Kategoriarkiv: Sønderjyder

28. maj 1915 – Nicolai Clausen: “saadan en Äsel”

Nicolai Clausen, der stammede fra Als, havde siden krigsudbruddet gjort tjeneste ved Füsilier-Regiment Nr. 86. I slutningen af maj var han netop vendt tilbage til regimentet efter en tre ugers orlov.

Moulin den 28. Mai 1915

Kjære Foreldere!
Imorges Kl. 4 kom vi i Arbeidreserve, vi blive her i 10 Dage, saar komme vi i Sköttegraven igjen i 10 Dage. Disse 5 Dage jeg laa i Sköttegraven, var alt rolig, vi havde ikke en Saaret, en Dag talte vi med Franskmendene, der var ogsaar en af vores Officere, der gik halveien der over og bÿtede Bladene om, der var nemlig en der over, som ogsaar kom med et Blad i Haanden, paa den anden Dag Talte vi ligeledes med Dem, men saar blev det Forbut.

Her i Reserve har vi meget at Bestille, vi Arbeide nemlig fra om Midagen Kl. 2 til 7. Aftenen og igjen fra Kl. 10. til 2½ om Natten, om Formidagen har vi ogsaar et par Time, det er vores Arbeide om Dagen.

Nu har Italien jo ogsaar Krieg med os og har haft i et par Dage, men haabelig blive det ved og skride Fremmad i Osten, Mackensen har jo brudt igjennem, igjen, og har taget mange Tilfange. Jeg har idag kjöbt nogle Kort her fra Einen, som jeg ligeledes sende hjem. Nÿt hve jeg ellers ikke noget af, jeg har det godt og er Rask Sund, haabe ogsaar det samme om I kjære der hjemme.

Slutte med mange hjertelige Hilsene fra Eders Són
Nicolai

Den Asmusen fra Obening som reiste samme med mig, kom ikke igjen, han er gaaet over Grensen. Det er ærgeligt saadan noget, for nu komme der ingen mere paa Orlov blodt for saadan en Äsel.

(Nicolai Clausens breve befinder sig på Sønderborg Slot)

27. maj 1915 – Friedrich Nissen: Skydelystne russiske officerer

Friedrich Nissen, Sønderborg (Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot)
Friedrich Nissen, Sønderborg (Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg blev indkaldt til hæren ved krigens udbrud og deltog i de første måneder i kampene på vestfronten. Her blev han såret, og efter et lazaret ophold kom han i november 1914 til Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, som lå på østfronten. I sin dagbog noterede han om de sidste dage af maj:

“Vi forandrede vor Stilling flere Gange, altid til venstre. Paa et Sted laa vi Russerne paa 200 Meter over, det var dog ikke uheldigt, vi havde sluttet Borgfred, d.v.s. vi havde afgjort ikke at skyde paa hinanden, naar vi ogsaa viste os i Mandshøjde. Russerne har det nu saa, naar der kommer Offizerer saa skal de skyde, derfor havde vi afgjort, at de skulde give os Tegn med et rød Klæde, naar der kom Offiz. – saa skulde vi ikke vise os – Soldaterne selv vilde skyde over os hen, men det var muligt, at en af Offiz. greb et Gewær saa Faren ikke var helt udelukket.
Vi laa ved Kanten af en demolered Landsby, gennem den gik vore Løbegrave. Russerne vilde og saa her som andensted før handle med os, de vilde købe […] Cognac eller Snaps for Penge, eller Tee og Zucker. Jeg kunde nok forstaa, at de ikke var meget optaget for krigen. De ytrede, at det var dem lige meget om Rusland sejrede eller ej. De viste ej heller hvorledes det egentlig stod til med Kampen, de hørte kun om russ. Sejre, men havde ingen været med til endnu. I den Stilling laa vi kun 2 Dage, saa skulde vi igen videre til højre.”

(Dagbog, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

26. maj 1915 – “der tales ligesaa meget dansk som tysk”

Peter Jepsen skriver hjem fra Dixmude i Belgien

“Rille v. Dixmude 26/5 15

Mine Kære!
Det er saa længe siden vi har udvekslet nogle Tanker, at jeg nu, da jeg lige er ved at skrive, ogsaa vil sende Eder et par Linier.

