Tag-arkiv: savnede

7. marts 1917 – Avisen Hejmdal: “Fra Felten”

Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Faldne.
Gaardejer Jens Fogts Hustru i Sebbelev paa Als har ifølge ”Fl.A.” efter to Maaneders tung Uvished modtaget den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand har fundet Døden paa den vestlige Krigsskueplads. Jens Fogt blev godt 42 Aar og efterlader sig Enke og 3 Børn.

Mejerist Boj Bojesen, som før sin Indkaldelse var Undermejerist paa Ketting Mejeri, har ifølge ”Fl.A.” fundet Døden paa Krigsskuepladsen.

Død paa Lasaret.
Rudolf Schulz fra Haderslev er den 19. Februar afgaaet ved Døden paa et Lasaret ved Østfronten som Følge af sine Saar. Han efterlader sig Enke og et Barn.

Saarede.
Frederik Ravnsgaard fra Toftlund er ifølge ”Fl.A.” bleven saaret og kommen paa et Lasaret; han kæmpede i Rumænien.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Jens Hansen fra Guderup paa Als, Falle Kjær fra Skrydtstrup og Gefrejter Hans Nissen fra Brundlund i Haderslev Kreds er let saarede.

Forfremmet.
Arbejdsmand Frits Jøhnke fra Stiftelsesgade Nr. 9 i Haderslev, der deltager i Krigen ved Sanitetsvæsenet, er ifølge ”Dv.” bleven udnævnt til Underofficer. For Tiden ligger han haardt saaret i et Lasaret.

Savnet.
Thomas Autzen fra Traasbøl, der før har været opført som saaret, er ifølge den sidste preussiske Tablsliste savnet.

I Fangenskab.
Landmaaler Dietrich Andersen, Søn af Rentier Andersen i Sønderborg, befandt sig ved Krigens Udbrud i Dar-es-Salaam i Tysk-Østafrika. Siden den Tid har hans Forældre indtil forleden værte uden Efterretning fra ham. Men nu er der ifølge ”S.Z.” ankommet et Kort fra ham, hvorpaa han meddeler, at han i sin Tid paa Grund af Sygdom maatte blive tilbage i Etappentjenesten i Sydøstafrika og er falden i Fangenskab. Nu er han efter en lange Rejse ankommen til Fangelejren La Pallica ved La Rochelle i Frankrig.

Den sidste preussiske Tabsliste melde, at Hans Nielsen fra Frørup, der før har været opført som savnet, ifølge privat Meddelelse er falden i Fangenskab.

Hjempermitteret.
Mejeribestyrer A. Gadeberg i Tyrstrup, der siden Krigens Begyndelse har været indkaldt som Landstormmand og gjort Tjeneste mange forskellige Steder og ved mange forskellige Ting, er nu bleven hjempermitteret for atter at kunne overtage sin Stilling som Leder af det store Mejeri i Tyrstrup, der forøvrigt er Nordslesvigs største Andelsmejeri. Hans Stedfortræder under Fraværelsen, Mejerist Ludvig Hummelgaard fra Danmark, har – som forleden meddelt – faaet Plads som Bestyrer paa Mejlby Mejeri med Tiltrædelse 1. April.

Dekorerede.
Følgende Krigsdeltagere har faaet tildelt Jernkorset: Murer Konrad Randschau fra Sønderborg, der tjener som Underofficer ved et Infanteri-Regiment paa Østfronten, Arthur Dürfeld fra Sønderborg, der er Matros paa en Undervandsbaad, Landeværnsmand H. Læbel fra Haderslev, der er med i Kampene ved Somme, og Frederik Bjørnson, Søn af Nikolaj Bjørnson i Roager, der staar ved et Artilleri-Regiment paa Østfronten.

Hjemme paa Orlov.
August Pankoke fra Nørre-Chaussé i Aabenraa er ifølge ”A.T.” for Tiden hjemme paa Orlov.

6. marts 1917 – Lorens Jepsen: “mine specielle Venner”

Landmand Lorens Jepsen fra Valsbøl blev indkaldt sommeren 1915 og i januar 1916 tildelt Infanterie-Regiment nr. 75. I februar og begyndelsen af marts  gjorde han dog tjeneste ved rekrutdepotet for 17. Infanterie-Division, som hans regiment hørte under.

d. 6 Marts 17
Min kære Anne!
Er i Dag kommen tilbage til Kompagniet. Nu ska vi se om Frontlivet atter vil smage. Lyst dertil har jeg nu i hvert Fald ikke. Jeg havde jo haabet stærkt paa Orlov nu i Marts Maaned. Jeg spurgte af den Grund i Dag Skriveren hos Feldweblen, da vi kom til at tale om Orlov, om jeg maaske snart kunde regne med Orlov, men han mente, at det kunde jeg vist ikke, thi jeg havde jo allerede haft Orlov to Gange mens mine Kam[m]erater, som har været lige saa længe ved Kompagniet som jeg, kun har haft Orlov en Gang. Saa den Orlov kan jeg vel skyde en hvid Pind efter. Jeg har da rigtignok ogsaa frygtet for, at det kunne komme saaledes.
Naa, man maa jo se at finde sig i sin Skæbne.

I Gaar, da jeg var i Cambrai, kørte Orlovstoget til Köln. Ved en saadan Lejlighed gør det en ondt at man ikke kan rejse med. Jeg var afmeldt ved Gen.Afd., og ved Kompagniet var der ingen som savnede mig, i hvert Fald i de første Dage, saa for den Sags Skyld havde jeg gerne kunnet rejse, men jeg savnede jo Rejsepas, og uden Papirer er det jo ikke næmt at komme igennem.

Du nævnede en Gang, at lægge Penge i en Ansøgning, det maa Du ikke gøre, der kommer Du næmlig til fejl Adresse. At søge om Orlov til Foraarsarbejdet er vel for tidlig endnu og nytter maaske heller ikke.

Mine gamle Venner som jeg altid var samme med har jeg ikke truffet igjen. Der var tre af min Alder, som var mine specielle Venner. Den ene var, lige førend jeg kom i Dag, kommen bort til et Sygehus, en er forsvunden ved et Stormangreb d. 17. II og den tredje, Koopmann er allerede tidligere bleven syg og ligger et Sted paa Lazarettet, saaa det er af denne Grund at jeg endnu intet Svar har faaet paa mit Brev.

Kompagniet ligger for Tiden, men gaar dog formodentlig atter en af Dagene for ud. Forhaabentlig bliver vi dog snart helt afløste her.
Havde jeg bare, ligesom Hans, været ved Trainet, der er det dog mere menneskeligt.

Hermed slutter for i Dag med de hjerteligste Hilsner til Dig og Børnene
Din hengivne Lorens

(Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

2. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: den sidste flaske brændevin

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Asmus Petersen fra Dybbøl, der tidligere har været meldt savnet, er falden den 7. oktober 1914.

Saarede

Jørgen Fogt fra Stubbom er saaret.

Savnede

Christian Hansen (ikke Hansen 4.) fra Sverdrup, der tidligere har været meldt let saaret, er savnet.

I fangenskab

Gaardejer J. Fuglsang i Hjerndrup har faaet meddelelse fra sin søn Johan Fuglsang om, at han er i fransk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Martin Johannsen fra Aabenraa er i fangenskab og at Ole Olesen fra Haderslev ligeledes er i fangenskab.

Krigsøkonomi-kontorer

For at sikre jordens dyrkning og for at fremme samarbejdet mellem militær- og civil-myndigheder er der i tilknytning til de bestaaende provinsmyndigheder oprettet krigsøkonomi-kontorer og for de enkelte landkredse skal der dannes krigsøkonomi-steder. Krigsøkonomi-kontoret har ifølge Dannevirke den opgave inden for provinsen at understøtte og fremme landbrugets produktion ved at forskaffe driftsledere og arbejdere og, hvis det er nødvendigt, bevirke tilbagestilling fra militæret, at forskaffe arbejdsheste, maskiner og driftsmidler samt sørge for, at markerne bliver tilsaaede og høsten bragt i hus.

Den sidste flaske brændevin

En arbejdsmand fra Tyrstrup, som var gaaet over grænsen for at hente fødevarer, havde været forsvundet i en uges tid. I lørdags fandtes hans lig ifølge Dannevirke paa Taps Mark, noget medtaget af markens vilde dyr og fugle. Han menes at være falden om paa hjemvejen og er frossen ihjel. Man fandt i hans lommer 2 fyldte og 1 tom brændevinsflaske samt en rygsæk, fyldt med varer. Den omkomne efterlader sig kone og 5 børn.

Pludselig død

Gaardejer Nis Maag i Løjtkirkeby ramtes i lørdags morges af et slagtilfælde og var død med det samme. Han blev omtrent 81 aar gammel. Hans søn ligger ifølge Hejmdal for tiden ved fronten, saa ejendommen nu er helt uden bestyrer.

I russisk fangenskab

Ifølge en fra Krigsministeriet i Berlin indløben meddelelse befinder sig landmand Christian Møller fra Overby ved Døstrup, som laa ved et reserve-infanteriregiment og som har været savnet siden 31. august 1916, sund i russisk fangenskab i Ochansk, guvernementet Perm.

