Kategoriarkiv: Ribe Stiftstidende

27. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: tyverier i landsdelen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvad nøden driver til

Hejmdal for i tirsdags indeholder ikke mindre end 7 forskellige notitser om tyverier, der i de senere dage er begaaet i bladets læsekreds. Fra Sønderborg skrives saaledes om en krigerkone, der har mistet alle sine tidlige kartofler, i alt 200 buske. De var opgravede og plyndrede. Det er mest haverne, hønsehusene og spisekamrene, tyvene hjemsøger. Navnlig kartoflerne synes at være stærkt efterstræbte. Hos en gaardmand er der stjaalet en spand med 60 pund mælk. Der klages over, at tyven ikke leverer spanden tilbage, da den i disse dyre og knappe tider ikke er nogen billig vare. Andre steder er forraadene af saltet og røget flæsk, smør, æg og henkogte sager sporløst forsvundet. Det giver nu alligevel noget at tænke paa, naar man læser om, at kartoflerne stjæles i massevis, næsten før de er fuldt tjenlige til brug. Og hvor meget sker der saa ikke, som bladene slet ikke faar meddelelse om. Selv med den nye høst i behold gaar Tyskland uden tvivl en yderst streng tid i møde.

26. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: de smaa kartofler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kast ikke de smaa kartofler bort!

Naar man tager tidlig modne kartofler op, finder man, som bekendt, altid nogle ikke udgroede, ja helt smaa kartofler, som man ofte kaster bort med toppen. Det bør man ikke gøre; i Rusland gør man det anderledes. Der lader man de smaa kartofler blive siddende ved toppen, studser den noget tilbage og sætter den ned igen. Om efteraaret har de smaa kartofler saa faaet normal størrelse. Denne maade skal russiske krigsfanger have vist hist og her, og den er vel værd at prøve.

Afsonet fængselsstraf

Hr. Peter Møller i Aabenraa, der i fjor som redaktør af Dybbøl-Posten i Sønderborg blev idømt en fængselsstraf paa 2 maaneder, har ifølge Hejmdal nu afsonet denne straf i centralfængslet i Neumünster, og er i fredags vendt tilbage til sit hjem.

7 sønner og 6 svigersønner med i krigen

Maskinejer Jens Mølck paa Nordstrand har 7 sønner og 6 svigersønner med i krigen. I den anledning har Mølck af kejserens militærkabinet faaet bevilget en gave paa 200 mark.

Faldne

Jens Wollesen, søn af Julius Wollesen og hustru i Westerbæk ved Roager er død paa et lazaret i Frankrig.

I tabslisten meddeles, at Laurids Sørensen fra Fæsted er død af sygdom den 10. juni 1915.

Christian Moos fra Gjellerup paa Als er falden den 8. juli, 25 aar gl.

Hans Brodersen og hustru i Snogbæk i Sundeved har modtaget efterretning om, at deres søn Peter er død paa et lazaret i Breslau den 18. juli, 24 aar gl.

Landmand Anders Petersen fra Lunding ved Haderslev er den 10. juli død paa et feltlazaret, 41 aar gl. Han efterlader sig hustru og 5 smma børn.

Saarede

I tabslisten meddeles, at Lorens Lorenzen fra Høruphav er haardt saaret.

Savnede

Peter Petersen 2. fra Stenderup i Sundeved er savnet.

Andreas Petersen fra Grønbæk, der tidligere har været meldt savnet, er ved en anden troppeafdeling.

I fangenskab

Lauritz Lausen fra Aabenraa, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab. 

En søn Carl af landmand Hans Henriksen i Bovrup ved Varnæs meddeler, at han er i russisk fangenskab, arbejder hos en bonde og har det godt.

I tabslisten meddeles, at Henrik Christensen fra Rødekro har været i fangenskab siden den 9. maj 1917, og at Hans Snitkjer fra Søndernæs er i fangenskab.

25. juli 1917. Enke har mistet tre sønner i krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Tunge ofre

Vestslesvigsk Tidende skriver: Forrige søndag afholdtes under stor deltagelse i Højst kirke sørgegudstjeneste over enke Katrine Hansens yngste søn i Søvang, som den 23. juni døde af sine saar paa et lazaret paa Vestfronten. Det var den tredje af den haardt hjemsøgte enkes sønner, der maatte lade sit liv i krigen. For to aar siden faldt Lorens Hansen i Rusland, og et halvt aar senere faldt broderen Mathias Hansen i Frankrig. I fjor mistede enken sin mand – tre blomstrende sønner og sin mand i løbet af to aar! Det er tunge ofre, der kræves.

Faldne

Efter næsten et aars uvished har enke Anne Kathrine Carlsen i Kasø ved Jordkær nu faaet officielt meddelelse om, at hendes søn Niels er falden den 25. juli 1916, 34 aar gl.

Johann Pustal fra Graasten er den 4. juli død paa et feltlazaret, 25 aar gl.

Maskinbygger Hans Schmidt fra Sønderborg er den 17.juli død paa et lazaret i Aachen, næppe 33 aar gl.

Christian Nielsen og hustru i Egen har modtaget meddelelse om, at deres søn Andreas er død paa et feltlazaret den 9. juli.