Jeg kom jo halvsyg afsted fra Sønderborg igen, var dog saa heldig at komme til mit gamle Kompagni igen, som har en forholdsvis rolig Stilling ½ Mil syd for Dixmude. Strabadser har vi ingen af, Kosten er god og tilstrækkelig, saa vi i Grunden har det helt godt. Opholdet i den friske Luft har gjort mig godt, saa jeg er nogenlunde rask igen.

Mellem os og Fjenden (2 km) er der et Engstrøg, som delvis staar under Vand, saa vi altsaa næsten kun er udsat for Artillerieild. Vi holder os dog godt skjult, saa det er ikke saa slemt hermed. Faren vænner man sig til. Man maa jo finde sig i det uundgaaelige. Halvdelen af Kamerater er fra Nordslesvig, saa der tales ligesaa meget dansk som tysk. Det er straks hjemligt, og saa faar jeg daglig Brev fra min Anna og skriver dagligt igen. En lille Beretning faar jeg dagligt om den Lille, hjemmefra skrive de ogsaa flittigt, saa jeg staar i stadig Forbindelse med dem hjemme.

For at glemme det Skrækkelige rundt omkring én, læser jeg meget, baade Romaner og andet, f. Eks. f. T. Musikhistorie. Saa kan jeg jo glemme alt andet.

Man maa jo her være fattet paa alting, ogsaa paa det værste. Men Haabet slipper man jo da ikke, at man maa se sine Kære igen i bedre Tider. Med dette Ønske hilser jeg Eder særligt ogsaa Tante, hjerteligst.

Eders Peter,

I bedes ogsaa hilse Hansens, og Linde i Branderup”

(Feltpostbrev i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

25. maj 1915 – Et eftermæle fra felten

Flensborg Avis bragte følgende nekrolog den 10. juni 1915:

"Her kan I see nogle Nordslesviger ved Jens Madsens Grav kort efter Jordfæstelsen af Kisten er der ikke noget at see da den står under  i Graven.  Med det første kommer der Kort med den tildækkede Grav med Kors paa." (Dan Obling)
“Her kan I see nogle Nordslesviger ved Jens Madsens Grav kort efter Jordfæstelsen af Kisten er der ikke noget at see da den står under i Graven. Med det første kommer der Kort med den tildækkede Grav med Kors paa.” (Dan Obling)

“Et Eftermæle fra Felten.

Redaktionen har modtaget følgende Feltbrev: Igen er en god Nordslesviger falden som Offer for Krigen.

Vi ligger en Del Nordslesvigere ved et Sanitetskompagni i Frankrig, i en Egn, hvor der kæmpes Haardt og blodigt. Som sædvanlig var vi Natten fra 25. til 26. Maj ude i Skyttegravene for at hente saarede. Jens Matzen fra Nørgaard ved Løgumkloster blev i en sammenskudt Løbegrav ramt af en Kugle og var død paa Stedet.

Vi mister i Jens Matzen en god Ven og tro Kammerat. Paa Grund af hans ligefremme muntre Væsen var han afholdt af alle. Vor kære Ven ligger nu begravet blandt hundrede Soldater, der delte samme Skæbne som han. Han ligger langt, langt borte fra Hjemmet, som han havde saa kært og stadig omtalte med Varme.

Vi, der har lært den afdøde at skatte og kende under Krigen, veed, hvilket Haardt Tab det maa være for hans Kone og Børn; vi beder dem være forvissede om vor hjertelige Deltagelse i deres store Sorg.

En Kammerat”

Syv dage forinden, den. 3. juni 1915, bragte samme avis følgende:

Falden. I Tirsdags modtog Gaardejer Jens Matzens hustru i Nørre Løgum den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand var falden i Frankrig den 28. Maj. Han efterlader sig Enke og tre Børn, hvoraf det ældste blev konfirmeret til Paaske.

