Tag-arkiv: i fangenskab

23. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: soldaters efterladenskaber

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De 45-aarige ved fronten

Som svar paa en skrivelse  af 25. januar har den prøjsiske krigsminister meddelt rigsdagsmand  Dr. Düller-Meiningen, at man i længere tid har bestræbt for at trække alle mandskaber over 45 aar, som har ligget i felten længere end 6 maaneder,  tilbage fra den forreste linie, og dette vil ifølge Dannevirke ogsaa ske i fremtiden, for saa vidt det ikke er den enkeltes udtrykkelige ønske at blive dér.

Efterladenskaber efter afdøde soldater

Det prøjsiske krigsministerium har i Berlin, Joachimsthalerst. 10, indrettet et centralsted for efterladenskaber. Dette omfatter en samling af efterladenskaber efter faldne og afdøde, hvis identitet ikke har kunnet fastslaas. Paarørende af savnede, hvem det er bekendt, at den savnede stadig har bestemte erindringer, karakteristiske smykker osv. hos sig, kan henvende sig til dette centralsted. Nøjagtige opgivelser er ifølge Dannevirke nødvendige, ved urene numret, ved ringe indskrift eller lignende. Formularer til forespørgslerne kan faas ved Underudvalget for krigsfangne tyskere i Kiel, Holstenst. 64, og paa Oplysningskontoret for krigsdeltageres paarørende paa raadhuset i Flensborg, værelse 28, aabent hver søgnedag klokken 4-7.

Kun én slags kager

Magistraten i Kiel har paa grund af knapheden paa det mel, der er anvist byen, forbudt at bage kager og tærter. Alene nogle faa rene konditoriforretninger vil i fremtiden faa tildelt en beskeden mængde mel til at lave kager af, for ikke at deres forretninger helt skal standse; men der maa ifølge Dannevirke kun bages én slags kager og tærter, for hvilke der er fastsat højestepriser.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jürgen Jürgensen fra Storwich(?) i Haderslev kreds, Clausen Lund fra Skjoldager og Jens Skov fra Brorsbøl er faldne samt at Jørgen Nissen fra Brandsbøl, der tidligere har været meldt haardt saaret, og at Wilhelm Schmidt fra Sønderborg er død som følge af sygdom.

I fangenskab

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Christian Nielsen fra Ulkebøl er saaret og i fangenskab, Ottosen Dahl fra Birkelev er i fangenskab.

22. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: der er bud efter belgiske civilarbejdere

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Lynafledningsanlægenes kobber og platin

Den 9. marts 1917 er en ny bekendtgørelse traadt i kraft om beslaglæggelse, anmeldelsespligt, tvangstægt og aflevering af det ved de offentlige og private bygningsværker til lynafledningsanlæg og trækning anvendte kobber samt de ved lynafledningsanlæget værende platindele. Alt nærmere ses af ordlyden og udførselsbestemmelserne, som udstedes af kommunalmyndighederne. Offentliggørelsen sker paa sædvanlig maade. I bekendtgørelsen er der forudset undtagelser, ligesom der tages hensyn til kunstindustriel og kunsthistorisk værd, der vil blive fastslaaet af sagkyndige. Det skal ifølge Hejmdal bemærkes, at jern har vist sig som god erstatning for kobber ved lynafledningsanlæg.

Belgiske civilarbejdere

Den stedfortrædende Generalkommando i Altona bekendtgør, at der i den sidste tid er indgaaet saa mange andragender om at faa anvist belgiske civilarbejdere, at derved antallet af de til raadighed staaende belgiere er formindsket i saadan grad, at der foreløbig ikke kan tages hensyn til nye andragender.

Fader og søn i felten

Ølhandler Nissen i Aabenraa og hans søn Willy blev begge to indkaldt for omtrent 1½ aar siden. Fader og søn kæmpede først paa forskellige fronter. Nu er faderen ifølge Hejmdal kommen til samme front, hvor sønnen ligger, og da saa nær til dennes opholdssted, at de til deres store glæde nu og da kan besøge hinanden.

Om hjælpetjenstpligtiges beklædning

er der ifølge Dannevirke truffet følgende bestemmelser: 1) hjælpetjenstpligtige og frivillige hjælpetjenstydende skal principielt bære borgerlig dragt, ogsaa naar de sysselsættes ved troppedele og hos militære myndigheder. De skal selv sørge for beklædning. De faar paa ingen maade særlig beklædningsgodtgørelse; denne er tværtimod indeholdt i deres løn – § 8 i loven om fædrelandsk hjælpetjeneste. 2) Forbundsraadsforordningerne og de dertil hørende udførselsbestemmelser om at faa borgerlig klædning og fodtøj gælder ogsaa for hjælpetjenstpligtige osv. For erhvervslig særklædning gælder bestemmelserne i forordning af 14. marts 1917.

Faldne

Maler Hans Lorensen fra Rinkenæs er falden paa Vestfronten. Han efterlader sig hustru og barn.

Bagermester Jessen og hustru i Sommersted har modtaget den tunge efterretning, at deres søn Marius er død paa et feltlazaret den 9. marts efter at være bleven haardt saaret den 28. februar. Marius Jessen blev næppe 21 aar gammel.

Peter Christensen Green fra Agerskov er falden den 21. februar, 33 aar gl. Han efterlader sig hustru og en lille datter.

I de sidste prøjsiske tabslister meddeles, at gefreiter Jens Toft fra Hundslev. Knud Lund fra Kvistrup, Svend Nielsen fra Halk, Peter Schmidt 4. fra Kliplev og gefreiter Christian Becker fra Fjersted er faldne.

I marinens sidste tabsliste meddeles, at gefreiter Johannes Hansen fra Dynt, fyrbøder forstærknings-reservist Viggo Mackeprang fra Graasten og mine-overmatros i reserven Christian Petersen fra Bovrup er døde. Endvidere meddeles, at matros i søværn 2., Andreas Skaarup fra Haderslev, der har været meldt savnet, er død.

Til Øster Lindet kom der i mandags atter et trist budskab, idet nemlig elektriker Hans Hansen er død af sine saar den 4. marts paa et feltlazaret, hvor han blev indlagt den 27. februar, saaret af en granat i venstre ben. Hans Hansen var en meget dygtig og energisk mand i sit fag; han efterlader en sørgende hustru, søn og datter.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Johs. Muurholm fra Over Lert er død af sine saar.

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Peter Møller fra Nimsted og underofficer Kurt Hesse fra Sønderborg er haardt saarede.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Petersen fra Lunderup er haardt saaret.

I fangenskab

Den sidste prøjsiske tabsliste melder, at gefreiter Falle Rudbeck fra Hajstrup er i fangenskab.

12. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hjempermitteret

Landmand Jørgen Hybsman fra Aabøl ved Toftlund, der som hjemløs har været indkaldt i 10 maaneder og ligget i garnison i Lybæk, er nu efter at have faaet sine undersaatsforhold ordnede bleven sendt hjem.

Faldne

Forholder Wilhelm Jacobsen, Former Otto Petersen, arbejdsmændene Gustav Matthiesen og Henrik Nielsen samt modelsnedker Ludvig Dethloff er faldne.

Andr. Andresen og hustru i Beding har modtaget efterretning om, at deres søn Andreas er falden den 1. marts, næppe 26 aar.

Andr. Paulsen og hustru i Tønder har faaet underretning om, at deres søn Andreas er falden, 19 aar gl.

Marius Schmidt, søn af Peter Chr. Schmidt og hustru i Raad, er falden , 24 aar gl.

I tabslisten meddeles, at hornist Aleks Clausen 2.  fra Aabenraa er falden.

I tabslisten meddeles, at underofficer Friedrich Bendiksen fra Rørby (kredsen er ikke anført) og vicefeldwebel Gunge Lohfert fra Vester-Lindet er døde.

Saarede

Landmand Laus Lausen i Trænge paa Kegnæs er kommen fra garnisonen som uduelig paa grund af sygdom.

Hans Aaskov fra Grønnebæk er haardt saaret og chauffør Christian Nissen fra Nordborg er bleven saaret den 17. juni 1916.

Theodor Olsen fra Gramby, der har arbejdet som blikkenslager paa det kejserlige værft i Kiel, har faaet den ene haand haardt kvæstet og er indlagt paa lazaret.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Hans Hansen fra Broager og Hans Møller 2. fra Jels er i fangenskab.

2. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: den sidste flaske brændevin

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Asmus Petersen fra Dybbøl, der tidligere har været meldt savnet, er falden den 7. oktober 1914.

Saarede

Jørgen Fogt fra Stubbom er saaret.

Savnede

Christian Hansen (ikke Hansen 4.) fra Sverdrup, der tidligere har været meldt let saaret, er savnet.

I fangenskab

Gaardejer J. Fuglsang i Hjerndrup har faaet meddelelse fra sin søn Johan Fuglsang om, at han er i fransk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Martin Johannsen fra Aabenraa er i fangenskab og at Ole Olesen fra Haderslev ligeledes er i fangenskab.

Krigsøkonomi-kontorer

For at sikre jordens dyrkning og for at fremme samarbejdet mellem militær- og civil-myndigheder er der i tilknytning til de bestaaende provinsmyndigheder oprettet krigsøkonomi-kontorer og for de enkelte landkredse skal der dannes krigsøkonomi-steder. Krigsøkonomi-kontoret har ifølge Dannevirke den opgave inden for provinsen at understøtte og fremme landbrugets produktion ved at forskaffe driftsledere og arbejdere og, hvis det er nødvendigt, bevirke tilbagestilling fra militæret, at forskaffe arbejdsheste, maskiner og driftsmidler samt sørge for, at markerne bliver tilsaaede og høsten bragt i hus.

Den sidste flaske brændevin

En arbejdsmand fra Tyrstrup, som var gaaet over grænsen for at hente fødevarer, havde været forsvundet i en uges tid. I lørdags fandtes hans lig ifølge Dannevirke paa Taps Mark, noget medtaget af markens vilde dyr og fugle. Han menes at være falden om paa hjemvejen og er frossen ihjel. Man fandt i hans lommer 2 fyldte og 1 tom brændevinsflaske samt en rygsæk, fyldt med varer. Den omkomne efterlader sig kone og 5 børn.

Pludselig død

Gaardejer Nis Maag i Løjtkirkeby ramtes i lørdags morges af et slagtilfælde og var død med det samme. Han blev omtrent 81 aar gammel. Hans søn ligger ifølge Hejmdal for tiden ved fronten, saa ejendommen nu er helt uden bestyrer.

I russisk fangenskab

Ifølge en fra Krigsministeriet i Berlin indløben meddelelse befinder sig landmand Christian Møller fra Overby ved Døstrup, som laa ved et reserve-infanteriregiment og som har været savnet siden 31. august 1916, sund i russisk fangenskab i Ochansk, guvernementet Perm.

 

27. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Skolebørn til at luge

Den prøjsiske landbrugsminister har udsendt en rundskrivelse til regeringspræsidenterne, hvori det anbefales at faa skolebørnene til at luge ukrudt af, hjælpe ved kartoffellægningen og ved høstarbejdet. Det maa dog indrettes saaledes, at børnenes sundhed ikke lider skade ved arbejdet, der ikke maa overstige deres kræfter.

Faldne

Johan Johansen, søn af sporskifter J. i Skærbæk, der har været savnet, skal ifølge efterretninger til forældrene være falden.

Landmand Johannes Klindt i Sølsted ved Tønder har modtaget budskab om, at hans søn Chresten er forulykket ved et togsammenstød i Ungarn den 23. januar. Den forulykkede var soldat ved krigens udbrud og havde nu været soldat i 4 aar og 4 maaneder. I hans vennekreds var han anset og afholdt, og han var en dygtig landmand. En af hans brødre er ved Østfronten, og en anden har faaet benet knust i Rusland og har ligget 16 maaneder paa et hospital.

Martin Nissum og hustru i Gjelstoft har faaet efterretning  om, at deres yngste søn Martin er død paa et krigslazaret den 7. februar, 24 aar gl.

Enke Berteline Schmidt i Høgsbro har modtaget budskab om, at hendes eneste søn, S. Knudsen Schmidt, er død paa et feltlazaret i Rumænien, 23 aar gl.

Saarede

Gaardejer Jørgen Staugaard fra Felsted er i de sidste dage bleven saaret i begge ben. Saarene er ikke farlige.

I tabslisten meddeles, at Peter Wind fra Spandet ved Arnum er bleven let saaret ved et ulykkestilfælde.

I fangenskab

I torsdags modtog rentier M. A. Jessen og hustru i Aabenraa meddelelse fra Røde Kors i København, at deres søn Heinrich befinder sig rask i rumænsk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Hans Fromm fra Grarup, der tidligere har været meldt savnet fra udlandet, er i fangenskab.

Jørgen Uldal i Arnitlund, der var meldt savnet, befinder sig i fransk fangenskab.

 

21. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: eftersession og nyt fra tabslisten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

En eftersession for tjenesteubrugelige og de, som har legemsfejl

Ifølge anordning fra det stedfortrædende Generalkommando for 9.  Armékorps af 13. februar 1917 skal der afholdes en eftersession for tjenesteubrugbare og de, som paa grund af legemsfejl er stillede tilbage, meddeles i hamborgske blade. Alle, som er fødte efter 7. september 1870 og udmønstrede som tjenesteubrugbare, og som ikke i deres militærpapirer har den udtrykkelige bemærkning “ikke mere at kontrollere”, skal møde. Af dem, der er stillede tilbage, skal alle, der er fødte 1897 og før, møde. I Hamborg begynder eftersessionen ifølge Dannevirke den 1. marts.

 

En glædelig efterretning

har maskinbygger Abrahamsens hustru, boende Gaaskærgade nr. 15 i Haderslev faaet. Hun havde siden den 4. januar 1916 ikke hørt fra sin mand. Men i dag modtog hun den glædelige efterretning, at han befandt sig i belgisk fangenskab i Tabora (tysk Østafrika). Abrahamsen hørte ifølge Dannevirke med til besætningen paa damperen Maria, men blev landsat i tysk Østafrika.

 

De sorte kopper

Drejer Petersen i Sønderborg er afgaaet ved døden som følge af sorte kopper. Dette er det andet dødsfald som følge af den farlige sygdom, der i alt har angrebet 12 personer dér i byen.

 

Faldne

Tidligere forpagter paa Kiding ved Graasten, nuværende gaardejer i Børkop i Jylland Mackeprang og hustru har modtaget den sørgelige meddelelse, at deres søn Viggo, der deltog i krigen som forstærkningsreservist, er falden den 1. februar.

Christian Petersen fra Adsbøl er falden den 10. januar; han efterlader sig hustru og børn. Han blev i lørdags jordfæstet paa Adsbøl kirkegaard.

Gaardejer Jørgen Fromm paa Grarupgaard er falden den 3. februar i en alder af 36 aar. Den faldnes lig vil blive ført hjem og jordfæstet i familiebegravelsen. Den faldne, der var ugift, har endnu en broder med i felten, en anden broder i fangenskab. Jørgen Fromm var en flink, ung mand, afholdt af alle, som kende ham.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at gefr. Moritz Jensen fra Uge og Johan Nielsen fra Søgaards Mark er faldne.

Hans Grøn fra Blæsborg ved Augustenborg er afgaaet ved døden den 1. februar. han blev haardt saaret den 25. januar; den 27. januar fik han Jernkorset.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Jürgensen fra Kolding i Danmark er død af sine saar.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Osvald Kylling fra Ringenæs er let saaret.

 

I fangenskab

Landboelsmand Claus Maassen ved Sommerlyst tæt ved Rødding modtog forleden dag brevkort fra en af sine sønner, Heinrich, der deltog i krigen som infanterist og har været savnet siden midten af december, hvori han meddeler forældrene, at han er falden i fransk fangenskab.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Heissel fra Sønder Hostrup, Theodor Jørgensen fra Arrild, Nis Lildholt fra Nørby og Peter Petersen 1. fra Alnor er i fangenskab. Endvidere meddeles, at Christian Bekke fra Gøtterup, der tidligere har været meldt savnet og formentlig var i fangenskab, er i fangenskab, og at Peter Willisen fra Høruphav, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab.

 

Savnede

Landmand Emil Juhl og hustru i Hønsnap i Holebøl sogn fik i torsdags efterretning fra kompagniet om, at deres søn Karl har været savnet siden den 8. februar; dog haabede de, at han var falden i engelsk fangenskab. Det er den anden søn, hvis skæbne er forældrene ubekendt.

Landeværnsmand Hans H. Hansen fra Ullerup har været savnet siden den 5. februar.

Landmand Frederik Hansen i Hagenbjerg har faaet meddelelse om, at hans søn, underofficer Hansen, der kæmper paa Vestfronten, er savnet.

20. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Efterlyste

I regeringens Amtsblatt for den 10. februar 1917 efterlyses følgende personer, som er beskyldte for at være deserterede eller at have forladt deres afdeling uden tilladelse: Landstormsmand Peter Wilhelm Autzen f. 21. januar 1886 i Tyrstrup; gefreiter Anders Andersen Skjøth, f. 6. oktober 1882 paa Nustrup Mark; landstormspligtig Nikolaj Rudbeck, f. 20. december 1880 i Hajstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Johan Arnold, f. 17. juni 1898 i Ralmadebro, sidst i Stenderup; ikke-uddannet landstormspligtig Søren Nielsen Degn, f. 3. december 1898 i Ustrup; ikke-uddannet landstormspligtig Alfred Christensen, f. 16. oktober 1898 i Hvidding; ikke-uddannet landstormspligtig Hans H. Jessen, f. 19. februar 1898 i Aarslev, sidst i Mintebjerg; landstormsmand Peter Sørensen Platz, f. 1. juni 1875 i Tyrstrup, sidst i Frørup; musketer Johan Evangelist Geller, f. 17. april 1881 i Bayern, sidst i Frørup; infanterist Christian Rasmussen,  f. 29. december 1875 i Nørre Vilstrup, sidst i Kjelstrup; kontorist Hans Andersen Madsen, f. 9. april 1895 i Broager.

En flygtning skudt ved grænsen

Fredag morgen omkring tretiden hørtes syd for Brenøre(der ligger umiddelbart nord for grænsen, vest for Taps) nogle skud og kort efter observeredes tyske vagtposter paa eftersøgning syd for grænsen med deres elektriske lommelygter. Det lykkedes dog først nogle timer senere at finde den eftersøgte, der viste sig at være en tysk marinesoldat, som efter et par aars tjeneste nu vilde søge at unddrage sig denne ved flugt over den danske grænse. Han var efter forlydende bleven ramt i begge arme og blev ført bort ag vagtposterne.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Karl Mortensen fra Tornum er falden.

Slagtermester P. Clausen og hustru, Slotsgade i Aabenraa, har modtaget det tunge budskab, at deres søn Alex er falden ved Somme. Han ramtes af en granatsplint i hovedet, mens han stod paa vagt, og var død paa stedet. Alec Clausen blev kun 20 aar gl. Han har været ved fronten siden sidste efteraar.

Hans Toft og hustru i Tornum ved Lintrup har modtaget den sørgelige efterretning, at deres søn Karl er falden. Han blev kun 20 aar gl.

Reserveløjtnant Friedrich Bønning er falden den 11. februar. Hans forældre, der bor i Flensborg, har derved mistet deres eneste søn.

Familien Feidenhansl i Oksenvad har modtaget det sorgens budskab, at sønnen Christian er falden den 28. januar. Han blev kun 21 aar gammel.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Larsen fra Barsmark er død som følge af sygdom.

Gaardejer Jørgen Fromm paa Grarupgaard er falden den 3. februar i en alder af 30 aar.

Saarede

Johan Heinrich fra Søft ved Aabenraa er haardt saaret.

Landstormsmand Emil Westphal fra Holebøl Mark er som følge af en mineeksplosion bleven saaret i hovedet, saa han nær havde mistet synet. Han har dog selv, skønt næppe læseligt, kunnet skriv hjem til sin familie. Seks andre andre kammerater maatte lade livet, medens Westphal blev reddet af feldwebelen. Han er bleven indlagt paa et feltlazaret.  

I fangenskab

Fyrbøder i reserven Karl Kunz fra Bovrup og over-maskinist-mat i reserven Hans Henrik Nissen fra Brandsbøl paa Als er i engelsk fangenskab.

Landmand Peter Struck og hustru i Mølmark ved Broager har faaet efterretning om, at deres søn hans er falden i fransk fangenskab.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Uldal fra Arnitlund, der hidtil har været savnet, er i fangenskab.

Savnede

I marinens sidste tabsliste meddeles, at maskinist mat Rasmus Wolter fra Røllum fra Aabenraa er savnet og efter al sandsynlighed maa antages at være omkommen.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Lauritz Toft fra Øster Løgum er savnet.

Familien Jess i Mastrup har modtaget meddelelse om, at svigersønnen Leonhardt Nissen har været savnet siden den 5. februar. L. Nissen har været med siden krigens begyndelse. 

14. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Forbud mod salg af fyrværkerisager

Generalkommandoen i Altona bekendtgør, at fyrværkerisager og legetøj,  der indeholder selv kun et ringe kvantum sprængstof, ikke maa sælges til personer, om hvem man kan tænke, at de gør misbrug deraf, især ikke til personer under 16 aar.

 

Den fjerde søn falden

Familien Nissen i Mølby i Oksenvad sogn har modtaget budskab om, at sønnen Mathias er falden 27. januar. Det er ifølge Dannevirke den fjerde søn, Nissens har mistet i krigen: to faldt i maj og juni 1915, den tredje har været sporløst forsvundet i Rusland siden den 2. juli 1915, og nu er altsaa den fjerde søn, der laa inde paa 5te aar, gaaet bort. Familiens femte og sidste søn, der kun er 20 aar gammel, ligger i skyttegravene i Frankrig. Desuden har familien en svigersøn med i krigen. Mathias Nissen, der nu er falden, laa ved artilleriet og havde faaet jernkorset.

 

Ungdommens militære forberedelse

Paa grund af regeringsdistriktet Slesvigs store udstrækning er det ved Organisationen af Ungdomsværnene blevet delt i to dele for at lette ledelsen, nemlig Slesvig-Holsten med sæde i Kiel og Sydholsten med hertugdømmet Lauenborg med sæde i Altona. Ledelsen af disse ungdomsværns-distrikter er overdraget til ældre ikke-aktive officerer. Yngre officerer støtter distriktslederne. I 9. Armékorps’ omraade findes for tiden 250 ungdomskompagnier med omtrent 20.000 drenge eller “ungmænd” og 600 ledere og førere. I regeringsdistriktet Slesvig er det især efterskolerne, som har taget den læreplanmæssige gennemførelse og den militære forberedelse i deres haand.

    

Faldne

Landmand Mads Nielsen paa Øster-Løgum Mark har modtaget budskab om, at hans søn Jens er falden, 20½ aar gl.

Landboelsmand Laurits Kjær fra Rødding Østermark er for nylig falden i nærheden af Riga. Den afdøde efterlader sig enke og 8 smaa børn.

I den sidste tabsliste meddeles, at Søren Sparre fra Hjerting er falden 

J. Skovmands enke paa Ketting Mark paa Als har modtaget meddelelse om, at hendes ældste søn Peter er falden.

Gaardforpagter E.  Grøn paa Sebbelev Mark paa Als har modtaget telegram om, at hans ældste søn Hans er falden paa den vestlige krigsskueplads, 22 aar gl.

I torsdags døde landstormsmand Wilhelm Schmidt fra Sønderborg paa et lazaret i Lybæk, 40 aar gl.

Nikolaj Kudsk fra Friskmark ved Gramby, søn af Hans Kudsk i Kastrup, er død af sine saar paa et lazaret i Hannover. Afdøde efterlader enke og 5 smaa børn.

 

Saarede

Hans Dau fra Augustenborg er bleven saaret ved Vestfronten.

Jens Jørgensen, søn af skomager J. i Katsund i Haderslev, er bleven haardt saaret.

 

I fangenskab

I den sidste tabsliste meddeles, at Jens Jessen 2. fra Sønderborg og Mads Jessen 1. fra Skovby, der tidligere er meldt savnede, er i fangenskab.

1. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

H. Voigt og hustru i Ris-Hjarup ved Aabenraa har modtaget efterretning om, at deres søn Henrik Voigt er død i Komat i distriktet Vilna den 18. januar, 25 aar gl.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Hans Lorenzen fra Dynt Mark haardt saaret er i fangenskab; endvidere at Johannes Øesberg fra Aabenraa er let saaret og i fangenskab og at Chr. Heiselberg fra Over Jerstal og Ebbe Jørgensen fra Sønder Ønlev er i fangenskab.

Savnede

Arbejdsmand Thomas Smidt fra Løjtkirkeby er savnet; man haaber, at han er i russisk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Chr. Jepsen fra Ullerup er savnet.

30. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: Landraaderne dekoreres

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Jernkors i hvidt baand

Landraad Schønberg i Sønderborg, Landraad Siemon i Aabenraa og Landraad Friherre von Løw i Haderslev har faaet jernkorset i hvidt baand. Det hvide baand betyder, at de dekorerede ikke har deltaget i krigen, men maa have gjort sin fortjent paa anden maade; formodentlig er det paa ernæringens omraade, de har indlagt sig store fortjenester.

Faldne lærere

I Slesvig-Holsten er der i det forløbne aar faldne 66 lærere og 81 præparander og seminarister. Desuden savnes 11.

Mælk for børn  fra 7 til 12 aar

I en henvendelse fra bestyrelsen for de tyske byers sammenslutning til formanden for Krigsernæringskontoret søger man at opnaa en forbedring med hensyn til sødmælksforsyningen. I henvendelsen siges: Som nødvendig forholdsregel forekommer det os, at der ogsaa stilles mælk til raadighed for børn fra 7 til 12 aar. Den nuværende tilstand, under hvilken vel de fleste byer slet ingen mælk har til disse børn og andre kun har det ved at knappe af paa fedtmængden, er efter erfaringerne i byerne uholdbar i længden.

En advarsel fra Landraaden

Landraaden i Sønderborg offentliggør følgende advarsel i kredsbladet: Efter forlydende gaar det rygte, at jeg for min person skal have faaet kartofler ved forretningsføreren for kredscentralen fra den berygtede waggon “Brussel” nr. 10.276. Dette rygte, ved hvis udbredelse blandt andre købmand List i Løngang 8 har taget del, er fuldstændig usandt, da jeg i det løbende høstaar overhovedet ingen fremmede kartofler har faaet.

Standsede forretninger

Fra Kegnæs skrives der til Hejmdal: Kolonialvareforretningerne lukkes efterhaanden herovre, da de ikke har noget at sælge. Siden krigens begyndelse har Hans Rasmussen i Østerby, Hans Schmidt i Damkobbel og nu sidst Hans Schmidt i Gaasvig ophørt at sælge kolonialvarer.

Faldne

Familien Duus i Hørup paa Als har modtaget underretning om, at sønnen Hans er falden allerede den 25. september i fjor.

Peter Feldtstedt og hustru i Sønderborg, tidligere i Nybølnor, har modtaget efterretning om, at deres søn Mathias er død paa et hospital i russisk fangenskab den 4. december, 25 aar gl.

Gaardejer Johan Andersen i Snogbæk i Sundeved har faaet meddelelse om, at hans søn er død paa et lazaret i felttoget i Rumænien.

Over-artilleri-Mat Johannes Lund fra Fol er død paa feltlazaret 2 i Ostende den 17. december 1916.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Ernst Hansen fra Sottrup er i fangenskab.

27. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: husk at feje skorstene

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Fjendtlige udlændinge skal deltage i det tvungne pligtarbejde

Den øverstbefalende for byen Berlin og provinsen Brandenborg har udstedt en ordre, hvorefter det forbydes ikke-militære undersaatter af fjendtlige stater at nægte at forrette arbejdsydelser, som retslig paahviler dem. Forvaltningsmyndighederne – i bykredse de stedlige politimyndigheder, i landkredsene Landraaden – afgør, om nægtelsen er tilstrækkelig begrundet. Overtrædelser straffes med fængsel indtil et aar, foreligger der formildende omstændigheder med arrest eller pengebøder op til 1500 mark.

Skorstene, kakkelovne og krigen

Regeringspræsidenten i Slesvig har bekendtgjort følgende: Paa grund af de store krav til de i indlandet værende transportmidler og arbejdskræfter i hærens og ammunitionsproduktionens interesse er en tilstrækkelig fremskaffelse af brændemateriale i rette tid overordentlig vanskeliggjort. Under disse omstændigheder er det nødvendigt at omgaas de forhaandenværende brændstoffer med den største sparsommelighed. Ødslen med brændsel foraarsages ofte ved mangelfuld renholdelse af ildstederne. Derfor opfordres enhver til foruden de lovmæssigt foreskrevne fejninger af skorstenene ogsaa at lade kakkelovne og komfurer regelmæssigt og grundigt rense, efterse og holde i orden af en sagkyndig. 

Faldne

Enkefru Andresen i Haderslev har modtaget budskab om, at hendes søn Andreas er falden den 10. januar, 20 aar gl.

Postbud Bjørn, som i flere aar har været ansat ved postvæsenet i Skærbæk, men under krigen blev forflyttet til Tønder, er falden paa Balkan. Bjørn efterlader sig hustru og en lille plejedatter.

I tabslisten meddeles, at Emil Jørgensen fra Stenderup i Haderslev kreds er falden.

Saarede

Bager A. Hansen i Skærbæk, som i oktober fik meddelelse om, at sønnen Jonathan var bleven saaret, har siden da ikke kunnet faa den mindste efterretning om, hvad der er blevet af hans søn.

Løjtnant i reserven J. Wrang, søn af bogholder ved Flensborg Avis J. Wrang, der blev saaret den 4. september i fjor og har ligget paa et lazaret i Mainz, er i disse bleven udskreven og vendt tilbage til Forstærknings-bataillonen i Flensborg.

I tabslisten meddeles, at Karl Hundevadt fra Haderslev, der har været savnet, er saaret og at Jakob Petersen fra Holbæk i Aabenraa kreds og Wilhelm Rose fra Varnæs er komne til skade ved ulykkestilfælde.

I fangenskab

Arbejdsmand Nis Jepsen fra Barsmark ved Løjtkirkeby kom for over et aar siden i russisk fangenskab; men først i den senere tid har hans paarørende modtaget efterretning fra ham.

23. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: sorte kopper i Gram

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Skræddermester Hansen i Dynt har modtaget budskab om, at hans ældste søn, købmand Johannes Hansen, er falden.

I fangenskab

Landmand Hans M. Bojsen i Store Nustrup har faaet efterretning om, at hans søn er i engelsk fangenskab.

Sorte kopper i Gram

Sorte kopper er af kredslægen blevet fastslaaet hos en landstryger, der fra fattiggaarden i Kastrup er bleven ført til kredssygehuset i Gram. De nødvendige forsigtighedsforholdsregler er trufne.

20. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Faldne

Peter Beck, søn af kaadner H. P. Beck i Sønderborg, er den 13. januar død paa et lazarettet i Hamborg.

I tabslisten meddeles, at Klaus Lund fra Højrup 2, der tidligere har været meldt saaret, er død.

Paulsen fra Tyrstrup er død af sine saar.

Enke Karoline Nissen i Bosbüll ved Klixbüll har modtaget budskab om, at hendes søn Karl den 3. januar er falden foran Riga, 23 aar gl.

Andreas Matzen, ældste søn af byggehaandværker Math. Matzen i Sæd ved Tønder, er falden paa Vestfronten den 8. januar, 20 aar gl.

 

 Saarede

Jens Lambertsen fra Vester Lindet er bleven saaret. Lambertsen er søn af gæstgiver L. i Tiset.

Thomas Johansen fra Skjoldager ved Gram ligger syg af lungebetændelse paa lazaret i Gnesen.

Jørgen Jørgensen fra Pøl er saaret og savnet.

 

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Karl Dicksen fra Simmersted, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab.

Løjtnant H. Christiansen, søn af pastor C.  i Tyrstrup, har nu meddelt sine forældre, at han befinder sig i fransk fangenskab. Samme dag kom ogsaa en søn af kommuneforstander Høj i Tyrstrup i fransk fangenskab.

 

Savnede

Otto Jørgensen fra Hjerndrup er savnet.

Johannes Gerhardt fra Stenderup, der tidligere har været savnet, er vendt tilbage til sin troppeafdeling.

19. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: pas paa den danske fløde

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

14 millioner centner kaalrabi skal skaffes

Overpræsidenten for Slesvig-Holsten v. Moltke har ifølge Husumer Nachrichten meddelt, at Rigskartoffelstedet har bestemt, at der til slutningen af februar skal tilvejebringes 14 millioner centner kaalrabi i Slesvig-Holsten. Provinskartoffelstedet skal sørge for, at dette sker, og Provinskartoffelstedet har givet foreningen af kornhandlere i provinsen det hverv ved fri handel at skaffe dette kvantum til veje.

Dansk fløde

I et indsendt brev til Schleswiger Nachrichten læses følgende: Den i nogle herværende(slesvigske) butikker falbudte danske fløde i smaa flasker paa henved 2/3 liter med følgende adresse (paa tysk) “Steriliseret og homogeniseret, 10-12 procent fedtindhold. Fyns flødeeksport co., Faaborg, Danmark (pris 1 mark 20 pfennig.)” har ved et forsøg umiddelbart efter indkøbet vist sig at være en stærk gæret, tyk, skarp, æddikesur, hvid væske. Vær altsaa forsigtig ved indkøb!

Efterlyste

I regeringens amtsblatt fra 12. januar efterlyses følgende personer, som beskyldes for at være deserterede: Landstormsmand Jørgen Asmus Jørgensen, f. 25 september 1873 i Felsted; overgefreiter Jens Peter Larsen, f. 12. december 1883 i Hjerndrup, sidst i Jegerup; militærfange Christian Olesen, f. 32. maj 1877 i Rødding; landstormsmand Jes Jeppe Hansen, f. 8. juni 1887 i Fjelstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Niels Jakobsen, f. 19. november 1898 i Døstrup;  ikke-uddannet landstormspligtig Anders Jensen, f. 22. april 1898 i Agerskov, sidst i Frørup.

Faldne

Ifølge tabslisten er Karl Andersen fra Frørup, der hidtil har været meldt savnet, og Mathias Møller fra Sønderballe faldne.

I fangenskab

Jens Hansen fra Randerup og Klaus Goltebæk fra Nybøl, som hidtil har været meldt savnede, er i fangenskab.

 

12. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: ny æresborger i Sønderborg by

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Udnævnt til æresborger

Kaptajnløjtnant Valentiner, der fornylig paa grund af sine store fortjenester til søs blev hædret med ordenen Pour Le Merite, er af byraadet i Sønderborg bleven udnævnt til æresborger i Sønderborg by.

Max Valentiner (Foto: Erik Hansen)
Max Valentiner (Foto: Erik Hansen)

Skoleungdommen og ukrudtet

Det tyske Landbrugsraad har hos kultusministrene og landbrugsministrene i Prøjsen og alle forbundstater anmodet om, at hele skoleungdommen, piger saa vel som drenge, især paa landet maa faa lov til at hjælpe til med ukrudtets ødelæggelse, eftersom kornudbyttet aar efter aar under krigen er blevet mindre som følge af ukrudtet.

Efterlyste

I regeringens Amtsblatt for den 6. januar 1917 efterlyses følgende personer, der er beskyldte for at være deserterede eller at have forladt deres afdeling uden tilladelse: forstærkningsreservist Jørgen Beck, f. 10. maj 1885 i Vonsbæk; pioner Christian Sørensen, f. 2 marts 1888 i Daler, sidst tjenestekarl i Østerby; ikke-uddannet landstormspligtig Lorens Christian Hansen, f. 22. juni 1897 i Gabøl, sidst i Rangstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Fredrik Slothus, f. 22. april 1898 i Hjerting, sidst i Møgelmose; ikke-uddannet landstormspligtig Niels Andresen Schack, f. 5. januar 1871 i Stenderup, sidst i Rødding; musketer Mathias Jepsen, f. 3. juli 1877 i Frørup; musketer Christian Kissow, f. 13. december 1891 i Hyrup, sidst i Stenderup. Endvidere efterlyses for samme forseelse 9 personer, fødte sydpaa. Desuden efterlyses gaardejer Iver Hansen Hellesø, f. 18. april 1865 i Hjerndrup, sidst i Moltrup, for overtrædelse af paragraf 141 i straffelovbogen(ydet hjælp til at desertere).

Faldne

Gaardejer Mads Schmidts hustru i Arnum ved Højrup har modtaget budskab om, at hendes mand er falden juleaften.

Hendrich Sønderskov fra Hammelev er den 19. december falden i Rusland.

Kaadner L. Lorenzen fra Gjelstoft Mark ved Gram er død paa Vestfronten af sygdom. Den afdøde efterlader hustru og 10 børn.

I fangenskab

P. Christiansen i Nybøl har faaet efterretning om,  at hans søn er i fangenskab.

Landmand Andreas Andersens paarørende i Snogbæk har faaet efterretning fra ham om, at han er i russisk fangenskab.

Otto Nolde fra Haderslev,  der før har været opført som savnet, er i fangenskab.

Ifølge tabslisten er Jørgen Blohm fra Hundslev paa Als og Underofficer Peter Sønnichsen fra Røllum ved Aabenraa, der har været i fransk fangenskab, bleven udvekslede.

 

31. december 1916 – Ribe Stiftstidende: orlov og damestøvler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Orlovsbevillinger

Det meddeles, at samtlige troppedel paany er bleven anmodede om med al eftertryk at virke hen til, at de mandskaber, der et aar eller længere har ligget uafbrudt i felten og i denne tid ingen orlov har haft – særlig de gifte – faar orlov. Der arbejdes hen paa, at disse folk faar en kort orlov – saavidt de militære interesser paa nogen maade tillader dette – ogsaa uden officielt bevis.

Hvad skal man tage med sig paa rejse

I Schleswiger Nachrichten mindes der om, at personer, som forbigaaende rejser til et andet sted (paa besøg osv.) bør faa et rejsebrødkort med sig fra deres hjemstedskommune. Ligeledes bør de medtage deres rigs-kød-, sæbe og sukker-kort paa rejse, naar de ønsker at faa noget af disse rare ting.

Skafterne paa damestøvler

maa paa størrelse nr. 38 ikke være højere end 18,5 centimeter, og for andre størrelser gælder en tilsvarende højde. Der skal nemlig spares paa læderet.

Faldne

Landstormsmand Heinrich Petersen fra Aabenraa er falden i Rumænien; han, der efterlader hustru og voksne børn, blev 45 aar gl.

Jes Hansen Holm. søn af Svenne Holm og hustru i Nørre Hostrup, er falden i Frankrig den 13. november, 35 aar gl.

Saarede

Ifølge tabslisten er Henrik Kruse fra Stenderup, der før har været opført som haardt saaret, død og Chr. Christensen fra Tandslet paa Als haardt saaret.

Savnede

Vicefeldwebel Klaus Tiedemann fra Sønderborg er savnet og Karl Lassen fra Sønderballe, der før har været opført som haardt saaret, er ligeledes savnet.

I fangenskab

Arbejdsmand Chr. Egtved fra Lunding ved Haderslev er i russisk fangenskab.

 

28. december 1916 – Ribe Stiftstidende: skærpede krav og rettigheder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

De 17-aarige til session

I løbet af januar maaned ventes de 17-aarige at skulle møde til session, og sandsynligheden taler for, at de saa senere vil blive indkaldt og efter en kortere uddannelse vil afgaa til krigsskuepladserne.

 

Hjemløse med dansk indfødsret og den tyske krigstjeneste

Wolffs Bureau meddeler: Efter en i det officielle blad for hæren offentliggjort anordning skal hjemløse personer, som ved den danske indfødsretlov af 27. november d. A. har faaet tildelt dansk indfødsret, øjeblikkeligt overføres til hærens reservetroppeafdelinger, for at de kan blive hjemsendt. I tvivlstilfælde skal de nævnte reserveafdelinger hidføre en undersøgelse af spørgsmaalet om undersaatsforholdet. Skulde saadanne personer ønske at blive i hæren, kan dette ønske opfyldes, og der skal i saadanne tilfælde fremsendes indstilling om tilstaaelse af tysk indfødsret.

 

Politiopsynet i grænsedistrikterne udvides

I en den 12 ds. udstedt ordre fra Generalkommandoen i Altona bestemmes i den offentlige sikkerheds tarv, at de forstembedsmænd og bestillingsmænd samt toldmænd, som er ansatte i grænsetjeneste, har en politibetjents rettigheder, og at de i grænsedistrikterne virksomme gendarmer og de efter ciffer 1 med politibetjentes rettigheder forsynede personer maa skyde paa personer, der er løbne fra dem, for at forhindre deres flugtforsøg, og paa saadanne personer, der ved flugt forsøger at unddrage en dem truende anholdelse.

 

Faldne

Kommuneforstander Lund i Fol har modtaget meddelelse om, at hans søn Johannes der ved Vestfronten var bleven dødeligt saaret, er død af sine saar, 30 aar gl.

Thomas Andersen fra Skovby, før opført som haardt saaret, er død.

 

Saarede

I tabslisten opføres Evald Kruse fra Sønderborg som haardt saaret.

 

I fangenskab

Landboelsmand Andreas Petersens søn i Jernhyt, Georg, der har været savnet siden kampene ved Verdun, har nu skrevet hjem, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Erik Paulsen fra Skovby ved Hovslund bleven kvæstet og Jørgen Christiansen fra Maugstrup, Andreas Hansen fra Bovrup samt Hans Jørgensen fra Tyrstrup, der før har været opført som savnet, i fangenskab.

22. december 1916 – Ribe Stiftstidende: et budskab der kom for sent

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Et budskab der kom for sent

Den hjemløse Julius Wittrup fra Kamp søndenaa søgte for nogen tid siden som ikke-uddannet landstormspligtig over grænsen, fordi han mente, at en ordning af hjemløshedspørgsmålet ikke vilde komme tidsnok til at fritage ham for at blive indkaldt. Hans flugtforsøg mislykkedes imidlertid, og han blev sendt til uddannelse og efter en kort uddannelse sendt til fronten, hvor han nu er falden i den første træfning, han deltog i. Dagen efter, at han var falden, kom der underretning til hans afdeling om, at han var løst fra sit militærforhold og kunne hjemsendes.

Efterlyste

Følgende efterlyses for at være deserterede eller for at have fjernet sig fra deres troppeafdeling uden tilladelse: forstærkningsmand Jens Marius Nissen, f. 1. juni 1890 i Sverdrup; landmand Rasmus Holm, f. 7. februar 1892 i Neder Jersdal; ikke-uddannet landstormspligtig Otto Bertel Petersen, f. 22. december 1898 i Hvidding; ikke-uddannet landstormspligtig August Slot, f. 25. 1898 i Hjerting, sidst i Hygum; ikke-uddannet landstormspligtig Peter Hansen Nielsen, f.  8. februar 1897 i Rangstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Peter Jensen Petersen, f. 1. november 1898 i Hygum; ikke-uddannet landstormspligtig Elias Marinus Johansen, f. 3. august 1898 i Ribe, sidst i Hvidding; landeværnsmand Christian Paulsen Schmidt, f. 13. oktober 1880 i Kirkeby, sidst bosat i Kolding; Niels Sørensen Hansen, f. 1. februar 1887 i Friskmark, sidst bosat i Danmark; ikke-uddannet landstormspligtig Christian Jacobsen, f. 18. november 1897 i Sottrup skov, sidst i Raahede; landeværnsmand Hans Peter Madsen, f. 2. februar 1887 i Fjelstrup. Endvidere efterlyses for samme overtrædelse 11 personer, som er fødte sydpaa.

Faldne

Rasmus Møller og hustru, Klosteret i Haderslev, har faaet meddelelse om, at deres anden søn, Rasmus Møller, 24 aar gl., er falden. Broderen faldt i august maaned.

Christian Duus fra Hørup paa Als, der før har været opført som savnet, er falden.

I tabslisten meddeles, at Christian Mortensen fra Strandelhjørn er død paa et lazaret.

Chr. Christensen, søn af J. Christensen i Brøns, er død paa St. Franciskus-sygehuset i Flensborg, 23 aar gl.

Tidligere landmand Knud Clausen i Aabenraa har nu faaet vished for, at hans søn Peter er død.

Cand. Min. Christian Høck, søn af pastor Høck i Hamborg, tidligere i Rinkenæs, er falden.

Ifølge tabslisten er Waldemar Hansen fra Haderslev falden og Gustav Madsen fra Hvinderup ved Kristiansfelt død i fangenskab.

Ifølge tabslisten er Jørgen Schmidt 9.  fra Sønder Vilstrup falden.

Pens. lærer Carl Sørensen paa Damager ved Haderslev har modtaget budskab om, at hans søn Waldemar er død paa et feltlazaret den 14. december, 23 aar gl.

P. Sandberg i Allerup ved Toftlund har modtaget meddelelse om, at hans søn Jes den 8. december er død paa et lazaret i Frankrig, 30 aar gl.

Saarede

Karl Jensen fra Gøtterup ved Toftlund er bleven saaret.

Otto Paarsch fra Rejsby er ifølge tabslisten haardt saaret.

I fangenskab

Hans Duus fra Lysabildskov paa Als er i fangenskab.

Savnede

Ifølge tabslisten er Jørgen Bodum fra Halk, Jens Jørgensen fra Bjerndrup og Jens Møller fra Købingsmark paa Als savnede.

Jørgen Schmidt fra Arnum, der før har været savnet, er vendt tilbage til sin troppeafdeling.

I tabslisten meddeles, at Peter Bojsen fra Store Nustrup, Jes Bunde fra Felsted og Søren Sørensen fra Gestrup er savnede.

 

19. december 1916 – Ribe Stiftstidende: levnedsmidler i denne uge

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Levnedsmidler i Aabenraa i denne uge

Landraaden i Aabenraa bekendtgør, at der i kredsens udsalgssted i denne uge kan faas følgende varer: 1 pund byggryn eller grubber. 1/2 pund majsgries eller majsmel. Saavidt forraadet rækker 1 eller 2 punds riskonserver, sagomel, 1/2 pund marmelade eller 1 pund sirup. Kødpølse. Salget sker kun mod kødmærker. Klipfisk. 1 stykke saltet makrel eller 3 spegesild. Krydderier, citroner, korender, surkaal og suppetærninger. 1 pund hvedegries. Mod forelæggelse af børnekort 1 pund havregryn. Levnedsmiddelkortene maa forelægges.

 

Faldne

I tabslisten meddeles, at Peter Clausen fra Hjartbro, Hans Damm fra Holm ved Kliplev og gefreiter Peter Jacobsen fra Branderup er faldne.

Sporskifter Andreas Peter Lorenzen i Haderslev er den 13. november falden i krigen, 35 aar gl. Foruden en sørgende hustru og en gammel moder efterlader han sig 4 børn.

Landmand Chr. Jørgensen Schmidt fra Kettingskov er død paa lazarettet i Flensborg, 34 aar gl.

Gæstgiver Hans Norn i Ullerup har faaet meddelt, at en søn, fra hvem der ingen efterretning var kommen i henved et aar, for lang tid siden er død.

 

Saarede

Mads Lund fra Porsgeil ved Gramby ligger i et lazaret i Lybeck.

 

I fangenskab

Mads Schlyter fra Harreby har nu skrevet hjem, at han er i fransk fangenskab.  

