Kategoriarkiv: Nyheder

Nyt om flyhangaren på Zeppelinbasen i Tønder

Der har været en del omtale af den nedrivningstruede flyhangar på Zeppelinbasen i Tønder de seneste uger.

I går var der en artikel på Danmarks Radios hjemmeside her

Hvis man vil melde sig ind i den nystiftede Støtteforening for Zeppelinbasen, så send en mail til ottenberg@bbsyd.dk – så vil du modtage info om den nye forening.

Et medlemskab koster 150, kr årligt.

Se også Kaare Johannesens lille video fra hans besøg på Zeppelinbasen forleden.

5. maj 1917. Rasmus H. Damm: “Krig er vanvid!”

Rasmus H. Damm fra Storvig ved Toftlund gjorde krigstjeneste på Østfronten i M.W. 92.

O Krig, o Vanvid!
Zaredse (ved Vladimir Volinsk), den 5. 5. 1917.

Beboerne her er os ikke uvenligt stemt, og de vil gerne slaa en lille Handel af med os. De faa Mænd, som endnu er her, er alle ældre og vil gerne købe lidt Tobak af os.

Brød mangler de ogsaa alle, de Stakler, men det har vi heller ikke. Vi bliver saa slanke af den Garnisonskost vi faar. Jeg besøgte i Eftermiddags en Familie, bestaaende af en yngre Kone med to Piger paa 12 og 14 Aar samt Svigerforældrene.

Vi snakkede løs med hinanden efter bedste Evne paa vort Kaudervælsk. Bedstefar fik til at begynde med en Pibe Tobak af mig. Jeg købte 4 Æg for 1 Mk., og blev saa budt med til at drikke Kaffe. Den unge Kones Mand var ikke Soldat, da Tyskerne kom til Byen, men Russerne tog alle Mænd i den militærpligtige Alder med sig. Og nu vidste de ikke, hvor han var, eller om han var levende eller død.

Jeg fortalte dem, at min Far og min ældste Bror ogsaa var her ved Fronten i Rusland, og at min Mor og min Søster med de to mindste Brødres Hjælp skulde passe Ejendommen derhjemme. Jeg forklarede dem, at ogsaa hjemme paa vore Marker blev der gravet Skyttegrave og støbt „Understande”. „Ja, ja, Krieg niks gut“, sagde de, og Bedstemor maatte tørre Øjnene med Forklædet.

Den 12-aarige Pige blev helt ellevild, da hun hørte, at min Søster hed Kathrine, hun selv hed Kathinka. Vi ligger her uden at foretage os noget krigsmæssigt. Men Tiden skal jo gaa med noget, saa sommetider laves der Musik. Instrumenterne er en Violin, et Par Mundharper, en noget falsk Harmonika, nogle saakaldte  „Teufelsgeiger”, Klokkespil af Flasker, afstemte med Vand, og Blikdaaser, som udgør det for Trommer. Det giver en værre Rabaldermusik.

Men saa midt i det hele kan Violinisten finde paa at spille: „Nach der Heimat mocht ich wieder”, eller en anden af vore Hjemlængselssange. Saa tier „Teufelsgeigerne” og de andre Rabalderinstrumenter, og alle synger med paa Sangen. Da samles ogsaa Russerne omkring os og lytter tavse til Sangen, medens en og anden Morlil tørrer Øjnene med Forklædet.

For saa atter at sprede de dystre Tanker optræder Komikeren fra Berlin med Revyviser eller nogle gode Vittigheder. Eller Orkestret spiller Dansemusik, medens Kammeraterne svinger sig i Dansen. Og Panjerne (som vi altid kalder Russerne) morer sig mindst lige saa godt som vi, og de forstaar dog ikke ret meget af det hele. Men Tonerne og Udtrykkene for Glæde eller Sorg er ens paa alle Sprog, og de forstaas ogsaa, uden at man forstaar Ordene.

Man kan godt forstaa deres Tanker, naar de ser os unge Knægte i 20 Aars Alderen langt borte fra Hjemmet og i Fjendeland, boltrende sig i Leg og Dans, eller syngende vore Hjemlængselssange. Da maa de tænke paa deres egne unge Mænd, som ogsaa ligger i Frontlinjen og maaske ikke har det saa godt som vi.

I Dag leger og synger vi, i Morgen gaar vi maaske igen ud i Stillingen og rammes muligvis af Kugler fra deres Mænd. Eller bliver det maaske os, der dræber deres Mand eller Broder med en af vore Miner? Hvem ved? —

Men et er de fleste af os enige om: Krig er Vanvid!