 

1. marts 1917 – Avisen Hejmdal: “Fra Felten … taget til Fange i Tysk Østafrika”

Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Faldne.
Landpostbud Friedrich Heuck, Søn af Chausséopsynsmand Heuck i Dybbøl, er falden paa Slagmarken, 32 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og Børn. En Broder til ham, Peter Heuck, har været savnet siden den 19. September i Fjor. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for Friedrich Heuck Søndag den 11. Marts om Eftermiddagen Kl. 2½ i Nybøl Kirke.

Gaardejer Peter Møllers Hustru i Klingbjerg ved Notmark har iflg. ”Fl.Av.” i de sidste Dage modtaget den sørgelige Meddelelse at hendes Mand har fundet Døden paa Krigsskuepladsen. Peter Møller efterlader sig Enke og 3 Børn.

Johannes Lund fra Fol er falden, 29 Aar gammel. Han blev, ifølge Meddelelser til hans Hjem, haardt saaret og døde paa Valpladsen uden at være kommen til Bevidsthed. Han vil blive jordfæstet paa Fol Kirkegaard paa Fredag den 2. Marts om Eftermiddagen Kl. 2 fra Hjemmet.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Ernst Christensen fra Hørup og Wilhelm Ecklon fra Augustenborg er faldne.

Saarede.
I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Overjæger Freidrich Ravengaard fra Toftlund og Peter Jørgensen fra Oksbøl er haardt saarede. Som let saarede opføres: Chresten Christensen fra Klingbjerg i Sønderborg Kreds, Jørgen Jessen fra Sillerup (Sjellerup?) i Sønderborg Kreds og Søren Lange fra Neder-Jersdal. Endvidere meddeles, at Mads Henriksen fra Mels er let saaret, men bliver ved sin Troppeafdeling.

Savnet.
I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Thomas Johnsen fra Haderslev er savnet.

I Fangenskab.
I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Peter Callesen fra Gramby, der hidtil har været meldt savnet, iflg. Private Meddelelser er i Fangenskab.

I Fangenskab i Indien.
I den sidste Liste over de kejserlige Værnetropper meddeles, at Overmatros Christ. Ludvig Møller fra Skodsbøl Mark den 17. November 1916 er bleven taget til Fange i Tysk Østafrika og siden har været interneret i Ahmednaggar i Indien.

Forfremmet.
Musiker Mads Berg fra Kabdrup i Bjerning Sogn, der er Chauffør ved en Generalstab og har været med siden Krigens Begyndelse, er bleven forfremmet til Underofficer. For et halvt Aars Tid siden fik han tildelt Jernkorset.

Dekorerede.
Gustav Sander, Søn af Over-Postkonduktør Sander i Sønderborg, der gør Tjeneste som Overmaskinist paa en Undervandsbaad i Flandern, har ifølge ”S.Z.” faaet tildelt Jernkorset at første Klasse.

Christian Schmidt, Søn af pensioneret Degn Schmidt i Sønderborg paa Kajnæs, der for nogen Tid siden blev haardt saaret, under Kampen ved Østfronten og nu gør Tjeneste paa et Kontor i en Ammunitions-Fabrik, er ifølge ”S.Z.” bleven dekoreret med Jernskorset af anden Klasse.

Hjemme paa Orlov.
Landstormsmand Lorents Jensen fra Barsmark i Løjt Sogn, er kommen hjem paa Orlov fra Rusland.

21. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: eftersession og nyt fra tabslisten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

En eftersession for tjenesteubrugelige og de, som har legemsfejl

Ifølge anordning fra det stedfortrædende Generalkommando for 9.  Armékorps af 13. februar 1917 skal der afholdes en eftersession for tjenesteubrugbare og de, som paa grund af legemsfejl er stillede tilbage, meddeles i hamborgske blade. Alle, som er fødte efter 7. september 1870 og udmønstrede som tjenesteubrugbare, og som ikke i deres militærpapirer har den udtrykkelige bemærkning “ikke mere at kontrollere”, skal møde. Af dem, der er stillede tilbage, skal alle, der er fødte 1897 og før, møde. I Hamborg begynder eftersessionen ifølge Dannevirke den 1. marts.

 

En glædelig efterretning

har maskinbygger Abrahamsens hustru, boende Gaaskærgade nr. 15 i Haderslev faaet. Hun havde siden den 4. januar 1916 ikke hørt fra sin mand. Men i dag modtog hun den glædelige efterretning, at han befandt sig i belgisk fangenskab i Tabora (tysk Østafrika). Abrahamsen hørte ifølge Dannevirke med til besætningen paa damperen Maria, men blev landsat i tysk Østafrika.

 

De sorte kopper

Drejer Petersen i Sønderborg er afgaaet ved døden som følge af sorte kopper. Dette er det andet dødsfald som følge af den farlige sygdom, der i alt har angrebet 12 personer dér i byen.

 

Faldne

Tidligere forpagter paa Kiding ved Graasten, nuværende gaardejer i Børkop i Jylland Mackeprang og hustru har modtaget den sørgelige meddelelse, at deres søn Viggo, der deltog i krigen som forstærkningsreservist, er falden den 1. februar.

Christian Petersen fra Adsbøl er falden den 10. januar; han efterlader sig hustru og børn. Han blev i lørdags jordfæstet paa Adsbøl kirkegaard.

Gaardejer Jørgen Fromm paa Grarupgaard er falden den 3. februar i en alder af 36 aar. Den faldnes lig vil blive ført hjem og jordfæstet i familiebegravelsen. Den faldne, der var ugift, har endnu en broder med i felten, en anden broder i fangenskab. Jørgen Fromm var en flink, ung mand, afholdt af alle, som kende ham.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at gefr. Moritz Jensen fra Uge og Johan Nielsen fra Søgaards Mark er faldne.

Hans Grøn fra Blæsborg ved Augustenborg er afgaaet ved døden den 1. februar. han blev haardt saaret den 25. januar; den 27. januar fik han Jernkorset.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Jürgensen fra Kolding i Danmark er død af sine saar.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Osvald Kylling fra Ringenæs er let saaret.

 

I fangenskab

Landboelsmand Claus Maassen ved Sommerlyst tæt ved Rødding modtog forleden dag brevkort fra en af sine sønner, Heinrich, der deltog i krigen som infanterist og har været savnet siden midten af december, hvori han meddeler forældrene, at han er falden i fransk fangenskab.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Heissel fra Sønder Hostrup, Theodor Jørgensen fra Arrild, Nis Lildholt fra Nørby og Peter Petersen 1. fra Alnor er i fangenskab. Endvidere meddeles, at Christian Bekke fra Gøtterup, der tidligere har været meldt savnet og formentlig var i fangenskab, er i fangenskab, og at Peter Willisen fra Høruphav, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab.

 

Savnede

Landmand Emil Juhl og hustru i Hønsnap i Holebøl sogn fik i torsdags efterretning fra kompagniet om, at deres søn Karl har været savnet siden den 8. februar; dog haabede de, at han var falden i engelsk fangenskab. Det er den anden søn, hvis skæbne er forældrene ubekendt.

Landeværnsmand Hans H. Hansen fra Ullerup har været savnet siden den 5. februar.

Landmand Frederik Hansen i Hagenbjerg har faaet meddelelse om, at hans søn, underofficer Hansen, der kæmper paa Vestfronten, er savnet.

21. februar 1917 – Avisen Hejmdal: “Fra Felten”

Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Faldne
Efter 7 Maaneders pinefuld Uvished er der kommet Meddelelser fra Felten og fra ”Røde Kors”, der stadfæster, at Gaardejer Hans Jepsen Boysen fra Traasbøl i Felsted Sogn er faldne den 25. Juli 1916. Han efterlader sig Hustru og en lille Datter. Der vil blive holdt Mindegudstjeneste for ham Mandag den 26. Februar om Eftermiddagen Klokken 2,30 i Felsted Kirke.

Amtsforstander Paulsen i Egernsund har ifølge ”Fl.Av.” modtaget den sørgelige Efterretning, at hans Svigersøn, Lærer Carstensen fra Bækken ved Ringenæs, er falden. Paulsens har for nogen Tid siden ogsaa mistet deres eneste Søn, som var Løjtnant i Krigen.

Kurt Viktor Andersen fra Bøjskov ved Kristiansfelt er falden i en Alder af 34 Aar. Han efterlader sig Enke og 4 smaa Børn. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Fredag den 23. Februar om Eftermiddagen Klokken 3,45 i Tyrstrup Kirke.

I de sidste preussiske Tabslister meddeles, at Johan Stamp fra Ullerup i Haderslev Kreds og Peter Jessen fra Brunde ved Aabenraa er faldne.

Døde paa Lasaret.
Til Enkefru Clausen i Kirkegade i Nordborg er der ifølge ”Fl.Av.” indløbet Meddelelse om, at hendes Søn Peter er afgaaet ved Døden i Quedlingburg. Clausen, som længe har været svagelig, blev for nogen Tid siden indkaldt til Militærtjeneste.

I den sidste Preussiske Tabsliste medeles, at Christian Schmidt fra Kettingskov er død som Følge af Sygdom.

Savnede.
For nogle Dage siden fik Gaardejer P. Struck i Mølmark ved Broager Efterretning om, at hans Søn Hans var falden i fransk Fangeskab. En af Sønnens Kammerater havde skrevet denne Meddelelse. Struck har ifølge ”Fl.Av.” nu fra Kompagniet modtaget en Skrivelse med Meddelelse om, at Sønnen er savnet og sandsynligvis falden i engelsk Fangenskab.

Sporskifter Johansen i Skærbæk har fra Fronten faaet Meddelse om, at hans Søn Johan savnes. Nærmere Efterretninger om hans Skæbne mangler.

Saarede.
I de sidste preussiske Tabslister meddeles, at Andreas Hansen III fra Blæsbog i Sønderborg Kreds, Andreas Matthiesen fra Traasbøl og Marius Schmidt III fra Raad er haardt saarede.

Som let saarede opføres: Bertel Lind fra Gaansager, Gefreijter Niels Clausen fra Haderslev, Jørgen Petersen fra Barnæs og Vicefeldwebel Joseph Wienberg fra Sønderballe.

Endvidere meddeles, at Nis Nissen fra Varnæs er let saaret, men bliver ved sin Troppeafdeling.

I Fangenskab.
Overmaskinistmat Hans Henrik Nissen, Søn af afdøde Snedkermester Nis Nissen i Brandsbøl paa Als, er ifølge ”Fl.Av.” falden i fransk Fangenskab.

En glædelig Efterretning har Maskinbygger Abrahamsens hustru, boende i Gaaskærgade Nr. 15 i Haderslev, faaet. Hun havde siden den 4. Januar 1916 ikke hørt fra sin Mand. Men i Mandags modtog hun ifølge ”Dv.” den glædelige Efterretning, at han befandt sig i belgisk Fangenskab i Tabora (tysk Østafrika). Abrahamsen hørte med til Besætningen paa Damperen ”Maria”, men blev landsat i Tysk-Østafrika.

Dekorerede.
Følgende Krigsdeltagere har faaet tildelt Jernkorset: Feldwebel Paulsen, der før sin Indkaldelse var Lærer ved Præparandskolen i Aabenraaa, Peter Otzen, Søn af afdøde Lærer Otzen i Haderslev, der før sin Indkaldelse var Kasseelev ved den derværende Kredssparekasse, Forretningsfører Knutzen ved Kredsfodermiddelstedet i Haderslev og Gefrejter Arthur Terp, Søn af Vejmand Terp i Tagkær ved Kristiansfelt, hvis to Brødre, Overmatros Christian Terp og Underofficer Erik Terp, allerede i 1914 henholdsvis 1916 har erhvervet sig denne Udmærkelse.

20. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Efterlyste

I regeringens Amtsblatt for den 10. februar 1917 efterlyses følgende personer, som er beskyldte for at være deserterede eller at have forladt deres afdeling uden tilladelse: Landstormsmand Peter Wilhelm Autzen f. 21. januar 1886 i Tyrstrup; gefreiter Anders Andersen Skjøth, f. 6. oktober 1882 paa Nustrup Mark; landstormspligtig Nikolaj Rudbeck, f. 20. december 1880 i Hajstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Johan Arnold, f. 17. juni 1898 i Ralmadebro, sidst i Stenderup; ikke-uddannet landstormspligtig Søren Nielsen Degn, f. 3. december 1898 i Ustrup; ikke-uddannet landstormspligtig Alfred Christensen, f. 16. oktober 1898 i Hvidding; ikke-uddannet landstormspligtig Hans H. Jessen, f. 19. februar 1898 i Aarslev, sidst i Mintebjerg; landstormsmand Peter Sørensen Platz, f. 1. juni 1875 i Tyrstrup, sidst i Frørup; musketer Johan Evangelist Geller, f. 17. april 1881 i Bayern, sidst i Frørup; infanterist Christian Rasmussen,  f. 29. december 1875 i Nørre Vilstrup, sidst i Kjelstrup; kontorist Hans Andersen Madsen, f. 9. april 1895 i Broager.

En flygtning skudt ved grænsen

Fredag morgen omkring tretiden hørtes syd for Brenøre(der ligger umiddelbart nord for grænsen, vest for Taps) nogle skud og kort efter observeredes tyske vagtposter paa eftersøgning syd for grænsen med deres elektriske lommelygter. Det lykkedes dog først nogle timer senere at finde den eftersøgte, der viste sig at være en tysk marinesoldat, som efter et par aars tjeneste nu vilde søge at unddrage sig denne ved flugt over den danske grænse. Han var efter forlydende bleven ramt i begge arme og blev ført bort ag vagtposterne.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Karl Mortensen fra Tornum er falden.

Slagtermester P. Clausen og hustru, Slotsgade i Aabenraa, har modtaget det tunge budskab, at deres søn Alex er falden ved Somme. Han ramtes af en granatsplint i hovedet, mens han stod paa vagt, og var død paa stedet. Alec Clausen blev kun 20 aar gl. Han har været ved fronten siden sidste efteraar.

Hans Toft og hustru i Tornum ved Lintrup har modtaget den sørgelige efterretning, at deres søn Karl er falden. Han blev kun 20 aar gl.

Reserveløjtnant Friedrich Bønning er falden den 11. februar. Hans forældre, der bor i Flensborg, har derved mistet deres eneste søn.

Familien Feidenhansl i Oksenvad har modtaget det sorgens budskab, at sønnen Christian er falden den 28. januar. Han blev kun 21 aar gammel.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Larsen fra Barsmark er død som følge af sygdom.

Gaardejer Jørgen Fromm paa Grarupgaard er falden den 3. februar i en alder af 30 aar.

Saarede

Johan Heinrich fra Søft ved Aabenraa er haardt saaret.

Landstormsmand Emil Westphal fra Holebøl Mark er som følge af en mineeksplosion bleven saaret i hovedet, saa han nær havde mistet synet. Han har dog selv, skønt næppe læseligt, kunnet skriv hjem til sin familie. Seks andre andre kammerater maatte lade livet, medens Westphal blev reddet af feldwebelen. Han er bleven indlagt paa et feltlazaret.  

I fangenskab

Fyrbøder i reserven Karl Kunz fra Bovrup og over-maskinist-mat i reserven Hans Henrik Nissen fra Brandsbøl paa Als er i engelsk fangenskab.

Landmand Peter Struck og hustru i Mølmark ved Broager har faaet efterretning om, at deres søn hans er falden i fransk fangenskab.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Uldal fra Arnitlund, der hidtil har været savnet, er i fangenskab.

Savnede

I marinens sidste tabsliste meddeles, at maskinist mat Rasmus Wolter fra Røllum fra Aabenraa er savnet og efter al sandsynlighed maa antages at være omkommen.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Lauritz Toft fra Øster Løgum er savnet.

Familien Jess i Mastrup har modtaget meddelelse om, at svigersønnen Leonhardt Nissen har været savnet siden den 5. februar. L. Nissen har været med siden krigens begyndelse. 

1. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

H. Voigt og hustru i Ris-Hjarup ved Aabenraa har modtaget efterretning om, at deres søn Henrik Voigt er død i Komat i distriktet Vilna den 18. januar, 25 aar gl.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Hans Lorenzen fra Dynt Mark haardt saaret er i fangenskab; endvidere at Johannes Øesberg fra Aabenraa er let saaret og i fangenskab og at Chr. Heiselberg fra Over Jerstal og Ebbe Jørgensen fra Sønder Ønlev er i fangenskab.

Savnede

Arbejdsmand Thomas Smidt fra Løjtkirkeby er savnet; man haaber, at han er i russisk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Chr. Jepsen fra Ullerup er savnet.

22. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: raseri over ægpriserne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Saarede

I tabslisten meddeles, at Karl Jensen 1 fra Gøtterup er haardt saaret.

Savnede

Valdemar Grand fra Nustrup, Martin Johansen fra Aabenraa og Hans Madsen fra Frørup ved Kristiansfelt er savnede.

Da konen blev vred over ægprisen

En soldaterkone fra Haderslev stod i torsdags anklaget for Bisidderretten i Haderslev for beskadigelse af ting, fornærmelse og modstand mod politiet. En mandag i september kom hun op på torvet og spurgte efter ægprisen. Æggekonen forlangte 5,80 mk. snesen. Dette bragte konen i den grad i harnisk, at hun sparkede til kurven, saa indholdet, 3 snese æg, rullede ind paa stenbroen og knustes paa 3 nær. Politiet førte saa konen paa raadhuset, for, som politibetjenten sagde, at forebygge yderligere skandale. Da konen var bosiddende i byen, blev hun straks igen frigivet. Retten idømte hende ifølge Dannevirke 15 mark i bøde. Man havde behandlet den anklagede overordentligt mildt, udtalte retsformanden, da man havde taget hensyn til den ophidselse, som de høje ægpriser havde sat hende i.

 

20. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Peter Beck, søn af kaadner H. P. Beck i Sønderborg, er den 13. januar død paa et lazarettet i Hamborg.

I tabslisten meddeles, at Klaus Lund fra Højrup 2, der tidligere har været meldt saaret, er død.

Paulsen fra Tyrstrup er død af sine saar.

Enke Karoline Nissen i Bosbüll ved Klixbüll har modtaget budskab om, at hendes søn Karl den 3. januar er falden foran Riga, 23 aar gl.

Andreas Matzen, ældste søn af byggehaandværker Math. Matzen i Sæd ved Tønder, er falden paa Vestfronten den 8. januar, 20 aar gl.

 

 Saarede

Jens Lambertsen fra Vester Lindet er bleven saaret. Lambertsen er søn af gæstgiver L. i Tiset.

Thomas Johansen fra Skjoldager ved Gram ligger syg af lungebetændelse paa lazaret i Gnesen.

Jørgen Jørgensen fra Pøl er saaret og savnet.

 

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Karl Dicksen fra Simmersted, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab.

Løjtnant H. Christiansen, søn af pastor C.  i Tyrstrup, har nu meddelt sine forældre, at han befinder sig i fransk fangenskab. Samme dag kom ogsaa en søn af kommuneforstander Høj i Tyrstrup i fransk fangenskab.

 

Savnede

Otto Jørgensen fra Hjerndrup er savnet.

Johannes Gerhardt fra Stenderup, der tidligere har været savnet, er vendt tilbage til sin troppeafdeling.

9. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: ny opfindelse hjælper invalide soldater

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Et mundpenneskaft

der skal tjene til brug for soldater, som i krigen har mistet begge arme, er bleven opfundet efter samarbejde af tyske læger. Skrivningen skal med det forrettes i stedet for med hænderne. Papiret skal klemmes fast, og det er jo en selvfølge, at skrivningen med mundpenneskaftet skal læres ved arbejde, der kræver taalmodighed. 

Tinlaag paa ølkrus beslaglagt

Gennem Wolffs kontor peges hen paa, at beslaglæggelsen omfatter alle de laag, der findes i bryggerier, restaurationer, foreninger, selskaber og kasinoer, kort sagt overalt, hvor der skænkes øl. Det kommer ikke an paa, hvem der ejer krusene eller glassene; ogsaa saadanne som privatpersoner har staaende i et lokale til eget brug, falder ind under beslaglæggelsen.

Saarede

Købmand Nis Rahns søn i Hoptrup, Christian Rahn, som har været med i krigen siden dens begyndelse, er i de sidste svære kampe bleven haardt saaret.

Savnede

Reserveløjtnant Hans Christiansen, søn af pastor Christiansen i Tyrstrup, er savnet siden den 16. december.

5. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: kulmangel lukker skolerne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Hjemsendte hjemløse

Til Sundeved er der ifølge Hejmdal i de sidste dage ankommen en del tidligere hjemløse, som har været indkaldte til tysk militærtjeneste, men efter at være bleven naturaliserede i henhold til den danske lov af 27. novbr. efter de tyske militærmyndigheders anordning er blevne hjempermitterede.

 

Standset skolegang paa grund af kulmangel

Paa grund af kulmangel bortfalder skoleundervisningen i Øster Sottrup i Sundeved i fjorten dage.

 

Jernbanefærdslen indskrænkes

Samtidig med at køreplanerne er blevne ændret saaledes, at der herefter kører færre tog end hidtil, skal der ifølge Flensborg Avis ogsaa paa anden vis arbejdes hen til, at persontrafikken bliver mindre. Det nye krigskontor har med henblik derpaa opstillet følgende grundsætninger: 1) Rejser af soldater, som hører til den hær, der holder hjemlandet besat, skal indskrænkes til, hvad der er ubetinget nødvendigt. 2) De fra felten kommende orlovstog skal herefter i endnu større antal end hidtil føres dybt ind i indlandet. Soldater, som er paa orlov, kan det derefter forbydes at benytte O-togene. Disse anordninger, hedder det videre i den officielle meddelelse, er dog langt fra tilstrækkelige til, at det fastsatte maal kan naas. Det er derfor ubetinget nødvendigt, at det rejsende publikum indskrænker sine rejser til det mindst mulige. Krigskontoret gaar ud fra, at en henvisning dertil er tilstrækkelig, og at tvangsforholdsregler ikke er nødvendige. Krigskontoret har samtidig søgt at fremskynde fragtkørslen ved at opstille en række krav vedrørende godstrafikken.

 

Efterlyste

I regeringens Amtsblatt for den 30. december 1916 efterlyses følgende personer, der er sigtede for at være deserterede eller ta have forladt deres afdeling uden tilladelse: Hans Hansen, f. i Skrydstrup den 22. august 1892; landmand Martin Ravn, f. 23. november 1890 i Mastrup sidst i Vonsbæk; musketer Adolf Wiuff, f. 5. september 1890 i Feldum; musketer Jørgen Petersen, f. 23. september 1895 i Gallehus; ikke-uddannet landstormspligtig Johannes Petersen Brandt, f. 20. juni 1898 i Birkelev; forstærkningsreservist Hinrich Nissen, f. 29. februar 1884 i Skovbøl (Aabenraa kreds); ikke-uddannet landstormspligtig Magnus Schmidt, f. 28. november 1898 i Skærbæk, sidst i Ustrup; ikke-uddannet landstormspligtig Hans Christian Nicolaisen, f. 3. februar 1898 i Jels Troldkær; ikke-uddannet landstormspligtig Hans Hansen, f. 9. 1898 i Løjt Kirkeby, sidst i Hoptrup; ikke-uddannet landstormspligtig Niels Juhl, f. 30. august 1897 i Skodborg; ikke-uddannet landstormspligtig Peter Nissen Kjær, f. 19. oktober 1898 i Halk; musketer Peter Christensen Andersen, f. 24. april 1891 i Sverdrup; slagter Niels Andersen, f. 22. marts 1882 i Øster Gasse, sidst i Forballum.

 

Faldne

Anden juledag fik landboelsmand Mads Møller og hustru i Sønderballe ved Hoptrup budskab om, at deres eneste søn Mathias er falden i de sidste kampe, 20 aar gl.

Arbejdsmand Jul. Christensen i Sønderborg har faaet efterretning om, at hans søn, Ernst Christensen, er falden paa Østfronten den 29. november, 29 aar gl.

Den 3. december faldt den 20-aarige Jørgen Jacobsen, eneste søn af H. Jacobsen og hustru i Mommark paa Als

Produkthandler Hans Petersen paa Bolderslev Mark har faaet efterretning om, at hans søn Johan er død i fransk fangenskab.

Vicefeldwebel Gunge Lohfert, søn af lærer Lohfert Sønder Otting ved Haderslev, er død paa lazaret.

 

Savnede

Smedemester M. Hollesen og hustru i Fjelstrup har modtaget meddelelse om, at deres eneste søn Peter, som kun havde været 8 dage ved fronten, er savnet siden den 15. december.

Gaardejer Jens Fogts kone fra Sebbelev har faaet breve til hendes mand ved Vestfronten med paaskriften “savnet”.

31. december 1916 – Ribe Stiftstidende: orlov og damestøvler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Orlovsbevillinger

Det meddeles, at samtlige troppedel paany er bleven anmodede om med al eftertryk at virke hen til, at de mandskaber, der et aar eller længere har ligget uafbrudt i felten og i denne tid ingen orlov har haft – særlig de gifte – faar orlov. Der arbejdes hen paa, at disse folk faar en kort orlov – saavidt de militære interesser paa nogen maade tillader dette – ogsaa uden officielt bevis.

Hvad skal man tage med sig paa rejse

I Schleswiger Nachrichten mindes der om, at personer, som forbigaaende rejser til et andet sted (paa besøg osv.) bør faa et rejsebrødkort med sig fra deres hjemstedskommune. Ligeledes bør de medtage deres rigs-kød-, sæbe og sukker-kort paa rejse, naar de ønsker at faa noget af disse rare ting.

Skafterne paa damestøvler

maa paa størrelse nr. 38 ikke være højere end 18,5 centimeter, og for andre størrelser gælder en tilsvarende højde. Der skal nemlig spares paa læderet.

Faldne

Landstormsmand Heinrich Petersen fra Aabenraa er falden i Rumænien; han, der efterlader hustru og voksne børn, blev 45 aar gl.

Jes Hansen Holm. søn af Svenne Holm og hustru i Nørre Hostrup, er falden i Frankrig den 13. november, 35 aar gl.

Saarede

Ifølge tabslisten er Henrik Kruse fra Stenderup, der før har været opført som haardt saaret, død og Chr. Christensen fra Tandslet paa Als haardt saaret.

Savnede

Vicefeldwebel Klaus Tiedemann fra Sønderborg er savnet og Karl Lassen fra Sønderballe, der før har været opført som haardt saaret, er ligeledes savnet.

I fangenskab

Arbejdsmand Chr. Egtved fra Lunding ved Haderslev er i russisk fangenskab.

 

22. december 1916 – Ribe Stiftstidende: et budskab der kom for sent

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Et budskab der kom for sent

Den hjemløse Julius Wittrup fra Kamp søndenaa søgte for nogen tid siden som ikke-uddannet landstormspligtig over grænsen, fordi han mente, at en ordning af hjemløshedspørgsmålet ikke vilde komme tidsnok til at fritage ham for at blive indkaldt. Hans flugtforsøg mislykkedes imidlertid, og han blev sendt til uddannelse og efter en kort uddannelse sendt til fronten, hvor han nu er falden i den første træfning, han deltog i. Dagen efter, at han var falden, kom der underretning til hans afdeling om, at han var løst fra sit militærforhold og kunne hjemsendes.

