Tag-arkiv: grænse

17. marts 1917 – H.P. Hanssen: “Stemningen er trods Tabene god”

H.P. Hanssen var en af de danske sønderjyders ledende mænd, og repræsenterede blandt andet som medlem af den tyske rigsdag mindretallet i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin d. 17. Marts 1917.

Under et Ophold hjemme i Nordslesvig i Anledning af P. Skaus Jordefærd har jeg haft Lejlighed til at drøfte Stillingen indgaaende med en Del af vore Tillidsmænd. Stemningen er trods Tabene god. Man ser Fremtiden tillidsfuldt i Møde.

En enkelt for Forholdene ret karakteristisk Episode skal jeg notere: I Jernbanen fra Vojens til Haderslev traf jeg Klokken godt 9 Aften sammen med et Par Hestehandlere. Den ene fortalte, at han endnu samme Aften skulde til Bryllup hos en Købmand i Haderslev. Da jeg udtalte min Forundring over, at Bryllupet blev holdt saa sent, fortalte han: „Brudgommen har flere Gange søgt om Tilladelse til at rejse til Danmark for at gifte sig. Ansøgningen er hver Gang bleven afslaaet. Hans Kæreste har ligeledes faaet Afslag paa flere Ansøgninger om at rejse til Haderslev for at holde Bryllup. Nu har han brugt Hjemmeraad. Forleden gik han „over Stien”, lod sig vie i Danmark, og i Aften har han smuglet sin Kone ind. Nu er hun tysk Statsborger og kan ikke udvises, og Brylluppet skal i Nat fejres med et lille Knald.” — Jeg fik i det hele det Indtryk, at „Stien” til Kongeriget nu bliver flittigt brugt.

Censuren har strøget store Afsnit af en Nekrolog, som jeg har skrevet om min afdøde Ven P. Skau og ligeledes det væsentligste af en Artikel om hans Jordefærd. Finansudvalget fortsatte i Dag sine Forhandlinger.

Krigsministeren gav en Oversigt over den militære Situation. Omvæltningerne i Rusland, udtalte han, vil lette Stillingen paa Østfronten. I Rumænien vil man næppe naa ud over Serethlinjen. Tilbagetoget i Vesten har længe været forberedt. Det strækker sig over en Bredde af indtil en Dagsmarch. Foran de nye Linjer er alt ødelagt. Tilbagetoget var nødvendigt, fordi de gamle Linjer var sønderskudte og ødelagte. Hindenburg-Programmets Udførelse er bleven forhalet af den strenge Vinter. Derfor er det af Betydning at vinde Tid. Hvis Fjenden nu vil angribe, er han velkommen. Der er truffet Forberedelse til at modtage ham. Et Angreb i Elsass-Lothringen er ikke udelukket. Mesopotamien er en underordnet Krigsskueplads. Afgørelsen vil falde i Evropa og ved Undervandskrigen. Bagdads Fald er værst for Tyrkiet. Der maa regnes med, at Palæstina ogsaa kan gaa tabt. — Ministeren var træt og nervøs. Han bestræbte sig for at sige saa lidt som muligt og undveg alle Spørgsmaal.

Fra alle Sider krævede man, at Militærmyndighederne nu omsider skulde opgive Hemmelighedskræmmeriet med Hensyn til Eksplosioner og Flyverangreb i Indlandet […]

(H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd. 1, Kbh. 1925, s. 281-2)

7. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Langs grænsen

Som tidligere omtalt blev al trafik ad landevje over grænsen spærret efter den 30. septbr. og henvist til banerne over Vamdrup-Vojens og Vedsted-Hvidding; der er dog gjort en undtagelse med landevejen over Frederikshøj, der holdes aaben indtil videre. Ved Hømlund er der i stedet for det hidtidige pigtraadshegn anbragt en bom over vejen, og denne er derefter gravet igennem bag bommen. Slusen over Gjelsaa lige nord for Gjelsbro er bleven spærret med pigtraad, og ved Foldingbro er broen over Foldingaa bleven spærret med pigtraad under broen, og pigtraad er ligeledes trukket langs aaens bred. Umiddelbart syd for Kjær mølles toldsted er der for nogle dage siden trukket 5 rækker pigtraad, der imidlertid siges at skulle tages bort igen i de nærmeste dage.

 

Faldne

 Enke Margrethe Schmidt, født Straadt, i Aabøl ved Toftlund har modtaget budskab om, at hendes søn Eilhardt er falden, 22 aar gl.

Christen Schmidt, søn af Hans J. Schmidt i Lebøl paa Als er falden, 23 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Jens Tychsen fra Broager, Søren Hansen fra 2. i Sommersted skov, Eilhardt Schmidt fra Spandet, Otto Hansen fra Bovrup, Mathias Dinsen fra Skodborg og Jørgen Schmidt fra Haderslev er faldne, at Niels Klindt fra Aabøl og Peter Jørgensen fra Hokkerup er døde af deres saar og at Johan Beck fra Bovrup er død.

 

Saarede

Seminarist Broder Boysen, søn af lærerenke B. i Haderslev, ligger paa lazaret i Charlottenburg.

I tabslisten meddeles, at Claus Wrang fra Stolbro, Christian Schmidt fra Røllum, Marius Kaufmann fra Sønderborg, Niels Bendix fra Lintrup, og Claus Høj fra Notmark er haardt saarede: at Martin Boss fra Haderslev er bleven saaret den 16. august 1915 og at Emil Kirste fra Haderslev er bleven saaret den 15. august 1915.

 

I fangenskab

Møllers enke i Bøgehoved paa Als har fra sin søn faaet meddelelse om, at han sammen med 10 andre nordslesvigere er i fransk fangenskab.

Landmand Johannes Degn fra Errigsted ved Haderslev er i fransk fangenskab.

 

Savnede

Savnede er: Chr. Colmorn fra Aabenraa, Chr. Fogt, søn af landmand Fogt i Vestermark, Peder Petersen. eneste søn af Petersens enke i Damkobbel og Jens Thomsen i Kongshoved.

I tabslisten meddeles, at Peter Detlefsen fra Tiset Mark og at Jens Hansen-Christensen fra Skodborg, er savnede.

 

Forfremmelse

Ingvert Dam, søn af gaardejer Dam i Kastrup ved Gram, er fra underofficer bleven forfremmet til vice-feldwebel.