Og kommer jeg igen ud i Stillingen og staar Ansigt til Ansigt med russiske Soldater, da vil jeg altid tænke paa, at der maaske er en af dem iblandt, med hvis Familie vi her levede sammen i god Forstaaelse. Og altid vil jeg spejde efter at genkende de Ansigter, jeg her har set paa Familiebillederne.

Nej, Krig duer ikke, naar man til daglig lever sammen med Fjendens Familie. Man bliver blød om Hjertet og nænner ikke at slaa til, før man selv er i Fare. „Oh Krieg, oh Wahnsinn.”

DSK-årbøger, 1943.

Åbent hus på Zeppelinbasen i morgen søndag den 30. april fra 13:00 til 16:00

Skov- og Naturstyrelsen, Zeppelingruppen og Museum Sønderjylland fejrer fredningen af basen gennem forskellige arrangementer.

Mødested: Rastepladsen foran flyhangaren i Soldaterskoven v. Tønder.

Tilkørsel fra Ribe Landevej – den grusvej, der ligger lige nord for Zeppelin- og Garnisonsmuseet. Indtegnet med hvidt på nedenstående kort.

Mødested: Flyhangaren ved den røde pil. Tilkørsel af grusvejen lige nord for Zeppelinmuseet.

Program:
Kl. 13.00 – Velkomst ved Malene Hüls Dyrmose, formand for Zeppelinbasens Støtteforening, borgmester Henrik Frandsen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Popp Petersen.
Kl. 13.15-ca. 15.00 – Guidet vandretur på dansk til resterne af Zeppelinbasen ved museumsleder Manfred Petersen, Zeppelin Museet.
Kl. 13.15 – ca. 15.00 – Geführte Wanderung auf Deutsch zu den Ruinen des Luftschiffhafens von Schulleiterin Bonni Rathje-Ottenberg, Ludwig-Andresen-Schule.
Kl. 13.30- ca. 14.15 – Guidet vandretur på dansk for dårligt gående, familier med klap- og barnevogne etc. ved museumsinspektør Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland.
Kl. 14.30-ca. 16.00 – Guidet vandretur på dansk til resterne af Zeppelinbasen ved museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Der vil være mulighed for at kigge ind i den ellers aflåste flyhangar, samt besøge det nærliggende Zeppelinmuseum og se den spændende udstilling. Man kan møde bestyrelsen for den nystiftede støtteforening og høre nærmere om foreningens arbejde. Der vil være gætte-konkurrence for børn og voksne.

Museet og foreningen er vært ved en lille forfriskning: kaffe/te og fedtemadder som for 100 år siden!

Arrangementet på Zeppelinbasen er gratis.

Flyhangaren fra 1916 – den sidste af sin slags i verden

Om basen

Kort efter 1. Verdenskrigs udbrud i august 1914 iværksatte den tyske marine bygningen af tre nye luftskibsbaser. En af dem var basen nord for Tønder, hvis første luftskibshal stod færdig i februar 1915. I løbet af krigen udvidedes basen med endnu to haller, hvoraf den ene var en dobbelthal.

Hjørnestolpe fra Zeppelinhangaren “Toska”

Syd for hallerne byggedes en flyhangar og barakker til de omkring 600 mand på basen, og lidt sydligere anlagdes et brintværk.

Luftskibenes hovedopgave var at holde øje med den britiske flådes aktiviteter i Nordsøen, men de gennemførte også bombeangreb på mål over England.

Briterne forsøgte flere gange at angribe basen i Tønder, men først den 19. juli 1918 lykkedes det for britiske bombefly at bombe basen og at ødelægge de to zeppelinere stationeret på basen.

I dag står en af de sidste bevarede tyske flyhangar fra 1. verdenskrig stadig på basen, og rundt i skoven er fundamenterne af de enorme luftskibshaller bevaret.

Vel mødt! Det bliver en fantastisk dag!

Endnu et åbent hus arrangement 9. juli 2017

Har du ikke tid? Fortvivl ikke! Vi har endnu et åbent hus-arrangement i støbeskeen, nemlig til den 9. juli 2017. Program følger senere – men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Løbekatten, hvor de gigantiske luftskibe blev forankret, inden de blev skubbet ind i hallerne. De længste løbekatte strækker sig over knap 1 kilometer. Men luftskibene var også op til 230 meter lange!

