Alle indlæg af mllcHA

24. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: sønderjyske krigsfanger paa tyske lazaretter

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

I Danskeren gør købmand Jens Jørgensen, Haderslev, opmærksom paa, at der endnu ligger en mængde for størstedelen haardt saarede sønderjyder omkring paa tyske lazaretter.

En hel dem af dem ligger i Flensborg, og forholdene er saadanne,  at baade forplejning og pasning lader meget tilbage at ønske.

Jørgensen slaar til lyd for om muligt at faa dem flyttet til russer-lejrene i Danmark, saa de kan genvinde deres helbred under bedre forhold og blive tilset af læger, der har interesse for dem.

Han appellerer slutteligt til Sønderjydsk Fond, der i al fald maa kunne sende dem madpakker, naar adresserne først er opgivet.

22. maj 1919. Revolutionære tider: Dansk fællessang i skolen i Fjelstrup og grænsehandel ved Kongeåen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Revolutionær skolepolitik

Degn Jepsen i Fjelstrup maa ikke holde skole. Degn Jepsen i Fjelstrup, der i sin tid var gaaet over grænsen, men nu har holdt skole, siden han vendte tilbage i april, søges øjensynligt af myndighederne fjernet fra skoletjenesten.

For nogen tid siden fik de andre skolelærere ordre til at overtage hans timer, men da kommunen nægtede at betale for det, blev det foreløbig ved det gamle.

I tirsdags aftes kom ifølge Danskeren gendarmen og forbød Jepsen at holde skole. I gaar, onsdag morgen, da børnene havde sunget morgensang, meddelte Jepsen dem, at han ikke maatte holde skole med dem mere.

Spørgsmaalet, om de saa ikke skulde synge en dansk sang, inden de skiltes, besvarede børnene med jubel, hvorefter for første gang i umindelige tider sangen “I alle de riger og lande” lød i en nordslesvigsk skolestue. Børnene har foreløbig fri fra skole.

Beklagelige forhold. Paa sønderjydernes bekostning.

Vi har tidligere gentagne gange haft lejlighed til at omtale, at forskellige handlende i de jydske grænsebyer ikke undsaa sig for at udnytte sønderjydernes vanskelige stilling ved at forlange højere priser end de ellers gængse og ved at underbyde paa en særdeles utiltalende maade.

Om dette beklagelige forhold hedder det i Dannevirke bl.a.:

Det er desværre ikke alle danske, der er lige uegennyttige overfor de mange, der kommer til kongeriget i denne tid. Den store efterspørgsel paa varer har gjort det muligt for næsten enhver at opslaa sin midlertidige krambod i grænsezonen og holde sig priser og varer, hvis højde og mindre gode kvalitet faar de solide forretningsmænd til at trække paa skulderen.

Mange sønderjyder kan jo paa grund af de vanskelige befordringsmidler ikke naa længere end lige at sætte foden i det gyldne land og maa saa tage til takke med kram og priser i de interimistiske butikker, hvor bl.a. ogsaa parikursen er lavere end i de sydjydske købstæder. 

Vi kan nævne eksempler paa, at margarinen, som jo nu er i fri handel i kongeriget, koster ca. 1,40 kr. i Kolding, men 1,65 ved grænsen!

Sikkert er den store part af handlende rimelige og forstaaende overfor sønderjyderne, men man burde selv indenfor standen holde lidt justits med de enkelte spekulanter, da visse faa tilfælde dog let lægges hele standen til last. Forhaabentlig vil spekulanterne saa lægge sig i selen for at betjene deres kunder som i normale tider. For der skulde jo nødig oprettes sorte lister.

17. maj 1919. Nu er det endelig blevet nemmere at krydse grænsen!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

For dem der har jord paa begge sider af grænseskellet. Man vil mindes hvor besværligt det i de forgangne somre har været for grænseboerne, der havde jord paa den anden side af grænsen, at faa lov til at benytte deres jord derovre.

Der skulde tilladelse baade fra civile og militære myndigheder, personlig fremstilling paa paskontoret i Kolding og pas med fotografier som til en rejse til Tysklands indre. Og naar saa enkelte endelig naaede at faa en Durchlasschein skulde det stemples hver gang, man skulde over at flytte køerne – et forhold, der gentange gange er blevet paatalt her i bladet.

Nu gaar det ulige lettere: 3 grænseboere Michael Jepsen, Adser Hansted og Jørgen Brun, der alle tre har købt jord hinsides grænsen, indsendte for nogle dage siden med velvillig assistance af den tyske vagt ansøgning til Landraaden i Haderslev om tilladelse til at benytte jorden, og der er nu kommen skrivelse, der uden nogen omkostning giver dem lov til at trække baade heste og kreaturer over paa deres marker. Den tyske vagt skal blot notere det antal, de ønsker over.

12. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: den slesvigske handelstand og reichsmarken

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Handelsforeningerne i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder har ifølge “Danskeren” udsendt en fælles udtalelse til Det Slesvigske Udvalg i København som udtryk for den nordslesvigske købmandsstands ønsker og krav.

Udtalelserne gaar ud fra forlydendet om, at Reichsmarken ved genforeningen tænktes omregnet med en større disagio.

Handelsforeningerne kalder en saadan ordning uretfærdig mod det nordslesvigske folk og især mod den nordslesvigske købmand. Nordslesvig gaar frivillig til Danmark og modtages frivilligt  og kan gøre krav paa ligestillethed med det øvrige Danmark.

Den nordslesvigske handelsstand har udtalt, at forholdene er saa fortvivlede, fordi butikkerne er tomme uden købmændenes egen skyld, men dette maa ikke foranledige uretfærdighed; kapitalen maa tværtimod forblive intakt, saa denne faar samme indenlandsstilling som kronemønten og saaledes, at dens indehavere kan optage den stærkt fornødne konkurrence, der vil opstaa nordfra. Dette kan kun ske ved en omregning til pari.

Det danske ved en omregning dækkes fuldt ud af de store afgifter, det vil faa ved Sønderjyllands indlemmelse.

 

10. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: tumult ved udstedelsen af passérsedler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Naar der udstedes passérsedler i Haderslev

En bevæget  dag. – Ud gennem vinduerne

For paany at skaffe sønderjyderne adgang til at rejse til Danmark har man fredag atter paabegyndt udstedelsen af passérsedler i Haderslev. . For at skaffe plads havde man taget højskolehjemmet i brug og dér havde der to timer før aabningen samlet sig flere hundrede mennesker.

De to eneste i Haderslev, der endnu tager sig af det utaknemlige arbejde, er redaktør Nicolaj Svendsen og direktør Christensen. Sammen med en halv snes medarbejdere tog de fat og fik udstedt nogle hundrede pas, hvorefter imidlertid mængden sprængte spærringen og fyldte salen, hvor de væltede bordet og umuliggjorde enhver fortsættelse, saa medarbejderne maatte forlade salen gennem vinduerne.

Der vil i dag, lørdag, blive fortsat efter bedste evne, men man haaber i en nær fremtid at kunne faa en ordning.

Der foreslaas oprettelsen af et kontor med danske politibetjente.

Smuglerierne florere

I gaar hensad i Ribe arrest ikke færre end 18 personer, der har gjort sig skyldig i smugleri, og hvoraf de fleste har været straffe tidligere. Nogle er arbejdsløse arbejdere her fra byen, der har ment at kunne skabe sig et lønnende bierhverv paa en nem maade.

6. maj 1919. Opgøret i Haderslev: Borgmesteren ubehjælpeligt kompromitteret!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Den bevægede forhandling i Haderslev byraad

Foreteelserne  i Haderslev byraad i lørdags, som vi omtalte i gaar, vil vække megen opmærksomhed.

Dr jur. Schindelhauer, der ved denne lejlighed kompromitteredes paa en højt graverende maade, er Brandenburger. Han blev i aarhundredets begyndelse borgmester i Haderslev og optraadte fra tid til anden stærkt udæskende overfor danskheden.

Man vil endnu huske hans udtalelser om det danske blad i Haderslev Modersmaalet – Dannevirke, som han kaldte for en schimpf-, schund und schweine-blatt, en udtalelse, der skaffede ham en fornærmelsesklage paa halsen.

Men den prøjsiske domstol saa med ret milde øjne paa forseelsen og idømte ham kun en bøde paa 100 mark. Han havde jo varetaget “berettigede” interesser, og de særlige omstændigheder virkede yderligere formildende.

I de senere aar har borgmester Schindelhauer dog været meget reserveret og forsigtig, i særdeleshed efter han ved det sidste borgmestervalg nogle aar før krigen udelukkende genvalgtes ved danske stemmer.

Hans holdning syntes i det store og hele en tid lang at være upaaklagelig og han kunde være en personlig imødekommende mand. Hans stilling i den danske offentligheds var da ogsaa ikke saa lidt bedre end i hans første embedstid.

Nu er Hr. Dr. jur. Schindelhauer imidlertid ubehjælpeligt kompromitteret. Hans optræden overfor kornhandler Niels Michaelsen mens denne var soldat og søgte om orlov, er af en saadan art, at den stempler sig selv. Den sætter borgmesteren i række med mænd som amtsforstander P. Kjær og landraad von Schønberg, der ikke har undset sig for at snigløbe danske sønderjyder paa den skammeligste maade, mens de kæmpede og led som soldater i Tysklands hær.

Korngrosserer Niels Michaelsen, der har været ofret for denne nederdrægtighed og nu har afsløret den indvandrede borgmester, er en kendt dansk borger i Haderslev.

Han tilhører en femtrædende dansk slægt i Haderslev Østeramt. Hans fader,  gaardejer Chr. Michaelsen i Kastvraa ved Sommersted, har i mange aar været medlem af Haderslev provstisynode og sidder nu i det kirkelige udvalg, der er nedsat af vælgerforeningen.

Ved valget i søndags er han bleven valgt ind i kredsdagen.     

5. maj 1919. Dramatisk afsløring i byrådssalen: Borgmester nægtede byrådsmedlem orlov i 1916, fordi han var dansk

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Over kasernen i Haderslev vajer det slesvig-holstenske flag

I gamle dage vajede kejser-flaget fra den store røde kaserne Nørrechaussee i Haderslev. Efter revolutionen blev det strøget og erstattet af det røde revolutionære flag. Nu er imidlertid ifølge Dannevirke ogsaa dette flag forsvundet og et nyt slesvig-holstensk med indskriften “Up ewich ungedelt” er blevet hejst i stedet. Man paastaar i byen, at dette flag indtil for kort tid siden har pyntet raadhusets mure: det maa altsaa, hvis dette er tilfældet. være skænket bort af magistraten.

Et opsigtsvækkende byraadsmøde i Haderslev

En bevæget debat. Haderslev 4. maj.

“Danskeren” meddeler: Ved et byraadsmøde i Haderslev lørdag aften kom det til meget dramatiske optrin.

Paa dagsordenen stod et forslag om pengebevilling til tyske krigs- og civilfanger i udlandet samt hjemvendende tyske kolonister. Borgmesteren anbefalede det meget varmt. Selvom formaalet ikke var lige tiltalende for alle byraadsmedlemmer, vilde han dog haabe, at man viste sit gode hjerte og bevilgede en større pengesum.

Formanden for Borgerrepræsentationen, direktør Christensen, hævdede, at der var bevilget penge nok til tysk-patriotiske formaal. Vore egne krigsfanger skulde nok blive hjulpet. De længere mod syd, der hellere vilde lide tysk nød end spise dansk brød, var der ingen anledning til at tage sig af. Det kunde Prøjsen eller det tyske rige gøre, som havde begyndt krigen eller forvoldt ulykken.

Byraadsmedlem, kornhandler Michaelsen udtalte, at det havde været bedre, om man havde hjulpet folk fra Haderslev, som havde deltaget i krigen, men da har man ikke mærket noget til det gode hjerte. Da hans hustru i 1916 havde andraget om orlov for ham, kunde han ingen faa, thi borgmesteren havde forsynet ansøgningen med en bemærkning om, at han, Michaelsen, var dansk.

Borgmesteren forsvarede sig med, at politimyndighederne af militæret var blevet udspurgt, om der forelaa begrundet frygt for flugt eller spionage.

