder af 20 aar.

Saarede

Efter at der nylig var kommet meddelelse om, at Thorvald Jensen fra Vester-Terp ved Løgumkloster var savnet, har forældrene nu fra en anden søn paa Vestfronten faaet efterretning om, at han er saaret. En tredje søn er falden for længere tid siden.

I fangenskab

Snedkermester Johan Oesten fra Aabenraa har meddelt sin hustru, at han er i engelsk fangenskab.

Fra Nis Christiansen, en søn af træskomager C. i Aabenraa, er der kommen meddelelse om, at han er i engelsk fangenskab.

Tjenestekarl Marius Faaborg, søn af arbejdsmand E. F. i Løjtkirkeby, har nu skrevet hjem, at han er i engelsk fangenskab.

Svend Anker Hansen fra Nørremølle i Sundeved er kommen i fransk fangenskab, ikke som tidligere meddelt, i engelsk. Hans adresse er Fort D’Asuieres, par Dijon, Cote D’or France.

5. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: systematisk smugleri

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Skudt paa en smugler

Nytaarsnat forsøgte en smugler at komme over grænsen ved Dridevad. En gendarm forfulgte ham og skød paa ham, da personen ikke vilde standse. Smugleren kastede to sække, indeholdende smuglergods. To andre sække blev senere fundne. Personen undslap. Man har ifølge Kolding Folkeblad en bestemt person mistænkt. Senere meddeles: Smugleren, paa hvem der forleden blev skudt ved Dridevad, har nu vist sig at være den kendte, ofte anholdte Preuss, som efter forlydende i Kolding Folkeblad skal have benyttet baade julenat og nytaarsnat til sine sidste smuglerier, der denne gang skal have drejet sig om chokolade. I forbindelse med denne sag er en købmand i Vamdrup og hans broder, der er vognmand, forrige nat begge blevne anholdt efter anmodning fra Kolding herred og indsatte i Kolding arrest som sigtede for at have optraadt henholdsvis som leverandør og medarbejder i Preuss’ systematiske smuglerier.

4. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: farlig sejlads

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Sejladsen langs Slesvigs vestkyst farlig

Vandbygningskontoret i Flensborg bekendtgør, at det indre røde ledefyr ved nordsiden af indsejlingen til den nordre havn i Aabenraa atter er sat i funktion siden den 14. december. Vandbygningskontoret i Husum meddeler, at der paa grund af isgang indtil videre ikke kan regnes med, at sømærkerne i farvandene ved den slesvigske vestkyst ligger rigtigt, saa at altsaa sejladsen i farvandene er farlig.

Dekorerede

Reserveløjtnant Johan Hansen fra Aabenraa, der for tiden ligger haardt saaret paa et lazaret i Frankrig, har faaet tildelt Jernkorset af første klasse. Gefreiter Hans Cornett, søn af enke R. Cornett i Lille Pottergade i Aabenraa, fik paa juleaftensdag overrakt Tapperhedsmedaillen for udvist tapperhed ved Passchendale den 30. oktober. Han er i forvejen indehaver af Jernkorset.

Faldne

Parcellist Hans P. Hoek og hustru paa Vilsbæk Mark ved Holebøl har modtaget efterretning om, at deres søn Lorenz er falden i Frankrig lige kommen tilbage til fronten efter at have været hjemme paa orlov.

Chr. Bartholomæus og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Christel er falden den 14. december, 21 aar gl.

I fangenskab

Smed Hans Jensen fra Sebbelev har modtaget meddelelse fra Røde Kors i Genf, at hans broder, Rasmus Jensen fra Sebbelev paa Als er i engelsk fangenskab

2. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Peter Junker, stifter af A. Andersen i Sønder-Vilstrup, er falden den 24. november, 23 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Holger Bahnsen fra Haderslev er falden, at Friedrich Hansen fra Felsted er død af sine saar, at Peter Hansen fra Skovby og Christian Schmidt fra Haderslev er døde i fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Jacob Thuesen fra Stevelt er falden.

Fru Mimmi Hansen, født Bendiksen, i Aabenraa meddeler, at hendes mand kaptajn Asmus Hansen, der tjente som styrmand i reserven, er død i krigen.

Familien Jønsson i Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Andreas er død paa et krigslazaret af lungebetændelse.

Blikkenslagermester D. Dirksen i Skærbæk har modtaget meddelelse fra et lazaret, at hans søn Franz er død af tyfus.

Saarede

Ifølge tabslisten meddeles, er Bende Winther fra Nørre-Hjarup haardt saaret.

Savnede

Andreas Hansen fra Øster Terp, Christian Hansen fra Felstedskov, Franz Koch fra Brøns, Marius Ravn fra Bjerndrup, Mathias Rasmussen fra Tirslund og Bernhard Vogt fra Hellevad er savnede.