Desertører fra Nordslesvig – en liste

Igennem længere tid har den frivillige medarbejder ved hjemmesiden her, Peter Weber, pløjet sig igennem efterlysninger efter desertører i de fire nordslesvigske Kreisblätter, i Reichsanzeiger og i de lister, der ligger i Landrådsarkiverne.

Nu er vi så vidt, at vi kan vove et bud på en alfabetisk fortegnelse over sønderjyske desertører i Første Verdenskrig. Listen tæller ca. 2100 navne.

Alfabetisk liste over desertører

Efter hvert navn henvises til den overordnede desertørside , hvor man kan hente mere detaljerede oplysninger om hver enkelt desertør.

 

11. april 1917. Ved Arras: “Livsmodet var brudt, enhver vilde vel være glad for en barmhjertig Kugle”

Th. Lorenzen, Felsted, deltog i slaget ved Arras i april 1917

(… fortsat)

Klokken tre blev Kompagniet alarmeret. Hele tredie Bataillon skulde ud og besætte en Banelinie mod Vitry-Biach.

Det var slet ingen ranke Helte, der drog ud denne Morgenstund. Livsmodet var brudt, enhver vilde vel være glad for en barmhjertig Kugle, der kunde lade en slippe ud af denne Jammer og elendige Tilværelse, men Tanken om Hjemmet, det lille Hjem deroppe i Nord, holdt Modet oppe. Maaske laa der nu en ensom Kvinde søvnløs paa Lejet og lod Tankerne vandre ud den mørke Nat til den, som var hende kærest, til Faderen til den lille Dreng, som laa saa trygt ved hendes Side. Ogsaa hun kastede sig vel uroligt omkring paa Lejet, forpint af Angst over Faderens Skæbne derude.

Nej, man maa bide Tænderne sammen, man har Pligter over for Livet, som man ikke paa saa fejg en Maade kan komme udenom og løbe fra, om end det vilde være meget lettere at slippe for Byrden ved en rask Beslutning. Det er ikke altid Angsten for Livet og Rædslerne, som kan give Soldaten den Tanke at gøre Ende paa det hele, nej, det er Fortvivlelsen over dette Liv fuld af Længsler, Jammer og Elendighed, der kan tvinge Mennesket ned i Afgrunden.

Nu laa vi derude i Sneen, i Grøften, trætte, vaade og forkomne. Vi savnede Hvile, Søvn og Føde. Den ene lange Time gik efter den anden.

Klokken seks om Morgenen kom der endelig Ordre til at bryde op. Vi skulde samles ved venstre Fløj, og saa gik det mod Biach, en lille By mellem Arras og Douai, ved Scarpe Floden.

Byen laa under engelsk Artilleriild. Den civile Befolkning flygtede; gamle Mænd, Kvinder og Børn saa man løbe med Bylter og Pakker. De vilde frelse noget af det mest værdifulde af deres Ejendele. Husene var for største Delen Ruinhobe, mange havde faaet et Grundskud og kunde styrte sammen, hvornaar det skulde være. I en Porcelænsbutik var en Fuldtræffer gaaet igennem Ruden, og de mange Krukker, Vaser og Nipsfigurer laa sønderknuste omkring.

Opholdet i en saadan By er under Beskydningen langt mere farligt, end naar man ligger ude i Marken, i det fri. Vi søgte allerførst et Kvartér i et Hus, som var nogenlunde beboeligt, og hvor vi for nogle Timer kunde faa lidt Hvile og Søvn. Paa anden Sal i et Hus fandt vi nogle Værelser, som var nogenlunde. Vi kunde faa lidt Varme ved en Kamin, og i Køkkenet fandtes et Komfur og Rester af Madvarer, som vi straks tog i Brug. Især en Daase med Kaffebønner vakte vild Begejstring.

Sektionen samledes snart ved en dejlig varm Kaffe. Vi nød den af rigtige Menneskekopper, noget enestaaende for vore Forhold. Kaffen vækkede Livsaanderne paany, og snart sad vi omkring Kaminilden med Pibe eller Cigaretter og nød Tilværelsen. Træthed og Søvn gjorde sig dog snart gældende, og man søgte nu en Plads, hvor man kunde faa lidt Hvile og Søvn. Jeg opslog min Paulun i et Klædeskab, som var væltet og fyldt med gamle Klæder og deslige, og snart var hele Flokken borte i en god og vederkvægende Søvn.

En Kammerat maatte for Sikkerhedens Skyld og for at have Forbindelse med Kompagniet holde Vagt ved Gadedøren.

