30. juli 1919. Tyske tyvetogter på Ærø

Nationaltidende skriver den 23. juli 1919:

Tyske Tyvebander paa Spil i Ærø

Ærø har atter haft Besøg af tyske Tyvebander, der i Nattens Mulm og Mørke kommer dertil pr. Baad. Saaledes har i Mandags en Bande begaaet Indbrud i forskellige forretninger, stjaalet Cigarer, Tobak, Fodtøj og Beklædning – og atter fjernet sig med Tyvekosterne, uden at efterlade sig et eneste Spor.

Ængstelsen paa Øen er derfor stor, og da man frygter for endnu flere natlige Besøg af tyske Tyvebander, paatænker man at ansøge om militær Beskyttelse.

Også i Ribe er der i Natten mellem Mandag og Tirsdag begaaet flere Indbrud, som også menes at hidrøre fra tyske tyve.

Vejle Amts Folkeblad skriver 25. juli 1919:

Tyske Tyve paa Ærø

Den tidligere sønderjyske Ø er haardt udsat denne Sommer. Atter og atter meldes der om Indbrud, og man er forlængst paa det rene med, at det er Tyskere, der stjæler. De kommer naturligvis søværts og i Reglen sønden fra. Øens Politiassistent, Hr. Gregersen, udtaler, at der daglig kommer et stort Antal Tyskere til Øen. De ubudne Gæster gaar i Land et mere eller mindre tilfældigt Sted, gaar snarest muligt i lag med at stjæle for derefter hurtigst at fjærne sig med Byttet. Og det sker altid, inden det bliver muligt at underrette Politiet. Skal der kunne føres et virkningsfuldt Tilsyn for Fremtiden, vil en Militærvagt være nødvendig.

For Øens Befolkning er Forholdene yderst utrygge. Alene den sidste Maaned har 4 større Indbrud fundet Sted. Den ene Gang drejede det sig om Fodtøj for over 6000 Kr. foruden flere andre Ting.

Ærø Avis skriver 31. juli 1919:

Lokalt. Marstal, d. 31. Juli.

Kystbevogtningen.

Der er nu fra Politiet i Ærøskøbing udsendt Meddelelse om, at der fra de ved Ærø stationerede U Baade om Natten med kort Varsel kan rekvireres bevæbnede Styrker.

Henvendelse herom kan ske pr. Telefon enten til Søby Central eller til »Ubaadsstationen i Ærøskøbing«.

Hvis Beboerne langs Kysten opdager noget »fordægtigt« enten til Søs eller paa Landjorden, der tyder paa at tyske Tyve eller Røverbander er paa Færde, kan de uden videre ringe et af de to Steder op og anmode om Hjælp.”

Link til Ærø Avis, 31. juli:

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A936ce423-e314-4f9b-8591-2303a2d9fbdf/query/%22tyske%20tyve%22%20%C3%86r%C3%B8

“Permanent henvisning”:

http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:936ce423-e314-4f9b-8591-2303a2d9fbdf

Tak til Erik Sommer for tippet /RR

4 tanker om “30. juli 1919. Tyske tyvetogter på Ærø”

 1. Mon der er en læser, som kender til historien om de fremmede tyve på Ærø i 1919 ?
  Eller en læser, som ved, hvor man vil kunne spørge om oplysninger ?

  For mærkeligt nok er det svært at finde noget om detaljerne. Det gælder både i de gamle aviser på ‘Mediestream’ og på internettet generelt.

  Disse tyvetogter til søs illustrerer, hvor elendig situationen var i Tyskland. Knaphed på alt har også betydet, at der ikke længere var ret meget at stjæle.

  Det er ikke til at vide, hvor de aktuelle tyve kom fra. Det kan være fra Sydslesvig, det kan være fra Holsten. Og det kunne måske også være fra Als eller fra områder ved Flensborg Fjord, inkl. Flensborg by.