Michaelsen: Det er at gaa uden om sagens kerne. Jeg ved, at man paa ansøgningen først havde skrevet, at der forelaa hverken mistanke om flugt eller spionage. Derefter blev det strøget igen og man skrev: da Michaelsen er meget dansksindet, kan han ikke faa orlov.

Borgmesteren: Det kender jeg ikke noget til.

Michaelsen: Men jeg har dokumentet her og det er underskrevet af borgmester Dr. Schindelhauer. Michaelsen gik nu op til borgmesteren med dokumentet og stillede sig bag borgmeterens stol, medens denne under spændt opmærksomhed fra hele byraadet tog  det i øjesyn.

Redaktør Nicolaj Svendsen: Hvor var her det gode hjerte?

Direktør Christensen: Vi er lykkelige, at vi snart er færdig med Dem. 

Svendsen: Det vilde sikkert være i offentlighedens interesse, om borgmesteren kunde benægte at have foretaget denne paategning. Vil De Hr. borgmester, bestride, at de har skrevet dette?

Borgmesteren: Det kan jeg ikke bestride (hør! hør!)

Under almindelig bevægelse fortsattes drøftelsen af forslaget. Ved afstemningen stemte danskerne imod, hvorved forslaget faldt.

3. maj 1919. Dansk gendarm skudt ved grænsen!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En gendarm dræber en anden!

I nat ved 12-tiden har der ved grænsen i nærheden af Vejstrup fundet en sørgelig begivenhed sted, hvorved en ung gendarm, Augustinus Jensen fra Esbjerg, mistede livet. Jensen, der lige var bleven afløst, skulde paa hjemvejen passere en dobbeltpost. Denne raabte ham an og da han ikke straks standsede, skød den ene gendarm paa ham og ramte ham i halsen, saa han styrtede død om.

 

29. april 1919 – Ribe Stiftstidende: De smaa sønderjyders ankomst

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

200 børn til København i lørdags.

Henved 10-tiden i lørdags ankom Korsørtoget paa Københavns station, medførende bl.a. 200 af de 6000 sønderjydske børn der nu skal op til Danmark for at søge at genvinde deres af undernæring svækkede helbred. Rejsen var gaaet udmærket. De smaa havde faaet smørrebrød i Vamdrup, og undervejs havde venlige mennesker trakteret dem med kager, konfekt og appelsiner i massevis. Vores smaa landsmænd var i alderen fra 6 til 14 aar. Der vil være god brug for gaverne til indsamlingen – hurtig hjælp er dobbelt hjælp.

Fra Sønderjylland!

Af en særlig korrespondent til Ribe Stifts-tidende.

Den forestaaende genforening med Danmark danner det almindelige samtaleemne, og alle giver udtryk for utaalmodigheden over at denne trækker i langdrag. “Naar vi bliver danske?” spørges der gang paa gang. Den lange ventetid, der i mange henseender – særlig paa ernæringens omraade – har medført vanskeligere forhold end før vaabenstilstanden, den tiltagende uro i Centraleuropa, fredsforhandlingernes slæbende gang og den truende uenighed paa konferencen øger spændingen og længslen efter at komme ind under de tryggere, roligere danske tilstande. Men intet formaar alligevel ikke at overskygge glæden over at i en nær fremtid at staa ved kampens maal og se et halvt aarhundredes længsler og drømme gaa i opfyldelse. “Har vi haabet og ventet saa længe, i saa mange tunge aar, skulde vi saa ikke ogsaa kunde vente den korte tid, der endnu er tilbage, selvom den bliver længere og vanskeligere end vi for et halvt aar siden tænkte og troede?”. Det danske sind sønden aa er det samme stærke trofaste, som det alle dage har været. Nu staar det i forventningens tegn. Alle de mange flagstænger i by og paa land vidner herom…..

23. april 1919. Oluf Wolf fra Hoptrup anholdt for spionage!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Opsigtsvækkende arrestation!

Oluf Wolf og P. Bræraa

Gaardejer Oluf Wolf fra Hoptrup er i formiddags bleven anholdt i sit hjem af en gendarm og en kriminalbetjent og ført til amtsretten i Haderslev, hvor han blev underkastet et foreløbigt  forhør og taget i forvaring.

Samtidig har kriminalpolitiet søgt efter gaardejer P. Bræraa i Vonsbæk.

Bræraa havde imidlertid anet uraad og forsvandt nord ud af gaarden, da politiet rykkede ind fra syd. Sandsynligvis er han gaaet over grænsen. I anledningen af denne meddelelse skal vi minde om, at gaardejerne Oluf Wolf og Peter Bræraa, der i længere tid under krigen har været bosiddende henholdsvis i Kolding og Ribe, for et aars tid siden var indviklede i en affære, der paa grund af Socialdemokratens skandaløse skriverier gjordes til genstand for offentlig omtale paa et tidspunkt, da sagen var afsluttet og efter de judicielle og administrative myndigheders bestemte paabud ikke maatte omhandles  offentlig.

I sagen optraadte en tysk lokkespion, Werner, der var sendt til Danmark for at faa ram paa undvegne sønderjyder. Sagen antog saadanne dimensioner, at myndighedernes beslutning om at standse sagen efter en indgaaende undersøgelse var fuldtud velbegrundet. Denne Werner optræder nu i Sønderjylland, og gaardejer O. Wolfs arrestation siges at staa i forbindelse med den omhandlede sag.

Læs mere om denne spektakulære spionagesag her (eksternt link): Oluf Wolf og den franske forbindelse (Sønderjyske Årbøger 2010)

22. april 1919. Smugleri på Aarøsund-Assens-ruten!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

strømmen af rejsende fra Sønderjylland til Danmark

er taget til i vældig maalestok over Aarøsund-Assens. Der var i tirsdags henved 800 rejsende i Aarøsund, der vilde med “Turisten” til Assens, og trængslen var saa stor og vild for at komme med, at den tyske brovagt for at holde orden og advare de mest paatrængende maatte skyde skræmmeskud i luften, hvilket dog ikke nyttede meget.

“Turisten” maatte sejle to gange i tirsdags; desuden sejlede der motorbaad og sejlbaade. Alligevel foretrak mange at gaa hjem igen; de syntes, at sejladsen var lidt for farlig for de overfyldte fartøjer.