Ved Middagstid var der igen Alarm. Kompagniet samledes i Hast og marcherede, ud af Byen. Vi skulde dække nogle Batterier, som var nedgravet ved Banelinien, hvor denne skærer Landevejen uden for Byen. Kanonerne var lige kommet paa Plads og begyndte nu at skyde sig ind paa de fjendtlige Stillinger. Vi laa hele Eftermiddagen i Sne og Kulde i en dyb Grøft ved Banelinien.

Man gav os Lov til at tænde et Baal, saa vi kunde varme Lemmerne. Snevejret tog til, og vi søgte i Mørkningen Dækning i et Lokomotivskur. Lokomotiverne stod under Damp, Tenderen var ladet med Sprængstoffer, parat til at sendes ud imod de fjendtlige Rækker, naar det skulde knibe. Om Aftenen skulde vi gaa i Stilling og afløse et Kompagni af 31. Regiment.

En Underofficer og to Mand blev sendt ud for at søge Forbindelse med Folkene forude, saa vi bagefter kunde finde frem til den rigtige Plads. I Mørkningen uddeltes varm Mad, Brød og Kødkonserves til de næste Dage.

Skydningen fra vore Batterier vedblev. Af og til fik vi en Svarhilsen derovrefra. Nedslagene laa meget spredt. De laa inden for en Radius af hundrede Meter og var ofte temmelig nærgaaende. Vi var dog vante til denne Musik fra de hylende Bæster og sendte dem kun et Sideblik, naar de kreperede i Nærheden. I lange Skarer strømmede Civilbefolkningen tilbage, trækkende en Kærre eller en Barnevogn for at frelse Livet. Mon de nogen Sinde er fundet tilbage igen til deres Hjem? De vil maaske næppe kunne genkende den Plet Jord, hvor deres Hjem har været.

Henved Titiden kom en af de Kammerater, som var sendt udfor at finde Vejen til den Stilling, som vi skulde besætte, tilbage. Han kom alene, de andre to var faldet paa Hjemvejen, ramt af Kugler fra et fjendtligt Maskingevær. Dette gjorde naturligvis et meget nedslaaende Indtryk paa os.

Kompagniet kaldtes til Samling. Der manglede tre andre Kammerater. De kunde ikke findes. Vi maatte saa af Sted uden dem. Senere bragte vi i Erfaring, at de var deserteret. Man paagreb dem i Anvers. Rømning var næsten helt almindeligt, idet man fandt det bedre at komme i Fængsel end at skulle med ud i Frontlinien.

(… fortsættes)

DSK-årbøger 1950

Åbent hus på Zeppelinbasen søndag den 30. april fra 13:00 til 16:00

Skov- og Naturstyrelsen, Zeppelingruppen og Museum Sønderjylland fejrer fredningen af basen gennem forskellige arrangementer.

Mødested: Rastepladsen foran flyhangaren i Soldaterskoven v. Tønder.

Tilkørsel fra Ribe Landevej – den grusvej, der ligger lige nord for Zeppelin- og Garnisonsmuseet. Indtegnet med hvidt på nedenstående kort.

Mødested: Flyhangaren ved den røde pil. Tilkørsel af grusvejen lige nord for Zeppelinmuseet.

Der vil være gratis rundvisninger på baseterrænet, rabat på entréprisen på Zeppelin-museet og forskellige andre arrangementer.

Flyhangaren fra 1916 – den sidste af sin slags i verden

Om basen

Kort efter 1. Verdenskrigs udbrud i august 1914 iværksatte den tyske marine bygningen af tre nye luftskibsbaser. En af dem var basen nord for Tønder, hvis første luftskibshal stod færdig i februar 1915. I løbet af krigen udvidedes basen med endnu to haller, hvoraf den ene var en dobbelthal.

Hjørnestolpe fra Zeppelinhangaren “Toska”

Syd for hallerne byggedes en flyhangar og barakker til de omkring 600 mand på basen, og lidt sydligere anlagdes et brintværk.

Luftskibenes hovedopgave var at holde øje med den britiske flådes aktiviteter i Nordsøen, men de gennemførte også bombeangreb på mål over England.

Briterne forsøgte flere gange at angribe basen i Tønder, men først den 19. juli 1918 lykkedes det for britiske bombefly at bombe basen og at ødelægge de to zeppelinere stationeret på basen.

I dag står en af de sidste bevarede tyske flyhangar fra 1. verdenskrig stadig på basen, og rundt i skoven er fundamenterne af de enorme luftskibshaller bevaret.

