Kategoriarkiv: Sønderjyder

13. februar 1915. Hjemmefronten: Forbud mod handel med fastelavnsboller!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Dagens Nyheder.

Nye danske Udførselsforbud. Det danske Justitsministerium har indtil videre forbudt enhver Udførsel af raa Hamp og raa Jute samt Tovværk og Garn, forarbejdet heraf, samt af Termometre og Haandsprøjter til medicinsk brug. Endvidere forbydes enhver Udførsel af Kartofler.

Fra Provinsen.

Fastelavnsbrød. Landraaden i Sønderborg bekendtgør, at det er forbudt at drive Huserehandel med Fastelavnsboller og Rugtvebakker, baade i Byen og paa Landet. De Bagere, der driver denne Handel, vil muligvis blive lukkede.

Havre. Hesteejere, som ikke har Havre nok til deres Heste til næste Høst (2½ Pund daglig, altsaa i det højeste 600 Pund til hver Hest), kan hos Kommuneforstanderen faa et Tilladelsesbevis til at købe det manglende.

Feltposten. Feltpostbreve til en Vægt over 250 Gram til 500 Gram er indtil videre tilladt. Frankeringen koster 20 Pg.

De 225  Gram Mel daglig. Angaaende Reguleringen af Melforbruget skriver “Nordd.Allg. Zeitung” bl.a.: Ifølge Beslutningen af Rigsfordelingsstedet maa Kommuneforbundene ikke fordele mere end 225 Gram pro Person daglig til den forsørgelsesberettigede Befolkning, hvilket sammen med den Tilsvarende Mængde Kartoffeltilsætning svarer til 2 Kilogram Brød om Ugen. Ved “forsørgelsesberettigede Personer” forstaaes den samlede Civilbefolkning med Fradrag af den Del af Landbefolkningen, som ved Forbundsraadsforordningen af 25. Januar fik Tilladelse til at beholde bestemte Mængder Brødkorn eller Mel af de Forraad, der blev beslaglagt hos dem. Troppedele, der ikke faar Forplejning gennem Militærforvaltningen, kan regnes til Befolkningen. De 225 Gram Mel daglig skal baade slaa til Brød og til Brug ved Kogning.

13. februar 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, fangne, sårede, savnede

Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.

Det bekræftes ifølge “Tond.Zeit”, at Seminarielærer Walter Hauschildt fra Tønder er falden den 29. Januar om Morgenen i russisk Polen. Han var 32 Aar gammel og havde kun været rigelig en Uge ved Fronten. Det var ved den i Telegrammerne saa hyppigt omtalte By Borzimow, han laa. Han blev her i en Skyttegrav ramt af en Kugle i Hovedet og var død paa Stedet. Nu ligger han begravet i Enkeltgrav paa Kirkegaarden ved Siden af Møllen i Sokolov.

Krigsfrivillig Aug. Muuss, Søn af Pastor Muuss i Flensborg er den 6. Februar om Eftermiddagen bleven haardt saaret i en Skyttegrav paa den vestlige Krigsskueplads ved et Skud i Leveren og er død paa Lasarettet et Døgn senere. Han var 20 Aar gammel og havde ved Krigens Udbrud taget Afgangseksamen fra en Latinskole for at melde sig som Frivillig.

Mange paa Lasaret.

Ungkarl Martin Schmidt fra Øster Lindet, som deltog i Krigen mod Vest, men blev haardt saaret, er kommen hjem paa Orlov. Han har ligget paa et Lasaret i Gotha, hvor det venstre Ben er blevet amputeret, og har nu faaet et kunstigt Ben.

Gaardejer Karl Haugaard (Lauenborg), som ligeledes har deltaget i Krigen mod Vest, ligger paa et Lasaret i Sydtyskland og er bleven opereret for Blindtarmsbetændelse; han er dog nu i Bedring.

Gaardejer P. Frank fra Røjbøl ligger paa et Rekreationshjem i Baden, efter at han har været syg af Lungebetændelse.

Gaardejer Bennetzen, Røjbøl, der som Landeværnsmand deltog i Krigen mod Øst, opholder sig ifølge “Fl.Av.” paa et Lasaret i Brundvig; han er syg af Lungebetændelse og Brysthindebetændelse.

Ungkarl Emil Mygin, Øster Lindet, som er i fransk Fangenskab, meddeler, at han er kommen til Tunis og lige har overstaaet en haard Sygdom, Tyfus, men nu er i Bedring.

Smedemester J. Ravn, Øster Lindet, der som Landeværnsmand har deltaget i Kampene i Flandern, ligger nu syg og saaret paa et Lasaret i Bielefeld; han er dog nu i Bedring.

I Japansk Fangenskab.

En Søn af Tobaksfabrikant Offersen i Aabenraa, C. Offersen, der var med i Tsingtau, har ifølge “Fl.Av.” siden i November været i japansk Fangenskab (i Oita). Han har været let saaret, men er for længe siden helbredet igen.

En Søn af tidligere Postbud Priess i Nordborg er for Tiden i japansk Fangenskab, hvor han har det godt. Den unge Priess var ansat ved Postvæsenet i Tsingtau.

Paa Lasaret i Polen.

Dyrlæge Dau i Hagenbjerg har nu faaet Underretning om, at hans Søn ligger syg af Tyfus paa et Lasaret i Polen.

Savnet.

Lærer Jacob Jørgensen fra Heds ved Tinglev savnes siden 20. September. Han er nævnte Dag kommen bort fra sin Afdeling paa Vejen mellem Vassens og Autréches.

Faldne. Krigen har atter krævet et Offer fra Aabenraa By. Købmand Richard Andresen, der var med ved Fronten i retning af Warschau, er falden den 2. Februar, ramt af et Skud i Ryggen. Dette Budskab vil vække oprigtig Deltagelse i vide Kredse. Andresen var en af Byens yngre, dygtige og solide Købmænd og havde mange venner. Ved sin rolige, noget stilfærdige Optræden, vandt ham alle, der kom i berøring med ham. Rygtet om, at han var falden, havde allerede været i Omløb et Pat Dage og vakt Uro og Bekymring i de Kredse, der stod ham nær. Nu er Efterretningen altsaa blevet bekræftet. Den Afdøde efterlader Enke og to Børn. – Ære være hans Minde!

13. februar 1915 – Iver Henningsen: “over 400 sårede”.

Den tyske offensiv i Østpreussen fortsætter, men det sydlige fremstød, der nu har retning mod nord-øst for at omringe russerne, støder ved byen Lyck (i dag Elk) på forbitret russisk modstand. Russerne har gennemskuet tyskernes forsøg på at omringe dem, og forsøger nu at forhindre, at den tyske nordfløj forenes med sydfløjen, så de russiske tropper kan undgå at blive fanget af den tyske knibtang. De hårde kampe giver Henningsen og hans kammerater ved Reserve-Sanitäts-Kompanie Nr. 60 rigeligt at se til.

