Kategoriarkiv: Ribe Stiftstidende

27. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: kan man beslaglægge deserteredes formuer?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Mangelen paa smaapenge

For at hjælpe paa den bestandig tiltagende mangel paa smaapenge forsøges der – efter hvad der meddeles Der Tag – med zinkmønt, der tilsyneladende har ført til et godt resultat. Hvor mangelen har vist sig særdeles følelig, vil byer og kredse forbigaaende – med rigets stiltiende samtykke – hjælpe sig videre med papir- eller andre nødpenge.

Ingen mælk til krigsfanger

Den stedfortrædende kommanderende general i Altona har udstedt følgende: Inden for 9. Armékorps’ omraade forbydet det at bruge skummetmælk til ernæring af krigsfanger i lejrene og i industrielle arbejdssteder, saalænge forbudet mod at anvende mælk i indlandets troppekøkkener gælder. Krigsfanger, der arbejder i landbrug, skal saavidt muligt heller ikke have skummetmælk.  Hvor dette sker, skal der efter forlangende forelægges krigsfangelejrens inspektion og økonomiofficerer et bevis fra kommunalforbundet om, at de tyske arbejdere i de paagældende kommuner ligeledes faar mælk.

Deserteredes beslaglagte formue

De nationalliberale rigsdagsmænd Wassermann og Stresemann har stillet følgende lille spørgsmaal til rigskansleren: “I løbet af denne krig er værnepligtige erklærede for desertører, deres formue beslaglagt og en formynder indsat til at forvalte den. Agter rigskansleren at udstede en rigslov, hvorefter den beslaglagte formue efter en bestemt frists forløb efter beslaglæggelsens bekendtgørelse erklæres for hjemfalden til rigskassen, naar den domfældte ikke har stillet sig forinden?”

23. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: soldaters efterladenskaber

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De 45-aarige ved fronten

Som svar paa en skrivelse  af 25. januar har den prøjsiske krigsminister meddelt rigsdagsmand  Dr. Düller-Meiningen, at man i længere tid har bestræbt for at trække alle mandskaber over 45 aar, som har ligget i felten længere end 6 maaneder,  tilbage fra den forreste linie, og dette vil ifølge Dannevirke ogsaa ske i fremtiden, for saa vidt det ikke er den enkeltes udtrykkelige ønske at blive dér.

Efterladenskaber efter afdøde soldater

Det prøjsiske krigsministerium har i Berlin, Joachimsthalerst. 10, indrettet et centralsted for efterladenskaber. Dette omfatter en samling af efterladenskaber efter faldne og afdøde, hvis identitet ikke har kunnet fastslaas. Paarørende af savnede, hvem det er bekendt, at den savnede stadig har bestemte erindringer, karakteristiske smykker osv. hos sig, kan henvende sig til dette centralsted. Nøjagtige opgivelser er ifølge Dannevirke nødvendige, ved urene numret, ved ringe indskrift eller lignende. Formularer til forespørgslerne kan faas ved Underudvalget for krigsfangne tyskere i Kiel, Holstenst. 64, og paa Oplysningskontoret for krigsdeltageres paarørende paa raadhuset i Flensborg, værelse 28, aabent hver søgnedag klokken 4-7.

Kun én slags kager

Magistraten i Kiel har paa grund af knapheden paa det mel, der er anvist byen, forbudt at bage kager og tærter. Alene nogle faa rene konditoriforretninger vil i fremtiden faa tildelt en beskeden mængde mel til at lave kager af, for ikke at deres forretninger helt skal standse; men der maa ifølge Dannevirke kun bages én slags kager og tærter, for hvilke der er fastsat højestepriser.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jürgen Jürgensen fra Storwich(?) i Haderslev kreds, Clausen Lund fra Skjoldager og Jens Skov fra Brorsbøl er faldne samt at Jørgen Nissen fra Brandsbøl, der tidligere har været meldt haardt saaret, og at Wilhelm Schmidt fra Sønderborg er død som følge af sygdom.

I fangenskab

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Christian Nielsen fra Ulkebøl er saaret og i fangenskab, Ottosen Dahl fra Birkelev er i fangenskab.

22. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: der er bud efter belgiske civilarbejdere

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Lynafledningsanlægenes kobber og platin

Den 9. marts 1917 er en ny bekendtgørelse traadt i kraft om beslaglæggelse, anmeldelsespligt, tvangstægt og aflevering af det ved de offentlige og private bygningsværker til lynafledningsanlæg og trækning anvendte kobber samt de ved lynafledningsanlæget værende platindele. Alt nærmere ses af ordlyden og udførselsbestemmelserne, som udstedes af kommunalmyndighederne. Offentliggørelsen sker paa sædvanlig maade. I bekendtgørelsen er der forudset undtagelser, ligesom der tages hensyn til kunstindustriel og kunsthistorisk værd, der vil blive fastslaaet af sagkyndige. Det skal ifølge Hejmdal bemærkes, at jern har vist sig som god erstatning for kobber ved lynafledningsanlæg.

Belgiske civilarbejdere

Den stedfortrædende Generalkommando i Altona bekendtgør, at der i den sidste tid er indgaaet saa mange andragender om at faa anvist belgiske civilarbejdere, at derved antallet af de til raadighed staaende belgiere er formindsket i saadan grad, at der foreløbig ikke kan tages hensyn til nye andragender.

Fader og søn i felten

Ølhandler Nissen i Aabenraa og hans søn Willy blev begge to indkaldt for omtrent 1½ aar siden. Fader og søn kæmpede først paa forskellige fronter. Nu er faderen ifølge Hejmdal kommen til samme front, hvor sønnen ligger, og da saa nær til dennes opholdssted, at de til deres store glæde nu og da kan besøge hinanden.

Om hjælpetjenstpligtiges beklædning

er der ifølge Dannevirke truffet følgende bestemmelser: 1) hjælpetjenstpligtige og frivillige hjælpetjenstydende skal principielt bære borgerlig dragt, ogsaa naar de sysselsættes ved troppedele og hos militære myndigheder. De skal selv sørge for beklædning. De faar paa ingen maade særlig beklædningsgodtgørelse; denne er tværtimod indeholdt i deres løn – § 8 i loven om fædrelandsk hjælpetjeneste. 2) Forbundsraadsforordningerne og de dertil hørende udførselsbestemmelser om at faa borgerlig klædning og fodtøj gælder ogsaa for hjælpetjenstpligtige osv. For erhvervslig særklædning gælder bestemmelserne i forordning af 14. marts 1917.