Med Gaardejer Jens Matzen er en af Sognets yngre bedste Mænd gaaet bort. Han var ikke alene en dygtig Landmand, men ogsaa en sjælden retskaffen og hæderlig Karakter. Matzen var altid ved frisk Mod, glædede sig ved Livet og saa alting fra den lyse Side. Derfor har han ogsaa forstaaet i de faet Aar, han har boet her i Byen, at forskaffe sig mange Venner. Han var tillige en oprigtig, troende Kristen. Dagen før Matzen faldt, skrev han til Forfatteren af disse Linjer, at han stod paa en farlig Post, men han trøstede sig med, at han stod i en højeres Haand, og at han ogsaa her i Troen paa sin Frelser maatte klamre sig til det Haab, at han histoppe ogsaa holder alle Traade i sin stærke Haand og vil vende alt til det bedste; skulde han lade sit Liv, saa troede han fuldt og fast paa at samles igen med sine kære, hvor al Krig var forbi. Jens Matzen vil blive Haardt savnet baade af sine nærmeste, for hvem han var en god Søn, Mand og Fader, og af sine mange Venner. Fred være med hans Minde!

A. N”

 

24. maj 1915 – Iver Henningsen: “á la russisk svineri”

Iver Henningsen fra Haderslev kom til østfronten i februar 1915, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Efter nogle fredelige uge i området bag fronten nær byen Kalvarija satte hans division sig midt i maj pludselig i march mod nord.

Kloster i Rossienie tegnet af Iver Henningsen 30. maj 1915 (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)
Kloster i Rossienie tegnet af Iver Henningsen 30. maj 1915 (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

Brev 24. maj

Byen her, Rossienie (siger nogen den hedder), er næsten helt forladt, kun i den fattige jødedel er der endnu folk og militæret regerer overalt, hvor vi kan få plads. Byen er delt i to dele: rig og fattig. Den første del er med stenhuse, nogenlunde gader med petroleumsbelysning. Den anden træhuse á la russisk svineri. Byen tæller 10.000 indbyggere og har som sædvanlig 4-5 kirker, synagoger, bedekapeller, som jeg næste gang giver en beskrivelse af. Jeg vil se, dersom vi bliver her, at komme op i byen. Vi ligger i udkanten, men feldwebelen må først tillade det.

I dag tredje pinsedag, morgen, er det morderlig varmt og lader til at holde sig. Det er rolig ved fronten i dag, men hvor længe ved vi jo ikke. Vi har indkvarteret os hos en enke, 14 mand i en stue. De forstår ikke et kvæk af, hvad vi siger, og bogen [palør, red.] gør god nytte. Hun har to børn, manden er falden i Rusland.

Når jeg har været i byen skal jeg skrive, om der er nogle seværdigheder. Nu må I være tilfreds for denne gang.

(Fra Sanitetssoldat på østfronten. Haderslev vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger 1915)

24. maj 1915 – Jeppe Østergård: “… alle danske mænd”

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86 på Vestfronten. I begyndelsen af maj fik han sin første orlov, men i slutningen af måneden var han tilbage i skyttegravene i Frankrig.

Den 24.  Maj 1915.

Det er altså Pinse, og naturen fejrer denne fest, som det sig bør, alt står i sit fagreste, solen skinner fra en skyfri himmel, og vinden rører lidt på sig for ikke at gøre varm en alt for trykkende. Igår var vi til gudstjeneste. Prædikanten talte om, at det tyske folk stod som de kristne Langfredag på Golgata, om givet af fjender, men de ventede deres pinsemorgen. Den dag, da tyskerne vendte sejrrige hjem, vilde fjenden sige, at Gud havde gjort store ting imod dem.