Vel mødt! Det bliver en fantastisk dag!

Endnu et åbent hus arrangement 9. juli 2017

Har du ikke tid? Fortvivl ikke! Vi har endnu et åbent hus-arrangement i støbeskeen, nemlig til den 9. juli 2017. Program følger senere – men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Løbekatten, hvor de gigantiske luftskibe blev forankret, inden de blev skubbet ind i hallerne. De længste løbekatte strækker sig over knap 1 kilometer. Men luftskibene var også op til 230 meter lange!

19. marts 1917. Straffefangerne i Døstrup – grundigt genbrug af skråtobak

Peter Madsen, Tiset ved Gram, forsøgte den 3. september 1916 at flygte over grænsen ved Gjelsbro, men blev pågrebet. Dommen lød på 5 år. Efter ophold i forskellige straffeanstalter kom han i marts 1917 til en fangelejr ved Døstrup – eller “tysk Sibirien”, som hans kammerater kaldte det.

Vi arbejdede i Mjolden Skov med at indbygge en stor Skibskanon, som stod paa en Drejeskive. Arbejdede er nu lidt vel meget sagt, men vi var der da. Sand til Fyld hentede vi ved et lille Hus i Nærheden af Ottersbøl Mølle. Der var to Mænd ved hver Trillebør, og saa havde vi fem-seks Skovle Sand paa.

Tobak var en efterspurgt Ting, en Cigaret var en Herlighed, som der blev talt om i lange Tider, naar en Gang en Fange havde faaet en ved en Fejltagelse. Fik en fat i en Skraa, blev den først ordentlig gennemtygget af Modtageren, dernæst fik hans Venner den til anden og tredje Behandling. Men dermed var dens Saga ikke ude. Den blev optrevlet, tørret paa Kakkelovnen og rullet til en Cigaret, hvortil i mange Tilfælde i Mangel af bedres Havelse blev brugt et Blad af Militærsangbogen. Saa var den færdig til Brug og 5-6 af Modtagerens inderste Vennekreds blev indbudt til en Smøg. Staaende i en Kreds lod de Cigaretten gaa rundt fra Mand til Mand. Hver maatte kun tage et Drag, at tage mere stred imod god Tone.

De fleste af vore Samtaler drejede sig om Mad. Jo mere forsultne vi blev, des mere svælgede vi i Beretninger om Mad, vi fremtryllede Syner af fantastisk overlæssede Borde for hinanden.

Vi arbejdede paa en “Understand” ud efter Drengsted til og var i Færd med at blande Beton, da min Sidemand spurgte mig, hvad jeg troede, han var i Civil. Jeg vidste det ikke, men saa oplyste han, at han var “Special-Koch in Sauce” og nu skal jeg give dig en Opskrift paa en fransk Sauce — videre kom han ikke, en anden af Kammeraterne gav ham en skovlfuld Sand i Synet.

En anden Dag, da Samtalen drejede sig om Mad, var der en lille Berliner, som sikkert aldrig havde ført en ordnet Tilværelse, som vilde give s+ it Besyv med: Naar man tænker paa, hvordan man i Fredstid inden man om Morgenen gik paa Arbejde, satte en ordentlig Pandefuld “Bratkartoffel” og to Pund Marmelade til Livs, saa … Da jeg saa lidt tvivlende paa ham, bekræftede han det med et: “Ja du, das hat geschmeckt.!”

Det var nogle spredte Træk fra Militærfangelejren i Døstrup. Jeg vil gerne bringe den nordslevigske og da særlig den vestslesvigske Befolkning en Tak for den Maade, paa hvilken den optraadte overfor disse tit lidt forsumpede Fyre. Hvert Stykke Brød, som i Smug blev stukket til dem, lettede Fangernes Tilværelse, og man hørte fra deres Side aldrig andet end Lovord om Befolkningen heroppe.

DSK-Årbøger, 1941

Den store Krig har rundet 1.5 millioner sidevisninger

Vi har haft nogle tekniske problemer i dag, men nu er siden er oppe igen 🙂

De tekniske problemer skal ikke overskygge glæden over, at vi i går rundede 1.5 millioner sidevisninger, siden vi begyndte at tælle i slutningen af august 2014.

Det er ganske pænt for en hjemmeside, der formidler historie.

skaermbillede-2017-03-18-15-06-25_cropped

Men det var ikke den eneste milepæl, vi passerede i går.

Den tilhørende Facebook-side rundede 5.000 “likes” (“synes godt om”).

img_5299_5001_likes_facebook

Det er den mest populære Facebookside, som Museum Sønderjylland administrerer.