Faldne

Maler Hans Lorensen fra Rinkenæs er falden paa Vestfronten. Han efterlader sig hustru og barn.

Bagermester Jessen og hustru i Sommersted har modtaget den tunge efterretning, at deres søn Marius er død paa et feltlazaret den 9. marts efter at være bleven haardt saaret den 28. februar. Marius Jessen blev næppe 21 aar gammel.

Peter Christensen Green fra Agerskov er falden den 21. februar, 33 aar gl. Han efterlader sig hustru og en lille datter.

I de sidste prøjsiske tabslister meddeles, at gefreiter Jens Toft fra Hundslev. Knud Lund fra Kvistrup, Svend Nielsen fra Halk, Peter Schmidt 4. fra Kliplev og gefreiter Christian Becker fra Fjersted er faldne.

I marinens sidste tabsliste meddeles, at gefreiter Johannes Hansen fra Dynt, fyrbøder forstærknings-reservist Viggo Mackeprang fra Graasten og mine-overmatros i reserven Christian Petersen fra Bovrup er døde. Endvidere meddeles, at matros i søværn 2., Andreas Skaarup fra Haderslev, der har været meldt savnet, er død.

Til Øster Lindet kom der i mandags atter et trist budskab, idet nemlig elektriker Hans Hansen er død af sine saar den 4. marts paa et feltlazaret, hvor han blev indlagt den 27. februar, saaret af en granat i venstre ben. Hans Hansen var en meget dygtig og energisk mand i sit fag; han efterlader en sørgende hustru, søn og datter.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Johs. Muurholm fra Over Lert er død af sine saar.

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Peter Møller fra Nimsted og underofficer Kurt Hesse fra Sønderborg er haardt saarede.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Petersen fra Lunderup er haardt saaret.

I fangenskab

Den sidste prøjsiske tabsliste melder, at gefreiter Falle Rudbeck fra Hajstrup er i fangenskab.

19. marts 1917 – Ribe Stiftstidende; Nis Nissen taler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Landdagsmanden Nis Nissen taler

Ved tredje behandling af finansloven i den prøjsiske landdag har landdagsmand Nis Nissen haft ordet. Ifølge et kort referat i Berliner Tageblatt sagde han: Ligesom i tidligere aar indeholder dette aars finanslovsforslag talrige positioner til bekæmpelse af den danske folkestamme i Nordslesvig. Myndighederne lader sig ensidigt informere af vore mest hadefulde modstandere. Vi ser ingen bedring og hører kun ubestemte løfter om en kommende ny-orientering, hvormed man vil holde os hen. Vi kan altsaa ikke stemme for loven og vil derfor afholde os fra at stemme.

13. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: nye beslutninger omkring krigsunderstøttelse

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Krigsunderstøttelser

Rigsdagens Hovedudvalg har ifølge Hejmdal vedtaget følgende beslutninger: Familieunderstøttelsen paa 20 mark for hustruen og 10 mark for hvert barn skal ogsaa udbetales i sommermaanederne. Under krigen skal understøttelsen til barselskoner udvides til ogsaa at omfatte hjælpetjenestepligtiges hustruer, for saa vidt der foreligger trang.  Barselskoner faar herefter 1,50 mark pr. dag i understøttelse i stedet for som hidindtil 1 mark.

Inden foraarskontrolforeninger?

Ifølge Armee-Verordnungsblatt skal der i aar ingen foraarskontrolforsamlinger afholdes.

En krigsbededag

I gaar, søndag den 11. marts, blev der efter det evangeliske Overkirkeraads anordning i alle evangeliske kirkesogne afholdt en bededag for krigens lykkelige udfald.

Honninghøsten beslaglægges

Krigsernæringskontoret har besluttet, at hele honninghøsten for aaret 1917 skal beslaglægges. Kun til eget forbrug har avleren lov til at beholde.

12. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hjempermitteret

Landmand Jørgen Hybsman fra Aabøl ved Toftlund, der som hjemløs har været indkaldt i 10 maaneder og ligget i garnison i Lybæk, er nu efter at have faaet sine undersaatsforhold ordnede bleven sendt hjem.

Faldne

Forholder Wilhelm Jacobsen, Former Otto Petersen, arbejdsmændene Gustav Matthiesen og Henrik Nielsen samt modelsnedker Ludvig Dethloff er faldne.

Andr. Andresen og hustru i Beding har modtaget efterretning om, at deres søn Andreas er falden den 1. marts, næppe 26 aar.

Andr. Paulsen og hustru i Tønder har faaet underretning om, at deres søn Andreas er falden, 19 aar gl.

Marius Schmidt, søn af Peter Chr. Schmidt og hustru i Raad, er falden , 24 aar gl.

I tabslisten meddeles, at hornist Aleks Clausen 2.  fra Aabenraa er falden.

I tabslisten meddeles, at underofficer Friedrich Bendiksen fra Rørby (kredsen er ikke anført) og vicefeldwebel Gunge Lohfert fra Vester-Lindet er døde.

Saarede

Landmand Laus Lausen i Trænge paa Kegnæs er kommen fra garnisonen som uduelig paa grund af sygdom.

Hans Aaskov fra Grønnebæk er haardt saaret og chauffør Christian Nissen fra Nordborg er bleven saaret den 17. juni 1916.

Theodor Olsen fra Gramby, der har arbejdet som blikkenslager paa det kejserlige værft i Kiel, har faaet den ene haand haardt kvæstet og er indlagt paa lazaret.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Hans Hansen fra Broager og Hans Møller 2. fra Jels er i fangenskab.

8. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: færdselen ved grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nye bestemmelser om færdselen ved grænsen

General Falk har, som vi erfarer, under 28 f. m. udstedt følgende bestemmelser: Feltpostkæden langs landgrænsen mod Danmark maa kun passeres ved grænsestederne Høkelbjerg og Hvidding eller paa de af 1ste Landstormsinspektion bestemte steder. I terrænet mellem feltpostkæden og grænselinien er det forbudt at opholde sig uden for de offentlige veje. Landstormsinspektionen kan tillade afvigelser fra bestemmelserne, men ellers straffes overtrædelse med indtil 1 aars fængsel eller med pengebøder indtil 1500 mark. Bestemmelserne finder ikke anvendelse i jernbane-samfærdselen. Landstormsinspektionen har derfor truffet følgende bestemmelser: Det tillades – indtil videre – at passere feltpostkæden ved Frørup, Jels-Troldkær, Skodborg, Foldingbro, Bavngaard, Kamptrup, Gjelsbro og Spandet, men kun for den umiddelbart ved grænsen boende befolkning, naar det gælder ejendommens drift eller tilvejebringelse af næringsmidler til eget brug. For at passere de nævnte steder kræves en skriftlig tilladelse fra Bataillonskommandøren, forsynet med billede af indehaveren. De ovennævnte overgangssteder kan ikke passeres fra kl. 10 aften til kl. 6 morgen, undtagen naar bataillonskommandøren giver tilladelse i meget paatrængende tilfælde.

Hvem der vil forsyne sig med roer til menneskeføde

kan i Haderslev by til senest onsdagen den 7. marts melde sig i fødevarekontoret i raadhuset og straks faa den ønskede mængde. Fra den 8. marts standser byen med at levere roer.

Standset forretning

I Schleswigsche Grenzpost bekendtgøres af Haderslev Dampvaskeri og Badeanstalt, at forretningen paa grund af mangel paa kul og gas er standset indtil videre.

7. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: hjælp ved desertion

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Direkte eller indirekte hjælp ved desertion

I det sidst udkomne nummer af Haderslev Kredsblad for den 1. marts 1917 findes en kundgørelse fra det stedfortrædende Generalkommando i Altona, hvori det hedder: 1)hvem der faar troværdigt kendskab til, at en aktiv militærperson eller en hjempermitteret person har i sinde at desertere, og paa et tidspunkt, da det endnu vil være muligt at forebygge denne forbrydelse, og med forsæt eller uagtsomhed undlader ufortøvet at give den nærmeste militær- eller politimyndighed meddelelse herom, bliver, saafremt de bestaaende love ikke bestemmer højere frihedsstraffe, for det tilfælde, at den forbrydelse at desertere er begaaet eller blevet forsøgt, straffet med fængsel indtil et aar, og foreligger der formildende omstændigheder med arrest eller pengebøder af indtil 1500 mark. 2) samme straf faar den, som troværdig faar kendskab til og med forsæt eller af uagtsomhed undlader straks at meddele nærmeste militær- eller politimyndighed det, hvor en deserteret  eller en person, der egenmægtig har fjernet sig fra sin trop eller tjenestestilling eller med forsæt holder sig borte eller egenmægtig har overskredet den ham tildelte orlov og holder sig skjult eller paa anden maade unddrager sig den militære kontrol.

Bladenes krigsvanskeligheder

Det i Aabenraa udkommende Apenrader Tageblatt meddeler i fredags sine læsere: Efter at allerede hærberetningen ikke kunde hænges ud i byen paa grund af mangel paa elektrisk strøm sidste søndag, og vi desuden er tvungne til at omgaas meget sparsommeligt med papir, beklager vi at maatte meddele, at for fremtiden beretningen ikke mere vil blive hængt ud paa tavlerne i byen, men kun paa vort forretningshus’ tavle.

6. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: den civile hjemmehær mobiliseres

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

9de Armékorps Generalkommando

vil for den tilbageværende del af krigen blive forlagt til fra Altona til Hamborg, hvor den skal installeres i Elite-hotellet ved Burstah.

Den civile hjemmehær mobiliseres

Rigsdagens udvalg for hjælpetjenestepligten har nu givet sin tilslutning til en forbundsraadsordning, ifølge hvilken hjælpetjenestpligtige skal opføres i en lægdsrulle. For indkaldelsernes rækkefølge er efter loven familieforhold, helbredstilstand, bopæl, hidtilværende sysselsættelse, arbejdsløn og meget andet i første linie afgørende. Ugifte skal indkaldes før de gifte, i første linie selvfølgelig dem, der melder sig frivillig, desuden saadanne personer, som har været sysselsatte i virksomheder, som nu er standsede, folk, som ikke er i deres tidligere erhverv(rentierer, tidligere embedsmænd og privatfunktionærer), og saa de, der kan erstattes af helt unge eller kvindelige kræfter, for eksempel tjenere, barberer osv. I øvrigt regner man med endnu mange frivillige, nu da det bliver alvor, og tvangen truer, og enhver naturligvis vil foretrække at komme til et arbejde, han er kendt med, i stedet for at blive indkaldt til et andet arbejde. Anmeldelserne vil allerede finde sted først i marts maaned, og indkaldelserne vil begynde fra 1. april. Den opgave, der agtes løst ved loven om hjælpetjeneste, tager navnlig sigte paa at afløse det store antal krigsduelige folk, som endnu anvendes ved Etappe-tjenesten og i de besatte omraader. Som følge af lovens tilblivelse har allerede talrige krigsduelige soldater kunnet sendes til fronten. Men tallet kan endnu forhøjes betydeligt. Desuden er trangen til arbejdere ved hærforsyningen i hjemmet endnu langt fra tilfredsstillet. Først og fremmest gælder det at skaffe arbejdere til veje til landbruget, som staar over for foraarsarbejdet. Der raades nemlig ikke over et tilstrækkeligt stort antal fanger. Ogsaa fabrikkerne, der opføres med hærens forbrug for øje, kræver vedvarende i øget grad arbejdskraft, ligeledes samfærdselsinstitutionerne. Det er en af lovens vigtigste opgaver at sørge for det nødvendige antal arbejdere til disse forhold.

5. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: en trist orlov

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Ikke opvarmede jernbanetog

Efter hvad der meddeles skal opvarmningen af jernbanetogene, der i fjerntrafikken allerede er meget begrænset, nu helt ophøre af mangel paa opvarmningsslanger, til hvis fremstilling, der skal bruges gummi.

Mangel paa gas

er der nu ogsaa i Tønder. Dér vil gasværket fra 1. marts ikke levere gas fra 1 til 6 om eftermiddagen.

En trist orlov

Murer Berliner fra Slotsgade i Aabenraa kom for nogle dage siden hjem fra fronten for at besøge sin hustru, der laa syg. Nu er hustruen i søndags afgaaet ved døden, og om nogle faa dage skal manden ifølge Flensborg Avis atter af sted til fronten, efterladende 6 moderløse børn i hjemmet. 

Faldne

Enke Berteline Schmidt i Høgsbro ved Hvidding har modtaget budskab om, at hendes eneste søn, Søren Knudsen Schmidt, er død i et feltlazaret, 23 aar gl.

 

3. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: fra kirken til krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Aflevering af kirkeklokkerne – fra kirken til krigen.

Den 1. marts 1917 traadte en ny bekendtgørelse i kraft, hvori der opfordres til frivillig aflevering af bronzeklokker samt beslaglæggelse, tvangstægt og inddragelse af bronzeklokker. Der skal dog forblive én klokke i hver kirke. Der vil blive taget det nødvendige hensyn til den kunstindustrielle eller kunsthistoriske værd.

 

 

2. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: den sidste flaske brændevin

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Asmus Petersen fra Dybbøl, der tidligere har været meldt savnet, er falden den 7. oktober 1914.

Saarede

Jørgen Fogt fra Stubbom er saaret.

Savnede

Christian Hansen (ikke Hansen 4.) fra Sverdrup, der tidligere har været meldt let saaret, er savnet.

I fangenskab

Gaardejer J. Fuglsang i Hjerndrup har faaet meddelelse fra sin søn Johan Fuglsang om, at han er i fransk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Martin Johannsen fra Aabenraa er i fangenskab og at Ole Olesen fra Haderslev ligeledes er i fangenskab.

Krigsøkonomi-kontorer

For at sikre jordens dyrkning og for at fremme samarbejdet mellem militær- og civil-myndigheder er der i tilknytning til de bestaaende provinsmyndigheder oprettet krigsøkonomi-kontorer og for de enkelte landkredse skal der dannes krigsøkonomi-steder. Krigsøkonomi-kontoret har ifølge Dannevirke den opgave inden for provinsen at understøtte og fremme landbrugets produktion ved at forskaffe driftsledere og arbejdere og, hvis det er nødvendigt, bevirke tilbagestilling fra militæret, at forskaffe arbejdsheste, maskiner og driftsmidler samt sørge for, at markerne bliver tilsaaede og høsten bragt i hus.

Den sidste flaske brændevin

En arbejdsmand fra Tyrstrup, som var gaaet over grænsen for at hente fødevarer, havde været forsvundet i en uges tid. I lørdags fandtes hans lig ifølge Dannevirke paa Taps Mark, noget medtaget af markens vilde dyr og fugle. Han menes at være falden om paa hjemvejen og er frossen ihjel. Man fandt i hans lommer 2 fyldte og 1 tom brændevinsflaske samt en rygsæk, fyldt med varer. Den omkomne efterlader sig kone og 5 børn.

Pludselig død

Gaardejer Nis Maag i Løjtkirkeby ramtes i lørdags morges af et slagtilfælde og var død med det samme. Han blev omtrent 81 aar gammel. Hans søn ligger ifølge Hejmdal for tiden ved fronten, saa ejendommen nu er helt uden bestyrer.

I russisk fangenskab

Ifølge en fra Krigsministeriet i Berlin indløben meddelelse befinder sig landmand Christian Møller fra Overby ved Døstrup, som laa ved et reserve-infanteriregiment og som har været savnet siden 31. august 1916, sund i russisk fangenskab i Ochansk, guvernementet Perm.

 

28. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: “dauernd kriegsunbrauchbar”

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Intet mandskab fra garnisonerne til høstarbejde i aar. Børn fra 12 aar opfordres til at melde sig.

I Schleswigsche Grenzpost for i lørdags læses to bekendtgørelser fra garnisonskommandoet i Haderslev: I den ene opfordres landboere og gartnere i Haderslev by til den 10. marts 1917 at opgive, hvor mange unge arbejdere 1)12-14 aars, 2) mere end 14 aars drenge (piger), for hvor længe og i hvilke maaneder de vil sysselsætte i deres bedrifter. Hvem der ikke anmelder sit sandsynlige behov til det foran opgivne tidspunkt, kan ikke regne sikkert med at faa ungdommelige hjælpekræfter. Det vil ikke være muligt i aar af militære grunde at stille mandskab fra garnisonen til landbrugsarbejder osv. I den anden hedder det: Ungdom, som ikke mere besøger skolen, men endnu ikke er hjælpetjenstpligtige (altsaa endnu ikke 17 aar) og ikke tilhører et ungdomskompagni, men med deres forældres samtykke vil stille sig til fædrelandets tjeneste, kan melde sig til 5. marts 1917 hos garnisonskommandoet, hvor der gives nærmere oplysning. Schleswigsche Grenzpost forklarer bl. andet: Til understøttelse af landbrugs- og gartnerbedrifter her i byen agter man i aar i udvidet omfang at tage ungdommen af begge køn fra det 12. aar til hjælp.

Varigt uduelige

Landraaden i Haderslev bekendtgør som formand for Forstærkningskommissionen i Schleswigsche Grenzpost i lørdags: Alle mandskaber af alle aargange, som paa og ved sessionen for “varigt uduelige”(D.U.) i oktober 1915 er bleven betegnede som D.U. eller “evigt  krigsubrugbare”(dauernd kriegsunbrauchbar) og som følge deraf ikke mere har staaet under militær kontrol, opfordres hermed til under fremlæggelse af militærpapirer(militærpas eller mønstringslegitimation) straks at melde sig mundtlig eller skriftlig paa det kongelige landraadskontor(Militærkontoret).

27. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Skolebørn til at luge

Den prøjsiske landbrugsminister har udsendt en rundskrivelse til regeringspræsidenterne, hvori det anbefales at faa skolebørnene til at luge ukrudt af, hjælpe ved kartoffellægningen og ved høstarbejdet. Det maa dog indrettes saaledes, at børnenes sundhed ikke lider skade ved arbejdet, der ikke maa overstige deres kræfter.

Faldne

Johan Johansen, søn af sporskifter J. i Skærbæk, der har været savnet, skal ifølge efterretninger til forældrene være falden.

Landmand Johannes Klindt i Sølsted ved Tønder har modtaget budskab om, at hans søn Chresten er forulykket ved et togsammenstød i Ungarn den 23. januar. Den forulykkede var soldat ved krigens udbrud og havde nu været soldat i 4 aar og 4 maaneder. I hans vennekreds var han anset og afholdt, og han var en dygtig landmand. En af hans brødre er ved Østfronten, og en anden har faaet benet knust i Rusland og har ligget 16 maaneder paa et hospital.

Martin Nissum og hustru i Gjelstoft har faaet efterretning  om, at deres yngste søn Martin er død paa et krigslazaret den 7. februar, 24 aar gl.

Enke Berteline Schmidt i Høgsbro har modtaget budskab om, at hendes eneste søn, S. Knudsen Schmidt, er død paa et feltlazaret i Rumænien, 23 aar gl.

Saarede

Gaardejer Jørgen Staugaard fra Felsted er i de sidste dage bleven saaret i begge ben. Saarene er ikke farlige.

I tabslisten meddeles, at Peter Wind fra Spandet ved Arnum er bleven let saaret ved et ulykkestilfælde.

I fangenskab

I torsdags modtog rentier M. A. Jessen og hustru i Aabenraa meddelelse fra Røde Kors i København, at deres søn Heinrich befinder sig rask i rumænsk fangenskab.

I tabslisten meddeles, at Hans Fromm fra Grarup, der tidligere har været meldt savnet fra udlandet, er i fangenskab.

Jørgen Uldal i Arnitlund, der var meldt savnet, befinder sig i fransk fangenskab.

 

26. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: børnearbejde nødvendigt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Børnene organiseres. Skoleungdommen og landbrugsarbejdet

Det vil herefter paa en omfangsrig maade blive gennemført, at skoleungdommen bliver holdt til at hjælpe ved landbrugs- og havearbejder. Byernes skoleungdom af begge køn fra det 12. aar af skal i aaret 1917 stærkere end hidtil tages i brug baade ved foraarsarbejdet og høsten.

Skoleforbund , ledere og lærere skal i forstaaelse med forvaltningsmyndighederne, den militære ungdomsforberedelse og forældrene træffe de nødvendige forberedelser. Skolemyndighederne skal affatte nøjagtige lister over samtlige skolebørn fra det 12. aar, der er rede og godt egnede til dette arbejde.

Overledelsen af de militære ungdomsforeninger affatter lister over deres egnede unge medlemmer. Disse lister vil indtil 10. marts blive indrettede for garnisonskommandoerne eller besørgelsestederne, og derpaa meddelte til landbrugskredsene.

I landlige distrikter vil det eventuelle overskud blive meldt hos den nærmeste bys besørgelsested. Naar ungdommelige personer ikke mere besøger skolen, men endnu ikke er hjælpetjenstpligtige og heller ikke hører til et ungdomskompagni, kan de melde sig direkte hos besørgelsesstedet.

I øvrigt er anvisningen af ungdommelige arbejdere, arbejdsgivernes forpligtelser osv. nøje reguleret.

Uheldigt smugleri

Den 17. november i fjor blev købmand Baruba og lokomotivfører Runge ved Flensborg landsret idømt følelige pengebøder, sidstnævnte fordi han havde smuglet hygiejniske gummivarer fra Danmark til Tyskland og 6 store febertermometre i den omvendte retning, medens Baruba havde købt gummivarerne og forskaffet ham termometrene. Barubas revision mod landsrettens dom er af Rigsretten i Leipzig bleven forkastet som ugrundet.

Ikke flere koppetilfælde i Haderslev kreds

Foruden de to tilfælde af kopper paa Kastrup fattiggaard er der ifølge Dannevirke ikke forekommet flere tilfælde i Haderslev amt. En person i Fredsted, som er syg, og hvis tilstand har givet anledning til en del rygter, har,  efter hvad kredslægen har forstaaet, skarlagensfeber.

24. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: 6 maaneders fængsel for et brev

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

I en ordre om kulbesparelse,

som blev udstedt i sidste uge, hedder det: Levering af kul og andet brændselsmateriale til kirker, skoler os. er forbudt. Alle brændselsforraad de nævnte steder er beslaglagte til fordel for kommunalforbundene. I alle lejehuse, forretningshuse, kontorer, hoteller, restaurationer, teatre, koncertsale osv. for saa vidt som de nævnte lokaler har centralvarme, maa der ikke være mere end 16 grader celsius. I lejehuse med badeindretninger maa disse kun tages i brug en bestemt dag om ugen. Yderligere brug af badeindretninger kan forbydes af husværten.

 

6 maaneders fængsel for et brev

Fru Ingeborg Jørgensen fra Sundeved blev den 3. september i fjor ved landsretten i Flensborg idømt 6 maaneders fængsel. Hun havde skrevet et brev til sin tidligere tjenestepige, der var flyttet til Danmark, og havde givet brevet til et bud, der skulde tage det med over grænsen. Buddet blev nappet, og brevet faldt i myndighedernes hænder. Retten havde dømt den anklagede særlig haardt, fordi der i brevet var skrevet ting, som muligvis kunde være til skade for det tyske rige. I revisionen, som nedlagdes mod dommen, hævdede den anklagede ifølge Hejmdal, at hun holdt mulige skadelige følger for det tyske rige for udelukkede, da brevet ikke var rettet til nogen dansk myndighed, men kun til hendes tjenestepige. Rigsretten i Leipzig forkastede i mandags revisionen som ugrundet, og dommen staar altsaa ved magt. 

 

Faldne

Lærer Harreby fra Haderslev er falden den 12. februar. Han efterlader hustru og 4 børn.

M. Nissum i Arnum modtog i søndags budskab om, at hans yngste søn, Marten, er falden ved Vestfronten.

Lorens Holm Johannsen fra Aarøsund er den 7. februar død paa et feltlazaret ved Vestfronten, 32 aar gl.; han efterlader enke og en søn.

Peter Lunds enke i Normsted ved Skærbæk har modtaget budskab om, at hendes søn Magnus er død paa lazaret i Kalukova den 18. februar, 20 aar gl.

 

Saarede

Gaardejer Dins Barsøe fra Kvistrup i Øsby sogn er saaret. 

22. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: færre togafgange og andre inskrænkninger

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Store forandringer i toggangen

De indskrænkninger i toggangen, der indtræder i dag, er af meget indgribende natur, idet adskillelige tog falder helt bort.