Efter lang tids uvished har enke  Cathrine Wilhelmsen i Aabenraa modtaget budskab om, at hendes søn Hans er død i det fjerne. Den dybt sørgende moder har allerede tidligere mistet en søn i krigen.

Saarede

I tabslisten meddeles, at underofficer Karl Petersen fra Vojens er haardt saaret.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Jørgen Maibaum fra Østerby er i fangenskab.

Theodor Ottesen fra Rejsby menes at være i fangenskab.

24. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: alt har værdi

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Affald og gamle materialier – alt har værdi

Generalkommandoen for 9. Armékorps gør opmærksom paa nødvendigheden af at samle det affald og de gamle materialier, der findes i husholdningerne, og at anvende dem paa passende maade. Der nævnes følgende genstande. Tinholdigt materiale af alle slags (gamle tinsoldater), gamle konservesdaaser, kobber, messing (gamle uniformsknapper), gamle patronhylstre, nikkel, aluminium, alsenoid, zink, hvidmetal, staniol, staniolkapsler, bly (gamle blysoldater), gammelt gummi (gamle vand- og gasslanger, gamle gummisko, gamle spillebolde), kork, gammelt papir, bøger, aviser, indpakningspapir, kvindehaar, læder (gamle læderremmer, gamle skoletornystre), gamle sko, uld, sække, 3/8 lysegrønne danske mælkeflasker, gamle tæpper, gamle læderhandsker, gammelt linned. I særdeleshed peges der paa, hvor vigtigt det er at samle alle frugtkærner. 

23. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: forældrene led nød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Forældrene led nød

For at være gaaet over grænsen ad ulovlige veje stod tjenestepige Mathilde Fuglsang fra Over Lert i fredags anklaget for Landsretten i Flensborg. Hun havde herfor faaet et straffemandat paa 150 mark, men var ved Bisidderretten kun bleven dømt til en pengebøde paa 30 mark. Den anklagede tilstod at være gaaet over grænsen og tilbage ad ulovlige veje og uden pas. Hun havde ifølge Flensborg Avis gjort dette for at hente levnedsmidler til sine nødlidende forældre. Hun var allerede en gang i forvejen dømt for en lignende forteelse. Dommen lød paa en bøde paa 60 mark samt omkostningerne.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Jørgen Lorenzen fra Lysabild er falden.

Gaardejerenke Marie Schmidt i Sundsmark i Ulkebøl paa Als har modtaget meddelelse om, at hendes eneste søn Jørgen den 8. juli er falden ved Vestfronten, 22 aar gl.

Nis R. Godt og hustru i Egen har modtaget efterretning om, at deres søn Frederik er falden den 14. juni, 21 aar gl.

Savnede

I tabslisten meddeles, at Paul Busk fra Vejbøl og Peter Kruse fra Rangstrup er savnede.

I fangenskab

Christian Dall fra Københoved, Franz Fidder fra Grøngrøft, Peter Ohrt fra Lysabild, Thomas Paulsen fra Barsbøl og Christian Schmidt 2. fra Aabøl, der hidtil har været savnede, er i fangenskab.

Endvidere meddeles, at Hans Maibaum fra Østerby (kredsen er ikke anført) og Peter Petersen fra Hajstrup ifølge private meddelelser er i fangenskab.

 

20. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: faneflygtige og overløbere vises ingen naade

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faneflygtige og overløbere

Generalkommandoen i Altona har udsendt følgende: Beklageligvis har det hos overløbere til fjenden vist sig, at de var vildledte af den anskuelse, at de efter krigen vilde blive benaadede.

Dette er en skæbnesvanger antagelse. Allerede i den bekendtgørelse, som af krigsministeriet angaaende faneflygtige er udstedt den 29. maj 1917, nævnes, at overløbere til fjenden er udelukkede fra benaadningen.

Naar der ikke mere tages noget hensyn til de faneflygtige, der ikke inden udløbet af den fastsatte frist er vendt tilbage fra de neutrale lande, gælder dette i saa meget højere grad overløbere til fjenden.

Overløbernes forbrydelse er saa stor og deres optræden er saa forræderisk, at der ikke til nogen tid vil blive øvet naade af nogen art mod disse folk. Hele lovens tyngde vil efter krigen ramme overløberne saavel som de faneflygtige, der ikke efterkommer krigsministeriets reskript af 29. maj 1917.

 

19. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: krigsfange paa flugt og nye bestemmelser for duge, servietter og haandklæder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Ingen duge eller servietter

I alle gæstgiverier og almennyttige offentlige lokaler, hvori levneds- og nydelsesmidler af en eller anden art afhændes til fortæring paa stedet, er udgivelsen af servietter af vævede virkede eller strikkede varer forbudt. I saadanne forretninger maa endvidere efter 1. oktober 1917 vævede, virkede eller strikkede varer, som kan vaskes eller afvaskes (bordduge) til dækning af bordet, paa hvilket maden eller drikkevarerne serveres, ikke mere overlades gæsterne til benyttelse af gæstgiverne. I gæstgiverier, hvori fremmede optages i herberg maa hver af de i disse gæstgiverier optagede gæster ikke faa mere end ét rent haandklæde om dagen til benyttelse. Til benyttelse af badet i saadanne gæstgiverier maa hver gæst i dagens løb  endvidere faa 2 haandklæder eller i stedet for det andet haandklæde et badehaandklæde eller frotterhaandklæde. Sengevasken til de gæster, der optages i gæstgiverier, maa først skiftes, naar opholdet er afsluttet eller ved et ophold, der varer længere end syv dage. Bliver enkelte dele af sengevasken ubrugelige af særlige grunde, især som følge af en gæsts sygdom, maa disse enkelte stykker skiftes. Bestemmelsen om haand- og badeklæder saa vel som sengevask finder ikke anvendelse paa offentlige eller private sygehuse.

Tilsøs paa vognfjæle og en balje!

For nogen tid siden forsøgte nogle krigsfanger fra Elsmark paa Als at flygte. Men da de kom ned til Lillebælt, blev de sete af vagtposten og vendte derfor om. Som straf blev de idømte arrest hver  søndag. Den sidste arrestdag gennembrød de muren nedenunder vinduet og flygtede. De havde ifølge Sonderburger Zeitung forinden i al stilhed tømret en flaade af nogle vognfjæle og sat en balje ovenpaa. Desuden havde de lavet sig aarer og skjult disse ting nede ved bæltet. Mandag morgen var de borte. Der blev søgt efter dem, men forgæves. Da flaaden er drevet i land, mener man, at fangerne er druknede, mens andre tror, at de endnu holder sig skjult paa øen.

 

16. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Nicolaj Asmussen, Slotsgade i Aabenraa, er død, 21 aar gl. om bord i en u-baad.

Oluf Georg Schultz fra Aabenraa er falden  7. juni, 26 aar gl.

Andreas Jacobsen fra Skovby paa Als er 23. juni falden.

Jørgen Matthiesen og hustru i Asserballeskov har modtaget efterretning om, at deres søn Peter 23. juni er død paa et feltlazaret i Frankrig, 18 aar gl.

I fangenskab

Købmand Roll i Haderslev har faaet efterretning fra sin søn Karl om, at han befinder sig i Paris i fransk fangenskab.

Chresten Witt i Ørsted i Oxenvad sogn har modtaget meddelelse om, at hans eneste søn Heinrich er i engelsk fangenskab.

Gaardejer Peter G. Johansen og hustru i Forballum ved Døstrup har fra deres søn Adolf faaet meddelelse om, at han er i fransk fangenskab. En ældre søn befinder sig siden september 1914 i russisk fangenskab. 

 

 

14. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: beslaglæggelser…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Større kreaturleveringer

I Tondernsche Zeitung skrives, at der fra provinsen Slesvig-Holsten skal leveres 9000 kreaturer indtil midten af august maaned til hærforvaltningen og industriomraadet. Der er dog, mener bladet, ingen grund til bekymringer, da landets kreaturbeholdning den 1. marts i aar var 21,336,000 stykker. Det vil sige 342,000 mere end i 1913.

Skolerne og landbruget

Generalkommandoen skriver bl.a.; Sikringen af landbrugets arbejdskræfter og derigennem folkeernæringen staar i de kommende uger og maaneder i første række. Dette har skolerne inden for korpsdistriktet taget hensyn til ved forlængelsen af sommer- og efteraarsferien. Ungdommen maa være klar, at ferien i aar ikke tilhører dem, men fædrelandet. Ogsaa ud over ferien er skolemyndighederne villige til at give orlov og tage tilbørligt hensyn til, at unge sysselsættes i fædrelandets hjælpetjeneste. Saaledes kan og vil de unge ogssa paa markerne med glæde gøre deres pligt.

Beslaglagte af staten

To gaarde i Roager sogn er blevne beslaglagte af staten. Det er Hans Mauritzens ejendom i Roager og Ole Jepsens ejendom i Øster Aabølling. Begge ejere er, da de var hjemme paa orlov, deserterede.

12. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: Haderslev Bank maa ikke udstede nødpenge

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Danske undersaatter i Nordslesvig

kan nu faa tilladelse til fra Danmark at faa tilsendt smør, flæsk, gryn og mælk, naar de konstaterer gennem det danske generalkonsulat i Hamborg, at de er danske, og lægger dette konsulatsbevis ved henvendelsen til paagældende autoriserede eksport-udsalg i København. Enkeltpersoner kan dog ikke faa leveret saadanne varer; de er forbeholdt husstandene.

Haderslev Banks papirpenge forbudt

General von Falk har bestemt, at de af Haderslev Bank paa det danske sprog udstedte, som “check”  betegnede nødpenge-beviser paa 50 pg ikke mere maa bruges som betalingsmiddel. Det forbydes Haderslev Bank i Haderslev at udstede nødpenge af nogen som hest art.

Krigskøkkenet i Tønder er bleven lukket

Det bekendtgøres, at det er paa grund af mangle paa deltagelse!

Faldne

Hans Thusbøll og hustru paa Mariahjemmet i Haderslev har modtaget efterretning om, at deres eneste søn Karl er død.

Fru Margrethe Ravn i Hølleskov ved Toftlund har modtaget meddelelse om, at hendes mand Laurids Ravn er falden.

Kristian Jespersen fra Aabenraa er død af sygdom.

Vilhelm Ernst og hustru i Avnbøl har modtaget efterretning om, at deres søn er falden, 19 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Oluf Schulz fra Skovbøl i Felsted sogn er falden og at Richard Kaiser fra Haderslev er død paa et lazaret.

Niels Thomsen Tved fra Gabøl ved Nustrup er 25. juni afgaaet ved døden paa et lazaret, 38 aar gl.

Saarede

Jens Hansen, en søn af landmand Jørgen Hansen i Avnbøl i Sundeved, og Johan Lauridsen, Trunbro ved Ullerup i Sundeved, er saaret.

Landmand Jørgen Jørgensen i Dybbøl har modtaget meddelelse om, at hans eneste søn i Frankrig den 28. juni er bleven haardt saaret.

Løjtnant Harder, søn af politibetjent Harder i Haderslev,  er bleven haardt saaret.

Hans Schmidt fra Hønkys er haardt saaret.

I fangenskab

Hans Jepsen fra Sønder-Vilstrup er i fangenskab.

Kristian Petersen fra Rinkenæs er i fangenskab.

Savnede

I tabslisten meddeles, at Johan Petersen fra Stenderup Mark (kredsen er ikke anført) er savnet.

10. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: Distriktsfeldwebel Schrøder lever

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Dansk canadier falden paa Vestfronten

Husmand S. Clemmensen i Thorup paa Samsø har fra det engelske krigsministerium modtaget meddelelse om, at hans søn, Johann Clemmensen, der havde meldt sig som canadisk frivilig, er falden paa Vestfronten.

Distriktsfeldwebel Schrøder lever og er paa fri fod

Vi bragte den 27de juni en meddelelse fra Haderslev, hvorefter daværende Distriktsfeldwebel Schrøder ca. 3 uger forud skulde være bleven arresteret sigtet for bestikkelse og have taget sig af dage i fængslet. Meddelelsen var allerede tilgaaet os tidligere fra forskellige sider, men vi optog den først, da den senere blev os tilstillet fra en side, vi havde grund til at anse for fuldt ud paalidelig og som var den paagældende endog meget velvillig stemt. Imidlertid er der nu indløbet en meddelelse fra Distriktskommandøren i Flensborg, Oberst Otthum, der oplyser, at det af os gengivne rygte er ganske urigtigt, idet Distriktsfeldwebel Schrøder lever og er paa fri fod ligesom der ikke foreligger noget der kunde lade formode, at han kunde have gjort sig skyldig i at modtage bestikkelse. Idet Distriktskommandøren beder os oplyse dette skal vi tilføje, at vi naturligvis beklager, at vi – til trods for vor paapasselighed ved optagelser af meddelelser sydfra – er kommen til at bringe en notits, der efter de af obersten givne oplysninger om Distriktsfeldwebel Schrøder maa føles krænkende for denne; men vi antager, at man til gengæld føler sig forvisset om, at sligt ikke vilde være sket, dersom der for os havde været mindste tvivl om meddelelsen paalidelighed.

9. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: den sidste guldskilling!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Op med den sidste guldskilling!

Til Hejmdal skrives følgende fra Augustenborg: Arbejdet for at forøge Rigsbankens guldbeholdning fremmes for tiden meget energisk her i kommunen. I disse dage har alle selvstændige kommunemedlemmer saaledes modtaget et cirkulære, som lyder saaledes i oversættelsen: Paa alle sider forelægges nedenstaaende løfte for familiefædrene og de enligtstaaende personer til underskrift. Det er en æressag for vores kommune, at ingen nægter sin underskrift. Saaledes opfordres ogsaa de herved til at underskrive guldløftet og ved den næste brødkortuddeling at levere det tilbage til deres brødkortuddelingssted. Efter 14 dages forløb fastslaas der officielt, hvem i vor kommune, der har underskrevet, og hvem ikke. Navnene paa dem, der har underskrevet, indføres i den af professor Kamps projekterede Ehrensbuch unsere Gemeinde (vor kommunes æresbog), der skal opbevares i stedets arkiv til varigt minde om den store tid. Hvem der ikke underskriver, hans navn indføres i Die Schwarze Liste (den sorte liste) og bekendtgøres offentligt.  Derfor ud med det sidste guldstykke, paa det at man kan underskrive paa ærlig maade og blive optagen i kommunens æresbog. Guldpenge modtages om dagen af ethvert postkontor og enhver offentlig kasse, og disse udbetaler herfor det samme beløb i andre penge. Men om aftenen, efter mørkets frembrud, er de stedlige gejstlige villige til paa en lidet iøjnefaldende maade at modtage og indveksle guldpenge.

Høstorlov

For i aar at sørge for en hurtig afgørelse af ansøgninger om høstorlov indtil 4 uger har Krigsministeren anordnet en simplificering af den vej, saadanne ansøgninger skal gaa. Ansøgninger af denne slags skal for fremtiden indsendes til kommunemyndighederne (kommuneforstander, borgmester, magistrat). Kommuneforstanderen sender efter at have afgivet sit skøn ansøgningen videre gennem amtsforstanderen til krigsøkonomistedet, der andrager om orlovstilladelse hos den kompetente troppeafdeling.

Faldne

Enke Anna Roud i Skærbæk har faaet meddelelse om, at hendes søn Laurids 26. juni er død paa et feltlazaret.

I tabslisten meddeles der, at Peter Hansen fra Nybøl ved Jordkær er død af sygdom.