Vi glæder os over interessen for Første Verdenskrig og takker vores mange læsere for deres aldrig svigtende opbakning!

René Rasmussen

 

 

 

Foredrag i Aalborg 27. marts 2017: Frontliv, faneflugt og fangelejr

27/03/2017 – 19:00, Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35 | Aalborg, Aalborg Grænseforening

Grænseforeningen skriver i sin reklame for foredraget:

‘Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det Tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse – og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Foredraget starter med krigsudbruddet i august 1914. Krigsudbruddet kom som et chok. Vi følger de sønderjyske regimenter ind i krigen og de første slag, indtil Vestfronten stivner i en stillingskrig. Livet og døden i skyttegraven skildres bl.a. ved lydklip med sønderjyske krigsveteraner. Deserteringerne begynder, men det er ikke så let at komme i sikkerhed over Kongeåen til Danmark – med mindre man har en stedkendt hjælper.

Foredraget slutter med de særlige krigsfangelejre for danske sønderjyder, som entente magterne lod indrette – hvor fangerne havde helt specielle forhold.

René Rasmussen er museumsinspektør på Sønderborg Slot med speciale i det dansk-tyske grænselands historie fra ca. 1800 til i dag. Han stod bl.a. for Sønderborg Slots nye, permanente udstilling om Sønderjylland under tysk styre 1864-1920, der åbnede i 2013. Og ligeledes for Dannevirke Museums store udstilling om det danske mindretals historie, der åbnede i 2011.

Han er desuden manden bag hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk, der formidler historien om sønderjyderne og Sønderjylland under Første Verdenskrig. Med langt over én million sidevisninger er den én af de mest besøgte historiske hjemmesider i Danmark.

René Rasmussen har skrevet mange bøger og artikler om grænselandets historie; han har lavet film, apps og hjemmesider, og var i 2015 vært for en TV-serie på 10 afsnit om Syd- og Sønderjyllands historie 1850-1950 på TVSYD.

Endelig er han en efterspurgt foredragsholder, som vi kan nyde i aften, som er kendt for at krydre sine foredrag med autentiske film- og lydklip – og masser af humor!

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

 

Ny bibliografi over litteratur

Blandt hjemmesidens gode venner og hjælpere findes også bibliotekarer.

De to pensionerede bibliotekarer, Peter Weber fra Aabenraa og Knud Madsen fra Tønder, har sammensat nedenstående litteraturlister (bibliografier) over litteratur fra hhv Aabenraa og Tønder kommuner.

Findes der mon et par pensionerede bibliotekarer fra hhv Haderslev og Sønderborg, der kunne have lyst til at lave noget tilsvarende?

Bibliografier over litteratur om de nuværende sønderjyske kommuners område under Første Verdenskrig:

Nuværende Aabenraa Kommune

Nuværende Tønder Kommune

“Den store Krig 1914-1918” nomineret til “Historiske Dages Fornyelsespris”

Vores hjemmeside er blevet indstillet til Historiske Dages Fornyelsespris!

Prisen skal “fremhæve og præmiere nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv og gøre dem tilgængelige for flere mennesker.”

Læs mere om prisen og se de øvrige nominerede her

Det er et meget stort klap på skulderen til de mange frivillige, der sidder over hele landet og sørger for at lægge materiale på siden!

Tusind tak for det! Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre!

Se, hvem de frivillige er her

Også stor tak til alle læsere, der dagligt eller jævnligt følger med i de sønderjyske krigsdeltageres oplevelser – og deres familiers vilkår hjemme i den krigsramte landsdel. Lige knap 1.500.000 sidevisninger er det blevet til, siden vi begyndte at tælle i slutningen af august 2014. Vi forventer at runde de 1.5 millioner sidevisninger lige omkring den weekend, hvor Historiske Dage afholdes.

Hjemmesiden formidler Første Verdenskrigs forløb i simuleret real time: Hvad skete der på dagen i dag for 100 år siden?

Den formidler også en dansk og dansksproget oplevelse af Første Verdenskrig. Mens Danmark nord for Kongeåen forblev neutralt, deltog Sønderjylland som en del af det krigsførende Tyskland. Hvis man vil beskæftige sig med Første Verdenskrig på dansk, så skal man følge de sønderjyske krigsdeltagere.

Ca. 35.000 mænd fra Sønderjylland deltog i krigen i tysk uniform og ca. 6.000 faldt. Ud af en befolkning på kun ca. 170.000 mennesker.