 

Retten til udstedelse af pas indskrænkedes stærkt

Regerings-præsidenten i Slesvig bekendtgør, at for fremtiden, saa længe krigen varer, kun noteringsmyndighederne er berettigede til at udstede pas. Den bemyndigelse til at udstede pas, som i sin tid tildeltes politiforvaltningerne i Aabenraa, Eckernförde,  Elmshorn, Garding, Glückstadt, Haderslev, Heide, Heiligenhafen, Husum, Itzehoe, Kellinghusen, Lauenburg, Lütjenburg, Mölln, Neustadt, Oldenburg, Oldensloe, Plön, Preetz, Ratzeburg, Rendsburg, Segeberg, Slesvig, Sønderborg, Tønder, Tønning og Wilster, er indtil videre tagen tilbage.  Noteringsmyndighed er Landraaden og i større byer overborgmesteren.

 

Faldne

Hans E. Lausten i Emmerlev har modtaget efterretning om,  at hans eneste søn Hans er død paa et reservelazaret i Leer i Østfriesland, 25 aar gl.  Han jordes paa Emmerlev kirkegaard fredag den 23. februar kl. 3.     

21. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: eftersession og nyt fra tabslisten

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

En eftersession for tjenesteubrugelige og de, som har legemsfejl

Ifølge anordning fra det stedfortrædende Generalkommando for 9.  Armékorps af 13. februar 1917 skal der afholdes en eftersession for tjenesteubrugbare og de, som paa grund af legemsfejl er stillede tilbage, meddeles i hamborgske blade. Alle, som er fødte efter 7. september 1870 og udmønstrede som tjenesteubrugbare, og som ikke i deres militærpapirer har den udtrykkelige bemærkning “ikke mere at kontrollere”, skal møde. Af dem, der er stillede tilbage, skal alle, der er fødte 1897 og før, møde. I Hamborg begynder eftersessionen ifølge Dannevirke den 1. marts.

 

En glædelig efterretning

har maskinbygger Abrahamsens hustru, boende Gaaskærgade nr. 15 i Haderslev faaet. Hun havde siden den 4. januar 1916 ikke hørt fra sin mand. Men i dag modtog hun den glædelige efterretning, at han befandt sig i belgisk fangenskab i Tabora (tysk Østafrika). Abrahamsen hørte ifølge Dannevirke med til besætningen paa damperen Maria, men blev landsat i tysk Østafrika.

 

De sorte kopper

Drejer Petersen i Sønderborg er afgaaet ved døden som følge af sorte kopper. Dette er det andet dødsfald som følge af den farlige sygdom, der i alt har angrebet 12 personer dér i byen.

 

Faldne

Tidligere forpagter paa Kiding ved Graasten, nuværende gaardejer i Børkop i Jylland Mackeprang og hustru har modtaget den sørgelige meddelelse, at deres søn Viggo, der deltog i krigen som forstærkningsreservist, er falden den 1. februar.

Christian Petersen fra Adsbøl er falden den 10. januar; han efterlader sig hustru og børn. Han blev i lørdags jordfæstet paa Adsbøl kirkegaard.

Gaardejer Jørgen Fromm paa Grarupgaard er falden den 3. februar i en alder af 36 aar. Den faldnes lig vil blive ført hjem og jordfæstet i familiebegravelsen. Den faldne, der var ugift, har endnu en broder med i felten, en anden broder i fangenskab. Jørgen Fromm var en flink, ung mand, afholdt af alle, som kende ham.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at gefr. Moritz Jensen fra Uge og Johan Nielsen fra Søgaards Mark er faldne.

Hans Grøn fra Blæsborg ved Augustenborg er afgaaet ved døden den 1. februar. han blev haardt saaret den 25. januar; den 27. januar fik han Jernkorset.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Jürgensen fra Kolding i Danmark er død af sine saar.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Osvald Kylling fra Ringenæs er let saaret.

 

I fangenskab

Landboelsmand Claus Maassen ved Sommerlyst tæt ved Rødding modtog forleden dag brevkort fra en af sine sønner, Heinrich, der deltog i krigen som infanterist og har været savnet siden midten af december, hvori han meddeler forældrene, at han er falden i fransk fangenskab.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Heissel fra Sønder Hostrup, Theodor Jørgensen fra Arrild, Nis Lildholt fra Nørby og Peter Petersen 1. fra Alnor er i fangenskab. Endvidere meddeles, at Christian Bekke fra Gøtterup, der tidligere har været meldt savnet og formentlig var i fangenskab, er i fangenskab, og at Peter Willisen fra Høruphav, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab.

 

Savnede

Landmand Emil Juhl og hustru i Hønsnap i Holebøl sogn fik i torsdags efterretning fra kompagniet om, at deres søn Karl har været savnet siden den 8. februar; dog haabede de, at han var falden i engelsk fangenskab. Det er den anden søn, hvis skæbne er forældrene ubekendt.

Landeværnsmand Hans H. Hansen fra Ullerup har været savnet siden den 5. februar.

Landmand Frederik Hansen i Hagenbjerg har faaet meddelelse om, at hans søn, underofficer Hansen, der kæmper paa Vestfronten, er savnet.

20. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Efterlyste

I regeringens Amtsblatt for den 10. februar 1917 efterlyses følgende personer, som er beskyldte for at være deserterede eller at have forladt deres afdeling uden tilladelse: Landstormsmand Peter Wilhelm Autzen f. 21. januar 1886 i Tyrstrup; gefreiter Anders Andersen Skjøth, f. 6. oktober 1882 paa Nustrup Mark; landstormspligtig Nikolaj Rudbeck, f. 20. december 1880 i Hajstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Johan Arnold, f. 17. juni 1898 i Ralmadebro, sidst i Stenderup; ikke-uddannet landstormspligtig Søren Nielsen Degn, f. 3. december 1898 i Ustrup; ikke-uddannet landstormspligtig Alfred Christensen, f. 16. oktober 1898 i Hvidding; ikke-uddannet landstormspligtig Hans H. Jessen, f. 19. februar 1898 i Aarslev, sidst i Mintebjerg; landstormsmand Peter Sørensen Platz, f. 1. juni 1875 i Tyrstrup, sidst i Frørup; musketer Johan Evangelist Geller, f. 17. april 1881 i Bayern, sidst i Frørup; infanterist Christian Rasmussen,  f. 29. december 1875 i Nørre Vilstrup, sidst i Kjelstrup; kontorist Hans Andersen Madsen, f. 9. april 1895 i Broager.