  Man kan gætte på, hvor tyvene gik i land. Mit gæt er, at de er sejlet ind i havnen i Søby (i vest) eller Marstal (i øst). På Ærøs sydkyst er det vist ikke så let at komme i land (og væk igen), og der er / var ingen byer med butikker at besøge.

  I 1919 havde den danske flåde 11 ubåde. Dette fremgår af
  http://www.navalhistory.dk/Danish/Flaadelister/Typevis/Ubaade.htm

  6 både af A-klassen bygget i årene 1911 – 1914, 5 både af B-klassen bygget i årene 1914 – 1916.
  Den ældste, ‘Havmanden’ fra 1911 var bygget på Whitehead-Fiume Værftet, Østrig. Byen Fiume hedder nu Rijeka og ligger i Kroatien. Også et par af de andre ubåde er fra værftet oprettet af den britiske ingeniør Robert Whitehead. Mens de øvrige er fra Orlogsværftet.

  Endnu en avisnotits om tyverierne:
  Ringsted Folketidende, 29. juli 1919, side 5

  Strandhugsten paa Ærø.
  I Anledning af den senere Tids hyppige Strandhugster af tyske Tyve paa Ærø er der blevet indgivet et Andragende til Marineministeriet om at faa et Krigsskib dertil for at bevogte Kysten.
  Efter hvad »Pol.« erfarer, har Marineministeriet imødekommet denne Anmodning, og der vil nu blive dirigeret 4 U-Baade til Ærøskøbing, hvor de vil faa Station indtil videre.

  Samme notits blev bragt i Vejle Amts Folkeblad, 30. juli 1919, side 2.

  Det er lidt mærkeligt, at tyverierne og 4 ubåde stationeret i Ærøskøbing ikke har givet flere spor. Arkiv.dk har ikke umiddelbart noget.
  I de gamle aviser er der tit fejl i tekstgenkendelsen, og det kan betyde, at søgning ikke giver de rigtige resultater.

  (De ovennævnte indbrud i Ribe er udførligt beskrevet i Ribe Stifts-Tidende 22. juli 1919).

 2. Hej John Kristensen !

  Mange tak for din henvisning.
  Din artikel “Ærø under 1. Verdenskrig” er meget, meget interessant. Artiklen dækker også tiden efter krigen, frem til 1921.
  Artiklen indeholder spændende oplysninger om de tyske tyve og røvere, som var bevæbnede. Inden da foregik omfattende smuglerier, hvor Ærø-boere, sønderjyder og tyskere deltog.

  Efter et indbrud 16. juni 1919 blev 7 ‘tyskere’ arresteret. Den bandes hovedmand angives at være Jes Bøjsen fra Åbenrå. Han fik 8 måneder i forbedringshus. Samme bande havde udsmuglet store partier kaffe fra Fredericia.

  Artiklen fortæller også om om eksport af heste og fisk til Tyskland. I juli 1917 blev ‘smugleraffæren fra Marstal’ behandlet. Flere tusind kilo flæsk og andre fødevarer var udsmuglet til Lübeck. Sagen trak spor til Horsens, hvor skibshandler Pechardt blev arresteret.

 3. Nævnte artikel i Marstal Søfartsmuseums årbog 2018 er på 34 sider (side 22 – 55 i årbogen). Den indeholder flere interessante oplysninger, som er relevante for DenStoreKrig1914-1918.dk.

  Bl.a. om soldaten Andreas Kock fra Hørup, som flygtede til Ærø i januar 1919. (Årbogens side 28).

  Andreas Kocks erindringer blev udgivet i bogen “Krigsminder 1917-1919” fra 1988. (En bog som tilsyneladende hidtil ikke har været nævnt her på DenStoreKrig1914-1918.dk). Andreas skriver, at han flygtede sammen med en fra nabobyen. Dennes navn fremgår ikke.
  Andreas’ bog kan meget anbefales, den er velskrevet og detaljeret. Af høj kvalitet som mange af de beretninger, der er bragt her på bloggen ‘StoreKrig’. Om A. Kock og bogen: https://arkiv.dk/vis/1193456

  Tilbage til artiklen om Ærø: Mest besynderlig var ankomsten af krydseren Schlesien den 7. november 1918. Som følge af matros-opstanden i Kiel.