Feldlazaret i Bobern, Østerpreussen. Tegning af Iver Henningsen 1915.
Feldlazaret i Bobern, Østerpreussen. Tegning af Iver Henningsen 1915.

“Vi forlægger nu vor lazaret fra Bobern på rittergut Miechowen. Den 13. opretter vi her vort store lazaret. Jeg får to stuer anvist. Den ene er snart fyldt med fjorten letsårede, mest ben- og armskud. Den anden, hvor jeg selv bliver, otte hårdtsårede. Nu gav det arbejde, alt måtte selvfølgelig ligge i halm på gulvet. Kun [en seng, og den blev] en ung frivillig artillerist lagt i. Han havde begge hænder og hovedet, hovedsaglig næsen, oprevne af en granatsplitter. Staklen, der ikke selv hverken kunne spise eller røre sig, var dog den tålmodigste og taknemmeligste af alle. Jeg skrev et trøstebrev til hans moder. En anden patient, en cand. teolog, havde et hovedskud, hvor hjernemassen lå fuldstændig blottet. I sine evige feberfantasier skreg han stadig efter sin moder, beskyldte mig for en barbar og ville stadig afrive sin forbinding, så vi til sidst måtte binde ham hænderne fast til væggen. En dag da jeg ville give ham noget at drikke, spyttede han mig lige i ansigtet osv. En anden tålmodig ung frivillig havde fem skud, og i sit galgenhumor sagde han til lægen: “Schade ich hätte gerne noch eine gehabt, dann hätte ich doch ein halb Dutzend.“ På hele lazarettet havde vi nu over 400 sårede, alt – selv gange og korridorer – er besatte. Men hvor er min Kall [en god kammerat fra Haderslev] bleven af? Efter et par dage hører jeg først, at han befinder sig på et gods lidt herfra, og sammen med en anden havde over 40 sårede, som de selv havde samlede.”

Dagsbogsuddraget er taget fra bogen “Sanitetssoldat på østfronten”, der udkommer den 27. februar.

 

12. februar 1915. Nyt fra Hejmdal: faldne, fangne, savnede, rationering – og forbud mod brændevin.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

En Forfremmelse.

Peter Chr. Hanssen, Søn af Rigsdagsmand H.P. Hanssen, der er med paa den vestlige Krigsskueplads som Officersstedfortræder, er bleven forfremmet til Løjtnant.

Mindegudstjenester.

Mindegudstjenesten i Rødding i St. Poulskirken i Torsdags Eftermiddags for gartner Hans Rasmussen der fra fra Byen, der den 20. Januar faldt i Elsas, havde samlet saa mange Deltagere baade fra Byen og Omegnen, saa alle Siddepladser i den rummelige Kirke var fuldt optagne. Det var tydeligt, at mange følte Trang til at vise den Faldnes unge Hustru med hendes to smaa Børn (det mindste er født efter Faderens Indkaldelse) deres medfølende Deltagelse i hendes tunge Sorg.

Hans Rasmussen, der stammede fra Vandling Gaard i Starup Sogn ved Haderslev, kom for en 6-7 Aar siden som ung Mand til Rødding og købte det derværende Gartneri. Han var en flink, flittig og stræbsom Mand, der efterhaanden, som han blev kendt af Befolkningen og hjemme blandt den, blev vellidt og afholdt af alle. Han giftede sig med en ung pige fra Byen, der nu begræder Tabet af en god og kærlig Mand.

Gamle Pastor Lycke, der – som før meddelt – selv er bleven haardt hjemsøgt under Krigen, idet hans yngste Søn er falden og en ældre vistnok ogsaa, da man intet har hørt fra ham siden i September, talte bevæget og trøstende ud fra Profetens Ord; “Alt Kød er som Hø; Græsset visner og Blomsten affalder, men vor Guds Ord varer evindelig.” Guds Godhed mod os mennesker er overmaade stor. Han vil Altid, ogsaa naar det gaar gennem Sorgen, føre alt til det bedste for os. Han magter det og vil os kun godt:

Intet saa stort, han det jo kan,
Intet saa godt, han det jo vil,
Det overgaar al for Forstand,
At der en saadan Gud er til.

Han skildrede den dybe Sorg og det tunge Savn, det i mangfoldige Hjem og Hjerter havde fremkaldt, da Krigen kom, og saa mange af vore Kære pludselig maatte forlade Familie og Hjemstavn, og hvorledes mange gode Breve fra dem alle aandede Længsel efter Fred og efter Hjemmet. Mange haavede at komme hjem til deres Kære til Julen, men i Stedet for syntes Krigsluerne næsten at slaa endnu højere i vejret. Alligevel synes det, at den Del selv under Krigens Rædsler og store Savn langt fra Hjemmet har haft en velsignet Jul. Mange Breve fortæller os om den dybe Følelse (saa at nogle slet ikke kunde synge for Bevægelse) ved Julesangen i Skyttegravene.
Efter Prædiken blev Salmen: “Guds Fred er mer end Englevagt” sunget. Og efter Trosbekendelsen og fadervor lystes Velsignelsen over den store Forsamling. Til Slutning sang man: “Lyksalig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred”, og den stemningsfulde Sørgehøjtidelighed var til Ende.

Sidste Søndag holdtes der ifølge “Dybbøl Posten” Mindegudstjeneste i Hørup Kirke for Ungkarl Jørgen Davidsen fra Lambjerg. Pastor Beuck talte trøstende Ord til den sørgende Familie; det er haardt for den Faldnes Fader og Moder at vide, at den ene af deres haabefulde Sønner er falden i krigen, og den anden daglig udsat for de Farer, der følger med den.

Jørgen Davidsen var af ægte alsisk Natur, støt og ærlig til det yderste, og havde mange Venner. Savnet føles ogsaa af den faldnes Farbroder, Aftægtmand Jørgen Davidsen i Majbøllykke, der som Enkemand og uden Børn for 6 Aar siden har solgt sin Gaard til sin Broder i Lambjerg, den Faldnes Fader, i den Mening, at han skulde komme ud til ham nu til 1. April for at overtage Gaarden, saa kunde den gamle Slægt tilligemed navnet blive der. Den længe Ventende er nu falden i Polen og begravet den 18. November 1914. Han var med sit Korporalskab udkommanderet paa Patrouille med 20 Mand mod en Skov, men ikke én kom tilbage. Nu ligger han begravet i Skovhegnet ved Landsbyen Bozelier.

Ogsaa i Felten er han bleven rost af sine Foresatte som en dygtig Underofficer og tro Kammerat for sinde Undergivne. Ære være hans Minde!

Faldne.

Jens Knudsen Husmann fra Tirslund er falden den 20. Januar i Vogeserne. En broder til ham befinder sig i fransk Fangenskab.

Pakker, der er bleven sendt til Seminarielærer Hauschildt  fra Tønder, der var med som Officersstedfortræder paa Østfronten i retning af Warschau, er komne tilbage med Paaskriften “falden”. Han var iflg. “Fl.N.” nylig bleven sendt til fronten.

Reservist H. Bruhn, en Søn af Murermester Joh. Bruhn i Flensborg, er falden den 6. Februar. Han efterlader Enke og flere Børn.

I Fangenskab.

Styrmand Bulhmann fra Haderslev, der var ansat ved det tysk-australske Dampskibsselskab, befinder sig siden midt i August Maaned i engelsk Fangenskab i Melbourne i Australien.

Savnet.

W. Krüger, Solvig Mølle ved Jejsing i Hostrup søger Oplysninger vedrørende sin Søn. Denne, Johan Krüger, rykkede ud som aktiv Soldat med 3. Kompagni af 163. Infanteriregiment fra Neumünster. Ifølge en Meddelelse fra Kompagniføreren er han den 16. September komme saaret i fransk Fangenskab ved Belhoncourt. Siden har han været forsvundet og alle Eftersøgninger efter ham har været forgæves. Hvis nogen kan give Oplysninger, bedes han meddele faderen det.

Fra Provinsen.

Penge til tyske Krigsfanger i Rusland. “Deutsche Bank” meddeler, at den nu er i Stand til at overtage telegrafisk Udbetaling af Pengebeløb til tyske og østrigske Krigsfanger i Rusland. Det anbefales at sende smaa Bidrag ad Gangen. Formularer til disse Pengeafsendelser kan faaes ved “Deutsche Bank”s Forretningssteder.

Ved Statens Overtagelse af Kornforraadene berøres mere eller mindre et Antal Forretninger, i første Linje kommer 5, 3/4 Million Landbrug i Betragtning, derefter med en rund Sum 47,000 Kornmøller, som er bleven afhængige i deres Arbejde af Loven; saa følger derefter i Hundredtusindvis Bagerierne, Brødfabrikkerne, Mel- og Kornhandlerne, som næsten sættes uden for Spillet, forklarer et berlinsk Blad. Værdien af de i Betragtning kommende Varemængder er vældig. Aarsforbruget af Hvede- og Rugmel i Tyskland anslaas henved 100 Millioner Dobbeltcentner. Naar det antages, at Halvdelen af denne Mængde kommer i Betragtning, saa løbet det op til 1½ – 2 Milliarder mark, der som oftest sælges kun i allermindste Portioner.

Anvendelsen af Korn. Officielt meddeles:
Det synes overalt at være bekendtgjort, at Anvendelsen af Korn til Fremstilling af Brændevin, Kornkaffe og lignende ikke er tilladt.

Ifølge Bekendtgørelse er fra 1. Februar alle Beholdninger af Hvede og Rug, for sig eller blandet med andre frugter, beslaglagt af Krigs-Kornselskabet. Ændringer heri maa ikke ske uden Tilladelse fra de kompetente Steder.

Enhver Forarbejdelse af Korn, der ikke gaar ud paa at fremstille Mel til menneskelig Ernæring, saasom Dampning, Maltning, Brænding osv. er forbudt og straffes med Fængsel indtil et Aar eller en Pengebøde paa indtil 10,000 Mark.

Sukkeret. I Forbundsraadets Møde i Gaar vedtoges at udstede en Forordning angaaende Reguleringen af Sukkerforbruget og en Forordning angaaende sukkerholdige Fodermidler.

Havren. “Dannevirke” er bleven anmodet om at meddele, at Forespørgsler vedrørende Levering eller Beslaglæggelse af Havre ikke bør rettes til militære, men derimod til de civile Myndigheder, i første Linje til Landraaden.

11. februar 1915. Fra Hejmdal: Faldne – og stor forskel på priser på heste og grise!

Hejmdal

Dagens nyheder fra Hejmdal.

Fra Fronten.

Faldne.

Klejnsmed Hans Baade, Søn af Lokomotivfører Baade i Tønder er bleven saaret den 20. Januar under Kampen ved Hartmannsweilerkopf i Elsas og er senere død paa Lasaret. Han er ifølge “Tond.Zeitg.” bleven jordfæstet sammen med fire Kammerater den 3. Februar. Hans Baade, der var Frivillig, var 21 Aar gammel. En Broder til ham, der ligeledes er Frivillig, er hjemme paa Rekreation.

Peter Petersen, Søn af Blikkenslager Petersen i Sønder Nibøl, der var med som Frivillig, er falden.

Johannes Nielsen, Søn af J.P. Nielsen i Flensborg, der ligeledes var med som Frivillig, er falden den 5. december ved Yserkanalen, kun 18 Aar gammel.

Fra Provinsen.

De høje Hestepriser. Lorenz Lange paa Branderup Mark købte i Fjord en Hest for 825 Mk., i Gaar blev der budt ham 3000 Mk. for den.

Nis Juhl paa Branderup Østermark købte for 12 Aar siden en Hoppe for 350 Mk. og i Gaar solgte han den for 1100 Mk. Hoppen havde et Par Fejl.

Grisehandlen bliver mere og mere eventyrlig. Paa Husum Marked i afvigte Uge solgte en Mand 16 grise for en Rigsmark. Han vilde ikke havde dem med hjem igen. Da han kom hjem, udbrød han til Konen: Gud ske Lov, jeg kom af med dem! Men da han derefter saa Kasserne efter, var der ikke 16, men 17 Grise i dem.

10. februar 1915. Dagens nyt fra Hejmdal: Front og hjemmefront

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra fronten.

Faldne.

Efterretningen om, at Nis Nissen, Søn af Vognmand Nissen, Skibbrogade i Haderslev, er falden, er ifølge “S.G.” nu desværre bleven bekræftet. Der er indløben Brev fra Feltwebelen ved det Kompagni, hvorved Nissen stod og ved hvilket han havde gjort Felttoget med siden Krigens Begyndelse. Nissen var eneste Søn. Der er Mindegudstjeneste næste Søndag i Hospitalskirken i Haderslev.

Krigsfrivillig Julius Hintze, Søn af Garver Hintze i Sønderborg, er falden den 6. januar i Rusland. Han stod ved en Pionerbataillon.

Saaret.

Rentier Christian Haugaard i Aabenraa har paa Forspørgsel modtaget Meddelelse fra Kompagniføreren om, at hans Søstersøn, Hans Kjærgaard, ligger haardt saaret ved et Skud i Baghovedet paa Lasaret i Nampcel i Frankrig. Han er dog nu i Bedring. Kompagniføreren giver i Brevet den Saarede et godt Skudsmaal. Han havde været en pligtopfyldende Soldat, som havde erhvervet sig sine Foresattes velvilje og Anerkendelse.

Paa Orlov.

Forpagter Jesper Henningsen fra Lintrup Præstegaard, der var med som Landeværnsmand ved Østfronten, blev for en halv Snes Uger siden saaret af en Geværkugle i det ene Laar og laa i 8 Uger paa et Lasaret i Frankfurt a.O. han blev for ca. 8 Dage siden udskreven af Sygehuset og fik saa 14 Dages Hjemlov. Han er noget lam paa det saarede Ben, men kan dog gaa omkring ved Hjælp af en Stok. I næste Uge skal kan atter melde sig ved sit Regiment i Graudenz.

Dagens Nyheder.

Produktberetningen fra Berlin den 9. Februar lyder: Hvede, Rug, Havre forretningsløs. Medens Efterspørgslen efter Havre stadig er stærkere, er Tilførslen vedblivende ringe, saa Hestehandlerne komme i en alvorlig Situation. Sukker-Fodermidlerne er holdt de samme Priser som i Gaar. Paa Melmarkedet er ingen Forandring indtraadt. Handlen med Hvedemel er helt ophørt. Rugmel er stærkt efterspurgt, især fra Sydtyskland.

Udførsel af Fedt fra Danmark tilladt. De danske Andelsslagteriers Fælleskontor meddeler, at Justitsministeriet har meddelt samtlige Eksportslagterier Tilladelse til fra 6. Februar at udføre Svinefedt til Udlandet paa Betingelse af, at 30 pCt. af den daglige Produktion holdes tilbage til Hjemmeforbrug.

Fra Provinsen.

Krigs-Underholdningsaftener. Forleden Aften var der ifølge “A.T.” Underholdningsaften hos Gæstgiver Ferdinand i Felsted. Felsted Sangforening sang, og Pastor Hoeck holdt et Foredrag. Det hele fik et udmærket Forløb. Overskuddet, 150 Mk., blev skænket til “Røde Kors”.

En lignede Aften holdtes sidste Torsdag hos Gæstgiver Koll i Holbøl. Der havde samlet 100 Personer. Landdagsmand Wittrock fra Flensborg holdt Foredrag om Krigen, medens et blandet Kort bagefter foredrog nogle Sange. Det sluttedes med fælles Kaffebord.

Resultatet af Rigsuldugen har i Sønderborg Kreds været 1500 Sække med indsamlet Stof til en vægt af 25,000 Klg. Fredag og Lørdag kører der atter en Vogn omkring og samler Gaver. (S.Z.)

Beslaglæggelse af Mel. “S.Gr.” i Haderslev skriver om Forbundsraadets Forordning om Beslaglæggelse af Mel over 50 Pund:
“Dermed er det taget Hensyn til et Ønske i vide Kredse om, at den høje Dobbeltcentnermængde for ikke-anmeldelsespligtige Melforraad i private Husholdninger burde nedsættes betydeligt, da det tør antages, at Kommunemyndighederne, eftersom Stillingen er, vil gøre udstrakt Brug af bemyndigelsen; det vilde have været en bindende Pligt; thi overfor Almenheden  vil Bemyndigelsen være en nødvendig Pligt.

Melsalget i Haderslev Kreds. Landraaden i Haderslev har forbudt Møllerne i Kredsen at udføre Mel fra Kredsen.

Kartofler af faa! Af de Kartofler, som Byen Haderslev har opkøbt, kan der faas Kvantum for 4 Mark pr. 100 Pund. Leveringsbeviser mod kontant Betaling faas fra nu i Byens Kasse. Skriftlige Bestillinger tages der intet Hensyn til. levering frit i Huset sker, saasnart Vejret og Jernbanetransporten tillader det.

Høj Løn. Under denne Overskrift bragte de forleden efter “Dannevirke” en Notits fra Københoved, hvorefter der i denne By var fæstet en Karl for Tiden fra 1. April til 1. November for den hidtil uhørte Løn af 750 Mark. Efter hvad man nu meddeler os fra Københoved, drejer det sig i dette Tilfælde om en Bestyrer til en større Gaard, hvis Ejer er i Felten. Pladsen skal saa vidt vides tiltræde en af de første Dage. Dette giver et betydeligt andet Billede.

10. februar 1915 – De faldne

Thorvald Midtgaard (1877-1915) Sottrup
Thorvald Midtgaard (1877-1915) Sottrup

Beck, Jes Jensen (LIR84/7) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Clausen, Georg (LIR84/5) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Gamborg, Jørgen (LIR84/6) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Hansen, Christian Nikolai (RIR266/5) – Neu Drygallen, Ostpreussen.
Johannsen, Broder Peter (LIR84) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Jürgensen, Nis Friedrich (LIR84) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Lamp, Frederik Christian (LIR84) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Midtgaard, Thorvald (LIR84/8) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Moos, H. J. (IR75/7) – Nampcel, Frankrig.
Møller, Johann Martin – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Maasbøl, Anton Matthias (LIR84/5) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.
Petersen, Asmus (LIR84/8) – Buddern, Doviaten, Ostpreussen.
Ravn, Bertel Hansen (LIR84/6) – Doviaten, Ostpreussen.
Soltau, Otto Friedrich Heinrich August (GFuR4/5) – Rusland.
Walkusch, August (LIR84/8) – Buddern, Kreis Angerburg, Ost-Preussen.

4. februar 1915. Faldne, sårede, fangne, jernkorset – og resultatet fra uld-indsamlingen

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Peter Asmussen paa Kliplev Mark modtog for et Par Dage siden det Sørgebudskab, at hans Søn Jørgen var falden i russisk Polen under Kampene i Egnen ved Lowitsch den 24. januar.

Jørgen Asmussen stod ved et Grenader-Regiment i Danzig. Han var 23 Aar gammel og skulde have været hjempermitteret fra Militærtjeneste sidste Efteraar, hvis ikke Krigen var kommen. Forældrene modtog Budskabet gennem 2 Breve, et fra hans Løjtnant og Kompagnifører, som roste hans brave Karakter, Mod og Tapperhed, og et fra hans brave Kammerat fra Tinglev, der havde tjent sammen med ham og nu var tilbage som eneste Nordslesviger ved Kompagniet.

Begge Breve ankom samtidig med et Brev fra Jørgen Asmussen selv, det sidste fra ham.

En Granat havde ramt den Hytte, hvori han og 4 andre boede. De var alle blevne dræbte og begravede under Ruinerne. Asmussen var bleven forfremmet til Underofficer og havde faaet Jernkorset. Denne Udmærkelse erhvervede han paa en Patrouilletur, som han udførte sammen med Jeppe Østergaard fra Sommersted. Denne sidstnævnte faldt samme Nat. Med J. Asmussen er en udmærket ung Mand gaaet bort.