De kæmpede på næsten alle fronter: Vestfront, Østfront, Balkan, Mellemøsten, Afrika, Fjernøsten, på havet (og under det i ubåde) samt i luften i fly og Zeppelinere.

Endelig samler hjemmesiden lister, links og litteratur til glæde for historikere, studerende, slægtsforskere, lokalhistorikere, almindeligt interesserede og andet godtfolk. Her kan man dykke ned i scannet litteratur, lister over faldne, krigsfanger, desertører og meget, meget mere.

Det er på Den store Krig 1914-1918, man skal begynde, hvis man vil beskæftige sig med Første Verdenskrig – på dansk.

Siden er støttet med i alt 60.000,- kr. fra Sydbank Fonden. Dette beløb har holdt hjemmesiden kørende siden 1. juni 2014. Mange tak for det!

Private har desuden doneret mindre beløb til løbende udgifter. Også mange tak for det!

Nyt fra notesbøgerne: Ulykke på Zeppelinbasen, Sikringsstilling Nord og bestikkelige grænsevagter

Redaktør N.C. Willemoës var redaktør af Ribe Stiftstidende. Under krigen førte han private notesbøger om stort og småt ved grænsen.

Notesbøgerne indeholder bl.a. mange interviews med desertører og flygtede krigsfanger, Sikringsstilling Nord, Zeppelinbasen ved Tønder og stort og småt fra et Sønderjylland i krig.

Én af vore flittige frivillige, Grete Bram Nissen, afskriver systematisk notesbøgerne, som publiceres på siden løbende. Bind 2 er afskrevet og publicxeret, og vi er godt i gang med bind 3.

Se dem her: Redaktør N.C. Willemoës’ notesbøger

Nyt fra østfronten. Otto Theodor Wagners side opdateret med nye postkort

Hver sønderjysk krigsdeltager har (eller vil få) sin egen side her på Den store Krig 1914-1918.

Vi har fulgt Otto Theodor Wagner (1884-1965) siden efteråret 1914.Han gjorde krigstjeneste ved Landwehr-Infanterie-Regiment 84 (LIR84), der er ét af de regimenter, hvor flest sønderjyder gjorde krigstjeneste.

Hans breve og postkort er kortfattede, men der er mange, de er smukke og de viser meget fint et stort udvalg af tyske postkort.

Det er Otto Theodor Wagners oldebarn, Allan Otto Wagner, der jævnligt forsyner siden med nyt fra Østfronten.

I dag er kommet nyt på siden.

Bestillinger på nyt oplag af bogen om Toftlund under Første Verdenskrig modtages

Toftlund Lokalhistoriske Forenings bog “Fra Vestergade til Vestfronten, Toftlund Sogn i 1. Verdenskrig 1914 – 1918”, der udkom den 11/11-2016, blev revet væk.

Bogen blev trykt i 600 eksemplarer, men var allerede udsolgt to måneder efter udgivelsen.

Foreningen overvejer et genoptryk. Men inden da, vil de lodde efterspørgslen. Nye efterspørgere af bogen bliver derfor skrevet på en venteliste.

Viser der sig en væsentlig interesse, vil bogen blive genoptrykt.

Man kan give udtryk for sin interesse på følgende mailadresse: tlhf6520@gmail.com

Vi fra Den store Krig 1914-1918 opfordrer kraftigt andre lokalhistoriske foreninger til at lade sig inspirere af Toftlund.

bog1

Foredrag i Rødekro den 22. februar 2017: Frontliv, faneflugt og fangelejr

Den 22. februar 2017 kl. 19:30 arrangerer Lokalhistorisk Arkiv i Rødekro foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland:

“Frontliv, faneflugt og fangelejr.

Sønderjyder i Den store krig 1914-1918.”

Ved Første Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste.

I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede og ca. 4.000 blev taget til fange.

07181F00006_Feltham_krigsfanger_1918
Sønderjysk fodboldhold anno 1918 i fangelejren Feltham

I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse og de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Foredraget er ledsaget af masser af fotos og krydret med lydklip fra interviews med sønderjyske krigsveteraner.

Foredraget er åbent for alle, men holdes i forbindelse med foreningens generalforsamling, der afvikles først.

Adgang er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det 20,- kr.

Adressen er:

Borgerhuset Østergade 40C, Rødekro.