Efterlyste

Følgende efterlyses for at være deserterede eller for at have fjernet sig fra deres troppeafdeling uden tilladelse: forstærkningsmand Jens Marius Nissen, f. 1. juni 1890 i Sverdrup; landmand Rasmus Holm, f. 7. februar 1892 i Neder Jersdal; ikke-uddannet landstormspligtig Otto Bertel Petersen, f. 22. december 1898 i Hvidding; ikke-uddannet landstormspligtig August Slot, f. 25. 1898 i Hjerting, sidst i Hygum; ikke-uddannet landstormspligtig Peter Hansen Nielsen, f.  8. februar 1897 i Rangstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Peter Jensen Petersen, f. 1. november 1898 i Hygum; ikke-uddannet landstormspligtig Elias Marinus Johansen, f. 3. august 1898 i Ribe, sidst i Hvidding; landeværnsmand Christian Paulsen Schmidt, f. 13. oktober 1880 i Kirkeby, sidst bosat i Kolding; Niels Sørensen Hansen, f. 1. februar 1887 i Friskmark, sidst bosat i Danmark; ikke-uddannet landstormspligtig Christian Jacobsen, f. 18. november 1897 i Sottrup skov, sidst i Raahede; landeværnsmand Hans Peter Madsen, f. 2. februar 1887 i Fjelstrup. Endvidere efterlyses for samme overtrædelse 11 personer, som er fødte sydpaa.

Faldne

Rasmus Møller og hustru, Klosteret i Haderslev, har faaet meddelelse om, at deres anden søn, Rasmus Møller, 24 aar gl., er falden. Broderen faldt i august maaned.

Christian Duus fra Hørup paa Als, der før har været opført som savnet, er falden.

I tabslisten meddeles, at Christian Mortensen fra Strandelhjørn er død paa et lazaret.

Chr. Christensen, søn af J. Christensen i Brøns, er død paa St. Franciskus-sygehuset i Flensborg, 23 aar gl.

Tidligere landmand Knud Clausen i Aabenraa har nu faaet vished for, at hans søn Peter er død.

Cand. Min. Christian Høck, søn af pastor Høck i Hamborg, tidligere i Rinkenæs, er falden.

Ifølge tabslisten er Waldemar Hansen fra Haderslev falden og Gustav Madsen fra Hvinderup ved Kristiansfelt død i fangenskab.

Ifølge tabslisten er Jørgen Schmidt 9.  fra Sønder Vilstrup falden.

Pens. lærer Carl Sørensen paa Damager ved Haderslev har modtaget budskab om, at hans søn Waldemar er død paa et feltlazaret den 14. december, 23 aar gl.

P. Sandberg i Allerup ved Toftlund har modtaget meddelelse om, at hans søn Jes den 8. december er død paa et lazaret i Frankrig, 30 aar gl.

Saarede

Karl Jensen fra Gøtterup ved Toftlund er bleven saaret.

Otto Paarsch fra Rejsby er ifølge tabslisten haardt saaret.

I fangenskab

Hans Duus fra Lysabildskov paa Als er i fangenskab.

Savnede

Ifølge tabslisten er Jørgen Bodum fra Halk, Jens Jørgensen fra Bjerndrup og Jens Møller fra Købingsmark paa Als savnede.

Jørgen Schmidt fra Arnum, der før har været savnet, er vendt tilbage til sin troppeafdeling.

I tabslisten meddeles, at Peter Bojsen fra Store Nustrup, Jes Bunde fra Felsted og Søren Sørensen fra Gestrup er savnede.

 

18. december 1916 – Ribe Stiftstidende: forbud og beslaglæggelser

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Forbud mod, at udlændinge gaar paa jagt og fiskeri

Generalkommandoen i Altona har udstedt en forordning, hvori det forbydes udlændinge at gaa paa jagt og fiskeri indenfor korpsdistriktets omraade, for saa vidt de ikke hører til en stat, der er i forbund med det Tyske Rige. Forbudet omfatter ikke fiskeri i kystfarvandene. Dersom en jagt- eller fiskeriforpagter fra en neutral stat har forpagtet et omraade, der paa et lille stykke gaar ind i Tyskland, kan han af Generalkommandoen faa tilladelse til at overskride grænsen.

 

Pakker med levnedsmidler kommer ikke adressaterne tilgode

Wolffs bureau meddeler: I de sidste dage har der været offentliggjort en advarsel mod at lade sende pakker med levnedsmidler fra udlandet, da de fleste varer slet ikke kommer modtageren tilgode, men er centraliseret og skal afleveres til Central-indkøbsselskabet i Berlin, som lægger beslag paa varerne. Afleveres skal smør, ost, æg, margarine, fedt, bælgfrugter, kød, kødvarer, sild, kaffe, te, kakao, kondenseret mælk og en hel del andre ting, hvoriblandt alle tilberedte fisk og fiskeprodukter saasom saltede eller røgede fisk, fiskeboller, fiskekonserves og andet, der kommer fra udlandet, selvom det sendes til privatfolk. Der er derfor kun ærgrelse og tab ved, naar venner eller slægtninge i Danmark sender større partier af disse varer herover, eftersom de ikke kommer dem tilgode, de er bestemte til. Pakker indtil et halvt pund beslaglægges endnu ikke.

 

Skole-eleverne til aflæsning ved jernbanerne. Sporvogne til fragttrafik

Generalkommandoen i Altona – 9de Armékorps distrikt – har udstedt en ordre, hvorefter skolernes elever skal organiseres som hjælpekommandoer til brug ved banerne m.m. Det hedder i ordren, at da banernes rullende materiel er stærkt optaget og der er mangel paa kul, er enhver modtager af en jernbanevogn forpligtet til snarest muligt at sørge for, at vognen bliver aflæsset. Staar vognen ud over den fastsatte frist, sker der en tvangsaflæsning paa modtagerens bekostning. For at denne kan finde sted straks, skal der saa vidt muligt i alle garnisoner oprettes aflæsningskommandoer. Der skal dog arbejdes hen til, at disse saa snart som muligt afløses af hjælpetjenstpligtige, af elever fra de højere skoler eller medlemmer af ungdomsværnene. Hvor der ingen garnison er, skal baneledelsen henvende sig til politiet, der saa maa sørge for en aflæsningskommando af skoleelever, hjælpetjenstpligtige eller lignende. Banegaarde, hvor dette heller ikke kan stilles, skal telegrafisk henvende sig til den nærmeste garnisonsby, hvor der sørges for, at der holdes en flyvende aflæs-kommando.

  

Faldne

Chr. Christiansen 2. fra Sønder Hostrup ved Felsted, reserve-løjtnant Jebsen fra Aabenraa og Hans Sønnichsen fra Kassø ved Jordkær er ifølge tabslisten faldne.

Chr. Friis og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Jens den 30. november er død paa et krigslazaret, næppe 22 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Peter Jørgensen fra Pøl paa Als er død af sine saar.

Slagter Jørgen Dau fra Augustenborg er falden paa Vestfronten den 2. dec. Hans tre smaa børn er nu forældreløse, da moderen døde for halvandet aar siden.

I tabslisten meddeles, at Hans Christensen fra Hagenbjerg paa Als, Jes Holm fra Nørre Hostrup og Peter Iversen fra Nybøl er faldne.

A. P. Sørensen og hustru i Rødding har modtaget budskab om, at deres søn Peter er død paa et feltlazaret.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Witt fra Nordborg, Hans Jacobsen fra Sottrupskov og Niels Prinds fra Haderslev opføres som haardt saarede.

Herman Thomsen fra Lert, der før har været opført som savnet, er saaret.

 

I fangenskab

Anton Callesen fra Gramby har skrevet hjem, at han er i fangenskab og har det godt.

Ifølge tabslisten er Hans Æbelø fra Alnor ved Graasten, Hans Hansen 7. fra Dyndved paa Als, Christian Jørgensen fra Lysabildskov paa Als, Viktor Petersen 2. fra Sønderborg, Hans Schmidt 5. fra Sebbelev paa Als og Hans Schmidt 5. fra Vollerup i fangenskab.

Hans Lorenzen fra Hygum er under kampene ved Somme bleven let saaret og kommen i fransk fangenskab.

 

Savnede

Nicolai Hansen 3. fra Sebbelev paa Als, Peter Jørgensen fra Rødding, Iver Lydiksen fra Lunding, Martin Martensen fra Rødekro og Hans Thomsen fra Gammel Haderslev er ifølge tabslisten savnede.

Jens Thomsen, søn af A. Thomsen i Kelstrupskov, der har deltaget i kampene paa Balkan savnes.

Ifølge tabslisten er Hans Hansen 1. fra Egen paa Als og Peter Hansen 2. fra Kettingskov savnede.

 

Andreas Fabricius fra Toftlund er bleven hjemsendt som uduelig til krigstjeneste.

11. december 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Tychsen fra Mommark paa Als er falden.

I marinens tabsliste meddeles, at matros August Petersen fra Stepping, maskinistmatros Broder Hansen fra Nordborg paa Als og Overmaskinist-Ekspektant Peter Petersen fra Aabenraa, der før har været opført som savnede, er døde.

Saarede

Ifølge den sidste prøjsiske tabsliste er Nis Suurballe fra Vandling haardt saaret.

Peter Dollerup, søn af Martin D. i Storlund ved Fol, er haardt saaret og ligger paa et lazaret i Frankrig.