En anden af vore bedste unge Karle her fra Kliplev, Johan Jessen, Søn af Landsmand Asmus Jessen i Kliplev, faldt den 14. November. Forældrene fik Sønnens Pakker tilbage, men haabede længe, at han maaske var kommen i engelsk Fangenskab. Nu har de gennem hans Kammerater hørt, at de har begravet ham, saa alt Haab er jo ude. Johan Jessen var Garder og 23 Aar gammel, ligesom Jørgen Asmussen.

I disse Dage har Landmand Jes Paulsen paa Dalsgaard modtaget den sørgelige Efterretning, at hans Svigersøn, Slagtermester Heinr. Møller fra Løgumkloster er falden paa Slagmarken i russisk Polen. Møller, der var Underofficer, maatte ved Krigens Udbrud lukke sin Slagterforretning; derefter uddannede han Rekrutter i Flensborg. Hen paa Efteraaret drog han med et Hold til russisk Polen, hvor han siden har kæmpet. Møller efterlader foruden sin Hustru en lille Datter paa otte Aar.

Paulsen har ifølge “Fl.Av.” endnu en Svigersøn ved Fronten i Polen; han var før Krigen Mejeribestyrer paa Kappel-egnen. En Søn, som er landmand i Ringenæs, ligger ved en Søværns-Afdeling. Desuden er den Søn, der fik Hjemmets sidste Aar og i September blev saaret i Nordfrankrig, endnu ikke kommen hjem fra Lasaretopholdet.

I god Bedring.

Den unge Jens Christensen fra Rabøl, der som meddelt ligger saaret af en Lungeskud i Noyon, har det heldigvis efter Forholdene ret godt. Den 8. januar havde han frivilligt meldt sig til en Patrouilletur.

Inde i en Skov ramtes han af en Kugle i højre Lungespids. Kuglen gik tværs igennem ham. Man foretog straks en Nødforbinding, hvorefter Kammeraterne bragte ham bort. Efter et Par Dages Forløb kom han paa Lasaret i Noyon, hvor han plejes godt og ogsaa er saa meget i Bedring, at Lægerne er godt tilfredse dermed.

Naturligvis skal kan tage dig meget i vare den første Tid; men ellers er der ifølge “Fl.Av.” kun Grund til at være glad for hans Befindende. Hans mange Venner paa Hjemegnen vil glæde sig ved at vide, at han efter al Sandsynlighed snart kan komme lidt paa Benene igen.

Saaret.

Anders Blak Hansen, Søn af gaardejer Jørgen Hansen i Søst, der blev indkaldt som Rekrut i Efteraaret, ligger saaret paa Lasarettet i Noyon. Han blev ramt i Benet af en Granatsplint, da han var under Vejs fra Skyttegraven hen i Reservestillingen.

I Fangenskab.

Fra Hans P. Nissen, Nørre Hostrup, som man ikke havde hørt fra siden i Slutningen af September Maaned, er der nu indløbet Efterretning til Forældrene om, at han befinder sig i fransk Fangenskab i Marokko.

Dagens Nyheder.

Hvad Rigs-Uld-Ugen har indbragt, er endnu ikke endelig opgjort. Men Udbyttet er ifølge en Meddelelse fra Berlin langt større, men man havde ventet. Alene i Berlin er der blevet indleveret over 500,000 Pakker paa 5 Pund til Centner. Endvidere kan nævnes, at man fra Gørlitz har bebudet Leveringen af 15,000 Tæpper, fra Frankfurt ved Main 50,000 Tæpper.

4½ Milllion Mark er der ifølge et berlinsk Blad blevet budt for de ubrugelige Klude, som blev indsamlede i Rigs-Uld-Ugen.

Fra Provinsen.

Landdagsmand Nis Nissen har, efter hvad vi erfarer, faaet Orlov, saa han kan deltage i den forestaaende Landdagssamling, og er allerede kommen hjem. Landdagen træder som bekendt sammen paa Tirsdag.

Jernkorset. Følgende har faaet Jernkorset:

Lærer Diederichsen fra Aabenraa, der er med i Flandern som Officersstedfortræder ved Marineinfanteriet.

Jørgen Jessen, Søn af en Produkthandler Jessen i Løjt. Han er med i Frankrig.

Karstensen, en Søn af Gaardejer Karstensen i Grønnebæk. Han har været med ved Soissons.

Landmand Emil Jakobsen fra Stenbæk, Søn af Kommuneforstander Jakobsen i Skodsbøl.

3. februar 1915. Faldne, sårede – og slut med rundstykker!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Paa Lasarettet for lettere Saarede.

M., den 23. Januar 1915.

Kære Søster!

Morgenstund har Guld i Mund. Saaedes tænker jeg om Morgenen, naar der bringes os Kaffe paa Sengen, jeg har altsaa faaet mit første Morgenmaaltid, saa slut med det.

Jeg har lige faaet et Kort fra Dig, det glædede mig at høre, at Du og Børnene endnu er ved Sundheden. Du er jo ogsaa borte fra Sønderborg. Det har jeg ikke vidst, jeg vilde have skrevet til Dig, men Adressen var forsvunden, den er bleven i min Tornyster; thi jeg er, som Du jo nok véd, bleven anbragt her.

Jeg fik den 4. Januar et let Saar i den venstre Arm; det bedres fra Dag til Dag. Du skrev, at jeg skulde fortælle Dig, hvorledes jeg har haft det i Julen. Jeg havde det efter min Mening godt. Før julen laa vi for det meste i Skyttegraven (i Retning af Warschau). Den 23., altså lille Juleaftensdag om Morgenen Klokken 6, foretog vi et Angreb mod Russerne, der laa forskansede bag en bred Strøm, vi kom naturligvis kun lige over paa den anden Side af Floden, hvor vi blev overøste med Kugler fra Maskingeværer. Vi laa saa den den hele Dag med Næsen i Vand og Sjap indtil hen paa Aftenen, da vi trak os tilbage igen. Juleaften laa vi en Lade, medens vi de andre Helligedage laa i Skyttegraven.

Det var koldt i denne Tid, det frøs umenneskeligt. De tre sidste Dage, før jeg blev saaret, var de værste, da havde vi hverken Halm eller Tag over Hovedet, vi laa kun et halvt hundrede Meter fra de russiske Skyttegrave, som overøste os med Artilleriild, medes vi svarede med “ein langsames Schüssenfeuer.” Søvn gav det ikke i disse Dage.

Omsider den 4. januar hen paa Eftermiddagen blev jeg afløst paa min Post; et Stykke af en Shrapnell havde jo ramt min Arm, da jeg stod i Skyttegraven. Jeg blev straks forbunden og gik saa til den næste By, hvorfra alle vi Saarede og Syge blev transporterede videre med Banen til Tyskland.