  – – –
  Ovenfor er nævnt om 4 danske ubåde, som skulle spærre for tyske tyve.
  Den periode fik en ende, som det fremgår af følgende fra Ærø Avis 8. november 1919, side 3:

  “Lokalt.
  Marstal, d. 8. Novbr.

  Russerinvationen til Assens.

  Vore Ubaade, som man i Ærøskøbing i Sommer har haft megen Glæde af og som har bevirket, at Kystbeboerne paa Ærø har kunnet sove roligt nu i lang Tid, uden at frygte Landgang af de fæle tyske Ugerningsmænd, er i Gaar ankommen til Assens.
  At der muligvis der kan blive mere aktiv Tjeneste for Ubaadene, end der heldigvis har været her paa Ærø, kunde følgende Notits i “F. V.” fra Assens tyde paa:

  Russerne blev sendt tilbage til Assens.

  De 14 Russere, som Natten til i Forgaars under Ledsagelse af Statsbetjent Elm Larsen vendte tilbage til Sønderjylland, blev, da de kom til Haderslev, af Landraaden nægtet Landgang. Statsbetjenten tog dem derfor med tilbage til Assens, og stor var Glæden hos Russerne.
  Nu vil der i Fremtiden blive truffet strengere Forholdsregler for at forhindre Russerne i at komme i Land. Der vil i Assens blive stationeret tre Undervandsbaade, der skal besørge Afspærringen af Bæltet. Foreløbig er der ankommet to.
  Undervandsbaadenes Stationsskib Grønsund er ligeledes ankommet til Assens i Gaar, men det afgaar en af Dagene til Skagen.
  – – –
  Men naar nu Assens bliver spærret og det spørges til hinsides Vandene, at de ærøske Kyster er uden Bevogtning, da ligger det nær at antage, at de russiske Flygtninge atter vender Næsen mod Ærøs Kyst.
  Mon saa ikke det var mere passende, at den Toldmotorbaad, der er hjemmehørende i Ommel, blev henlagt til Søby eller et andet mere udset Sted paa vore Kyster, end netop Ommel; for der er der absolut ingen Brug for den og det tager for lang Tid, inden den naar frem fil det udsatte Punkt ?”

  (Ommel (med Kleven Havn) ligger tre kilometer nordvest for Marstal).

  – – –
  Denne notits / artikel i Ærø Avis sætter fokus på, at at russiske krigsfangers flugt fra Sønderjylland / Slesvig til Fyn og Als fortsatte efter krigsafslutningen i november 1918. Det kunne være interessant at få mere at vide om russernes status og situation i Sønderjylland efter krigsafslutningen.

  Iht. http://toldstrup.dk/toldstrups-hus/de-russiske-krigsfanger/ blev en ‘skibsladning’ russere sendt hjem til Rusland 1. april 1919.

  https://www.fyens.dk/assens/Da-russerne-kom-til-byen/artikel/280343 supplerer med:
  “Således har vi et foto, hvor damperen Kong Haakon 1. april 1919 afgår fra Assens med 500 russere.”

  Lokalhistoriker Esben Brage har skrevet en artikel om de ca. 1600 russere, som kom til Assens og omegn:
  http://thoroehuse.dk/Filer/thoroehuseposten/August2014.pdf
  Side 11 – 16.
  “Den store strøm af russiske krigsfanger kulminerede i 1918 og fortsatte til ind i året 1920, altså nogen tid efter krigens afslutning.
  Hvor mange, der omkom under denne færd, står selvsagt hen i de uvisse, men for ca. 1.600 fanger lykkedes deres flugt væk fra Sønderjylland.
  Flygtningene drev i land bl.a. på strandene ved Helnæs, Flenstofte, Aa, Saltofte samt på øerne Thorø, Baagø og Brandsø.”

Skriv et svar til Erik Sommer Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *