Kategoriarkiv: Sønderjyder

6. september 1914 – De faldne

Hans Peter Hansen (1887-1914) Svenstrup
Hans Peter Hansen (1887-1914) Svenstrup

Andersen, Chresten A. Hansen – Esternay, Frankrig.
Andersen, Søren – Esternay, Frankrig.
Boisen, Marius Hansen – Neuvy, Frankrig.
Breum, Johannes Robert – Esternay, Frankrig.
Brodersen, Hans August – Frankrig.
Christensen, Chresten – Esternay, Frankrig.
Christensen, Jens Peter – Frankrig.
Christensen, Wilhelm – Frankrig.
Christiansen, Ludwig – Chateau-Thierry, Frankrig.
Clausen, Ernst.
Clausen, Jørgen – Esternay, Frankrig.
Dame, Otto Johann Christian – Neuvy, Frankrig.
Damm, Peter Oluf – Courgivaux, Frankrig.
Dobran, Hugo Eduard Karl – Neuvy, Frankrig.
Grau, Kristen – Esternay, Frankrig.
Gregersen, Töge, Nancy, Frankrig.
Hansen, Andreas – Esternay, Marne, Frankrig.
Hansen, Hans Peter – Esternay, Frankrig.
Hansen, Heinrich – Esternay, Frankrig.
Hansen, Peter – Esternay, Frankrig.
Hansson, Niels – Marne, Frankrig.
Harder, Paul Friedrich Carl – Neuvy, Frankrig.
Hartmann, Franz Otto – Neuvy, Frankrig.
Hesselberg, Peter Hansen.
Hye, Michael – Marne, Frankrig.
Høppner, Jørgen Heinrich Nicolaj – Marne, Frankrig.
Jensen, Johann Wilhelm – Neuvy, Frankrig.
Jensen, Lorenz – Esternay, Frankrig.
Jensen, Peter – Neuvy, Frankrig.
Jessen, Carl Ferdinand – Frankrig.
Johannsen, Hans – Frankrig.
Juhl, Christian – Frankrig.
Juhl, Paul Petersen – Vestfronten.
Jørgensen, Peter – Esternay, Frankrig.
Krohn, Peter Wilhelm – Neuvy, Frankrig.
Lassen, Harald Eskild – Esterney-Neuvy, Frankrig.
Lorenzen, Hans – Esternay, Frankrig.
Lüthje, Johannes – Neuvy, Frankrig.
Matthiesen, Peter – Esternay, Frankrig.
Mathiesen, Rasmus – Marne, Frankrig.
Möller, Thomas Friedrich – Neuvy, Frankrig.
Nielsen, Nis Christian – Chef de la Ville, Aisne, Frankrig.
Nissen, Jens Mathiesen – Neuvy, Frankrig.
Pörschke, Friedrich Karl – Gent, Belgien.
Quisig, Franz Adolf – Esternay, Frankrig.
Rasmussen, Rasmus – Esternay, Frankrig.
Schmidt, Aage Jepsen – Neuvy, Frankrig.
Schwartz, Christian Peter – Neuvy, Frankrig.
Schönning, Peter Christian – Marne, Frankrig.
Thomsen, Hans Christian Adolf – Chef de la Ville, Aisne, Frankrig.
Tønder, Niels Nielsen – Neuvy, Frankrig.
Weiss, Nicolaus – Montceaux, Frankrig.

28. august 1914 – De faldne

Boysen, Peter – Waplisje, Ostpreussen.
Fredensborg, Nicolai Christian Jensen – Waplitz, Østprøjsen.
Hansen, Iwer – Nordsøen.
Johansen, Hans Jepsen – Waplitz, Rusland.
Jørgensen, Peter – Hohenstein, Østprøjsen.
Kremer, Wilhelm – Nordsøen.
Otte, Conrad Karl Josef – Helgoland.
Petersen, Hermann – Nordsøen.
Petersen, Martin – Hohenstein, Østprøjsen.
Stöckel – Helgoland, Nordsøen.
Zimmermann, Friedrich Carl Ferdinand (LIR84/10) – Hohenstein, Tannenberg

Hans Jepsen Johannsen (1892-1914)
Hans Jepsen Johannsen (1892-1914) Ulkebøl

26. august 1914 – De faldne

Clausen, Jens August – Bruxelles, Belgien.
Dannemann, Johann Hermann Albert – Overdevaert, Belgien
Gaul, Otto Emil – Campenhout, Belgien.
Friedrichsen, Hans Thomas – Hampenhoit.
Hammer, Peter Joachim Dietrich – Overdevaert, Belgien.
Hansen, Hans Heinrich – Campenhout, Belgien.
Hansen, Hans Peter – Overdevaert, Belgien.
Isaksen, Rasmus – Overdevaert, Belgien.
Jensen, Nis Peter – Overdevaert, Belgien.
Johannsen, Thomas – Overdevaert, Belgien.
Kragh, Peter Christian (RIR86/1) – Frankrig.
Pedersen, Johannes Theodor – Overdevaert, Belgien.
Schmidt, Hans – Campenhout, Belgien.
Skov, Peter Poulsen – Overdevaert, Belgien.
Thielsen, Hans – Belgien.

Peter Joachim Dietrich Hammer (1884-1914) Sønderborg
Peter Joachim Dietrich Hammer (1884-1914) Sønderborg

23. august 1914 – De faldne

Albers, Conrad – Mons, Belgien.
Andersen, Jørgen Lauritzen – Mons, Belgien.
Bertelsen, Jes Jessen – Mons, Belgien.
Brodersen, Karl Ludvig – Mons, Belgien.
Clausen, Thomas Jakob – Bouinnes, Frankrig.
Driver, Heinrich Theodor Martin Friedrich – Mons, Belgien.
Jacobsen, Jørgen Sønnichsen – Mons, Belgien.
Jessen, Jørgen – Mons, Belgien.
Jessen, Mads Peter – Mons, Belgien.
Jørgensen, Jens Peter – Mons, Belgien.
Krongaard, Peter Mathias – Mons, Belgien.
Mainka, Peter – Mons, Belgien.
Matzen, Jacob – Nimy, Belgien.
Petersen, Peter Christian – Mons, Belgien.
Ravnsgaard, Carl Christian – Nimy, Belgien.
Sievertsen, Christian Andreas – Mons, Belgien.
Skov, Jørgen – Mons, Belgien.
Thomsen, E.C. Heinrich – Belgien.
Timmermann, Louis Frederik Waldemar – Mons, Belgien.

Mindesten, Starup Kirkegård for Jørgen Skau
Mindesten, Starup Kirkegård for Jørgen Skau

 

20. august 1914 – De faldne

Den 17. august  marcherede den russiske Njemen-armé ind Østprøjsen fra øst. Det kom til kamp ved Stallupönen (Nesterov, Rusland), og de underlegne tyske styrker blev tvunget til at trække sig tilbage. Njemen-arméens fremmarch fortsatte, men arméen blev den 19. august angrebet af tyske styrker ved Gumbinnen. Slaget varede til den 20. og endte med, at tyskerne endnu en gang måtte vige.

Bleeg, Andreas (GG5/11) – Walterskehmen, Rusland.
Christensen, Christian – Gumbinnen, Østprøjsen.
Clausen, Christian – Rusland.
Desler, Asmus – Grünweitsch, Gumbinnen, Rusland.
Hansen, Hans Carl Heinrich Robert – Gumbinnen, Østprøjsen.
Hansen, Johannes Theodor – Gumbinnen, Østprøjsen.
Jessen, Knud Asmus – Frankrig.
Krogh, Jørgen Petersen – Østprøjsen.
Møller, Martin – Grünweitschen, Østprøjsen.
Weber, Franz Haven – Grünweitschen, Østprøjsen.

Johannes Theodor Hansen (1892-1914) Vollerup, Ulkebøl

18. August 1914 – De faldne

Blaschke, Anton Joseph – Tirlemont, Belgien.
Boldt, Hermann Albert – Moulin, Belgien.
Jørgensen, Jørgen – Graudenz, Tyskland.
Petersen, Nicolai Cornelius – Tirlemont, Belgien.
Rudolph, Niels – Tirlemont, Belgien.
Scharberth, Eduard Julius Karl – Oplinter, Belgien.
Thomsen, Carsten Peter – Oplinter, Belgien.
Zürmieden, Franz – Tirlemont, Belgien.
Østergaard, Anders Thomsen Henry Charles – Tirlemont, Belgien.

Niels Rudolph (1886-1914) Gråsten
Niels Rudolph (1886-1914) Gråsten

9. august 1914. Hejmdal: Gælder din livsforsikring også, når du er i krig?