Det var Glæde, da vi atter kom paa tysk Grund. Vi var nu langt borte fra Krigens Tummel og Rædsler, hvor vi i lange Tider ikke havde set andet end ødelagte Byer og Stæder, og hvad der alt hører dertil. Det var en Forandring uden Lige, men mest mærkedes det, da vi den første Aften i Lasarettet kunde krybe i en varm Seng. Siden den 27. Juli havde man ikke sovet i en Seng. Man vidste næsten ikke, paa hvilken Side man skulde lægge sig.

Vi har det storartet her, Kosten er udmærket. Jeg forlanger det slet ikke bedre, og Tiden gaar jo rask. Man har nok at læse i, og Dagene er jo kun korte. Efter Middagen kan man tage sig en lille Middagslur. Naar jeg saadan har tændt en Cigar og saa kaster mig tilbage i Stolen og forgæves søger efter mine Bukselommer (i vort Tøj er der ingen Lommer), saa føler jeg mig som den største Milliionær.

Mange venlige Hilsner, ligeledes til Børnene og W. ikke at glemme. Naar Du skriver til ham, saa send ogsaa mine bedste Hilsner.
Jens

Faldne.

I Forgaars modtog Gartner Rasmussens Hustru i Rødding den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand er falden ned i Elsas ved Kampen om Hartmannsweilerkopf. Rasmussen stammede fra Vandling ved Haderslev. Han var en ualmindelig flink og vindende ung Mand og meget flittig og energisk. Hans Kone er fra Rødding. De har to smaa Børn, hvoraf det ene blev født, efter at Faderen var draget bort i Krigen. Saa vidt vi husker, er der yderligere to Brødre til ham med i Krigen.

En attenaarig Søn af N. Nielsen, er ifølge “Fl.Av.” falden i en Skyttegrav ved Moulin.

Carl Rathey fra Lysabild er falden i Kampen ved Soussons den 12. Januar. Han var 36 Aar gammel og efterlader Enke og Børn.

Walter Lorenzen fra Klangsbøl, Degn Lorenzens ældste Søn, er død den 9. September paa Lasarettet i Chateau-Thierry. Han blev ifølge “Tond.Zeit.” saaret ved et Shrapnellskud i Hoften den 3. September og faldt den 9. September sammen med Lasarettet i Franskmændenes Hænder. Forældre og Søskende modtog nu efter lang Ventetid denne sørgelige Oplysning gennem Røde Kors i Genf.

Den unge Mand aftjente ved Krigens Udbrud sin Værnepligt som Enaarig i Kiel og var samtidig indskrevet paa Universitetet som Medicinstudent. Han fik under Mobiliseringen ikke Lejlighed til at tage Afsked med sine Forældre, og af de talrige Breve, Forældrene senere sendte ham, modtog han kun et eneste.

Saarede.

Fra Fotograf Christoffersen i Rødding er der kommet Meddelelse om, at han er saaret. Han havde været med ved kampene i Elsass.

Hans Mahucke, Søn af Justitsraad Mahncke i Haderslev, er ifølge “S.Gr.” bleven saaret paa den vestlige krigsskueplads ved et Skud i Rygmusklerne.

A. Sager, Søn af Landmand Sager paa Øster Gejl Mark, er for Tiden hjemme paa Orlov. Han har deltaget i Kampene paa Østfronten, hvor han saarede i December Maaned. Efter endt Helbredelse nyder han nu en lille Orlov for snart atter at rejse til Fronten.

Ingeniør Mathiesen fra Værftet i Flensborg, der allerede blev saaret i Kampene ved Løwen, er ifølge “Fl.N.” efter sin Tilbagekomst til Fronten bleven saaret for anden Gang, nemlig i Kampen ved Soissons. Han er kommen tilbage til Flensborg.

Fra Kampen i Vesterhavet.

Om Bord paa Krydseren “Blücher”, der sank under Kampen i Vesterhavet den 24. Januar, befandt sig som tidligere omtalt ogsaa Skibsmægler Christian Michelsen, Søn af Enkefru Michelsen paa Skibbroen i Aabenraa. Paa telegrafisk Forespørgsler af Slægtninge i Danmark er der nu indløbet Svar fra England gaaende ud paa, at der blandt Reddede fra “Blücher” ikke findes nogen med Navnet Michelsen.

Jørgen Ehlers fra Strucks Allé i Tønder, Enke Ehlers eneste Barn, var ifølge “T.Z.” med om Bord paa “Blücher” som Maskinistmat. Fru Ehlers tyngedes i Forvejen af stor Sorg, idet hun nylig mistede sin Mand, der døde pludselig. Hun haaber, at Sønnen skal være blandt de Reddede.

Syg i Felten.

Fra Peter Fransk, Røjbøl, der har været med i Elsas, kom der forleden Dag en Pakke tilbage, paategnet “Syg, Lasaret ubekendt”. Senere er der indløbet Brev fra Fransk selv; at han ligger paa Lasaret i Freiburg, syg af Lungebetændelse. Han er dog i Bedring.

Forplejningen i Fangelejren.

“Schl.Gr.” meddeler nu, at den nylig af det bragte Notits (som dernæst ogsaa blev aftrykt her i Bladet), ifølge hvilken en Søn af Pastor Wassner, Fjelstrup, der befinder sig i fransk Fangenskab, i et Brev hjem under henvisning til et Skriftsted formentlig hentydede til mangelfuld Forplejning i den derværende Fangelejr, ikke stemmer overens med Virkeligheden.

Fra Provinsen.

Brødet. I Gaar Eftermiddags var Kredsens bagere og Møllere indbudt til at møde paa “Stadt-Teater” i Aabenraa for sammen med Landraaden at drøfte Udførelsen af de nye Forbundsraadsforordninger vedrørende Brødet.
Der vil i Fremtiden blive lagt følgende Slags Brød i Kredsen:
1. Det sædvanlige Rugbrød á 50Pg.; det fine Rugbrød (Petitebrød) bortfalder.
2. Hvedbrød á 5 Penning (indeholdende mindst 30 Procent Rugmel, Kartoffelmel er ikke foreskrevet); Rundstykkerne bortfalder.
3. Rugkager med Kartoffelmel (indeholdende mindst 20 procent Kartoffelmel) á 50 Pg.
4. Smaarkager som hidtil.
Den enkelte Bager maa i Fremtiden kun bage ½ af det Kvantum, han bagte i Tiden fra 1.-15. Januar. Bagere, der har Forraad af Mel liggende, maa dog bage 3/4.
Hvordan Fordelingen af den saaledes formindskede Brødmængde skal ske, er ikke fastsat endnu. Der er Tale om, at Politikontoret skal udstede Bons til de enkelte Familier, som Bagerne kan se paa, hvor meget der maa sælges til her især, og hver meget de allerede har faaet.