Landmand Hermann Hørmann fra Mejlby Mark ved Lintruper meldt savnet paa Vestfronten

I fangenskab

Andreas Lassen fra Toftlund, der hidtil har været meldt savnet, er i fangenskab.

Carl Hansen, søn af landmand Oluf Peter Hansen paa Søgaardsmark ved Kliplev, har meddelt sine forældre, at han er i engelsk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Hans Gram fra Gaansager, Christian Jessen fra Tyrstrup og Martin Jørgensen fra Aabenraa i fangenskab.

 

31. december 1917 – Ribe Stiftstidende: petroleumsmangel

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Petroleums-mangel i Flensborg

I flensborgske blade meddeles, at der til petroleumsstedet i Flensborg stadig indløber mange ansøgninger om petroleumskort til belysningen af de mindre vigtige rum i lejligheden. Men med den ringe mængde, der staar til raadighed, kan slige ønsker ikke efterkommes. Det er allerede forbundet med store vanskeligheder at bevilge kort til dem, der slet intet lys har eller kun i køkkenet. Ligesaa lidt, som der kan udleveres petroleum til trappegange, pigekamre, loft, vaskerum, kælder eller brændselsrum, kan der udleveres kort til indkvartering.

26. december 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Hans Alnor fra Bækken ved Graasten er falden.

Peter Jepsen og hustru i Gravlund har modtaget meddelelse om, at deres søn Fedder den 8. december er død paa et feltlazaret.

I tabslisten meddeles, at Peter Hübschmann fra Toftlund og Karl Jablonowski fra Haderslev er faldne og Christen Sørensen fra Elstrup er død af sine saar.

I tabslisten meddeles, at Jens Bakkensen fra Øster Gasse, løjtnant Julius Dannappel fra Sønderborg, Peter Hansen fra Kværs, Jes Jessen fra Klovtoft og Peter Junker fra Sønder-Vilstrup er faldne.

Saarede

Nicolai Thodsen fra Branderup er saaret den 30. oktober 1915.

Jørgen Erichsen, søn af tidligere mejeribestyrer Erichsen i Rødekro, er bleven haardt saaret i Flandern og har faaet jernkorset, Jørgen Erichsen, der staar i sit 18. aar, blev indkaldt i november 1916.

Hans Hansen fra Hokkerup er haardt saaret.

Savnede

Ifølge tabslisten er Heinrich Peters fra Aabenraa, der hidtil har været meldt saaret, ogsaa er savnet siden den 29. januar 1916.

Ifølge tabslisten er Mathias Andresen fra Rugbjerg, Hermann Kühn fra Ulkebøl og Hans Nicolaisen fra Egernsund og Anders Hansen fra Hostrupskov savnede; den sidstnævnte siden 6. september 1914.

I fangenskab

Ifølge tabslisten er Jørgen Jakobsen fra Adserballe, Hans Lund fra Anslet, Emil Noack fra Sønderborg og Peter Thomsen fra Maugstrup, der hidtil har været meldt savnede, i fangenskab.

Christian Jørgensen og hustru i Fol har faaet meddelelse om, at deres søn Christian er i engelsk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Peter Jensen fra Aabenraa, Chresten Jepsen fra Ullerup og Johan Johannsen fra Sønderborg i fangenskab.

Hans Kopp fra Aabenraa, der hidtil har været meldt savnet, er i fangenskab. 

20. december 1917 – Ribe Stiftstidende: jernfolket

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvad djævelen vil vi

I de tyske blade har der i lang tid som bekendt staaet opfordringer til at aflevere guld. I Schleswigsche Grenzpost har denne opfordring i gaar faaet en særlig drastisk form i det det hedder. Er vi ikke Jernfolket? – Hvad djævelen vil vi saa med guld?

Faldne

Postmedhjælper Daniel Bladt fra Nordborg er falden i Flandern den 26. november 19 aar gl.

Hans Lambertsen og hustru i Gramby modtog i onsdags efterretning om, at deres søn Jens, der har været med siden krigens begyndelse, er falden 3. december, 34 aar gl.

Henrik Matthiesen fra Hellevad mølle er død paa et feltlazaret i Flandern den 23. november, 40 aar gl. han efterlader hustru og 8 børn.

Jes Jessen i Klovtoft er 3. december falden, 24 aar gl.

Peter Petersen fra Vollerup paa Als er falden.

Jacob Christensen fra Skodborg er død af sine saar.

I tabslisten meddeles, at Karl Koch fra Hjartbro og Mikael Steffensen fra Styding er faldne.

Saarede

August Raben fra Tørning og Peter Wandermacher fra Stubbæk er haardt saarede. 