18. december 1916 – Ribe Stiftstidende: forbud og beslaglæggelser

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Forbud mod, at udlændinge gaar paa jagt og fiskeri

Generalkommandoen i Altona har udstedt en forordning, hvori det forbydes udlændinge at gaa paa jagt og fiskeri indenfor korpsdistriktets omraade, for saa vidt de ikke hører til en stat, der er i forbund med det Tyske Rige. Forbudet omfatter ikke fiskeri i kystfarvandene. Dersom en jagt- eller fiskeriforpagter fra en neutral stat har forpagtet et omraade, der paa et lille stykke gaar ind i Tyskland, kan han af Generalkommandoen faa tilladelse til at overskride grænsen.

 

Pakker med levnedsmidler kommer ikke adressaterne tilgode

Wolffs bureau meddeler: I de sidste dage har der været offentliggjort en advarsel mod at lade sende pakker med levnedsmidler fra udlandet, da de fleste varer slet ikke kommer modtageren tilgode, men er centraliseret og skal afleveres til Central-indkøbsselskabet i Berlin, som lægger beslag paa varerne. Afleveres skal smør, ost, æg, margarine, fedt, bælgfrugter, kød, kødvarer, sild, kaffe, te, kakao, kondenseret mælk og en hel del andre ting, hvoriblandt alle tilberedte fisk og fiskeprodukter saasom saltede eller røgede fisk, fiskeboller, fiskekonserves og andet, der kommer fra udlandet, selvom det sendes til privatfolk. Der er derfor kun ærgrelse og tab ved, naar venner eller slægtninge i Danmark sender større partier af disse varer herover, eftersom de ikke kommer dem tilgode, de er bestemte til. Pakker indtil et halvt pund beslaglægges endnu ikke.

 

Skole-eleverne til aflæsning ved jernbanerne. Sporvogne til fragttrafik

Generalkommandoen i Altona – 9de Armékorps distrikt – har udstedt en ordre, hvorefter skolernes elever skal organiseres som hjælpekommandoer til brug ved banerne m.m. Det hedder i ordren, at da banernes rullende materiel er stærkt optaget og der er mangel paa kul, er enhver modtager af en jernbanevogn forpligtet til snarest muligt at sørge for, at vognen bliver aflæsset. Staar vognen ud over den fastsatte frist, sker der en tvangsaflæsning paa modtagerens bekostning. For at denne kan finde sted straks, skal der saa vidt muligt i alle garnisoner oprettes aflæsningskommandoer. Der skal dog arbejdes hen til, at disse saa snart som muligt afløses af hjælpetjenstpligtige, af elever fra de højere skoler eller medlemmer af ungdomsværnene. Hvor der ingen garnison er, skal baneledelsen henvende sig til politiet, der saa maa sørge for en aflæsningskommando af skoleelever, hjælpetjenstpligtige eller lignende. Banegaarde, hvor dette heller ikke kan stilles, skal telegrafisk henvende sig til den nærmeste garnisonsby, hvor der sørges for, at der holdes en flyvende aflæs-kommando.

  

Faldne

Chr. Christiansen 2. fra Sønder Hostrup ved Felsted, reserve-løjtnant Jebsen fra Aabenraa og Hans Sønnichsen fra Kassø ved Jordkær er ifølge tabslisten faldne.

Chr. Friis og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Jens den 30. november er død paa et krigslazaret, næppe 22 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Peter Jørgensen fra Pøl paa Als er død af sine saar.

Slagter Jørgen Dau fra Augustenborg er falden paa Vestfronten den 2. dec. Hans tre smaa børn er nu forældreløse, da moderen døde for halvandet aar siden.

I tabslisten meddeles, at Hans Christensen fra Hagenbjerg paa Als, Jes Holm fra Nørre Hostrup og Peter Iversen fra Nybøl er faldne.

A. P. Sørensen og hustru i Rødding har modtaget budskab om, at deres søn Peter er død paa et feltlazaret.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Witt fra Nordborg, Hans Jacobsen fra Sottrupskov og Niels Prinds fra Haderslev opføres som haardt saarede.

Herman Thomsen fra Lert, der før har været opført som savnet, er saaret.

 

I fangenskab

Anton Callesen fra Gramby har skrevet hjem, at han er i fangenskab og har det godt.

Ifølge tabslisten er Hans Æbelø fra Alnor ved Graasten, Hans Hansen 7. fra Dyndved paa Als, Christian Jørgensen fra Lysabildskov paa Als, Viktor Petersen 2. fra Sønderborg, Hans Schmidt 5. fra Sebbelev paa Als og Hans Schmidt 5. fra Vollerup i fangenskab.

Hans Lorenzen fra Hygum er under kampene ved Somme bleven let saaret og kommen i fransk fangenskab.

 

Savnede

Nicolai Hansen 3. fra Sebbelev paa Als, Peter Jørgensen fra Rødding, Iver Lydiksen fra Lunding, Martin Martensen fra Rødekro og Hans Thomsen fra Gammel Haderslev er ifølge tabslisten savnede.

Jens Thomsen, søn af A. Thomsen i Kelstrupskov, der har deltaget i kampene paa Balkan savnes.

Ifølge tabslisten er Hans Hansen 1. fra Egen paa Als og Peter Hansen 2. fra Kettingskov savnede.

 

Andreas Fabricius fra Toftlund er bleven hjemsendt som uduelig til krigstjeneste.

11. december 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Tychsen fra Mommark paa Als er falden.

I marinens tabsliste meddeles, at matros August Petersen fra Stepping, maskinistmatros Broder Hansen fra Nordborg paa Als og Overmaskinist-Ekspektant Peter Petersen fra Aabenraa, der før har været opført som savnede, er døde.

Saarede

Ifølge den sidste prøjsiske tabsliste er Nis Suurballe fra Vandling haardt saaret.

Peter Dollerup, søn af Martin D. i Storlund ved Fol, er haardt saaret og ligger paa et lazaret i Frankrig.

I fangenskab

Peter Christensen fra Nybøl i Sundeved, en søn af købmand P. Christensen sammesteds er i fangenskab.

Andreas Clausen fra Ullerup er i fangenskab.

Daniel Otzen, søn af afdøde lærer Otzen i Haderslev er i fransk fangenskab. 

Christian Asmussen fra Mastrup ved Hellevad er i fangenskab.

Savnede

Som savnet opføres matros Andreas Christensen fra Uge.

 

7. december 1916 – Ribe Stiftstidende: smør i havnen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Smør i havnen

I Husum havn fandt en fisker ifølge Hejmdal forleden en sæk med 100 pund smør i en drittel. Adressen viste, at en smørforretning i Husum var afsenderen. Smørdritlen er sikkert bleven kastet ud af jernbanevognen for senere at blive afhentet. Det har sikkert ikke været meningen, at den skulde til havs.

 

Faldne

Thomas Andersen fra Augustenborg er falden i Rumænien, 20 aar gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste, at Christian Bau Jacobsen fra Haderslev er falden.

Barber Julius Auerbach fra Graasten, er død af lungebetændelse. En søn af den afdøde er i russisk fangenskab.

Gdr. Jørgen Hansen i Dybbøl er død paa et feltlazaret efter at være bleven haardt saaret den 28. oktober. Jørgen Hansen, som blev 35 aar gl., var fader til 4 børn.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Caspersen fra Rangstrup, Otto Stenger fra Vester-Gasse ved Skærbæk, gefreiter Andreas Festersen fra Bolderslev, vicefeldwebel Peter Feddersen fra Riisgaard ved Aabenraa og Christian Nicolajsen fra Oksbøl paa Als er let saarede, medens Gottlieb Hafertorn fra Gammelgaard ved Ketting opføres som haardt saaret.

 

I fangenskab

Tømrer Marius Riis fra Haderslev er i russisk fangenskab og har det godt.

Otto Aabling, yngste søn af enkefrue Aabling i Skærbæk, som i lange tider har været savnet, er sammen med flere nordslesvigere falden i russisk fangenskab og har det godt.

Ifølge den sidste prøjsiske tabsliste er Peter Christensen fra Fjelstrup i fangenskab.