I fangenskab

Peter Christensen fra Nybøl i Sundeved, en søn af købmand P. Christensen sammesteds er i fangenskab.

Andreas Clausen fra Ullerup er i fangenskab.

Daniel Otzen, søn af afdøde lærer Otzen i Haderslev er i fransk fangenskab. 

Christian Asmussen fra Mastrup ved Hellevad er i fangenskab.

Savnede

Som savnet opføres matros Andreas Christensen fra Uge.

 

7. december 1916 – Ribe Stiftstidende: smør i havnen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Smør i havnen

I Husum havn fandt en fisker ifølge Hejmdal forleden en sæk med 100 pund smør i en drittel. Adressen viste, at en smørforretning i Husum var afsenderen. Smørdritlen er sikkert bleven kastet ud af jernbanevognen for senere at blive afhentet. Det har sikkert ikke været meningen, at den skulde til havs.

 

Faldne

Thomas Andersen fra Augustenborg er falden i Rumænien, 20 aar gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste, at Christian Bau Jacobsen fra Haderslev er falden.

Barber Julius Auerbach fra Graasten, er død af lungebetændelse. En søn af den afdøde er i russisk fangenskab.

Gdr. Jørgen Hansen i Dybbøl er død paa et feltlazaret efter at være bleven haardt saaret den 28. oktober. Jørgen Hansen, som blev 35 aar gl., var fader til 4 børn.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Caspersen fra Rangstrup, Otto Stenger fra Vester-Gasse ved Skærbæk, gefreiter Andreas Festersen fra Bolderslev, vicefeldwebel Peter Feddersen fra Riisgaard ved Aabenraa og Christian Nicolajsen fra Oksbøl paa Als er let saarede, medens Gottlieb Hafertorn fra Gammelgaard ved Ketting opføres som haardt saaret.

 

I fangenskab

Tømrer Marius Riis fra Haderslev er i russisk fangenskab og har det godt.

Otto Aabling, yngste søn af enkefrue Aabling i Skærbæk, som i lange tider har været savnet, er sammen med flere nordslesvigere falden i russisk fangenskab og har det godt.

Ifølge den sidste prøjsiske tabsliste er Peter Christensen fra Fjelstrup i fangenskab.

  

Savnede

Jørgen Jørgensen fra Bolderslev er ifølge den sidste prøjsiske tabsliste savnet.

6. december 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Kontorist Valdemar Hansen, søn af afdøde købmand P. P. Hansen, er falden, 20 aar gl.

Ifølge den sidste tabsliste er Villads Sønnichsen fra Løjtkirkeby falden.

 

Saarede

Jens Lassen fra Sønderballe har faaet meddelelse om, at hans søn Karl er bleven saaret, men lazarettet ubekendt.

Snedkermester Hans Hansen fra Blæsborg ved Augustenborg har ved en minesprængning fuldstændig mistet hørelsen. Hansen, som var med i Champagne, havde kun været ved fronten en lille uges tid. 

 

Savnede

I den sidste tabsliste meddeles, at Hans Clausen fra Bodum er savnet.

5. december 1916 – Ribe Stiftstidende: er fødevarerne knappe?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Er fødevarerne knappe?

Saaledes spørger ifølge Dannevirke en læser i Flensburger Norddeutsche Zeitung og forklarer: Kartofler er det ikke rigeligt med, og tillige er mange raadne. Det er derfor en fædrelandspligt allerede nu at begrænse forbruget, stille de gode fra og gemme dem til senere. Saa længe man har kaalrabi, skal disse koges sammen med kartofler(husmandskost). Naar vi tre gange ugentlig spiser den ret til middag og aften, saa vil vi kunne holde ud med brød og kartofler. Kød er der ogsaa nok af, naar man sparer paa det. Man skal ikke spise sig mæt, kun bruge det som tilsætning, ja det kan anvendes som pålæg til brød. Efter at kødet er kogt med t. eks. kaalrabi, kan man hakke det med løg, man koger mindre gode husholdningsæbler, blander det med smør, mel og salt til en grød, der kan bruges til at smøre paa brød, saa ingen behøver at spise tørt brød eller sulte. Man bør i tide forsyne sig rigelig med kaalrabi, før de fodres op. Saaledes er altsaa den nøjsomme flensborgers gode til os i de knappe tider.

Begrænsningen af post- og telegrafforbindelsen

Efter hvad Berliner Tageblatt meddeler, skal der ligesom i jernebanefærdslen indtræde en begrænsning i post- og telegrafforbindelsen. Paa mindre postkontorer vil ekspeditionslokalerne blive lukkede noget før, og brevene skal i store byer kun uddeles 3 gange daglig, i mellemstore kun 2 gange. Brevkasserne vil ikke blive tømt saa ofte, og brevforsendelsen med jernbanen ikke ske saa hyppigt. I store byer vil pakke- og pengeposten kun blive besørget én gang daglig. I telefon- og telegraftjenesten vil begrænsningen blive næppe saa omfattende. 

Saarede

Ewald Kruse, søn af murer Kruse i Sønderborg, er bleven haardt saaret i Rumænien. 

Hans Andersen fra Hajstrup er ifølge den sidste tabsliste let saaret, Jørgen Clausen fra Lundsgaardsmark paa Sundeved er let saaret.

I fangenskab

Gaardejer Hans Clausen i Ullerup har modtaget den efterretning, at hans ældste søn Andreas er i fransk fangenskab.

Jens Lund fra Vojens er i fransk fangenskab.

Gaardejer Thomas Thomsen i Tandsry er i russisk fangenskab.

Mathias Fisker i Stenderup ved Rødding er i russisk fangenskab.

I den sidste tabslisten meddeles, at underofficer Lorenz Johannsen fra Røllum, Jørgen Lyck fra Vester Sottrup  og Johann Thomsen fra Bolderslev er i fangenskab.

Savnede

En broder til Ewald Kruse har været savnet siden kampene ved Somme den 20. juli.

I den sidste tabsliste meddeles, at Jørgen Frost fra Asserballeskov, Andreas Bertelsen fra Vester Sottrup, Marius Petersen 2. fra Skrydstrup ved Vojens, gefreiter Karl Kersten fra Sønderborg, Klaus Rick fra Mjøls ved Rødekro og Otto Nolte fra Haderslev er savnede.

 

1. december 1916 – Ribe Stiftstidende: stærk svind undervejs

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Mange sønner med i felten

Bagermester Peter Jensen i Haderslev har 5 sønner og 2 svigersønner indkaldt. Sidste fredag blev der i Kegnæs kirke holdt sørgegudstjeneste over Christian Iversen fra Vestermark. Iversen var med ved den russiske grænse. Foruden ham er der syv brødre med i krigen.

 

Stærk svind undervejs

Fra Mellemals skrives til Flensborg Avis. Der klages almindelig over, at roerne som sendes bort pr. bane her fra Als, svinder for meget under transporten i Sønderborg. Saaledes lod en gaardejer en vognladning veje paa smaabanens vægt og atter ovre paa statsbanen, og den svandt 1800 pund af 10.000. Værre gik det med en vognladning kartofler til Guderup kommune. Der svandt over 4.000 pund. Men hvor kartoflerne var blevne af, forstod man paa forhaand, da man ved at aabne vognen i Guderup fandt en tom sæk og en, der var halvfyldt, som vedkommende har maattet rende fra.

 

Faldne

Rasmus Nielsen fra Kværs ved Graasten, Frederik Weitling fra Haderslev, Ludvig Hansen fra Maarbæk, Christian Petersen 2. fra Avnbøl og Christian Clausen fra Stepping er ifølge tabslisten faldne og Peter Wolff fra Viby paa Als død af sine saar.

Claus Rettmer i Augustenborg er den 17. august død paa et feltlazaret i Frankrig.

 

Saarede

Christen Hansen, søn af aftægtsmand Hansen i Østerby paa Kegnæs, er bleven saaret paa Vestfronten.

Som haardt saaret opføres i tabslisten Søren Johannsen fra Haderslev, Lorenz Petersen 2. fra Dybbøl, underofficer Hans Dueholm fra Styrtom ved Aabenraa og Christian Philipsen fra Rinkenæs.

Slagter Hamkens fra Gramby, der har faaet alle tæerne amputeret for koldbrand, er fra Rumænien kommen tilbage paa et lazaret i Tyskland.

 

I fangenskab

Jørgen Hansen fra Lillekobbel ved Gaasvig paa Kegnæs, er i russisk fangenskab.

Mathias Fogt, en søn af landmand F. i Vestermark paa Kegnæs, er i engelsk fangenskab.

Tømrer Marius Riis, søn af forarbejder R. i Haderslev, er i russisk fangenskab.

 

Savnede

Thomas Thomsen, søn af gaardejer Chr. Th. i Kabdrup ved Haderslev, har været savnet siden den 4. september.

Ifølge tabslisten er Georg Thuesen fra Halk, Lauritz Thomsen fra Hajstrup, Peter Christensen fra Bøjskovskov ved Graasten, Henrik Jessen fra Jordkær og Martin Petersen fra Bevtoft i Haderslev kreds savnede.

27. november 1916 – Ribe Stiftstidende: kritikken skal holdes nede

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Kritikken skal holdes nede. Censuren med krigsbilleder skærpes.