Idag er jeg på vagt. Alle de, der har været på orlov, må lide denne tur. På en måde er det jo ganske naturligt, at vi, der har haft frihed, tager vagten i Pinsen, men på den anden side er det ikke så behageligt for os, som det går ud over. Det er alle danske mænd, for det er kun dem, der har haft fri — ja, to tyskere er der med, m en det er uden frihed forud. Der gives nu ingen orlov mere, så det var heldigt, jeg fik den denne gang. Det er Italien, der volder det, og der siges, at hvis det holder sig rolig, kan vi atter faa fri, men det kommer jo sikkert med. Jeg kunde vist godt have blevet en dag eller to længere hjemme, for det bliver nok ikke tag et saa nøje, blot det passer med ind- og udmeldingen paa papiret. De fleste havde næsten ikke ventet at se mig hernede igen, men endnu har jeg ikke fortrudt det.

(Fra Marius C. Skar (udg.): To Faldne Brødre. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig, 1931, s. 97-98)

23. maj 1915 – Friedrich Nissen: Det dejligste pinsevejr

Friedrich Nissen, Sønderborg (Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot)
Friedrich Nissen, Sønderborg (Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg blev indkaldt til hæren ved krigens udbrud og deltog i kampene på vestfronten. Her blev han såret, og efter et lazaret ophold kom han i november 1914 til Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, som lå på østfronten. I sin dagbog noterede han om sin pinse:

Pinsemorgen den. 23.5.15 Kl. 8, det dejligste Pinsevejr – for at gøre festen ret højtidelig havde vi kl. 3 tændt et hus, som stod i lys Lue. Vi gaar, Joh. Nissen fra Flensborg og jeg, gennem løbegraven hen til godset Kascerowy for der at føle os lidt ude af krigszonen. Der var der i haven ganske dejligt, fuglene sang saa sødt og frugttræerne blomstrede så dejligt. Derved en godtgørende fred og ro i haven. Vi vandrede omkring i haven et par timer for så at vende tilbage til vor plads i skyttegraven og for at drikke vor morgenkaffe (dvs ikke som sidste år i Sandbjerg Høsthave). Dagen forløb rolig.

(Dagbog, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

 

20. maj 1915 – Flensborg Avis: Faldne, sårede og tilfangtagne

I fransk Fangenskab.
I den sidste Tabsliste oplyses, at Jens Friedrichsen af Sønderborg er i fransk Fangenskab; han stod hidtil opført som savnet.

Saaret. (S. G.)
Lærer Lindloff af Spandet er ved en Haandgranat bleven saaret i Overarmen og paa Hovedet.

Haardt ramt.
Handelsmand Flintholms Familie i Bollerslev er bleven Haardt hjemsøgt af Krigen, idet to af Sønnerne i en Alder af 22 og 20 Aar er faldne paa den vestlige Krigsskueplads i Løbet af i Uger. Og en tredje Søn paa 18 Aar er ifølge „Apenrader Tageblatt” bleven vanvittig over Tabet af de to Brødre og har maattet bringes til Sindssygeanstalten i Slesvig.

Faldne mod Vest.
Bagermester Bundesen og Hustru i Toftlund modtog i Gaar den sørgelige Efterretning, at deres Søn Asmus er falden den 5. Maj ved Ypern. Han indkaldtes i Efteraaret som Rekrut. Samme Dag underrettedes Gaardejer Terkild Jørgensen og Hustru i Rømet om, at deres anden Søn er falden i Frankrig; den tredje og sidste er Haardt saaret. Forældrene er helt utrøstelige.

Falden.
Lavst P. Lausten af Østerby er falden den 6. April, 21 Aar gammel. Der er Sørgegudstjeneste anden Pinsedags Eftermiddag i Daler Kirke.

Død i Krigen.
Hjulmager Christian Hansen af Smøl er falden. Han efterlader Enke og tre Børn.

18. maj 1915 – Iver Henningsen: “frikadeller med tomatsauce og jernkartofler”

Iver Henningsen fra Haderslev kom til østfronten i februar 1915, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Efter nogle fredelige uge i området bag fronten nær byen Kalvarija satte hans division sig midt i maj pludselig i march mod nord.

Brev 18. maj 1915,  Godset Wiszpinie

Min søde Basse og alle derhjemme,
videre og videre går det, dog altid med held, men også store ofre koster det. Det var så fredag, alt skulle stå krigsfærdig. Vi ved jo hvad denne ordre betyder, og om natten gik det så også for sig, nu skulle han have frikadeller med tomatsauce og jernkartofler. En lang og anstrengende march. 4. korporalskab (mit) holdt sig tapper, kun én slap som i går fuldstændig blev sendt hjem som ubrugbar.

Det gik til Wylkowytszki. Byen har lidt svært, siden vi for fire uger var her. Vi fandt dog plads hos en gammel jøde. Byen blev stadig beskudt. Enkelte tilfælde af sårede kan jo ikke undgås. Her var så overfyldt, at hestene stod i stuerne sammen med deres ryttere. Gaderne fulde af kanoner, træn, bagage, autoer osv. Et krigsbillede så storslået, at det ikke kan lade sig beskrive. Kolonne efter kolonne kom og marcherede af. Alt vidste sin plads, alt i orden. Et storartet maskineri, som funktionerer på en prik. […]

Vi var imidlertid svingede af til venstre til et gods, Wiszpinie, og opslog vore telte. Foreløbig havde vi jo ikke noget at gøre, og fik nådig lov til at gå lidt frem for at se slagets gang. Nu gik ballonen. Artilleriet, kaldet “Russenschrek”, var i stilling, og sendte sine hilsener på kryds over skovene til fjenden, som svarede tapper igen, men skød alt for højt. Ofte gik granater og shrapnel hen over os. Nu begyndte hele koncerten med infanteri og maskingeværer. Flyverne gjorde deres til underholdningen. Entreen var jo fri, og dog kunne en sådan koncert ikke være dyr nok i entré. Men blod og sejr er entreen, det er jo en kontant forretning, vi er i.  […]

Klokken var nu mellem 6-7 aften. Fremad mod fronten. På vejen kom os byttet i møde: 4000 russere, 24 kanoner, 12 maskinskyts og en uendelig række bagage. Således handler den tyske Mikkel. Men også vi havde fået svære huller og mange, mange, unge og ældre måtte bide i græsset og så ikke den smukke solopgang over en uoversigtlig slagmark: nedskudte gårde, møller og huse, sammenbrækkede kanoner, vogne, døde heste og mennesker. Et grufuld billede, men vi kender det nu.

(Fra Sanitetssoldat på østfronten. Haderslev vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger 1915)

17. maj 1915 – Kresten Andresen: “Jeg ligger her og fantaserer”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I begyndelsen af maj faldt han på en patrulje og slog det ene ben så slemt, at lægerne troede han havde brækket det. Han blev derfor bragt bagud til lazaret i Noyon.

Noyon den 17. maj 1915

Kære for ældre!
Jeg forstår ikke, at jeg ikke får nogen brevpost. I al den tid har jeg kun fået et eneste brev hjemmefra. Derimod har jeg fået en del pakker, en med smør, en med pølse og en med bøger, og dem siger jeg mange tak for.

Jeg ligger her og fantaserer mig en hel del til rette, og er det ikke godt for andet, så er det uhyre godt som tidsfordriv. Alt drejer sig om, når nu først krigen er til ende, og hvad jeg så skal tage fat på. Sprogforeningens bibliotek ramler vel sammen, og jeg tror ikke, det er bedre værd. Folkeoplysningen vil få samme præg, som den nu har i Danmark. Men ungdomsarbejdet vil tage fart. Det er min bestemte tro, at der gennem det kan nås store resultater – så blæse med afholdsforeninger og antikortenspilforeninger, for det kommer ganske af sig selv, det skal blot have sin rolige udvikling. Jeg passer bedst ind i ungdomsarbejde og folkeoplysningen, om det er på højskole, eller gennem dagblade, eller frit ud over landet, det er det samme; arbejdet er det samme; kun skal der overalt være system i det. […] Tyve ungdomsforeninger, der slutter sig sammen, er en arbejdsmark bedre end noget stort bol. Når man kunde vinde sig en sådan kreds, hvor man år efter år kunde hjælpe med råd og dåd, holde foredrag og foredragsrækker; hjælpe med dilettantkomedie o.s.v., o.s.v. Ja, kunde man det, så vilde det være det største og bedste arbejde og tillige det frieste og mest personlige.