I tabslisten meddeles, at Christian Andresen fra Haderslev er bleven haardt kvæstet ved et uheld den 22.-23. juni 1915 og at Johannes Hansen fra Iller, løjtnant Hans Lund fra Aabenraa og Hans Jørgen Toft fra Rødding er haardt saarede.

Savnede

Marius Ravn i Aabenraagade i Haderslev, har været savnet siden den 20. november.

Peter Petersen fra Aabenraa savnes.

En søn af arbejdsmand Langniss i Nybøl ved Jordkær har været savnet i en maaneds tid. Ogsaa faderen er indkaldt og tjener ved Vestfronten.

I fangenskab

Maskinmester Johannes Bramsen fra Mølleforte og skomager Martin Jørgensen fra Vægterpladsen i Aabenraa er i engelsk fangenskab.

Hans Burmeister, søn af Dr. Med. Burmeister i Nordborg, er i fransk fangenskab. hans fader befinder sig ligeledes i fransk fangenskab.

Gaardejer Chr. Jørgensen i Fol har faaet meddelelse fra sin søn, at han er i engelsk fangenskab.

Knud Ris fra Egernsund og Viggo Schöneburg fra Haderslev er i fangenskab.

Wilhelm Stelling fra Sønderborg, der hidtil har været meldt savnet, er i fangenskab.

 

 

19. december 1917 – Ribe Stiftstidende: rygte – er Tyskland ved at sælge Nordslesvig for guld?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Privattelefonforbindelse mellem felthæren og hjemmet

Fra 1. december i aar er det tilladt for soldater i felthæren og de uden for grænserne af det tyske rige værende dele af flaaden i retningen fra valpladsen (store hovedkvarter, operations, etappe- og besat omraade) forsøgsvis at faa privattelefonsamtaler med hjemmet.

Haardt kvæstet

Peter Chr. Hanssen fra Aabenraa, rigsdagsmand H. P. Hanssens søn, der staar som løjtnant ved et infanteriregiment paa Vestfronten, er bleven haardt kvæstet under forsøget paa at standse et par løbske heste. han blev i bevidstløs tilstand i sygeautomobil ført til lazarettet i Mühlhausen i Elsass, hvor lægerne konstaterede brud paa hjerneskallen med stærk blødning ud af det venstre øre. Efter at have svævet mellem liv og død et par dage er han dog nu efter lægernes sigende uden for livsfare, og de venter, at han i enhver henseende vil genvinde sin fulde førlighed.

For udbredelse af falske rygter

Ved Bisidderretten i Løgumkloster forhandledes forleden bl.a. en klage mod landmand S fra Hyndingholm ved Ravsted for udbredelse af rygter. Han havde ifølge Schleswigsche Grenzpost paastaaet, at kredsene Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder skulde sælges til Danmark for guld, og forhandlingerne desangaaende var afslutningen nær. Han var derfor bleven istedt 4 ugers fængsel, men havde krævet retslig afgørelse. Retten ansaa sagen mildere og dømte den anklagede til 3 dages fængsel. Der toges derved i betragtning, at S. ikke tidligere havde været straffet. 

8. december 1917 – Ribe Stiftstidende: et eventyr

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kongen, ministeren og feltherren

I det altyske blad Deutsche Zeitung offentliggøres følgende under titlen “Et eventyr” med den bemærkning, at den stammer fra det persiske. Kongen af Persien havde en genial feltherre og en slet minister. Da riget blev angrebet fra alle sider, vandt den store feltherre den ene store sejr efter den anden og reddede kongeriget. Og han var sin herre tro hengiven. Da traadte ministeren med falsk ansigt frem for kongen og sagde; tag dig i agt, o herre, og tro ikke feltherren. Og kongen lyttede efter bagtaleren og skænkede ham en gylden kæde om halsen. Men feltherren forviste han af landet. Kort tid derpaa mistede kongen tronen og landet. — Berliner Tageblatt aftrykker denne anekdote som et eksempel paa de historier, hvormed altyskerne søger at skræmme.

1. december 1917 – Ribe Stiftstidende: smuglere for retten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Fra Bisidder-retten i Haderslev – over grænsen

Af ni sager, som i torsdags forhandledes ved Bisidder-retten i Haderslev, var seks for smugleri. En ung pige fra Haderslev, som havde været med sin fader over grænsen, fik sin bøde nedsat fra 50 mark til 5 mark, da faderen allerede var straffet for samme overtrædelse. Martin Dall fra Aller fik for samme overtrædelse sin bøde paa 100 mark nedsat til 15 mark. Aug. Michalsky fra Mastrup havde været to gange i Danmark, hvorfor han havde faaet en samlet bøde paa 200 mark. Retten nedsatte bøden til 75 mark. Retsformanden mente, at den anklagede, der var rigelig 30 aar gammel og hjemsendt fra militæret, ved smugleri vilde tjene sig en del penge i stedet for at arbejde, men hvis hans nerver kunde holde til dette, saa kunde han ogsaa arbejde ved landbruget.