Generalkommandoen i Altona har udstedt en forordning, ifølge hvilken det er forbudt at udbrede flyveblade eller flyveskrifter i hvilke der øves kritik mod de i anledning af krigen trufne foranstaltninger eller af ernæringsforholdene. Samtidig har Generalkommandoen skærpet censuren med udsendelsen af krigs-postkort, krigsbilled-ark og reklameplakater.

 

Faldne

Heinrich Johnsen fra Haderslev, Evald Krøhnke fra Frørup ved Stepping og Jes Hymøller fra Blans er ifølge tabslisten faldne og Otto Hansen fra Sønderborg er død paa et lazaret.

 

Saarede

Emil Heinsen af Hostrupskov ved Aabenraa er bleven saaret i Rumænien og Fritz Køhler fra Skelle ved Broager opføres som haardt saaret.

I marinens tabslisten meddeles, at marinesoldat Karl Jæger fra Skærbæk er haardt saaret.

 

I fangenskab

I lørdags modtog landmand D. Petersen i Bevtoft meddelelse om, at hans søn Maks var saaret og formentlig i fangenskab.

Enkefru From har modtaget et kort fra sin søn, Hans From, hvori han meddeler, at han er i russisk fangenskab og har det godt.

Hans Damm fra Bovrup og Chr. Christensen fra Tombøl, der før har været opførte som savnede, er i fangenskab.

 

Savnede

I tabslisten meddeles, at Jørgen Hansen fra Asserballe paa Als er savnet.

24. november 1916 – Ribe Stiftstidende: dødsmærket

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvor der hersker nød

I fredagsnummeret af det tyske blad i Sønderborg Sonderburger Zeitung, skriver en bekymret moder: Byens varer er for længst udsolgt. Der er intet at faa hos nogen købmand. Hvor kan der nu købes hvedegryn, havreflokker eller byggryn? Man bliver afvist hos enhver købmand. Hvormed skal vi ernære vore smaa børn? Det er absolut nødvendigt, at der stilles havreflokker og hvedegryn til raadighed for børn. Kunde der ikke her (i Sønderborg), som i andre byer, hver uge blive bekendtgjort, hvad enhver kan faa, og i hvilke forretninger det kan faas?

En vigtig anordning

Det tyske krigsministerium har anordnet, at der ved mandskabets anvendelse skal tages hensyn til familieforholdene i familier, som allerede er bleven haardt ramt af tunge blodofre, og at familiefædre, som har mange børn, saa vidt muligt ikke maa anvendes varigt i forreste linie.

Jernbanemyndighederne

har anordnet, at kvindekupeerne skal bortfalde i persontog. Pladsen skal derved bedre udnyttes, da det har vist sig, at kvindekupeerne ofte er tomme eller kun lidet benyttet. Af samme grund skal der heller ikke indrettes kupeer med rejsende med hunde.

Seminariet i Tønder

har maattet bringe meget tunge krigsofre; over 50 seminarister har fundet døden i krigen.

Dødsmærket

For at kunde genkende de faldne er der nu blevet indført et nyt dødsmærke. som ved en gennemhullet linie er delt i 2 halvdele, der bærer samme nummer og indskrift. Den nederste halvdel afrives og indleveres til regimentet, medens den øvre halvdel forbliver paa den faldne, som saaledes altid kan genkendes.

Faldne

Christian Iversen, søn af enke Iversen i Tørsthoved paa Kegnæs er falden i Makedonien, 23 aar gl. Fru Iversen har endnu otte sønner med i krigen. En af dem var hjemme og holdt bryllup. Da moderen kom fra brylluppet, ventede dødsbudskabet hende i hjemmet.

Gaardejer M. Madsen og hustru i Rejsby har efter to aars uvished modtaget budskab om, at deres søn Holden er falden i Rusland den 19. november 1914, 23 aar gl.

Ifølge tabslisten er Chr. Thomsen fra Frederikshof paa Als, Th. Petersen fra Skovby paa Als, Nis Bruun fra Arrild, Lauritz Licht fra Kastrup ved Gram, Peter Tychsen fra Dynt Mark ved Broager, Frederik Sivertsen fra Sønderborg, Peter Hansen fra Bøjskovskov ved Graasten og Theodor Ottsen fra Løjtkirkeby, faldne.

Brøndborer og maskinsmed Hans Skade fra Kliplev er død paa lazaret i Stettin.

Ifølge tabslisten er Emil Struve fra Stursbøl ved Oksenvad og Andreas Christensen fra Vollerup paa Als faldne.

Snedker Andreas Schumacher i Aabenraa er død paa et feltlazaret.

Saarede

Thomas Hoier fra Nordby(?), Theodor Madsen fra Hjerting og underofficer Hermann Hollsteiner fra Sønderborg, der alle har været opført som savnede, opføres i tabslisten som saarede, medens Pari Paulsen fra Rinkenæs, Jørgen Petersen 8. fra Skrydstrup ved Vojens og Hans Chr. Frandsen fra Kastrup Mark ved Gram opføres som haardt saarede.

Gardist Chr. Thomsen, søn af landmand H. Thomsen i Bodum bed Aabenraa, ligger saaret paa et lazaret i Bonn.

I tabslisten meddeles, at Iver Nissen Bendiks fra Lintrup er haardt saaret.

 

I fangenskab

Peter Maag fra Gennerstrand er i fangenskab.

Jep Chr. Petersen fra Søst Mark ved Aabenraa har meddelt at han er i engelsk fangenskab.

Landmand Hans Jasper i Gabøl er i engelsk fangenskab.

Chr. Petersens søn Peter fra Bylderup er i russisk fangenskab tillige med Bonnik Nicolajsen fra Sottrup og Rasmus Heisel fra Bolderslev.

 

Savnede

Som savnede opføres i tabslisten bl.a. Ebbe Jørgensen fra Sønder-Ønlev ved Rødekro, Hans Lorenzen fra Dynt Mark ved Broager, Johannes Desbjerg fra Aabenraa, Fritz Rosenwold fra Aabenraa, Lorenz Johannsen fra Røllum, Hans Lock fra Felsted Mark, Mathias Foder fra Agerskov, Jørgen Lyck fra Vester Sottrup, Philip Thomsen fra Bolderslev, Hans Wilhelmsen fra Bjerndrup og Peter Christensen 2. fra Varnæs.

Joakim Rosenwold, søn af slagter R. i Aabenraa savnes; ligesaa snedker Fr. Rossen fra Rurup, der deltog i kampene ved Somme, og Hans Midtgaard i Mejlby.

 

Jens Hansen fra Friskmark ved Gram, der under krigen er bleven saaret i den ene arm, er bleven hjempermitteret med pension.

22. november 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Ifølge tabslisten Thomas Hansen fra Øster Terp død paa lazaret.

Jes Peter Iversen i Midtskov ved Broager er falden den 28. oktober, Iversen, der blev 43 aar gl., efterlader hustru og 11 børn.

Hjuler Jørgen Petersen og hustru i Avnbøl har modtaget budskab om, at deres søn Chresten, 20 aar gl., er falden.

Landeværnsmand Henr. Petersen fra Sønderborg er falden den 12. oktober; han efterlader sig hustru og to smaa børn.

Gaardejer Carl Lauritzen paa Hygum Gammelmark er falden i Frankrig, ca. 40 aar gl.

Ifølge tabslisten er Hans Grau fra Holm paa Als, Andreas Petersen fra Skodsbøl ved Broager, Jannik Lindholm fra Raahede og Peter Lassen fra Haved ved Brøns faldne.

Murermester Andersen i Haderslev har faaet efterretning om,  at hans søn Andreas er død paa et lazaret i Bremen.

Ifølge tabslisten er Hans Clausen fra Tandslet paa Als død paa et lazaret.

Christian Madsen og hustru i Belkær ved Skovbølgaard har modtaget budskab om, at deres søn Andreas er falden ved Somme, 22 aar gl.

Ifølge tabslisten er Karl Sønnichsen fra Skelle ved Broager, Broder Decker fra Hajstrup og Arthur Decker fra Vesterbæk ved Roager falden.

Hjuler Jørgen Petersen fra Avnbøl har faaet sin søn Christians ejendele uden nogen som helst medfølgende meddelelse.

Peter Wilsen fra Haderslev, Sofus Gundesen fra Stydning ved Hammelev og Jørgen Johnsen fra Hohnfeld(?) i Sønderborg kreds er døde paa et lazaret.

Marinesoldat Niels Andsager fra Haderslev er død.

Smedemester Andreas Clausen fra Rønshoved ved Holebøl er død paa lazaret i Flensborg, 43 aar gl. Han efterlader hustru og fire børn.

Ifølge tabslisten er Hans Mathiesen fra Bedsted falden.

Fru Margrethe Jepsen i Høgsbro ved Hvidding har modtaget budskab om, at hendes søn Truels er falden den 19. oktober, 24 aar gl.

Rentier Peter Damm i Kliplev har modtaget meddelelse om, at hans ældste søn Hans er  falden i Frankrig.

 

Saarede

Lauritz Lund fra Maugstrup haardt saaret.

Som haardt saaret opføres i tabslisten Hans Lassen fra Blans-Nørreskov paa Als og Povl Gaarde fra Arnum.