Sørgegudstjeneste. (Fl.Av.) I Nordborg Kirke afholdes i Søndags en Sørgegudstjeneste for Bygmester Peter Bonde, der er falden paa Vestfronten, ramt af en Granatstump. Bonde, en usædvanlig opvakt og flink Mand, efterlader Hustru og Barn.

2. februar 1915. Faldne, fangne, sårede, deserterede – og jernkors

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Gaardejer Jørgen Fogh i Højrup ved Toftlund fik i Søndags Efterretning om, at hans Søn, Andreas Fogh, er død efter at være blevet saaret ved et Shrapnelskud i Slaget ved Soissons den 12. Januar. Han var gift og havde en lille Gaard i Brem ved Gram. Fogh har en Søn mere med i Krigen, men han er kommen i engelsk Fangenskab.

Pastor Nissen i Broager har nu modtaget Efterretning om, at hans ældste Søn er falden i Kampen ved Perthes og ligger begravet i en lille Skov ved Chausséen fra Souain til Tahure.

Bankassistent ved den slesvigske-holstenske Banks Filial i Tønder, Hans Peters, der var Officerstedfortræder i 84. Infanteri-Regiment, er ifølge “T.Ztg.” bleven dræbt under Slaget ved Soissons ved et Skud i Hovedet, mens han endnu befandt sig i Skyttegraven. En Broder til ham, der var Lærer i Ravsted, er med i Krigen som Frivillig.

I Søslaget den 24. Januar i Vesterhavet er ifølge “Fl.N.” Overmaskinistmat P. Bonde, Søn af Skriver P. Bonde paa Magistratskontoret i Flensborg, falden. Liget er blevet jordfæstet i Wilhelmshaven den 27. Januar. Den Faldne var eneste Barn.

Fra Angel.

Lærer Ernst Andresen, yngste Søn af Landmand Hans Andresen i Stenderup er falden den 12. Januar i Slager ved Soissons.

En Søn af Malermester Hinrichsen i Skæggerød, der havde været med i Belgien og Frankrig lige siden Krigens Begyndelse, savnede siden Slaget ved Soissons. Alle Breve og Kort til ham kom tilbage med Paaskriften: “I Lasaret”. I Søndags kom ifølge “Fl.N.” det Glædesbudskab, at han befandt sig i fransk Fangenskab og nød god Pleje.

Saaret.

Ifølge indløben Meddelelse er Murer Hans Petersen fra Mejlby (Lintrup) bleven saaret i det ene Laar og er indlagt paa et Lasaret i Schwarzwald. Han havde siden Krigens Begyndelse været med i Kampene mod Vest.

I Fangenskab.

En Søn af Postdirektør Brendel i Haderslev er saaret falden i fransk Fangenskab. Han var ifølge “S.Gr.” Fændrik i 85. Infanteri-regiment.

Syg i Felten.

Enke efter Snedkermester Chr. Maibøll i Ulkebøl har fra Lægen paa et Lasaret i Lodz faaet Meddelelse om, at hendes Søn er bleven indlagt der, lidende af Tyfus. Peter Maibøll har været med siden Krigens Begyndelse paa den østlige Krigsskueplads.

Savnede.

Gaardejer Peter C. Petersens Søn, Christian, Øster Løgum Østermark, der ved Krigens Udbrud aftjente sin Værnepligt i Neumünster, men senere kom med paa den vestlige Krigsskueplads, hvor han blev saaret den 16. September, har man intet hørt fra siden den 20. September.

Petersen har endnu 2 Sønner med i Krigen. Den ene, Lorens, aftjente ligeledes ved Krigens Udbrud sin Værnepligt (i Deutsch Cylau), han ligger paa et Lasaret i Østpreussen, da han i September blev saaret i Hoften under en kamp med Russerne.

Vognmandssøn Nis Nissen fra Skibbrogade i Haderslev, der stod ved 84erne, er af en Kammerat, der har telegraferet til Forældrene, meldt savnet. Man haaber nu ifølge “S.Gr.”, at han er kommen i Fangenskab eller kun bort fra sin Troppedel hen til en anden Afdeling.

Fra Provinsen.

Krigsfanger i Japan. I den offentliggjorte Navneliste over de kendte fangne Tyskere fra Tsingiau skrives følgende Navne, der formodentlig stammer fra Nordslesvig:
I Fukota: Officer Erik Nielsen; Dæksofficerer og Menige: Hermann Bode, Christian Christiansen, Max Larson, Wilhelm Møller, Christian Nomensen og Peter Nielsen.
I Marugame: Dæksofficerer og Menige: Friedrich Christiansen, Peter Jansen og Wilhelm Jensen.
I Matsuyama: Officer Julius Jespersen (Søn af afd. Advokat J i Haderslev); Dæksofficerer og Menige Johannes Jansen, Hans Jensen, Walter Jebsen, Jakob Johannsen og Fritz Rode.
Desuden vil der om kort Tid blive optaget 50 Officerer, hvis Navne dog ikke er bekendt i Øjeblikket.

Jernkorset. Følgende har faaet Jernkorset:
Vicefeldwebel og tjenstgørende Officer i Füsilerreginment Nr. 86 Peter Chr. Hanssen, Aabenraa, Søn af Rigsdagsmand H.P. Hanssen.
Gaardejer Hans Dall, Skjoldager, der er med paa den østlige Krigsskueplads.
Kaptajn Schumacher, Søn af Pastor Schumacher, tidligere i Broager.

Ved Stikbrev efterlyses for Faneflugt Tømrer Laurids Nissen Mink, sidst i Aabenraa, der stod som Landeværnsmand i Z. III flensborgske Landstorm-Infanteribataillon i Gram. Endvidere efterlyses Peter Hansen Poulsen fra Kamptrup, der stod i Forstærkningsreserven, som den østerrigske Soldat Wilhelm Etthofer.

Tin, ikke Zink. Forordningen om Beslaglæggelsen af forskellige Metaller gælder ikke, som meddelt i Gaar Zink, men Tin.

Beslaglæggelse af Hø. “S.Z.” meddeler, at der er bleven overdraget Firmaet Franz J.S. Schinkel i Hamborg at tage imod Levering af Hø fra Sønderborg Amt. Skulde Ejerne holde deres Forraad tilbage, vil Hærforvaltningen ogsaa se sig nødtaget til at lægge Beslag paa dette Produkt.

Høje Lønninger i Nordslesvig. I det tilstundende Foraar bliver der stor Mangel paa Arbejdskraft i Nordslesvig, og Lønningerne er som Følge deraf stærkt stigende. En 22-aarig Karl fra Vestjylland blev ifølge “Kold.Avis” i Torsdags fæstet til en Gaard i Københoved fra 1. Marts til 1. November for en Løn af 750 Mark.