Anledningen til, at der kommer saa mange ad Aarøsund-Assens-ruten er ifølge Dannevirke den, at smughandlerne har opdaget, at det er lettere at slippe fra Assens herover, da der ingen grænsevagt hidtil har været opstillet der, og den slags folk er jo hurtig i vendingen.

Ogsaa i lørdags da “Turisten” sejlede ekstratur, ankom der en strøm af rejsende med smaabanetoget fra Haderslev, vistnok henved 500, og der stod mange i forvejen og ventede paa at komme med “Turisten” eller andre fartøjer til Assens.

28. november 1918 – Ribe Stiftstidende: grænsevagterne forlader grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Grænsens bevogtning

De sidste soldater af den gamle grænsevagt fra Spandet og Raaager er i dag rejst hjem, og der er til Spandet ankommen en snes ganske unge soldater, der dels skal forrette vagttjeneste ved hovedvejene og dels patruljere langs grænsen.

Før de gamle rejste, nedrev de vagthytterne og brugte træværket i dem til brændsel eller solgte det. En bosiddende mand i Fjersted købte saaledes overliggerne i hytterne paa strækningen fra Høm indtil syd for Hømlund for 20 mark. 

Paa vejen mellem Høm og Raaager er pigtraadsspærringen taget bort, og man kan – tilsyneladende uden forhindringer fra tysk side – spadsere frit over grænsen paa dette sted, hvor der ingen tyske vagtposter ses.

Længere østpaa er grænsevagten taget til deres garnisonsbyer for at blive hjemsendt allerede mandag og tirsdag. Ved hjemsendelsen faar hver mand tildelt en helt ny uniform, et par gode støvler, en helt ny underbeklædning og 65 mark i kontante penge.

De soldater,

som har faaet deres uddannelse ved garnisonen i Haderslev og som nu vender hjem fra krigen, vendte tilbage onsdag. Som bekendt hører de færreste af disse soldater hjemme her paa egnen; de fleste er fra sydligere egne eller Polen.  I anledningen af soldaternes hjemkomst havde magistraten opfordret byens befolkning til at byde dem et hjerteligt velkommen, og husejerne opfordredes til at pynte deres huse. 

 

25. november 1918 – Ribe Stiftstidende: soldaterraadet i Haderslev staar fast

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En resolution fra soldaterraadet i Haderslev

I Grenzpost læses følgende resolution: Til Hr. Guvernør Noske i Kiel! Soldaterraadet i Haderslev har allerede ved sin dannelse stillet sig paa det standpunkt, at saalænge der er tyske tropper i Haderslev kan danske demonstrationer og fremvisning af Dannebrog ikke tillades. I herliggende nummer af Grenzpost af 19. november 1918 berettes, at en flyver fra arbejder- og soldaterraadet i Aabenraa ved en forsamling af den danske befolkning erklærede, at man ikke skulde lægge sig i vejen for danskerne, selvom de hejste Dannebrog! De maa tillade os Hr. Guvernør, at vi i Haderslev ikke deler deres anskuelse. Dannebrog betyder for danskerne “Grænsen for den danske magt”. Saalænge vi har den ære som tyske soldater at staa paa Nordslesvigs grund, kan vi ikke anerkende den danske magt, altsaa at hejse Dannebrog. Vi vil rømme Nordslesvig, saa snart vi af en tysk regering faar befaling dertil, men saalænge vi befinder os her paa pladsen, vil vi vide at forhindre danske gadedemonstrationer og fremvisning af Dannebrog med de til vor raadighed staaende midler. Soldaterraadet beklager alligevel meget, at der uden nogen modsigelse fra den tyske regering allerede nu drives en saa grænseløs dansk agitation af Danskerpartiet, hvorved mange tusinde af frie tyskere udleveres til kongeriget Danmark….

Soldaterraadet

Gutke. Peters. Prüfer. Wiehe

22. november 1918 – Ribe Stiftstidende: aflevering af levnedsmidler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Sønderjyderne og afleveringen af levnedsmidler

Vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsraad vedtog paa mødet i Aabenraa i lørdags følgende resolution:

Da store dele af det tyske folk for tiden trues af mangel paa levnedsmidler og dermed følgende hungersnød og opløsning af ordnede samfundsforhold, opfordrer vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsraad indtrængende den nordslesvigske befolkning, uanset af den hidtil samvittighedsfuldt har opfyldt sine forpligtelser i denne henseende, til at aflevere alle de næringsmidler, den er i stand til at undvære.

I denne anledning har rigsdagsmand H. P. Hanssen ifølge Hejmdal modtaget følgende telegram fra regeringspræsidentens kontrollant, tidligere redaktør Dr. Adler fra Kiel:

Ihnen und dem Wählerverein Dank und Anerkennung. Stiefkinder der Proletarier bauen das neue Haus Stiefkinder der Dänen kommen als erste mit dabey. 

20. november 1918 – Ribe Stiftstidende: forholdsregler ved grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Grænsebevogtningen og paskontrollen

Statspolitichef Mensen har i gaar og i dag opholdt sig langs grænsen og konfereret med grænsegendarmeriets chefer, de militære myndigheder og Stiftsamtmanden om grænsebevogtningen og ordningen af paskontrollen, hvilken sidste, som bekendt, er overdraget Statspolitiet.

Begge forholdsregler – der desværre er nødvendige, saalænge der kan ventes større tilstrømning af krigsfanger eller fra den tyske hærs pludselige hjemsendelse stammende mindre heldige elementer – vil myndighederne imidlertid søge at gøre saa lemfældige for beboerne paa begge side af grænsen som muligt.

Det er netop med henblik herpaa, at Statspolitichefen har villet gøre sig personlig bekendt med forholdene og træffe fornødne aftaler. Politichef Mensen der ankom pr. bil i aftes, afrejste herfra igen i formiddags.

19. november 1918 – Ribe Stiftstidende: demobiliseringen skal ske hurtigst muligt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Pas til Danmark

Landdagsmand Kloppenborg-Skrumsager har faaet bemyndigelse til at undertegne og udstede pas.