En professionel smugler frifundet

Arbejder Preuss fra Haderslev stod torsdag anklaget for Bisidder-retten i Haderslev. Anklagen lød paa at have været i Danmark uden tilladelse og var baseret paa en fortælling, som den anklagede selv havde disket op med i toget over for en medrejsende, som viste sig at være en kriminalembedsmand. Denne lod Preuss arrestere, men nu nægtede han alt, hvad han havde fortalt. Det var kun sket for at binde den videbegærlige medrejsende en historie paa ærmet. Varerne, som han førte med sig, vilde han have hentet hos en pige ved grænsen. Amtsadvokaten androg paa 3 maaneders fængsel, da Preuss er mange gange tidligere straffet for samme forseelse, i det hele er han kendt som en professionel smugler. Men i øvrigt maatte han indrømme, at helt utroligt var det jo ikke, at historien, som han havde bundet kriminalembedsmanden paa ærmet, var opfunden. Retten frikendte den anklagede, ikke saa lige, fordi man troede ham, men til en domfældelse var beviser nødvendige, og som et saadant kunde den saakaldte tilstaaelse, som oven i købet straks var taget tilbage, ikke gælde.

Efterorlov for soldater fra Vestfronten

Efter hvad Kieler Zeitung erfarer, vil der i den nærmeste tid falde et stort antal militær-orlovstog bort. Da langt det største antal af disse tog hidtil førte til og fra Vestfronten, skal de soldater, der som følge af, at disse tog falder bort, ikke saa hurtigt kan komme fra fronten til hjemmet og tilbage til fronten, faa en længere orlov. Der paatænkes en almindelig forlængelse af orloven for de soldater, der staar paa Vestfronten, med 10 dage. Dermed forklares, skriver Apenrader Tageblatt, hvorfor de soldater, der har orlov hertil fra Vestfronten, ikke skulde vende tilbage, men har faaet orloven forlænget med 10 dage.

Faldne

Friedrich Peter Schmidt, søn af Christian Schmidt i Gaansager ved Broager, er falden den 1. november, 20 aar gl.

Thomas Johannsen Borring fra Arnum er den 30. oktober falden, 32 aar gl. Han efterlader hustru og 5 smaa børn.

I tabslisten meddeles, at vicefeldwebel Christian Blom fra Notmark, Vilhelm Ewald fra Egernsund og Jørgen Hansen fra Sønder Ønlev er faldne.

Arbejdsmand Christian Schürmann fra Broager er falden den 9. november. Han efterlader hustru og et barn paa 2 aar.

Enkefru Bondesen i Toftlund har modtaget efterretning om, at hendes søn Jep er falden. En anden af hendes sønner faldt i 1915 og en tredje søn er saaret.

I tabslisten meddeles, at Christian Clausen fra Søndernæs og Møller fra Lysabild er faldne.

Heinrich Rasmus Breyer fra Blans i Sundeved er død paa et hospital i Køln, næppe 23 aar gl.

Saarede

Christian Esbensen, søn af A. Esbensen i Midtkobbel paa Kegnæs, er bleven saaret ved Vestfronten.

Ifølge tabslisten er Balthasar Jepsen fra Grarup og Maks Christensen fra Iller haardt saarede.

Savnede

Ifølge tabslisten er Karl Altmann fra Jels-Troldkjær og Peter Horne fra Nygaard paa Kegnæs savnede.

Jakob Gaasvig fra Erlev, Albert Gregersen fra Kliplev, Peter Hamen fra Raad og Thomas Hansen fra Sønderborg er savnede.

I fangenskab

Købmand Winter og hustru i Gramby modtog i mandags efterretning om, at deres søn Aage er i engelsk fangenskab.

Carl Mareck fra Egeskov ved Skodsbøl, der har været savnet siden maj 1915, har nu meddelt sin hustru, at han er i russisk fangenskab i Sibirien.

Murer Marius Hinke fra Broager, som var i russisk fangenskab, er bleven udvekslet og sendt hjem.

Bende Gregersen fra Kliplev, Hans Hansen fra Egen og Peter Hansen fra Kettingskov er i fangenskab.

 

 

28. november 1917 – Ribe Stiftstidende: en haardt saaret desertør bragt til Gram sygehus

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Skud ved grænsen – en desertør haardt saaret

Sidste nat ved 2-tiden blev en tysk soldat, der ville flygte over grænsen, ramt af 2 skud fra grænsevagten ved Post 21 syd for Høm. Desertøren, der er fra Flensborg, var en mand paa ca. 30 aar og havde været ved fronten i 31 maaneder. Han er haardt saaret i bækken-partiet og underlivet og blev ført til sygehuset i Gram.