 

Note: Peter Hansen Poulsen, bror til Karen Poulsen også kaldt pigen fra Kamtrup.

Peter Hansen Poulsen begik faneflugt i vinteren 1915 i forbindelse med sin orlov til hjemmet i Kamptrup. Ved hjælp af sin søster Karen, der efterfølgende skulle blive en meget kendt grænsesluser i perioden 1915-1917, flygtede han over grænsen til Danmark, hvor han opholdte sig resten af krigen. Han var den første, som Karen hjalp med at flygte fra krigen og blev startskuddet til Karens karriere som grænsesluser.

1. februar 1915. Faldne, fangne, sårede – og jernkors

Hejmdal

Dagens nyt fra felten i Hejmdal

Af Louise Klinge

Fra Felten.

Faldne.

Hjulmager Hans Madsen fra Genner, der var med paa den vestlige Krigsskueplads, er falden. Den Faldne har lært hos Hjulmager Andresen i Aabenraa og tjente nu som aktiv Soldat ved 84’erne i Haderslev.

Der er igen indløbet et Sørgebudskab til Ravsted Sogn, idet Chr. Th. Carstensen og Hustru i Fogderup ifølge “Fl.Av.” har faaet Meddelelse om deres Søn Christians Død. Han faldt den 25. Oktober ved Grabow. Den 4. Februar er der Sørgegudstjeneste i Ravsted Kirke.

En Nordslesviger skriver til “Dbp.” fra Frankrig den 25. Januar:

Den 4. Januar døde Mathias Jørgensen fra Sarup Skov paa et Lasaret i Comines i Nordfrankrig, efter at han den 18. December var bleven saaret i Hovedet af en Granatsplint. Han er bleven begravet paa Kirkegaarden i Comines. Jørgensen nedsatte sig for nogle Aar siden som Skomager i sine Forældres Hus og havde i kort Tid skabt sig en stor Kundekreds, da man altid blev hurtigt og godt betjent. For hans gamle Forældre er det en stor Sorg, da de nu ved hans Bortgang har mistet en trofast Forsørger paa deres gamle Dage.

Den unge Fester Hartmann fra Abild, der før Krigen havde Ansættelse hos Firmaet Ernst Chr. Klüwer i Tønder, er ifølge “V.T.” falden den 21. Januar, dræbt ved et Skud gennem Brystet.

Saarede.

Breve og Pakker, der var sendt Thorvald Dau, Søn af Dyrlæge Dau i Hagenbjerg, er komne tilbage med Paategnelsen saaret og bragt paa Lasaret.

Dau var ridende Ordonans ved en Bataillonsstab. Han havde siden Krigens Begyndelse været med i Rusland og der deltaget i mange haarde Kampe.

Vi har her i Bladet offentliggjort flere interessante Feltbreve fra hans Haand.

Gaardejer Johan Hollesen i Allerup har 2 Sønner med i Krigen. Den ældste blev haardt saaret i September i Frankrig og kom i fransk Fangenskab. I Torsdags modtog han Efterretning om, at den yngste Søn, som for kort siden kom ud af Rekrutstolen og nylig var kommen til Fronten, er bleven haardt saaret i Frankrig af en Granat.

Martin Iversen fra Fjelstrup, der var bleven saaret paa den vestlige Krigsskueplads, og siden har været med i Polen, er ifølge “S.Gr.” atter bleven saaret. Denne Gang haardt.

I Fangenskab.

En Søn af Gartner Carsten i Aabenraa er kommen i japansk Fangenskab. Han var Købmand i Hongkong og stillede sig iflg. “A.T.” frivilligt i Tjingtau ved Krigens Udbrud og deltog i Kampene der.

Familien Matsen Iversen i Jordkær, hvis Søn Iver er falden i Frankrig, medens Sønnen Peter først i September meldtes savnet, har nu ifølge “A.T.” fra Genf faaet Meddelelse om, at en Peter Iversen, Infanterist, Nr. 269, efter at have været saaret den 20. November, fra et fransk Lasaret førtes til “Palais, Belle Island” (sandsynligvis Le Palais paa Øen Belle-Isle). Men vidste kun gennem en Kammerat, at Peter Iversen var bleven saaret i Hovedet. Han er altsaa nu i fransk Fangenskab.

En Søn af Pastor Wassner i Fjelstrup, der saaret befinder sig i fransk Fangenskab, meddeler, at han har det godt. I Brevet beder han dog ifølge “S.Gr.” Modtagerne om at læse et bestemt Skriftsted. Af denne Forbindelse kam man ifølge Bladet slutte, at det i Fangelejren skorter paa det daglige Brød.

Fra Kampen i Vesterhavet.

Ved Dødsannoncen i “S.Gr.” meddeles at Enaarig-Frivillig Georg Lorenzen fra Christiansfelt er bleven dræbt om Bord paa Krydseren “Seydlitz” under Kampen den 24. Januar i Vesterhavet. Det er altsaa det tredje Offer, denne Kamp har krævet fra Haderslevegnen.

Blandt de unge Mænd fra Haderslev, der forrige Søndag var med i Søkampen paa Vesterhavet mellem engelske og tyske Krigsskibe, var i øvrigt ifølge “Dv.” ogsaa Karl Søeberg, en Søn af Faktor A. Søeberg. Han er om Bord paa en Torpedobaad og slap uskadt fra Kampen.

Rejst til Nordfrankrig – Hjemme paa Orlov.

Møller Christensen fra Stenderup afrejste ifølge “Dbp.” i Fredags til Nordfrankrig for at besøge sin Søn, Jens Christensen, der ligger haardt saaret paa et Lasaret.

Murer Hans Jensen fra Nordborg, der for et Par Maaneder siden blev ramt af en fjendtlig Kugle i Hovedet paa en østlige Krigsfront og mistede sit ene Øje, er hjemme paa et Par Dages Orlov. Han opholder sig eller paa Lasarettet i Slesvig, og naar Saaret er fuldkommen lægt, vil han have et Glasøje indsat.

Jernkorset.

Følgende har faaet Jernkorset:

Theodor Petersen fra Hellevad, Søn af Murermester P.J. Petersen, som er Underofficer og tjener aktivt ved Infanteriregimenter Nr. 84. Han staar ved Fronten i Vest.

Kommis Hans Garthausen fra Bredsted, der har været ansat hos Firmaet Boetmann i Aabenraa.

Gæstgiver Chr. Lydiksen fra Sønderborg, der er med paa den østlige Krigsskueplads.

Arbejdsmand Ernst Clausen fra Tønder, der er Tambour i 86. Reserveregiment.

Magistratsmedarbejder Anton Günther, Søn af Intendant Günther, tidligere i Haderslev.