17. marts 1915. Nordslesvigere i fransk fangenskab

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst indformeret om forholdene syd for grænsen

Sønderjylland og Krigen

Nordslesvigere i fransk Fangenskab

Slesvigere af dansk Oprindelse i fransk Fangenskab har af de franske Autoriteter faaet Tilladelse til at korre­spondere paa Dansk med deres Familie.

Breve paa Dansk til disse Fanger skal for Hurtighedens Skyld adresseres til Ministére de la guérre, Direction du contentieux, Paris, eller til M.Læs videre

16. marts 1915. Om bord på blokadebryderen: Det vrimler med franske jagere forude!

Nis Kock var besætningsmedlem på en blokadebryder, der skulle sejle våben og ammunition til de tyske tropper i Østafrika. Den 18. februar forlod de Wilhelmshafen og gennem den britiske blokade via Nordatlanten blev kursen sat mod syd.

Vejret blev lunere. Det skete nu saa pludseligt, at man næsten kunde mærke Forskel paa det fra Vagt til Vagt.Læs videre

16. marts 1915. Rationering. Faldne, sårede, tilfangetagne

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Sønderjylland og Krigen

Brøduddelingen indskrænkes, svin og kartofler tælles

Der er udgået bekendtgørelse om at brødkortene, som hidtil var udstedte for en uge, foreløbig skal gælde for 10 dage uden at brødmængden forøges. I går foretoges der en optælling af svin og kartofler i hele riget.Læs videre

15. marts 1915. Kresten Andresen: “Det er en skændsel uden ende.”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I marts 1915 lå han på Vestfronten ved Lassigny.

Dagbogen, 15. marts 1915.

I dag er det mandag, og den er blå i enhver henseende. Himlen er blå, og lærkerne synger, så det er en lyst. Artillerikampen har tiltaget i styrke. I nat skød de ganske forfærdeligt.Læs videre

15. marts 1915. “Faldne, saarede og fangne.”

Ribe Stiftstidende

 

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Faldne, saarede og fangne

Underofficer Peter Johnsen [sic!] af Daler-Østerby, Søn af N. Johansen dersteds, er den 26. Februar falden på den østlige Krigsskueplads, 24 Aar gammel.

Mads Lassen af Visby er falden paa den vestlige Krigsskueplads.Læs videre

14. marts 1915. “Med næsten lodrette master gik SMS Dresden ned.”

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der siden krigens udbrud har været jaget af engelske krigsskibe. Den 14. marts 1915 slap heldet op: Tre engelske krydsere beskyder Dresden, der ligger for anker i neutral havn på den chilenske ø Más a Tierra.

Skyd­ningen var paa sit højeste. Bump paa Bump fortalte mig, at Træfferne var talrige, og Granaterne, der eksploderede under Dæk, sendte Flammer og gule Røgskyer op gen­nem det splintrede Dæk.Læs videre

14. marts 1915. SMS Dresden: Englænderne kommer!

Christian Stöckler fra Rørkær var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib var undsluppet søslaget ved Falklandsøerne 8. december 1914. Siden da havde det skjult sig for englænderne. I februar 1915 stod Dresden ud igen – og i marts 1915 blev det opdaget af den engelske krydser HMS Kent. Flugten  blev indledt, men mangel på kul tvinger Dresden i land på en verdensberømt ø – Más a Tierra, hvor Robinson Crusoe engang havde levet.… Læs videre

13. marts 1915. Krigsfanger som landarbejdere

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for et være den danske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Krigsfanger som Landarbejdere

De sønderborgske Blade meddeler om Antagelsen af Krigsfanger til Landbrugsarbejde: “Der afgives kun Afdelinger paa mindst 10 Mand. Der maa sørges for passende Logis og Forplejning, baade til Fangerne og til Vagtmandskabet, endvidere maa der ydes fri Lægehjælp og Medicin, Tansportgodtgørelse og 50 Penning om Dagen til hver af Vagtmandskaberne, samt 2½ til 10 Penning for hver Arbejdstime ud over en 5 Timers Arbejdsdag.Læs videre

13. marts 1915. På lazarettet efter stormen

Paa Lasarettet, Marts 1915.