Iltogene standsede i Tyskland

Ifølge Wolffs Bureau meddeler statsjernbaneforvaltningen, at fra og med i gaar af standses iltogene fuldstændigt, for at demobiliseringen kan ske hurtigst muligt. Ogsaa med hensyn til persontogene kan der ventes indgribende indskrænkninger. Godsforsendelsen vil ogsaa blive indskrænket. Dette gælder dog ikke for transport af mælk, levnedsmidler og kul.

 

16. november 1918 – Ribe Stiftstidende: sidste nyt langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Det var i de første dages revolutionsfornemmelser, at man kunde fortælle, hvorledes de tyske soldater, der naaede op til grænsen, mødte med afrevne skulderstropper og uden kokarde i hovedbeklædningen – og et par enkelte steder saa man hejst den røde fane i stedet for krigsflaget.

Efter at sindene nu er kommen lidt mere til ro og de “misliebige” officerer sendt hjem, viser det sig, at tjenesten langs grænsen varetages nøjagtig paa samme maade som hidtil. De røde sløjfer ses kun sjældent. Huen eller pikkelhuen bæres som sædvanlig den sorthvide prøjsiske og rød-hvide tyske rigskokarde og de røde flag er borte.

De tyske vagtposter, der i de bevægede dage var meget snaksomme, er nu gennemgaaende mere reserverede.

13. november 1918 – Ribe Stiftstidende: sidste nyt langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Forholdene langs grænsen er, som hidtil, fuldstændig rolige, og paa tyskside foregaar vagttjenesten nøjagtig som sædvanlig. Paa den danske side er nu samtlige de veje, der fører over grænsen, spærrede af vort militær, saaledes at al adgang sydfra er hindret for dem, der ikke er forsynet med pas. Paa et sted paa den midterste del af grænsen er tre desertører, som har opholdt sig i det sydlige Jylland, vendt tilbage til deres hjem søndenaa, hvor de havde deres familier. De mente, at de kunde vende hjem uden fare; men hvorledes det er gaaet dem, er der endnu ikke efterretning om.

11. november 1918 – Ribe Stiftstidende: Sidste nyt langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Vagttjenesten

udføres endnu som hidtil, men hvor længe det varer, er ikke godt at vide. Meddelelser om, at vagtposterne skulde have forladt grænsen, er urigtige. Et enkelt sted,  – det var ved Hømlund – var en post borte i eftermiddagstimerne i gaar, men posten blev besat igen henad aften. Man ventede i dag at faa lønningen stærkt forhøjet. Hvis det ikke sker, er der mulighed for, at vagterne enkelte steder tager deres gode tøj og gaar hjem, de har i alt fald flere steder truet med det.

Paa et soldaterraadsmøde i Arnum i gaar vedtoges det, at militæret langs grænsen ikke skal holde øvelser eller have ekstratjeneste, men at vagttjenesten skal udføres som sædvanlig. Det hedder sig mellem soldaterne, at de navnlig skal passe paa, at militærpersoner og især rigmænd ikke flygter over grænsen.

 

 

27. september 1918 – Ribe Stiftstidende: haandgranater til fiskefangst

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Haandgranater til fiskefangst

Det har tidligere været meddelt her i bladet, hvorledes soldaterne i felten benytter haandgranater til at koge mad ved. Men nu oplyses det for os, at de ogsaa anvendes ved fiskefangst. Fremgangsmaaden er ganske simpel: man kaster haandgranaten ud i en aa eller en bæk, og naar granaten eksploderer paa bunden, dræbes eller bedøves de fisk, som er i nærheden, saa at de kan tages med de bare hænder.

Russerne er ikke længere krigsfanger i Tyskland

Kvinderne og russerfangerne i Tyskland maa øve en vis tiltrækning paa hverandre. I Tondernsche Zeitung meddeles nemlig: Den russer, i hvis kvarter man for nogle dage siden fandt en soldaterkone, synes at være visse kvindfolks yndling. Før havde en soldat truffet to unge piger dér, som han satte ud i den friske natteluft efter at have givet dem et slaskende ørefigen. Hvad afstraffelse derfor angaar, da er en saadan udelukket, fordi russerne ikke mere betragtes som krigsfanger, kun husejerne kan stille straffekrav paa grund af brud paa husfreden. 

26. september 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Andreas Lund fra Fjersted og Wilhelm Petersen fra Jels er faldne og at August Hahn fra Vojens er død af sygdom.

Enke Brandt i Aabenraa har modtaget budskab om, at hendes yngste søn Wilhelm som flyverelev har fundet døden ved nedstyrtning. Den haardt ramte moder havde i forvejen mistet sin ældste søn i krigen, medens den næstældste som krigsinvalid, blindet paa begge øjne, opholder sig hjemme hos hende.

Reserveløjtnant Jürgen Krüger, søn af blikkenslagermester K. i Haderslev, er falden paa Vestfronten.

Efter næsten et aars uvished har Chr. Knudsen og hustru i Aller ved Kristiansfelt modtaget budskab om, at deres søn Peter er falden den 10. oktober 1917.

Tidligere gæstgiver Schneider i Hoptrup kro, der  nu bor i Flensborg, modtog onsdag meddelelse om, at deres eneste søn er falden, 18 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Theodor Jessen fra Simmersted og Laue Nissen fra Hjerndrup er faldne.

Jørgen Børsen-Hansen fra Haderslev er efter et kort sygeleje død paa et lazaret i Ukraine, 27 aar gl.

Kurt Ludvig Nissen og hustru i Haderslev har modtaget meddelelse om, at deres 20 aar gamle søn Laue er død efter at være bleven haardt saaret den 28. august.

Saarede

Landstormsmand Bernhard Reuter, søn af gæstgiver R. paa Johannesdal ved Haderslev, er bleven saaret og ligger paa lazaret i Eckernförde.

I tabslisten meldes, at Mads Fogh fra Stenderup og Thomas Holm fra Arndrup er haardt saarede.

Savnede

Postsager til P. Fleggaard i Brendstrup er ifølge komne tilbage med paaskriften “savnet”.

Enkefru Bock i Skærbæk har faaet breve, som hun havde sendt til sin søn Nikolaj, tilbage med paategnelsen “savnet”.

Ifølge tabslisten er Jens Andersen fra Haderslev, Georg Böhlers fra Holebøl, Hans Hinriichs fra Hoptrup, Jes Lauritzen fra Haderslev, Andreas Birkedal fra Jels, Jes Clausen fra Felstedskov og Christian Jochimsen fra Kjelstrup savnede.