Saarede

Christian Thomsen, svigersøn af landmand Ch. Bonde i Sønderby paa Kegnæs, er bleven saaret ved den franske front. Christian Bonde har mistet to sønner i krigen.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Asmus Christiansen fra Felsted, som var savnet, er i fangenskab.

Albert Buchholzs hustru i Vilsbæk ved Holebøl har modtaget meddelelse om, at hendes mand er i fransk fangenskab.

Peter Hansen fra Skodsbøl, Lorenz Jørgensen fra Fogderup, hans Langholz fra Stenderup (?), Siegfried Lorenzen fra Alslev og Jes Jørgensen fra Kjestrupskov er i fangenskab.   

6. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: feriedreng anholdt af den tyske vagt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Handelen med skotøj

I de nærmeste kan fra Forbundsraadet ventes en anordning om handelen med skotøj. der oprettes 18 store selskaber, deraf et for Berlin og et for Brandenborg. Under disse selskaber staar 105 distriktskontorer. Ved fordelingen i det enkelte kan alle deltage, som handlede med nyt skotøj den 1. august. Den ny ordning vil ikke medføre nogen forhøjelse af priserne for forbrugerne.

Bortførte kirkeklokker

I sidste uge nedtoges og bortførtes de to af Hygums kirkes tre klokker. Den mindste af de to ringeklokker og taarnurets klokke. Ringeklokken er støbt i Rendsburg i aaret 1812 og bærer en tysk indskrift og aarstallet 1812; og taarnurets klokke er ligeledes støbt i Rendsburg i aaret 1842, da kirken fik sit taarnur.

Københavnsk feriedreng anholdes af den tyske vagt

En klasse af Østre Gasværks Kommuneskole i København – ca. 25 mellemskoleelever og par lærere – der i disse dage er paa fodtur i det sydlige Jylland, kom i gaar, efter at have overnattet i Hjarup, til Skodborg. I kroen nød de den forudbestilte risengrød, og efter maaltidet skulde de saa ned for at se grænsen fra broen. Under ledsagelse af en yngre lærer gik de derned, men forud løb tre drenge. Paa deres spørgsmaal om de maatte gaa ud paa broen, svarede den vagthavende gendarm, at de maatte ikke gaa længere end til midten af broen, hvis de ikke vilde risikere at blive taget af den tyske vagtpost. En af drengene var imidlertid advarslen overhørig og løb trods kammeraters og lærers raab helt over broen og hen til det tyske toldsted, hvor han selvfølgelig blev anholdt af vagtposten. Lærere og kammerater vendte saa tilbage til Skodborghus kro, og efter forgæves forsøg paa at faa drengen udleveret drog ekspeditionen videre paa fodturen over Skibelund til Askov og Vejen for derfra at tage til Esbjerg og Fanø. Takket være den elskværdighed, det tyske militær ved grænsen stedse udviser overfor saadanne misforstaaelser, slap Svend Aage med at sidde nede i den tyske vagtstue indtil i aftes kl. 6½, da han fik lov at vende tilbage til den danske side. Det vil dog ikke være raadeligt, at eksemplet efterfølges, thi man kunde tænke sig, at danske myndigheder ikke vilde vise den elskværdighed overfor overtraadte advarsler, som det tyske militær gør, men klapse saadanne fyre alvorligt af.

Faldne

Enke Kathrine Lorenzen i Bovrup ved Varnæs har atter modtaget budskab om, at en af hendes sønner, den næstældste, Hans, er falden 9. maj, 19 aar gl.

Skytte Andreas Jacobsen af Skovby paa Als er falden i Frankrig 23. juni i en alder af 23 aar.

Jørgen Matthiesen og hustru i Asserballeskov har modtaget efterretning om, at deres søn Peter er død paa et Reserve-feltlazaret, 18 aar og 7 maaneder gl.

Rebslager Ravns hustru i Hølleskov ved Toftlund har modtaget efterretning om, at hendes mand er falden.

Saarede

Gaardejer Anders Christensen og hustru paa Lundsgaard ved Kliplev har fra deres søn Andreas i Champagne faaet meddelelse om, at han er bleven saaret. Ægteparrets ældste søn Christian har været savnet siden en fægtning ved Sumbinnen den 20. august 1914. Deres næstældste søn Peter har siden den 23.  februar 1916 været i fransk fangenskab ved Bordeaux. – Deres svigersøn, slagter C. Petersen fra Gramby, har siden den 7. oktober 1916 været i engelsk fangenskab. Christensens yngste søn Holger, der fyldte 17 aar i december, var indkaldt til den 13. juni i aar, men han blev foreløbig fri paa reklamation.

Peter Enemark i Orderup ved Toftlund er bleven saaret og indlagt paa et lazaret.

Savnede

I tabslisten meddeles, at Joachim hans fra Ris-Hjarup savnes.

I fangenskab

Gaardejer Peter G. Johansen og hustru i Forballum har faaet meddelelse fra deres søn Adolf, at han befinder sig i fransk fangenskab.

Albert Buchholz i Vilsbæk, som i nogen tid har været savnet, er kommen i fransk fangenskab.

Chresten Witt fra Ørsted (Oxenvad sogn) har modtaget et brev fra sin søn Heinrich Witt, at han er i engelsk fangenskab.

 

30. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Jernbanefunktionær Truels Jensen i Haderslev har modtaget efterretning om, at hans ældste søn er falden.