  

Savnede

Jørgen Jørgensen fra Bolderslev er ifølge den sidste prøjsiske tabsliste savnet.

5. december 1916 – Ribe Stiftstidende: er fødevarerne knappe?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Er fødevarerne knappe?

Saaledes spørger ifølge Dannevirke en læser i Flensburger Norddeutsche Zeitung og forklarer: Kartofler er det ikke rigeligt med, og tillige er mange raadne. Det er derfor en fædrelandspligt allerede nu at begrænse forbruget, stille de gode fra og gemme dem til senere. Saa længe man har kaalrabi, skal disse koges sammen med kartofler(husmandskost). Naar vi tre gange ugentlig spiser den ret til middag og aften, saa vil vi kunne holde ud med brød og kartofler. Kød er der ogsaa nok af, naar man sparer paa det. Man skal ikke spise sig mæt, kun bruge det som tilsætning, ja det kan anvendes som pålæg til brød. Efter at kødet er kogt med t. eks. kaalrabi, kan man hakke det med løg, man koger mindre gode husholdningsæbler, blander det med smør, mel og salt til en grød, der kan bruges til at smøre paa brød, saa ingen behøver at spise tørt brød eller sulte. Man bør i tide forsyne sig rigelig med kaalrabi, før de fodres op. Saaledes er altsaa den nøjsomme flensborgers gode til os i de knappe tider.

Begrænsningen af post- og telegrafforbindelsen

Efter hvad Berliner Tageblatt meddeler, skal der ligesom i jernebanefærdslen indtræde en begrænsning i post- og telegrafforbindelsen. Paa mindre postkontorer vil ekspeditionslokalerne blive lukkede noget før, og brevene skal i store byer kun uddeles 3 gange daglig, i mellemstore kun 2 gange. Brevkasserne vil ikke blive tømt saa ofte, og brevforsendelsen med jernbanen ikke ske saa hyppigt. I store byer vil pakke- og pengeposten kun blive besørget én gang daglig. I telefon- og telegraftjenesten vil begrænsningen blive næppe saa omfattende. 

Saarede

Ewald Kruse, søn af murer Kruse i Sønderborg, er bleven haardt saaret i Rumænien. 

Hans Andersen fra Hajstrup er ifølge den sidste tabsliste let saaret, Jørgen Clausen fra Lundsgaardsmark paa Sundeved er let saaret.

I fangenskab

Gaardejer Hans Clausen i Ullerup har modtaget den efterretning, at hans ældste søn Andreas er i fransk fangenskab.

Jens Lund fra Vojens er i fransk fangenskab.

Gaardejer Thomas Thomsen i Tandsry er i russisk fangenskab.

Mathias Fisker i Stenderup ved Rødding er i russisk fangenskab.

I den sidste tabslisten meddeles, at underofficer Lorenz Johannsen fra Røllum, Jørgen Lyck fra Vester Sottrup  og Johann Thomsen fra Bolderslev er i fangenskab.

Savnede

En broder til Ewald Kruse har været savnet siden kampene ved Somme den 20. juli.

I den sidste tabsliste meddeles, at Jørgen Frost fra Asserballeskov, Andreas Bertelsen fra Vester Sottrup, Marius Petersen 2. fra Skrydstrup ved Vojens, gefreiter Karl Kersten fra Sønderborg, Klaus Rick fra Mjøls ved Rødekro og Otto Nolte fra Haderslev er savnede.

 

1. december 1916 – Ribe Stiftstidende: stærk svind undervejs

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Mange sønner med i felten

Bagermester Peter Jensen i Haderslev har 5 sønner og 2 svigersønner indkaldt. Sidste fredag blev der i Kegnæs kirke holdt sørgegudstjeneste over Christian Iversen fra Vestermark. Iversen var med ved den russiske grænse. Foruden ham er der syv brødre med i krigen.

 

Stærk svind undervejs

Fra Mellemals skrives til Flensborg Avis. Der klages almindelig over, at roerne som sendes bort pr. bane her fra Als, svinder for meget under transporten i Sønderborg. Saaledes lod en gaardejer en vognladning veje paa smaabanens vægt og atter ovre paa statsbanen, og den svandt 1800 pund af 10.000. Værre gik det med en vognladning kartofler til Guderup kommune. Der svandt over 4.000 pund. Men hvor kartoflerne var blevne af, forstod man paa forhaand, da man ved at aabne vognen i Guderup fandt en tom sæk og en, der var halvfyldt, som vedkommende har maattet rende fra.

 

Faldne

Rasmus Nielsen fra Kværs ved Graasten, Frederik Weitling fra Haderslev, Ludvig Hansen fra Maarbæk, Christian Petersen 2. fra Avnbøl og Christian Clausen fra Stepping er ifølge tabslisten faldne og Peter Wolff fra Viby paa Als død af sine saar.

Claus Rettmer i Augustenborg er den 17. august død paa et feltlazaret i Frankrig.

 

Saarede

Christen Hansen, søn af aftægtsmand Hansen i Østerby paa Kegnæs, er bleven saaret paa Vestfronten.

Som haardt saaret opføres i tabslisten Søren Johannsen fra Haderslev, Lorenz Petersen 2. fra Dybbøl, underofficer Hans Dueholm fra Styrtom ved Aabenraa og Christian Philipsen fra Rinkenæs.

Slagter Hamkens fra Gramby, der har faaet alle tæerne amputeret for koldbrand, er fra Rumænien kommen tilbage paa et lazaret i Tyskland.

 

I fangenskab

Jørgen Hansen fra Lillekobbel ved Gaasvig paa Kegnæs, er i russisk fangenskab.

Mathias Fogt, en søn af landmand F. i Vestermark paa Kegnæs, er i engelsk fangenskab.

Tømrer Marius Riis, søn af forarbejder R. i Haderslev, er i russisk fangenskab.

 

Savnede

Thomas Thomsen, søn af gaardejer Chr. Th. i Kabdrup ved Haderslev, har været savnet siden den 4. september.

Ifølge tabslisten er Georg Thuesen fra Halk, Lauritz Thomsen fra Hajstrup, Peter Christensen fra Bøjskovskov ved Graasten, Henrik Jessen fra Jordkær og Martin Petersen fra Bevtoft i Haderslev kreds savnede.

29. november 1916 – Ribe Stiftstidende: hjælp til trængende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Marconitelegrafist Frands Callsen,

Søn af kaptajn Callsen og hustru, senere gift Junggreen i Aabenraa, er død i Colombo paa Ceylon. Fr. Callsen var om bord paa et Hamborgsk skib, der ved krigens udbrud søgte ind til Colombo, og har saaledes været interneret i godt to år.

 

Hjælp til trængende

Paa Toftlund Mejeris generalforsamling i torsdags blev det vedtaget, at der herefter skal uddeles gratis mælk til trængende familier. De fleste landmænd i Møgeltønder sogn har til velfærdsforeningen gratis leveret et kvantum byg eller havre, som nu bliver malet og fordelt til sognets mindrebemidlede.

 

Faldne

Landmand Henrik Tølle i Skelle er falden, 41 aar gl.; han efterlader hustru og tre børn.

I tabslisten meddeles, at Hans Petersen fra Avnbøl er falden.

 

Saarede

Bagermester Andersens søn i Augustenborg er bleven haardt saaret i Rumænien.

Ifølge tabslisten er Peter Krogh fra Egen paa Als haardt saaret.

Gaardejer Chr. Schmidt i Sebbelev har faaet kort fra sin søn Hans, der ligger paa et lazaret i Frankrig.

 

I fangenskab

Ole Olesen, søn af skatteopkræver O. i Haderslev, befinder sig i fransk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Andreas Lund fra Hyrup i Haderslev kreds er i fangenskab.

Fra Otto Aabling af Skærbæk, som blev savnet i Galizien den 31. august, indløb i fredags meddelelse om, at han arbejder sammen med 20 andre fanger, deriblandt 13 nordslesvigere, i en stor skov ved Sarapul. Blandt nordslesvigerne er Hans Christiansen fra Toftlund og Nicolai Jensen fra Spandet.