Siden den 2. september savnes murer Schrøder og arbejder Kücken fra Kolstrup samt Nis Nissen fra Aabenraa.

I fangenskab

Mejerist Hans Kurth i Haderslev er i engelsk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Hans Hviid fra Varnæs, Lorenz Iversen fra Stenderup og Andreas Nissen fra Skrydstrup i fangenskab.

 Den yngste søn af vejmand Niels Grau i Jels er siden 1. august i fransk fangenskab.

23. september 1918 – Ribe Stiftstidende: beslaglæggelse af kartofler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Falden

Blandt dem, der har fundet døden i krigen i den sidste tid, er ogsaa billedhugger Bertel Lind fra Øster Aabølling, en søn af gamle Jes Lind, der er kendt for sine sjældne udskæringer. Bertel Lind var en meget lovende yngre billedskærer. Han modellerede de to gipsfremstillinger af gamle dyrlæge Schmidt og landraad Schreiber,  som skulde have plads i forreste bygning i kredsmusset i Haderslev.

Kartoflerne i Tønder kreds beslaglagte

En anordning af 12. ds. fra kredsudvalget i Tønder bestemmer, at kartoffelavlen i kredsen (amtet) skal beslaglægges. Udførslen af amtet uden tilladelse fra kredsudvalget forbydes. Forbruget for selvforsørgeren er fastsat til højst 1½ pund daglig fra 16. september 1918 til 14. august 1919; for ikke-selvforsørgere til højst 1 pund daglig fra 16. september 1918 til 20. juli 1919 (44 uger) i det hele højst 350 pund pr. hoved. Disse 350 pund pr. hoved af husholdningen kan købes paa egen haand i kredsen paa et købebevis fra øvrigheden, men kartoflerne maa være leverede til 25. oktober. Alle andre maa inden 31. oktober melde deres behov og bliver saa forsynede af kommunerne paa kartoffelkort. Undtagne fra beslaglæggelsen er kartoffeljord paa 200 kvadratmeter og derunder samt en 1/5 af udbyttet til dækning af svind og til fodring, hvortil dog kun maa bruges usunde kartofler og smaa under 1½ tomme; endvidere til sæd 40 centner pr. hektar og til drøjelse af selvforsørgerens brød pr. hoved og uge 600 gram for tiden  fra 1. oktober til 14. august.  

Faldne

Peter Schmidt og hustru i Hygumskov har modtaget meddelelse om, at deres søn Rasmus er falden i Frankrig, 22 aar gl.

Arbejdsmand Niels Sandberg og hustru i Vellerup har modtaget budskab om, at deres søn Jens Sandberg er falden den 29. juli, 18½ aar gammel.

Landmand Peter Matthiesen i Nørre-Ønlev  ved Rødekro har modtaget meddelelse om, at hans søn Mathias er død af sygdom, 20 aar gl.

Johan Paulsen fra Aabenraa er falden.

Arbejder Brodersen i Haderslev har modtaget meddelelse om, at ogsaa hans ældste søn Truels er blevet dræbt af en granat.

Fisker Seemann i Hostrupskov ved Aabenraa modtog i mandags meddelelse om, at hans søn Hans er død paa et feltlazaret. En ældre søn af fisker Seemann, Christian, faldt paa Østfronten 1914. En tredje søn, som er sømand og blev interneret i 1914, har den haardtramte familie hørt fra siden 1915.

Billedhugger Bertel Lind, søn af billedhugger Jes Lind i Øster-Aabølling er død i et lazaret, 30 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Chr. W. Petersen fra Graasten retslig er erklæret for død.

Enke Anna Jensen i Løjtkirkeby har modtaget meddelelse om, at hendes eneste søn Hans Jakob er falden, 19 aar gl.

Reserveløjtnant Theodor Thams, ældste søn af raadmand Thams i Haderslev, er falden.

Kommuneforstander Chr. Lund og hustru i Aabøl har modtaget efterretning om, at deres søn Lauritz er død af sine saar paa et lazaret i Frankrig.

Saarede

Arbejdsmand Frederik Lund i Hoptrup og maler Petersen sammesteds er begge blevne saarede og ligger paa lazaret bag fronten.

Max Herzog fra Aabenraa er haardt saaret.

Nis Timmermann fra Kastrup er bleven saaret og indlagt paa et feltlazaret.

Ifølge tabslisten er August Müller fra Haderslev haardt saaret.

Kresten Callesen fra Vester-Lindet er bleven saaret og ligger i et feltlazaret.

Ifølge tabslisten meldes, at Peter Petersen fra Skovbøl er saaret.

Savnede

Tjenestekarl Ernst Weber fra Bøndergaardene i Haderslev har været savnet siden den 23. august.

Samme dag forsvandt arbejdsmand Kristoffer Kjærs søn Hans paa Vestfronten.

Ifølge tabslisten er Hans Jensen fra Arndrup, Peter Jørgensen fra Tyrstrup, Andreas Lorenzen fra Fiskenæs ved Graasten, Peter Madsen fra Haved, Hans Schmidt fra Arnum og Peter Thomsen fra Søgaard Mark savnet.

Postsager, der var bestemte til landstormsmand Andreas Juhl fra Hejsager, er komne tilbage med paategnelse om, at han er savnet.

Breve til Carl Neupart fra Løjtkirkeby er kommen tilbage med paategnelsen “savnet”.

Jørgen Grams enke paa Skrydstrup Mark har modtaget meddelelse om, at hendes søn Marius er savnet.

Fru Christine Jensen Nissen i Hostrupskov ved Aabenraa har faaet meddelelse fra kompagniet om, at hendes mand er savnet.

Ifølge tabslisten er Jens Falkenberg fra Sommersted savnet. 

I fangenskab

Oskar Jørgensen fra Hjerndrup er i fangenskab og Detlef Saxen fra Skovbøl er komne tilbage fra fangenskab.

Gaardejer Jørgen Clausen i Klovtoft har fra sin søn Johannes faaet efterretning om, at han er i amerikansk fangenskab. 

Fra Andreas Jørgensen i Løjtkirkeby og Otto Schaller i Løjtkirkeby er der kommen efterretning om, at de er i fransk fangenskab, den sidste saaret.

18. september 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Frederik Paulsen i Løjtkirkeby har faaet meddelelse om, at svigersønnen Conze er falden. Han efterlader enke og et barn.

Gaardejer Asmus Petersen i Bovrup har modtaget budskab om, at hans eneste søn Asmus S. Petersen er falden.

Landmand Jens Jørgensen og hustru i Bovlund har modtaget meddelelse om, at deres søn Povl er falden den 10. august.

I tabslisten meddeles, at Lorenz Jensen fra Bovrup og Peter Nielsen fra Kjelstrupskov er faldne, at Enevold Enevoldsen fra Barsmark er død af sygdom, at Johannes Erfurt fra Haderslev er død af sine saar.

Saarede

Wilhelm Byriel fra Hostrupskov ved Aabenraa og Waldemar Thyssen fra Gesing ved Skærbæk er haardt saarede.

Ifølge tabslisten er Peter Jørgensen fra Skjoldager og Karl Kissow fra Stenderup i Haderslev kreds haardt saarede.

Savnede

Enkefru Borchert i Toftlund har modtaget efterretning om, at hendes søn Christian er savnet.

Ifølge tabslisten er Hans Schmidt fra Krogstrup savnet.

Fru Koberg i Aabenraa har modtaget meddelelse om, at den ene af hendes sønner G. Koberg er savnet siden den 30. august.

Tømrermester Jürgen Jürgensen i Haderslev har faaet efterretning om, at hans ældste søn Niels Jürgensen er savnet.

Enken Wonsmos i Haderslev har faaet efterretning om, at hendes søn Christian har været savnet siden den 2. september.

Ifølge tabslisten er Christian Jørgensen fra Høkelbjerg og Robert Kock fra Haderslev savnede. 

I fangenskab

Fra Johannes Rudebæk i Løjtkirkeby er der indtruffet efterretning om, at han er i fangenskab.

Smedemester J. Abild i Hellevad har fra sin søn Andreas modtaget efterretning om, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Thomas Paulsen fra Rurup i fangenskab.

Ifølge tabslisten er Nis Jepsen fra Bodum og Hans Lund fra Jordkær vendt tilbage fra fangenskabet.

16. september 1918 – Ribe Stiftstidende: Saalenøden er bragt til ophør

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nye krigssaaler

Den tyske teknik har ogsaa fundet en udvej af saalenøden. Der er allerede nu erstatsningssaaler i handelen, som rigtignok ikke ejer alle læderets behagelige egenskaber, men med hensyn til det vigtigste: varme og vandtæthed ikke skal give lædersaalerne noget efter. Spærretræsaaler (let træ og læderaffald)  og træhalvsaaler har allerede heldigt staaet deres prøve i land og by. Det vil sige naar de er blevne sagkyndigt forarbejdede. Dette punkt er så vigtigt, at krigsmyndighederne i Berlin endog har maattet indrette et særligt læreværksted for erstatsningssaalernes bearbejdelse, hvor skomagere fra alle dele af Tyskland har gjort sig fortrolige med træsaalernes bearbejdelse. Hjemme har de saa lært deres viden fra sig til deres fagfæller. Det forsikres, at de, der bærer krigssaalerne, kan være sikker paa ikke at faa vaade og kolde fødder.

Faldne

Søren Skram fra Skærbæk er falden paa Vestfronten i en alder af omtrent 21 aar.

I tabslisten meddeles, at Albert Weisz fra Haderslev er falden.

I marinens tabsliste meddeles, at Wilhelm Sasz fra Aabenraa er død og at Christian Andresen fra Aabenraa meldes savnet; det formodes dog, at han er død.

Kresten Moos fra Bramdrup og Andreas Nielsen fra Arnum er døde af deres saar.

Saarede

A. Schnittgaard fra Ris-Hjarup er blevet saaret og befinder sig i et lazaret i Bayern.

Savnede

Peter Nielsen fra Hostrupskov savnes.

Bager Ole Jensen, søn af bagermester P. Jensen i Haderslev, har været savnet siden begyndelsen af denne maaned.

I fangenskab

Familien Aug. Schlüter i Skærbæk har fra sønnen Georg faaet meddelelse om, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten  er Peter Nielsen fra Gramby vendt tilbage fra fangenskab.

Jørgen Hansen og hustru i Kliplev har modtaget kort fra deres søn Nis Jakobsen Hansen; han er i fransk fangenskab. 

13. september 1918 – Ribe Stiftstidende: en haardt ramt familie

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En af de haardt ramte familier

Enken efter gaardejer Christian Christensen i Klovtoft ved Hellevad modtog sidst i august det tunge budskab, at hendes yngste søn Magdalus, der kun har været indkaldt et aars tid, var falden.

Fra det hjem har alle børn, i alt seks sønner fulgt pligtens bud, skriver Hejmdal. Den ældste søn, Hans Nissen Christensen, der nu har overtaget fædrenegaarden, var med i krigen, indtil han blev alvorligt saaret i det ene ben. Den næstældste søn, Christian Appel Christensen, faldt i efteraaret 1914. Den tredje ældste, Kresten Christensen, der lige før krigens udbrud havde købt ejendom i nærheden af grænsen og holdt bryllup, har været savnet siden efteraaret 1914. Den fjerde søn, Thiel, der har været to gange saaret, staar ligesom sin yngre broder Peter endnu i felten. 

11. september 1918 – Ribe Stiftstidende: Max Valentiner

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En slesvigsk præstesøn som ubaads-fører

Fornylig offentliggjorde det britiske admiralitet en liste over 150 sænkede ubaade med samt navnene paa de enkelte chefer, der dels var blevet dræbte, dels taget tilfange. Blandt disse er Lusitanias banemand, føreren af U20 og senere af U88 kaptajnløjtnant Schwieger, og den officer, der sænkede Arabic.

Samtidig meddeler admiralitetet , at navnene paa de officerer, der har vist en særlig barbarisk optræden, opnoteres og at der gøres alt for at bringe vedkommende officerers bane til en afslutning.

Blandt disse hædersmænd nævnes i første linie korvetkaptajn Max Valentiner som ansvarlig for flere barbariske sænkninger, bl. a. af norsk damper Magda, spansk damper Pena Cartielo, italiensk damper Ancona og engelsk damper Persia. Korvetkaptajn Max Valentiner er, som det lejlighedsvis tidligere er omtalt, slesviger. Han er søn af den fanatiske hjemmetysker provst Valentiner i Sønderborg.

Af kejseren har han faaet tildelt ordenen Pour Le Merite, fordi han har sænket over 100 fjendtlige og neutrale koffardiskibe. I hans fødeby, den gamle danske stad Sønderborg, har den tyske bestyrelse udnævnt ham til æresborger.

9. september 1918. Anklage: Unge damer og piger hensynsløse over for de saarede i Tønder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne nordslesvigere

Mindstetallet er nu 5691.

Pasrevision i smaatogene Haderslev-Aarøsund

vil herefter blive foretagne af en patrouille for at se, om de rejsende har deres foreskrevne med. Passagerer, som træffes uden legitimation bliver satte ud af toget ved næste station.

Et brutalt angreb

Fra Tønder skrives til Vestslesvigsk Tidende: I Tondernsche Zeitung fra 4. september findes et indsendt med underskrift “Flere Saarede”. 

Det er en lang, tilsyneladende berettiget klage over nogle unge damers og pigers hensynsløse adfærd over for de saarede, naar de færdes paa Tønders bys gader.

Men artiklen slutter med følgende brutale angreb paa nordslesvigsk befolkning: ” naa, hvad andet kan man ogsaa vente her i Nordslesvig?!”.

Dette angreb er, som enhver maa vide, saa ubegrundet, at Tondernsche Zeitungs redaktion burde have forpurret det; thi hvad i alverden har dog den nordslesvigske befolkning i sin helhed at bestille med med de hensynsløsheder, som øves paa Tønders bys gader af damer, tjenestepiger og drenge med deres “blokvogne”.

Et sørgeligt møde

Lærer Nielsens søn fra Broager, landmand Jørgen Nielsen, som er hjemme paa orlov, rejste forleden dag til Bodum for at besøge sin kæreste. Paa vejen mødte han en sygevogn, der var paa rejse til kredssygehuset i Aabenraa med hans kæreste, som var bleven syg af blindtarmsbetændelse. Den unge pige er desværre død i sygehuset af sin sygdom.

 

7. september 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Arbejdsmand Chr. Autzen fra Løjtkirkeby er falden under de sidste kampe ved Vestfronten. Han efterlader sig enke og 4 ukonfirmerede børn.

Peter Aarøe og hustru i Stubbæk ved Aabenraa modtog i mandags efterretning om, at deres søn Nis er falden.

Lærer Jens Heinrich Westergaard fra Københoved er den 13. august falden ved Vestfronten, 29 aar gl.

P. Guldbrand og hustru i Haderslev har modtaget efterretning om, at deres søn Peter død paa et feltlazaret i Rusland.

Marius Leinweber fra Haderslev er død af sine saar.

Saarede

Heinrich Thomsen fra Gejlaa er haardt saaret.

Savnede

Tidligere gæstgiver Andreas Birkedal i Jels har faaet meddelelse om, at hans yngste søn Andreas er savnet.

Endvidere har Knudsen i Farris faaet meddelelse om, at hans søn har været savnet siden den 18. august

6. september 1918 – Ribe Stiftstidende: medhjælp til faneflugt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Medhjælp til faneflugt

Flensborg Avis meddeler: Af varetægtsarresten fremstilledes i tirsdags for landsretten i Flensborg den 1895 i Flensborg fødte fyrbøder Christian Nikolaus Petersen, som sigtedes for natten fra 21. til 22. juli i aar ved Kronsgaard ved Gelting at have været 3 unge mænd, af hvilke den ene allerede var soldat, behjælpelige med at flygte til Danmark i  en baad. De blev dog alle sammen anholdte. Den anklagede tilstod alt. Statsadvokaten  androg paa 1 aar og 6 maaneders fængsel. Dommen lød paa 9 maaneders fængsel, af hvilken straf der fraregnedes 1 maaned for afsonet varetægtsarrest. For ulovlig omgang med krigsfanger stod den 1895 i Kværs fødte tjenestepige Anna Cathrine Petersen anklaget. Hun stod i et intimt forhold til en russer paa samme arbejdssted. Den 12. juli besluttede de to at gaa over grænsen, men blev anholdte. Den anklagede tilbød nu den paagældende vagtmand 100 mark, hvis han lod dem løbe. Derfor lød anklagen i gaar ogsaa paa bestikkelse. Hun tilstod alt. Statsadvokaten androg paa en samlet straf af 9 maaneder. Dommen lød paa 5 maaneders fængsel, hvoraf 1 maaned fraregnedes for varetægtsarresten. 

5. september 1918 – Ribe Stiftstidende: i fængsel for at krydse grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Advarsel mod at lave tog-ulykker!

Den kommanderende general i Altona har fornyet en advarsel imod med forsæt at udsætte jernbanetransporter for fare! Denne forbrydelse straffes med de haardeste tugthusstraffe og, naar ved handlingen døden af et menneske foraarsages, under krigstilstanden med døden. Ogsaa udførelsen af gerningen som følge af skødesløshed straffes strengt.

Sko søges til leje

I Wochenblatt für Durlach (Storhertugdømmet Baden) fandtes fornylig en bekendtgørelse, hvori en person søgte et par herresko af størrelse 48 til leje for 3 uger. han tilbød en ugentlig leje paa 5 mark.

For at gaa over grænsen idømmes fremtidig fængsel

Ved Bisidderretten i Haderslev forhandledes sidste torsdag mod en række personer, som uden tilladelse var gaaede over den danske grænse. De idømtes pengebøder paa henholdsvis  500, 300 og 150 mark, og 2 personer, som er bosatte i Frørup og ofte ved raad og daad havde hjulpet personer til at komme over grænsen, idømtes henholdsvis 1 aars og 6 ugers fængsel. Der blev ved forhandlingen udtalt, at der for fremtiden vil blive skredet strengt ind mod dem, som overtræder bestemmelserne om rejser over grænsen, og at overtræderne ikke vil slippe med pengebøder, men blive idømt fængselsstraf.