Hans Hansen og hustru i Ørsted ved Sommersted har modtaget efterretning om, at deres yngste søn er død paa et feltlazaret, 20 aar gl. En broder til ham, Lorens, er for tiden i fransk fangenskab.

Albert Schnell og hustru i Lert ved Sommersted meddeler, at deres søn Hans Christian er død paa lazaret, næppe 20 aar gl.

Saarede

Møller Hansen i Toftlund har haft 4 sønner med i krigen, og deraf er 2 faldne. I lørdag modtog han efterretning fra  sin yngste søn Eduard, at han er bleven saaret og kommen paa et lazaret.

I tabslisten meddeles, at Jakob Rørby fra Arnum er let saaret.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Peter Haulrig fra Bovlund, der hidtil har været meldt savnet, er i fangenskab.

Landmand Peter Petersen fra Hajstrup har meddelt sin hustru, at han er kommen i engelsk fangenskab.

Chr. Christensen i Kastrup ved Gram har faaet meddelelse fra sin halvbroder, Asmus Schau Jensen, at han er i fransk fangenskab.

29. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: byggen beslaglægges

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Byggens beslaglæggelse

Krigsernærings-departementet bekendtgør følgende: Ved den nye rigsforordning af 21. juni 1917 er byggen i almindelighed beslaglagt. Af landmændene kan der altsaa ikke, som i det forløbne aar, tilbageholdes eller paa fri haand sælges bestemte mængder, heller ikke til saaning. Handelen med saabyg vil blive reguleret ved en om kort tid udkommende forordning om salg af sæd.

Kirkeklokkerne i Kristianfelt

lød i søndags efter gudstjenesten for sidste gang sammen, da den største af dem skal tages ned i de nærmeste dage.

Faldne

Christian Reiling fra Kristiansfelt er falden.

Savnede

Martin Jepsen fra Flovt, Andreas Jørgensen fra Mommark, Christian Larson fra Bøjskovskov, Christian Matthiesen fra Skelle og Thomas Ravn fra Hejsager er savnede.

I fangenskab

Andreas Detlefsen fra Toftlund er i fangenskab.

Jørgen Christensen, søn af gaardejer Jes Christensen i Nørre-Hjarup er i engelsk fangenskab. 

28. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: distriktsfeldwebel Schrøder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Har Distriktsfeldwebel Schrøder i Haderslev taget sig selv af dage i fængslet?

For ca. 3 uger siden fremkom der meddelelse om, at Distriktsfeldwebel Schrøder paa det saakaldte “meldeamt” i Haderslev var bleven arresteret og kort efter havde taget sig af dage i arresten. Meddelelsen er senere bleven bekræftet fra flere sider. Det saakaldte “meldeamt” for Haderslev kreds i Haderslev sorterer under distriktskommandoen i Flensborg. Alle indkaldelser af mandskaberne i Haderslev kreds udgaar fra dette “meldeamt”, selv om de indkaldte ligesaa ofte skal melde sig i Flensborg som i Haderslev. Den højeste myndighed paa dette “meldeamt” er en major, men det var dog feldwebel Schrøder, der var den egentlig styrende i det daglige arbejde, og under ham stod igen en hel del underofficerer og menige. Alle kontrolforsamlinger afholdes af majoren og distriktsfeldwebelen, baade nu og i fredstid. Grunden til arrestationen maa søges i beskikkelser. Rundt omkring gaar der nemlig endnu mange militærpligtige hjemme, men flest af dem, der er i stand til at betale derfor. I Haderslev er det ogsaa den almindelige mening, at Schøder under krigen var bleven en formuende mand. Han var for øvrigt en meget dygtig mand, der havde orden i tingene og kunde blive færdig med meget i kort tid. Men han var tillige en selskabelig natur, og da han var lige tjenestvillig og forekommende overfor danske som tyske var han vellidt af alle, som kom i berøring med ham; men har ikke kunnet staa for pengenes tillokkelse. Schrøder var ca. 40 aar gammel, gift og havde flere børn. 

Faldne

Søren Truelsen fra Vesterbæk ved Hvidding er den 9. april falden, næppe 30 aar gl.

Hans Sandwei (ikke Sandvej) fra Holm paa Als er død at sine saar den 6. oktober 1914.

Saarede

Andreas Jørgensen fra Kristiansfelt er haardt saaret.

Laurits Roued fra Skærbæk er haardt saaret.

I fangenskab

Smedemester Andersen i Sillerup har faaet meddelelse om, at hans søn Søren er i fransk fangenskab.

Nikolaj Jepsen fra Rødding har været i fangenskab siden 30. august 1915.

 

 

27. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Karl Grage fra Rinkenæs, Jørgen Jørgensen fra Gram, Gustav Wolf fra Skodsbøl, Christian Jessen Christiansen fra Bovrup, Christian Kjær fra Sønder Vejrup i Danmark, Nis Lausen fra Aabenraa, Hans Mortensen fra Ladegaard i Haderslev kreds, Hans Petersen fra Mølby, Niels Carlsen fra Kassø? og Frederik Rettemann fra Arnum er faldne.

Arbejder Christian Petersen fra Lille Raadhusgade i Sønderborg er død 16. juni paa et lazaret i Lybæk.

Theodor Christensen fra Haderslev er død.