Husk også:

Foredraget i Felsted i morgen aften den 16.2. kl. 19:30

Foredrag i Felsted den 16. februar 2017: Frontliv, faneflugt og fangelejr

Den 16. februar 2017 kl. 19:30 arrangerer Felsted foredragsforening foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland:

“Frontliv, faneflugt og fangelejr.

Sønderjyder i Den store krig 1914-1918.”

Ved Første Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste.

I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede og ca. 4.000 blev taget til fange.

I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse og de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Foredraget er ledsaget af masser af fotos og krydret med lydklip fra interviews med sønderjyske krigsveteraner.

Adressen er:

Damms gård, Gråstenvej 12, 6200 Felsted. Man medbringer selv kaffe/te o.l. til egen fortæring.

HUSK også

Næste foredrag er den 22. februar i Rødekro. Følg med på hjemmesiden for yderligere oplysninger.

Foredrag i Lysabild den 10. februar: Frontliv, faneflugt og fangelejr

Fredag den 10. februar 2017 kl. 19:30 på Lysabild skole på Sydals

holder museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland, foredraget:

“Frontliv, faneflugt og fangelejr.

Sønderjyder i Den store krig 1914-1918.”

Ved Første Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste.

I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede og ca. 4.000 blev taget til fange.

I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse og de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Foredraget er ledsaget af masser af fotos og krydret med lydklip fra interviews med sønderjyske krigsveteraner.

Foredraget afholdes i forbindelse med den årlige afstemningsfest.

Det er inkl. kaffe og kage og koster i alt 50,- kr.

Adressen er:

Lysabildgade 2, Lysabild, 6470 Sydals

1.4 millioner sidevisninger passeret i går

Hjemmesiden denstorekrig1914-1918.dk oplever stor og stigende interesse. I går passerede vi 1.400.000 sidevisninger siden vi begyndte at tælle i slutningen af august 2014.

Vi glæder os over den stigende interesse. Vi får et stigende antal spørgsmål og henvendelser, og det kniber nogen gange med at nå at få besvaret og behandlet dem alle. Vi er kun en lille flok på omkring 15 frivillige, så vi beder om forståelse for eventuel ventetid.

/RR

skaermbillede-2017-01-31-09-01-30
Det store fald i sommeren 2015 skyldes et længerevarende sidenedbrud. De tilsyneladende fald i vinteren 2016-2017 skyldes, at kamphandlingerne er stilnet af og at kombattanterne samler kræfter til forårsoffensiverne 2017.

 

 

Bog om Toftlund under Første Verdenskrig næsten udsolgt!

Toftlund Lokalhistoriske Forening udgav kort før jul bogen “Fra Vestergade til Vestfronten”, Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914 – 1918.

Bogen giver et billede af sognet op mod krigen og gennem krigsårene. Der er omtalt op mod 500 krigsdeltagere, som alle er født i sognet eller har haft væsentlig tilknytning hertil.

Der er afsnit om de internerede, om krigsdeltagere i allierede krigsfangelejre, reservelazarettet i Toftlund, krigsfanger og fangelejre, Sikringsstilling Nord, straffefanger, uniformer og udrustning.

På 10 kort over sognet findes mange af krigsdeltagernes hjemsted. Ligeledes er tiden efter krigsafslutningen beskrevet,  bl.a. med DSK og Foreningen af Sønderjyske Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte.

Bogen sætter ny standard for, hvordan et lokalhistorisk udgivelse om en sogn eller en by kan se ud.

Bogen er på 476 sider med fast indbinding i format 29,7 x 24 cm og koster 225 kr. Det er en statelig bog, hvor de mange fotos kommer til deres ret på de store sider – nogle i helsider eller helopslag – og de fleste aldrig før publiceret.

Der blev trykt 650 eksemplarer, men de er meget tæt på at være revet væk. Så hvis man vil have et eksemplar, så er det om at gribe til nu.

Bogen kan købes hos Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv

/RR

bog1

side-354
Bogen er helt usædvanligt velillustrert med masser af hidtil upublicerede fotos.

Hvem kan russisk?

I redaktør N.C. Willemoës’ notesbøger optræder nedenstående håndtegnede kort over krigsfangelejren ved Gabøl. De fleste påtegninger er på russisk og mange er oversat – men enkelte er ikke!

Har vi nogen russiskkyndige læsere, der kan hjælpe med at tyde de påtegninger, der ikke er oversat? Og kontrollere, om oversættelserne er korrekte?

Kortet stammer fra redaktør N.C. Willemoës’ notesbøger

krigsfangelejr_ved_gaboel_bii_bilag
Krigsfangelejr ved Gabøl