En flygtning skudt ved grænsen

Fredag morgen omkring tretiden hørtes syd for Brenøre(der ligger umiddelbart nord for grænsen, vest for Taps) nogle skud og kort efter observeredes tyske vagtposter paa eftersøgning syd for grænsen med deres elektriske lommelygter. Det lykkedes dog først nogle timer senere at finde den eftersøgte, der viste sig at være en tysk marinesoldat, som efter et par aars tjeneste nu vilde søge at unddrage sig denne ved flugt over den danske grænse. Han var efter forlydende bleven ramt i begge arme og blev ført bort ag vagtposterne.

Faldne

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Karl Mortensen fra Tornum er falden.

Slagtermester P. Clausen og hustru, Slotsgade i Aabenraa, har modtaget det tunge budskab, at deres søn Alex er falden ved Somme. Han ramtes af en granatsplint i hovedet, mens han stod paa vagt, og var død paa stedet. Alec Clausen blev kun 20 aar gl. Han har været ved fronten siden sidste efteraar.

Hans Toft og hustru i Tornum ved Lintrup har modtaget den sørgelige efterretning, at deres søn Karl er falden. Han blev kun 20 aar gl.

Reserveløjtnant Friedrich Bønning er falden den 11. februar. Hans forældre, der bor i Flensborg, har derved mistet deres eneste søn.

Familien Feidenhansl i Oksenvad har modtaget det sorgens budskab, at sønnen Christian er falden den 28. januar. Han blev kun 21 aar gammel.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Larsen fra Barsmark er død som følge af sygdom.

Gaardejer Jørgen Fromm paa Grarupgaard er falden den 3. februar i en alder af 30 aar.

Saarede

Johan Heinrich fra Søft ved Aabenraa er haardt saaret.

Landstormsmand Emil Westphal fra Holebøl Mark er som følge af en mineeksplosion bleven saaret i hovedet, saa han nær havde mistet synet. Han har dog selv, skønt næppe læseligt, kunnet skriv hjem til sin familie. Seks andre andre kammerater maatte lade livet, medens Westphal blev reddet af feldwebelen. Han er bleven indlagt paa et feltlazaret.  

I fangenskab

Fyrbøder i reserven Karl Kunz fra Bovrup og over-maskinist-mat i reserven Hans Henrik Nissen fra Brandsbøl paa Als er i engelsk fangenskab.

Landmand Peter Struck og hustru i Mølmark ved Broager har faaet efterretning om, at deres søn hans er falden i fransk fangenskab.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jørgen Uldal fra Arnitlund, der hidtil har været savnet, er i fangenskab.

Savnede

I marinens sidste tabsliste meddeles, at maskinist mat Rasmus Wolter fra Røllum fra Aabenraa er savnet og efter al sandsynlighed maa antages at være omkommen.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Lauritz Toft fra Øster Løgum er savnet.

Familien Jess i Mastrup har modtaget meddelelse om, at svigersønnen Leonhardt Nissen har været savnet siden den 5. februar. L. Nissen har været med siden krigens begyndelse. 

19. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: kulmangel

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Kulmangelen

For at spare paa kullene holdes der kun skole to dage om ugen i Holbøl. Lærer Nørskov underviser to dage om ugen i Tyrsbøl, hvor læreren er indkaldt. Paa grund af mangel paa kul kan beboerne i Eckernførde fra den 12. februar hverken faa gas til kogning, til kraft eller opvarmning, og der gives kun kort tid lysgas fra 5.15 til 7.15 morgen og fra 5.30 til 10.15 aften. Paa grund af kulmangel har skolerne i Egernsund, Broager og Skelle været lukkede i længere tid. Skolen i Skodsbøl havde et tilstrækkeligt kulforraad, men da 50 familier i kommunen stod uden brændsel, har kommuneforstanderen set sig nødsaget til at beslaglægge skolens forraad for deraf at kunne overlade hver familie 100 pund om ugen.

17. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: gymnastik for invalide

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kulmangelen

Andelsmejeriet i Mejlby har for tiden standset driften paa grund af kulmangel.

Gymnastik for folk med én arm eller ét ben

skal der indrettes i Kiel. Denne gymnastik skal tjene til at forøge lemlæstedes tillid til deres ydedygtighed og deres krops tilpasningsevne. Man agter ifølge Dannevirke ogsaa at udvide øvelserne til lammede.

Krigsinvalid_Sønderborg_cropped
Krigsinvalid på invalideskolen i Sønderborg i 1920’erne.

15. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: gem benene

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Gem benene!

Af ben udvindes som bekendt værdifuldt fedt, foderstoffer og gødningsmidler.  Derfor er benene blevne beslaglagte og samles af Krigsudvalget for Olie og Fedt. Ifølge en bekendtgørelse fra magistraten i Flensborg skal alle ben, selv de mindste kvantiteter, i enhver husholdning gemmes og afleveres til handelsmænd, der betaler 3 penning pr. pund for dem. Handelsmændene vil til dette formaal opfølge enhver husholdning.

 

Udvist

En yngre mand paa godt en snes aar ved navn Ole Olsen, en søn af arbejdsmand Søren Olsen i Skærbæk, som nu er bleven dansk undersaat og har været i købmandslære , men siden 1. april 1914 har gaaet hjemme hos sine forældre i Skærbæk uden at foretage sig noget som helst, er ifølge Flensborg Avis nu af den grund bleven udvist og i fredags bleven ført til grænsen.

14. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: syd for grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Forbud mod salg af fyrværkerisager

Generalkommandoen i Altona bekendtgør, at fyrværkerisager og legetøj,  der indeholder selv kun et ringe kvantum sprængstof, ikke maa sælges til personer, om hvem man kan tænke, at de gør misbrug deraf, især ikke til personer under 16 aar.