Savnede

Peter Jensen fra Jegerup og Heinrich Carstens fra Sommersted er savnede.

I fangenskab

Otto Jensen fra Rødding og Christian Hansen fra Elstrup, Lorenz Clausen fra Felsted og Herman Tønnies fra Haderslev er i fangenskab.

Fyrbøder Andreas Abrahamsen fra Aabenraa er i fransk fangenskab.

26. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: krigsbindingsskatten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Krigens kaar. Naar skatten tager de 9 tiendedele af indtægten

For tiden er man stærkt i gang med at paaligne folk, der har tjent penge i  krigens tid, den saakaldte “krigsbindingsskat”, og at der ikke gaas lemfældigt til værks, er der mange eksempler paa. En handelsmand paa Toftlund-egnen, hvis fortjeneste blev anslaaet til 100,000 mark, skal nu betale en skat paa 88,000 mark! Krigen koster jo penge og det gælder om at bringe dem tilveje.

Dyrt hø

Forleden dag, da der blev holdt auktion over kløver til slæt paa Haderslev bys Nørremark, steg priserne kolossalt, til 7-900 mark pr. hektar, medens prisen ellers plejer at være omkring ved 300 mark. Og saa skal græsset endda være groet saa daarligt i aar, at der kun kan ventes et par læs hø af hver hektar.

Kan forældre ved testamente fratage deres søn hans arvelod?

Om dette spørgsmaal er der tilstillet Flensborg Avis følgende, der maa besvares med ja: Meget ofte vil det kun dreje sig om et enkelt af børnene, en søn, som f.eks. imod arvefaderens vilje er deserteret fra militærtjenesten, og den pligtdel, som unddrages vedkommende, tilfalder altsaa de andre børn. Der skal staa følgende passus i testamentet. “Min søn….er som soldat i krigen mod min vilje deserteret og opholder sig i udlandet. Af den grund bestemmer jeg, at han ikke skal arve noget efter mig, og jeg uddrager ham herved tvangslodden i medfør af § 2333 nr. 5 i den borgerlige lovbog.”  

25. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: manglen paa levnedsmidler drøftes paa højeste plan

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Et møde af Landraader

fandt i mandags sted i Kile under forsæde af Overpræsident v. Moltke. Genstand for drøftelserne var ordningen af levnedsmiddel-spørgsmaal, særlig kødforsyningen i provinsen, meddeler Hejmdal.

Faldne

Frederik Jakobsen fra Wartenberg i Haderslev kreds og Marius Jensen fra Barsmark er faldne.

Peter Hansen fra Aabenraa og Simon Seest fra Genner er døde som følge af sygdom.

Savnede

Henrik Christensen fra Rødekro, Jens Christensen fra Tumbøl, Jakob Dall fra Barsø, Andreas Jensen fra Uge, Peter Jensen fra Aabenraa, Jørgen Møller fra Tandslet, Andreas Nielsen fra Vellerup, Peter Nissen fra Haderslev, Hans Philippsen fra Snogbæk, Falle Ravn fra Grønnebæk, fanejunker Carl Roll fra Haderslev og Ernst Wille fra Haderslev er savnede.

I fangenskab

Møllersvend Andreas Andersen fra Lundtoft Mark ved Kliplev er i fransk fangenskab.

Christian Friis, søn af P. Friis i Kjelstrup ved Haderslev er i engelsk fangenskab.

 Chr. Damm fra Nustrup er i fransk fangenskab.

Emil Korthaus fra Haderslev og Hans Hansen (ikke Andreas) fra Tagholm er i fangenskab.

23. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: lokomobiler beslaglægges

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Landbruget og laante militærheste

Generalkommandoen i 9. Armékorps’ distrikt har udlaant mange heste til landbruget. Der skal saa som sikkerhed stilles en sum paa 300 mark. Landmændene maa pleje de laante heste godt og fodre dem saaledes, at de igen afleveres i krigsbrugbar stand.

Alle transportable og faste lokomobiler

paa over 20 hestes kraft og dampmaskiner, hvis fyrflade er over 12 kvadratmeter, er ifølge en anordning af 20. juni beslaglagt og skal anmeldes.

22. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: er der flere kirkeklokker tilbage…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De to store kirkeklokker i Sønderborg,

der skal afleveres til Militærforvaltningen, er nu blevne tagen ned fra taarnet.

Saarede

Købmand Hans Boisen fra Løjtkirkeby er i Flandern bleven haardt saaret i hovedet og i begge ben.

Sophus Fuglsang fra Haderslev er haardt saaret.

Savnede

Heinrich Arlt fra Rinkenæs, Johannes Behl fra Haderslev og Peter Jørgensen fra Hønning er savnede.

I fangenskab

Jørgen Christensen fra Nørre Hjarup ved Rødekro, Jørgen Grøn fra Frederikshof ved Fynshav paa Als, Nikolaj Andersen fra Bovrup og Andreas Møller fra Thiset er i fangenskab.

21. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Lorenz H. Plett fra Ærtebjerg paa Als er 4. maj falden i Frankrig, 28½ aar gl.

Fru Kjer i Gammelskov ved Toftlund har modtaget efterretning om, at hendes mand er falden.