Aabenraa-avisen Hejmdal beretter om nyheder fra hjemme- og udfront:

Livsforsikringer under Krigen

Mange af de indkaldte Soldater har tegnet Livsforsikringer. Men det er ikke uden videre sikkert, at Livsforsikringerne ogsaa gælder i Krigstid. Adskillige Selskaber kræver saaledes særlige Tillægspræmier, Krigspræmier, i den Tid, Krigen varer.

De Forsikrede eller, hvor de er indkaldte, deres Paarørende, bør derfor i disse Dage ikke forsømme at undersøge, hvilke forpligtigelser de har at opfylde, for at Forsikringspolicerne kan bevare deres fulde Gyldighed under Krigen.

Vi kender ikke i dette Øjeblik de enkelte  Selskabers Statutter og kan heller ikke skaffe dem vil Veje i denne Tid. For dem, der er forsikrede i Livdforsikringsselskabet Hafnia, hvis Statutter vi kender, gælder følgende Bestemmelser:

1, Forsikrede i Hafnia, som hører til Gruppen Litra A, maa, hvis de indkaldes til Krigstjeneste, betale en Tillægspræmie for Krigsrisiko. Denne tillægspræmie er fastsat til 1 procent af forsikringssummen for hvert Aar, Krigen varer. Den maa betales for det første Aar på Selskabets Kontor i Aabenraa inden Udgangen af August Maaned. Samtidig maa Policen indsendes til Kontoret, helst i indskrevet Brev, til Notering. Endelig maa der af denne Tillægspræmie betales en Stempelafgift af 5Pg. for hver 10 Mark. Naar dette er sket, bevarer Forsikringen ogsaa o Krigstid sin fulde Gyldighed til August 1915.

 […]

I Tilfælde af Forfremmelse til Underofficer eller Officer under Krigen, skal der betales en forhøjet Tillægspræmie i Løbet af en Maaned efter Forfremmelsen.

Vi raader indtrængende alle, som har Livsforiskringer, til hurtigst muligt at faa denne Sag i Orden. Livsforsikringsselskabernes Repræsentanter vil sikkert beredvillig give Oplysninger. Alle Spørgsmaal fra Forsikrede i Hafnia, besvares omgaande af Selskabets Kontor i Aabenraa.

Dagens Nyheder

Mange Sønner med i Krigen. Rigsdagsmand Jan Fegter (frisindet) har fem Sønner, den nylig valgte Rigsdagmand Arnold, Roborg endog seks Sønner med i Krigen.

Forsigtighed med Breve. Alle, som faar Breve fra Slægtninge eller Bekendte blandt de Indkaldte, gøres opmærksom paa, at de maa hemmeligholde Indholdet, for saa vidt det drejer sig om Troppebevægelser, Krigsplaner osv.

Russiske Spioner Skudt. Den kongelige Politipræsident i Breslau offentliggør under 2. August følgende: “Jeg bringer herved til offentlig Kendskab, at i Dag er 2 russiske Spioner bleven skudt.”

De tyske Værnepligtige i Danmark. De tyske Konsuler i Kongeriget opfordrer i kongeriske Blade de til den tyske Hærs og Flaades Reserver hørende Mandskaber, der opholder sig i Danmark, til at ufortøvet at rejse hjem til deres Troppeafdelinger.

Ensted Sogn, Lørdag. Mund- og Klovsygen. Mund- og Klovsygen optræder heldigvis meget mildt. Der er kun kommet et Par enkelte Tilfælde til i den senere Tid, og der er endnu ikke forekommen et eneste Tilfælde, hvor et dyr er død af Sygen, idet mindste ikke her i Sognet og i Nabobyerne. Mælkeydelsen aftager noget, mens Sygdommen staar på, men dog langtfra saa meget, som man havde ventet, og Kvæget er godt ved huld. At Sygdommen forløber saa mildt er meget heldigt i denne Tid, hvor vi paa Grund af Krigen, der har unddraget Landbruget saa megen Arbejdskraft, har Vanskeligheder nok af anden Art at kæmpe med.

Lysabild, Lørdag. Landsdagsmand Nis Nissen, der har aftjent sin Værnepligt som Dragon i Diedenhofen, er i disse Dage afrejst til Rendsborg, hvor han havde faaet Ordre til at stille sig.