Når blot krigen var til ende, og når der så kunde komme en lille „arret” dumpende på et par tusinde, så vilde jeg bygge mig et lille bitte hus et centralt sted, og derfra vilde jeg så flyve ud. I synes vel, det hele lyder så fantastisk, og på en måde er det også fantasi, men fantasi, som er let at føre ud i virkeligheden. Jeg har en stærk tro på, at alt, hvad der er godt og værdifuldt, det vil bestå; og er der ikke kun luft og vind i mig, så vil jeg nok ad den vej komme gennem verden; i modsat fald har jeg ikke fortjent bedre, og så kan der på min gravsten komme til at stå: „Han duede ikke”.

Nu får vi se, når jeg kommer hjem, hvad det så kan blive til det hele; men I skal se, at det hele skal nok komme i orden, om det så er det med det lille hus, som ikke skal være stort større end moster Dortheas hønsehus, men meget romantisk både ud og indvendigt.

Jeres hengivne søn
Kresten
Skriv snart!xlviii

Fra Claus Bundgård Christensen: KrestKrestens breveens breve og dagbøger (2012). Fås i boghandelen

17. maj 1915 – Flensborg Avis: Døde, sårede, tilfangetagne og dekorerede

Krigen.
(Dv.) En ung Mand ved Navn Hüneberg af Haderslev, som har deltaget i Krigen fra Begyndelsen af, er i Torsdags kommen hjem fra den vestlige Krigsskueplads paa Orlov. Desværre medbragte han det sørgelige Budskab til Førstelærer Jessen, at dennes Søn, stud. phil. Walter Jessen
er falden. Et Par Timer før han faldt, havde den unge Mand talt med Hüneberg, som fortalte, at han drog hjem paa Orlov, og han havde da bedt Hüneberg om, mindst anende, hvor nær han stod Døden, at bringe hans paarørende en Hilsen fra ham.
— (S. G.) Købmand Chr. Adolphsen fra Sønderbroen i Haderslev, der er kommen Haardt saaret hjem fra Felten, har i disse Dage faaet overrakt Jernkorset. Adolphsen ligger for Tiden med et alvorligt Benskud paa et Lazaret i Flensborg.
— Krigsfrivillig Ir. Matthiesen, Søn af Arbejdsmand Matthiesen paa Storegade i Haderslev, savnes.

Falden.
Ifølge den sidste Tabsliste er Reservist Peter Hansen af Bredebro, der stod ved 86. Fusilerregiment, falden den 27. Marts.

For anden Gang Saaret.
I den nyeste Tabsliste oplyses, at Andreas Petersen af Gaardeby igen er bleven saaret og denne Gang Haardt
.

Haardt saaret.
(S. Z.) Arbejdsmand Karl Dorows Hustru i Egeskov (Broager Sogn) har modtaget Efterretning om, at hendes Mand, der stod ved 86. Reserveregiment, var bleven Haardt saaret af en Granatsplint og bleven bragt til et Lazaret i Frankfurt ved Main.

Udmærkelse.
Røde Kors-Medaillen af tredje Klasse er bleven tildelt Dr. Andr. Nissen, en Søn af Raadmand Nissen i Sønderborg. Dr. Nissen opholder sig ifølge „Sonderburger Zeitung” for Tiden som frivillig Sygeplejer i den franske Afdeling af Krigslazarettet i Guise.

I russisk Fangenskab. (S. Z.)
Nu har Overrealskolerektor Brunn og Hustru i Sønderborg modtaget et Brev fra Warschau, fra deres Søn, Løjtnant Frits Brunn, der sendtes som Parlamentær til Russerne. Heri stadfæstes det, at han virkelig holdes tilbage som Fange.

Atter saaret.
Frederik Duus af Aabenraa er efter den sidste Tabsliste atter bleven saaret den 4. Maj.

Haardt Saaret
blev ifølge den 224. Tabsliste Underofficer i Reserven Karl Meier af Bojens under Kampene fra 17. til 27. April. Han stod ved 85. Infanteriregiments 9. Kompagni.