Johannes Baagøe fra Skodborgskov, Antoni Falkenberg fra Sommersted by, Thomas Freudendahl fra Rejsby, Johan Kahl fra Haderslev, Harald Møller fra Frørup og Christian Nielsen fra Arrild er faldne.

Philip Diehl fra Haderslev er død paa et feltlazaret.

Saarede

Peter Aaling fra Ris ved Aabenraa og Jakob Petersen 1. fra Ulstrup er haardt saarede.

I fangenskab

Peter Godts hustru i Guderup paa Als har modtaget efterretning om, at hendes mand er i fransk fangenskab.

Chresten Andresen fra Lysabild er i fransk fangenskab. 

 

 

20. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: flere klokker tages ned

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kirkeklokkerne

I Frue kirke i Haderslev skal med det første tages ned og overleveres til hærens fornødenheder. Frue kirke har 4 klokker, hvoraf ingen har kunstnerisk eller historisk værdi; kun én af disse klokker maa beholdes til kirkens brug.  Alle fire er støbt i Husum. I Haderslev provsti skal der for øvrigt ikke være mange klokker til aflevering, da de fleste kirker kun har én klokke. Stormklokken i domkirken i Slesvig blev i søndags ringet for sidste gang, nemlig for et barn, som blev begravet. Den skal herefter tages ned og slaas i stykker for nu at tjene fædrelandet.  

Faldne

Asmus Festersen og hustru i Bolderslev bekendtgør, at deres søn Heinrich er falden, 19 aar gl.

Jørgen Bonde fra Fjelby Mark paa Als er den 29. april falden i Frankrig, 36 aar gl.

Jørgen Hansen fra Ketting paa Als, Mads Kjestrup fra Lert, Lorenz Plett fra Sønderby paa Kegnæs og Jørgen Rudbæk fra Sparlun er faldne.

Lorenz Johannsen fra Aarøsund er død.

Willi Beck fra Sønderborg, Hans Hansen fra Pøl paa Als, Mathias Hell fra Sundsmark, Jens Jørgensen fra Kastrup, Thomas Knudsen fra Arnum, Jens Petersen fra Kjær og Helmuth Poppe fra Rødekro er faldne.

Jes Kock fra Kær er død.

Enke Christine Hansen i Ketting har modtaget budskab om, at hendes søn den 14. maj  er falden i Frankrig, 31 aar gl.

Saarede

Frederik Meyer 2. fra Toftlund og Christian Gebhardt fra Sønderborg er haardt saarede.

Willi Olsen fra Skærbæk og Frederik Svenson fra Sønderborg er haardt saarede.

Landmand Max Schrøder i Nygade i Aabenraa er haardt saaret.

I fangenskab

Bestt Madsen fra Majbøl paa Als er i engelsk fangenskab.

Til Jakob Hansen i Østerby paa Kegnæs er kommet meddelelse om, at hans søn Hans er i engelsk fangenskab.

Jes Nissen er i fangenskab.

Gaardejer Nis Jepsen og hustru i Dybbøltving har faaet efterretning om, at deres søn Kresten er i serbisk fangenskab.

Hans Petersen 4. fra Fol er i fangenskab.

Savnede

Nis Nissen fra Søst og Emil Sønberg fra Haderslev er savnet.

Thomas Kock fra Stenderup i Haderslev kreds og Hans Petersen 3. fra Avnbøl er savnede.

 

18. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: problemer med posten i Toftlund

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvordan man besørger post i Toftlund

Vi har fra Toftlund modtaget klage fra en abonnent om, at vedkommende kun faar de tre numre ugentlig af Ribe Stifts-tidende, uden at den paagældende kan erfare, hvor de øvrige er bleven af. Undertiden faar abonnenten paa forespørgsel om bladet stukket et eller flere gamle numre ud, men er naturligvis ikke tilfreds med det. Abonnenten beder os søge oplyst, om det ikke længere er muligt at faa sine forud betalte blade leveret af posthuset. Vi skal blot bemærke, at vi afsender det rette antal bestilte eksemplarer af Ribe Stifts-tidende til Toftlund, og at vi jo desværre ikke kan paatage os at fjerne de uregelmæssigheder, der kan finde sted under disse forhold. Vi vil anbefale den eller de paagældende at søge assistance hos politimyndighederne.

16. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

A. Thomsen og hustru i Nordborg har modtaget budskab om, at deres søn Tøge er falden, 22 aar gl.

Gaardejer Hans Sandveis hustru paa Mels Mark ved Nordborg har modtaget efterretning om, at hendes mand er falden.

G. Gundesen i Styding skole bekendtgør, at hans sidste søn Max den 30. maj er falden, 31 aar gl.

Jens Frandsen fra Kastrup Mark og Hans Hansen fra Sønderborg er faldne.

Jørgen Hansen Levisen fra Genner ved Aabenraa er død paa et feltlazaret.

Saarede

Knud Lassen fra Hjerting Skov er haardt saaret.

Savnede

En søn af smedemester Martin Christensen i Blans i Sundeved, en yngre broder til murer Karl Knudsen i Avnbøl i Sundeved, Asmus Christensen fra Rinkenæs og Hans Petersen fra Tandselle paa Als er savnede.

I fangenskab

Frederik Struck i Dyvig ved Nordborg er engelsk fange i Frankrig.

Gaardejer Andersen fra Styding ved Hammelev er i fransk fangenskab.