 

Den fjerde søn falden

Familien Nissen i Mølby i Oksenvad sogn har modtaget budskab om, at sønnen Mathias er falden 27. januar. Det er ifølge Dannevirke den fjerde søn, Nissens har mistet i krigen: to faldt i maj og juni 1915, den tredje har været sporløst forsvundet i Rusland siden den 2. juli 1915, og nu er altsaa den fjerde søn, der laa inde paa 5te aar, gaaet bort. Familiens femte og sidste søn, der kun er 20 aar gammel, ligger i skyttegravene i Frankrig. Desuden har familien en svigersøn med i krigen. Mathias Nissen, der nu er falden, laa ved artilleriet og havde faaet jernkorset.

 

Ungdommens militære forberedelse

Paa grund af regeringsdistriktet Slesvigs store udstrækning er det ved Organisationen af Ungdomsværnene blevet delt i to dele for at lette ledelsen, nemlig Slesvig-Holsten med sæde i Kiel og Sydholsten med hertugdømmet Lauenborg med sæde i Altona. Ledelsen af disse ungdomsværns-distrikter er overdraget til ældre ikke-aktive officerer. Yngre officerer støtter distriktslederne. I 9. Armékorps’ omraade findes for tiden 250 ungdomskompagnier med omtrent 20.000 drenge eller “ungmænd” og 600 ledere og førere. I regeringsdistriktet Slesvig er det især efterskolerne, som har taget den læreplanmæssige gennemførelse og den militære forberedelse i deres haand.

    

Faldne

Landmand Mads Nielsen paa Øster-Løgum Mark har modtaget budskab om, at hans søn Jens er falden, 20½ aar gl.

Landboelsmand Laurits Kjær fra Rødding Østermark er for nylig falden i nærheden af Riga. Den afdøde efterlader sig enke og 8 smaa børn.

I den sidste tabsliste meddeles, at Søren Sparre fra Hjerting er falden 

J. Skovmands enke paa Ketting Mark paa Als har modtaget meddelelse om, at hendes ældste søn Peter er falden.

Gaardforpagter E.  Grøn paa Sebbelev Mark paa Als har modtaget telegram om, at hans ældste søn Hans er falden paa den vestlige krigsskueplads, 22 aar gl.

I torsdags døde landstormsmand Wilhelm Schmidt fra Sønderborg paa et lazaret i Lybæk, 40 aar gl.

Nikolaj Kudsk fra Friskmark ved Gramby, søn af Hans Kudsk i Kastrup, er død af sine saar paa et lazaret i Hannover. Afdøde efterlader enke og 5 smaa børn.

 

Saarede

Hans Dau fra Augustenborg er bleven saaret ved Vestfronten.

Jens Jørgensen, søn af skomager J. i Katsund i Haderslev, er bleven haardt saaret.

 

I fangenskab

I den sidste tabsliste meddeles, at Jens Jessen 2. fra Sønderborg og Mads Jessen 1. fra Skovby, der tidligere er meldt savnede, er i fangenskab.

12. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: mangel paa brændsel og kød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Smaa kødrationer

Det kød, som maa faas i Haderslev by i denne uge, er fastsat til 150 gram(30 kvint) paa 6 afsnit.

 

Kødportionen i Toftlund

er vedblivende lille. For denne uge er der kun 1/4 pund svinekød til hver person, og sidste uge blev der slet ikke tildelt kød.

 

Brændselsnøden

I onsdags ankom der 20.000 pund briketter til Toftlund, og der blev formelig stormløb paa at faa nogle. Købmand Christensen fordelte dem, saa at de mest trængende fik nogle hundrede pund. Grunden til, at der er saa mange, som mangler brænde, ligger for en stor del deri, at det bestilte kvantum ikke kunde leveres i efteraaret. Kulknapheden kan ogsaa volde glæde. Det saa man i følge Dannevirke i gaar i Haderslev, da børnene fik fri for skole foreløbig som følge af, at der er knaphed paa brændsel i byen.

 

Hjemsendte hjemløse

For et par dage siden ankom der 32 tidligere hjemløse, som er blevne naturaliserede ved den danske lov af 27. november 1916, fra Schneidemühl i Posen, hvor de har ligget i garnison. Ved deres hjempermittering blev der i følge Hejmdal endnu 6 hjemløse tilbage ved deres afdeling, deraf tre af dansk og tre af svensk afstamning. De tre af dansk afstamning manglede endnu beviser for,  at de var bleven naturaliserede som danske statsborgere. De hjempermitterede var næsten alle fra Aabenraa og omegn.

9. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: mangel paa kul lukker skoler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kulnøden
I Sønderborg er kulnøden nu meget følelig. Der er hverken kul, koks eller briketter at faa hos kulhandlerne. Mange mennesker er ude af stand til blot at opvarme et eneste værelse. Skolen i Toftlund er bleven lukket paa grund af brændselnød. Fra i gaar af standsede undervisningen i skolerne i Flensborg paa grund af knaphed paa kul. Gasværket i Slesvig har onsdag formiddag kl. 9 maattet standse driften.

Ikke forelske sig i krigsfanger
En pige, Inger Marte, havde forset sig paa en russisk krigsfanges mørke øjne. Paa grund af hendes ungdom – hun er 25 aar – har Bisidderretten i Rødding anset en pengebøde paa 30 mark for tilstrækkelig.

Et fortjenstkors for krigshjælp
er, som meddelt, blevet indstiftet; det er et ottekantet kors af graat krigsmateriel. Paa forsiden staar “Für kriegshilfsdienst” og paa bagsiden kejserens navnetræk med krone over. Korset, der skal bæres i et hvidt baand med 6 sorte striber og rød kant, kan uden forskel paa rang og stand gives til kvinder og mænd, der ærlig har udmærket sig ved fædrelandsk hjælpetjeneste af enhver art.

Forbudet mod fordyrelse af levnedsmidler,
der i stor udstrækning har ramt landmændene med bøder for deres hustruers salg af æg til dagens og markedets pris, vil antagelig nu blive ophævet under denne form for nævnte ægsalgs vedkommende. Der er nemlig kommet en forordning, som fritager for straf, naar sælgeren har handlet af uvidenhed og ukendskab til lovens forskrifter. Som sagen blev dreven, gav den politimyndighederne meget arbejde og bryderi, skriver Hejmdal. Fra et enkelt sogn paa Als foreligger der saaledes over 60 anmeldelser, som nu skulde til behandling i Nordborg.