Et Døgn igennem havde Kanonerne drø­net; man anede, at der var „noget paa Færde“. Paa Lasarettet var der Uro blandt Personalet, man løb frem og tilbage, talte de ledige Senge og opstillede nye, Man ventede Tilgang.

Og lidt over Middag indtraf de første Saarede, stø­vede, sortsmudsede i Ansigtet, de fleste med den ene Arm i Bind, nogle med Hovedet tilbundet.Læs videre

12. marts 1915. “Alene i vor Kristentro ligger en Kraft til at bære alle Trængsler”

Jul på lazaret

L., den 12. Marts 1915.
Kære Venner!
Mange Tak for Gaven, som I sendte mig og som beredte mig Glæde. Jeg modtager saa mange Hilse­ner, Breve og Gaver fra mit kære Hjemland, og det gør saa inderligt godt at erfare, at man har saa mange Venner, der stadig tænker paa en. Jeg ved godt selv, at jeg stedse har været en Enspændernatur og egentlig aldrig har søgt nærmere Tilknytning til mine Omgi­velser, og dog ser jeg nu, at Vennerne er mange.Læs videre

12. marts 1915. Krigsfanger i Sønderjylland

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Krigsfanger til Landbrugsarbejde

Den haderslevske Kredslandboforening holdt Møde i Mandags Eftermiddags. Landråd Löw meddelte ifølge ‘Flensborg Avis’ nogle Oplysninger om Krigsfanger som Arbejdskraft. For de vordende Fangelejre ved Slavgaard, Gabøl, Bovlund, Toftlund og Ullemølle ville der kunne faas Fanger til Markarbejde.Læs videre

11. marts 1915. På soldaterkirkegården ved Moulin-sous-Touvent

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 11. Marts 1915. Atter i Skyttegraven ved Moulin. Det skiftede ofte med Regn og Solskinsvejr og undertiden lidt Nattefrost. Jeg havde lige faaet en Middagslur de to Timer, Friederich Budach havde staaet Vagt. Nu kogte han Kaffen, som vi skulde have til den Kage, jeg havde faaet hjemmefra Aftenen før.Læs videre

10. marts 1915. H.C. Brodersen fortsat på orlov

H.C. Brodersen fra Nordborg var med Füsilierregiment 86 ind i Belgien og Frankrig i august-september 1914. Siden slutningen af oktober 1914 har han været borte fra fronten, først på lazaret med gigt i benene og siden julen 1914 i hjemstavnen med lettere bevogtningsopgaver.

Aabenraa, den 10. Marts 1915.

Der er blevet dannet en „Zweites” Forstærkningsbataillon af Regiment 86, der har faaet anvist Aabenraa som Garnisonssted.Læs videre

9. marts 1915. Købmand Filskov i Møgeltønder rost af amtsforstanderen

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Købmanden, Kommunen og Sessionen

Købmand Filskov i Møgeltønder,

en ældre Broder til den i Gaar om­talte Journalist Filskov, oplevede for­leden at blive rosende omtalt af selve Amtsforstanderen. Det var ved et Møde, hvor Foranstaltninger i Anled­ning af Fødemiddels-Spørgsmaalet blev forhandlet.Læs videre

9. marts 1915. Krigsfanger i Sønderjylland på kultiveringsarbejder

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Krigsfanger i Nordslesvig

Store Kultiveringsarbejder

Det har gentagne Gange været om­talt, at Krigsfanger skal benyttes til om­fattende Kultiveringsarbejder i Nord­slesvig. Nu meddeles nærmere Op­lysninger om disse Planer og deres Gennemførelse.

De Andelsselskaber, der dannes til Arbejdets Udførelse, kommer til at ar­bejde under meget heldige Betingelser.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918