I tabslisten meddeles, at Andreas Westphal fra Aabenraa og Christian Hansen fra Sønderborg er haardt saarede.

I tabslisten meddeles, at Cornelius Mortensen fra Hørup paa Als er haardt saaret og officers-stedfortræder Gottfried Lund fra Aabenraa er saaret.

 

I fangenskab

Rentier Jens Peter Møller i Erlev ved Haderslev har faaet meddelelse om, at hans søn er i russisk fangenskab.

Christians Schultz fra Sommersted-Skov, Mathias Jensen fra Fjersted og Viggo Hansen fra Ullerup er i følge tabslisten i fangenskab.

Fritz Schmidt, søn af musikhandler S. i Haderslev, er i fransk fangenskab.

Arbejder Dixen i Lindedal ved Haderslev er i russisk fangenskab.

Rasmus Thomsen, søn af gaardejer F. T. i Bovrup, er i engelsk fangenskab.

Ifølge tabslisten er reserveløjtnant Th. Jørgensen fra Sarup paa Als, Peter Eriksen fra Notmark paa Als og Hans Kudsk fra Stepping i fangenskab.

Gaardejer M. Fisker fra Stenderup Mark ved Rødding er i russisk fangenskab.

 

Savnede

Jens Hansen fra Rinkenæs ved Graasten og Hans Møller 2. fra Jels.

I tabslisten meddeles, at Christian Hansen fra Aarø, Simon Calløe fra Hoptrup, Hans Fromm fra Grarupgaard ved Vandling og Jørgen Paulsen fra Varnæs er savnede.

Rentier Mathias Jessen i Aabenraa har faaet meddelelse om, at hans eneste søn er savnet.

Landmand Petersen i Jernhyt ved Hammelev har faaet meddelelse om, at hans søn, 21 aar gl., er savnet.

Arbejdsmand Klaus Rick fra Bramdrup ved Haderslev er savnet.

Ifølge tabslisten er Karl Andresen fra Frørup ved Kristiansfelt savnet.

17. november 1916 – Flensborg Avis: Nyt fra japansk fangenskaben mm.

Faldne
Arbejdsmand Karl Kring i Damgaardsgade i Flensborg har modtaget den sørgelige Efterretning, at hans Søn Vilhelm, der var Infanterist, har fundet Døden paa Krigsskuepladsen; den faldne blev kun 19 Aar gammel.

Arbejdsmand Henr. Christiansen, der før sin Indkaldelse arbejdede hos Gaardejer P.  Andersen i Viksbjerg, er falden paa Vestfronten.

Rentier Peter Damm i Kliplev medtog i Forgaars Meddelelse om, at hans ældste Søn Hans er falden i Frankrig.

Savnede
Fusiler Otto Jürgensen fra 86. Reserve-Jnfanteriregiments 7. Kompagni har været savnet siden den 25. Juli.

Kusk P.  Nisse i Spickergade i Tønder har to Sønner med i Krigen ved en Telegrafafdeling i Rumænien; de er begge meldt savnede. For rigelig 14 Dage siden skrev den ene Søn, at Broderen var bleven let saaret, men siden den Tid savnes enhver Efterretning fra begge
Sønner.

Rentier Mathias Jessen i Markgade i Aabenraa har faaet Meddelelse om, at hans eneste Søn savnes. En Kammerat har skrevet til Forældrene, at han efter en Fægtning ikke er vendt tilbage, men der var maaske Haab om, at han var falden i Fangenskab. Den unge Mand, der før sin Indkaldelse var sysselsat ved „SchleswigHolsteinische Bank”, stod i Rumænien; han var først for kort Tid siden hjemme paa Orlov. (A.T.)

Landmand Petersen i Jernhyt har i afvigte Uge faaet Meddelelse fra
Feldwebelen, at hans Søn, 21 Aar gammel, har været savnet siden 31. Oktober.

Siden 23. Oktober i Aar har Arbejdsmand Klavs Rick af Bramdrup ved Haderslev været savnet. Han har ifølge „Dannevirke” tjent i Hæren som Landstormsmand i 1 /2 Aar.

Sårede
Slagter M. Carstensen i Ullerup har faaet meddelt, at Sønnen Didrik er bleven saaret og indlagt paa et Lazaret i Sydtyskland. Han har faaet flere Granatsplinter i Ansigtet og den ene Side. Sønnen har dog selv skrevet hjem. (Hmd.)

Krigsfanger
Snedkermester Hans Nielsen og Hustru i Sønderborg modtog  forleden Dag et Brev fra deres Søn Hans. som deltog i Tsingtavs Forsvar, og som nu befinder sig i japansk Fangenskab; det var dateret den 6. Juni og har saaledes brugt en urimelig lang Tid for at naa herhjem, hvad der vistnok skyldes den engelske Censur. Den unge Nielsen skriver, at han af de mange Breve, som er sendte ham hjemmefra, kun har modtaget det seneste i December i Fjor. Det fremgaar af Brevet, at han er rask og har det godt. (Dbp.)

Rentier Overbeck, Havegade i Haderslev (tidligere i Mastrup), der har deltaget i Krigen siden 4. Avgust 1914, har været savnet fra  17. September i Aar. I Onsdags modtog hans Hustru det glædelige Budskab, dateret den 13. Oktober, at han er i fransk Fangenskab, er sund og har det godt.

Som meddelt for nogen Tid siden, savnedes Gaardejer M. Fisker fra Stenderup Mark ved Rødding. Der er nu kommet Meddelelse af en af hans Kammerater om, at Fisker er kommen i russisk Fangenskab.  (Dv.)

Udmærkelser
Jæger Adolf Jensen af Flensborg har paa den østlige Krigsskueplads erhvervet sig Jernkorset; han er en Søn af Arbejdsmand Jørgen Jensen. Duborggade 49.

Endvidere er en Søn af Købmand Büll paa den rumænske Krigsskueplads bleven dekoreret med Jernkorset; for Tiden ligger Büll ifølge et flensborgsk Blad let saaret paa et Lazaret i München.

Theodor Andersen, Søn af Enkefru Anderen i Tønder, har i Kampene
ved Somme erhvervet sig Jernkorset og er samtidig bleven forfremmet til Underofficer. (T. Z.)

Landmand Chr. Fischleins Søn Otto af Tornskovbjerg har paa
Vestfronten faaet tildelt Jernkorset.

Hans P.  Wollesen afTerkelsbøl, der staar paa Vestfronten, fik den
3. November Jernkorset.

Jernkorset er blevet tildelt Gefrejter Christian Rix, Søn af den for nylig i Krigen afdøde Landstormsmand Rix fra Naffet i Haderslev. Gefrejter Rix kæmper ved Somme. (S.G.)

Sygebærer, Landeværnsmand Saathoff af Jægerup har i de haarde Kampe ved Somme erhvervet sig Jernkorset. (S.G.)

 

 

 

 

16. november 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Peter Clausen og hustru i Stepping har modtaget budskab om, at deres søn Hans Christian er falden den 31. oktober.

Ifølge tabslisten er Martin Kragh 3. fra Høkkelbjerg i Aller sogn, Hans Petersen 6. fra Københoved Mark, Rasmus Kragh 2. fra Flovt ved Øsby, Jørgen Kock fra Notmarkskov paa Als, Andreas Popp fra Branderup, Thomas Bertelsen fra Hjartbro, Julius Lauritzen fra Stenderup Mark, Haderslev kreds, Nis Nissen fra Skodsbøl ved Broager og Heinrich Moshage fra Hokkerup faldne og Anders Oedis fra Rødekro og Mathias Nygaard fra Jels Mark døde paa lazaret.

Nørrelykke og hustru i Mels paa Als har modtaget meddelelse om, at deres søn Thomas den 5. december 1915 er død i russisk fangenskab, 22 aar gl.

 

Saarede

Hans Degn af Løjtkirkeby er paa Vestfronten bleven saaret for tredje gang.

I tabslisten opføres som haardt saaret Kristen Møller fra Aabøl ved Tirslund, Emil Thyssen fra Stenderup i Haderslev kreds, Peter Schu fra Rinkenæs, Jørgen Søndergaard fra Arrild, Nikolaj Hansen fra Broager, Jens Petrsen fra Haderslev og Poul Tojsen fra Branderup.

Hans Gregersen fra Skodsbøl ved Broager er bleven kvæstet.

 

I fangenskab

Slagter Karl Petersen fra Gramby er i engelsk fangenskab.

Mælkekusk hans Thomsen fra Haderslev er i fransk fangenskab.

Gaardejer Fromm fra Grarupgaard ved Vandling har modtaget et brev fra sin søn Hans, der er i fransk fangenskab.

 

Savnede

Christian Lund fra Rurup ved Toftlund, Rasmus Thomsen fra Bovrup, gefreiter Carl Petersen fra Aabøl, Georg Luckmann fra Løjtkirkeby, Peter Keller fra Hønning, Hans Skov fra Løjtkirkeby, Peter Nielsen fra Oksenvad Mark ved Mølby, Nis Møllerskov fra Rødding Østermark, Mathias Fogt fra Sønderby paa Als, Hans Jasper fra Grønnebæk, Søren Petersen fra Todsbøl ved Aabenraa, Jørgen Husmelgaard fra Kolsnap, Hans Lorentzen fra Store Nustrup og Hans Hansen fra Asserballe.